Удосконалення управління ризиками інвестиційних проектів сільськогосподарських підприємствМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Удосконалення управління ризиками інвестиційних проектів сільськогосподарських підприємствПошук ефективних підходів до управління ризиками є одним із найважливіших напрямків діяльності сучасних сільськогосподарських підприємств. У найбільш широкому розумінні ризиком називають невизначеність у відношенні здійснення тієї чи іншої події в майбутньому. Найчастіше ризик пов’язується, насамперед, з фінансовими втратами, що виникають у випадку його реалізації. Оскільки повністю уникнути ризиків неможливо, то ними можна і потрібно свідомо керувати, пам’ятаючи про те, що всі види ризиків взаємопов’язані, їх рівень постійно змінюється під впливом динамічного оточення.

Сукупність різноманітних елементів, що визначають сутнісні характеристики ризиків інвестиційних проектів, причини виникнення та шляхи мінімізації негативного впливу даних ризиків, являє собою складну, багаторівневу модель управління інвестиційними ризиками. Визначення окремих видів інвестиційних ризиків є важливим етапом у процесі формування моделі управління ними. Це пояснюється тим, що саме розуміння сутності кожного окремого виду ризику дає можливість оптимального визначення причин виникнення та наслідків їх впливу.

Модель управління інвестиційними ризиками сільськогосподарського підприємства, на наш погляд, можна представити як сукупність послідовних етапів, які представлені на рис. 3.1.

 

 

 
 


Рис. 3.1. Модель управління інвестиційними ризиками сільськогосподарського підприємства

На нашу думку, серед засобів зниження інвестиційного ризику сільськогосподарського підприємства найефективнішими можна вважати наступні: страхування інвестицій; диверсифікація – розподіл коштів та об’єктів інвестування для зниження впливу одної негативної події на ефективність усіх інвестицій; своєчасне планування та створення необхідних резервів і запасів; кваліфіковане відпрацювання договорів та контрактів з партнерами інвестиційного проекту, своєчасне відпрацювання в них моментів щодо узгодження інтересів учасників та можливих конфліктних ситуацій; всебічне інформаційне забезпечення інвестиційних проектів, постійний інформаційний моніторинг ситуації на ринку та налагодження ефективної комунікації між учасниками проекту.

Щодо діяльності суб’єктів управління ризиками сільськогосподарського підприємства ми пропонуємо систему стимулювання суб'єктів управління до зниження ризиків інвестиційної діяльності (рис. 3.2)

 


Рис. 3.2. Система стимулювання суб’єктів управління до зниження ризиків інвестиційних проектів в сільськогосподарському підприємстві

Основою запропонованого механізму є діяльність суб’єктів керівної підсистеми управління щодо впливу на суб'єктів керованої підсистеми управління на засадах адекватного ідентифікування цілей управління ризиками інвестиційної діяльності і потреб суб’єктів управління, а також вибору таких способів реалізації цілей і задоволення потреб, за допомогою яких можливо отримати очікувані результати діяльності з мінімальними витратами коштів і управлінських зусиль. Неврахування суб’єктами управління ризиками інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств виділених елементів під час формування механізму стимулювання може стати причиною його нераціональності, низької результативності, неадекватності тощо.

Окрім того, одним з негативних моментів, що впливає на формування негативного «іміджу» сільського господарства в очах потенційних інвесторів, є те, що на цей час інформація про інвестиційну привабливість сільськогосподарських підприємств майже недоступна для них. На нашу думку, результати оцінки інвестиційної привабливості підприємств мають публікуватися і постійно поновлюватися в засобах масової інформації відповідного рівня. Проведенням оцінки та побудовою відповідних рейтингів інвестиційної привабливості сільськогосподарських підприємств і публікацією повинні займатися районні управління агропромислового розвитку. Це допоможе потенційним інвесторам, а також стимулюватиме підприємства до покращання показників діяльності, а отже і своєї інвестиційної привабливості.

Враховуючи виключну важливість екологічного ефекту доцільно, з нашої точки зору, впроваджувати нові покоління технічних засобів і технологій вирощування сільськогосподарських культур, утримання худоби, а також агрохімічних і біологічних засобів виробництва. Це дозволить зменшити негативні екологічні наслідки інтенсифікації виробництва, раціонально використовувати природні ресурси, і, як наслідок, – підвищити інвестиційну привабливість сільськогосподарських підприємств.

ВИСНОВКИ

 

Стан розвитку сільського господарства в Україні в цілому і Кіровоградській області, зокрема, непривабливий інвестиційний клімат для складного й ризикового за природою аграрного виробництва, потребують пошуку шляхів підвищення інвестиційної привабливості сільськогосподарських підприємств.

Виходячи з неоднозначності трактування поняття інвестиційної привабливості, в роботі запропоновано під «інвестиційною привабливістю сільськогосподарського підприємства» розуміти сукупність кількісних та якісних показників, які характеризують фінансово-економічний стан сільгосппідприємства, а також його виробничий, маркетинговий, кадровий та управлінський потенціал.

На основі дослідження встановлено, що на інвестиційну привабливість сільськогосподарських підприємств впливають зовнішні та внутрішні фактори. На сьогоднішній день основними чинниками, що впливають на інвестиційну привабливість сільськогосподарських підприємств Кіровоградщини, є їх вигідне економіко-географічне розташування, родючі ґрунти, розгалуженість транспортної мережі, наявність висококваліфікованих кадрів та високий попит на продовольчі товари.

Обґрунтовано, що основними джерелами інвестицій у найближчі роки мають стати прибутки підприємств, підтримка державного бюджету, кредити банків, залучені кошти працівників та інші інвестори. Ефективне використання сільськогосподарських угідь дасть змогу підвищити інвестиційну привабливість сільськогосподарських підприємств та забезпечити більшу концентрацію інвестицій.

Проведений в роботі аналіз засвідчив, що на обсяг інвестицій у сільськогосподарську галузь в останні роки припадає близько 30% від загального обсягу інвестицій в основний капітал в економіку Кіровоградської області. За останні роки намітилося піднесення у рослинництві, цьому сприяла помірно висока врожайність зернових. Однак регіон стрімко втрачає такий напрямок сільгоспвиробництва, як тваринництво. Результати аналізу свідчать про скорочення поголів’я великої рогатої худоби в сільськогосподарських підприємствах Кіровоградської області за період 2000-2012 рр. майже у чотири рази.

В роботі встановлено, що охорона і раціональне використання земель сільськогосподарських підприємств є важливим напрямком інвестування. На сучасному етапі інвестування охорони і відтворення земельних ресурсів і в Україні, і по Кіровоградській області залишається недостатнім, що спричинено низькою прибутковістю сільськогосподарських підприємств, обмеженістю ресурсів, що виділяються з місцевих та Державного бюджету.

Запропоновано шляхи підвищення інвестиційної привабливості сільськогосподарських підприємств. Сільськогосподарська галузь Кіровоградщини налаштована на взаємовигідну співпрацю з потенційними інвесторами для забезпечення рентабельного ведення господарської діяльності за рахунок нарощування обсягів виробництва тваринницької та рослинницької продукції та доведення їх до рівня, який би забезпечив високі якісні та екологічні стандарти, впровадження перспективних ресурсозберігаючих технологій, забезпечення зростання рівня продуктивності праці.

Визначено окремі шляхи підвищення інвестиційної привабливості сільськогосподарських підприємств, серед яких до важливих, з наукової точки зору, та перспективних віднесено, насамперед урахування ризиків при прийнятті інвестиційних рішень. Виходячи з даного положення, запропоновано модель управління інвестиційними ризиками сільськогосподарського підприємства. Запропонована в роботі схема стимулювання суб’єктів управління до зниження ризиків інвестиційної діяльності дасть можливість також підвищити інвестиційну привабливість сільськогосподарських підприємств.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

1. Закон України «Про інвестиційну діяльність» [електронний ресурс]. – доступний з http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1560-12.

2. Програма розвитку Кіровоградської області на 2011 – 2015 роки «Центральний регіон – 2015». Кіровоград, 2010. – 256 с. [електронний ресурс]. – доступний з http://kr-admin.gov.ua/Anons/Ua/pr2011.pdf.

3. Біляк Н.І. Визначення інвестиційної привабливості галузей сільського господарства Карпатського регіону// Економіка АПК. – 2005. – №9. – С. 67–72.

4. Буднікова Ю.В. Інвестиційна привабливість підприємства та фактори впливу на неї // Інноваційна економіка. Всеукраїнський науково-виробничий журнал С. 194–197 [електронний ресурс]. – доступний з http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/inek/2011_4/194.pdf.

5. Гайдуцький А.П. Оцінка інвестиційної привабливості економіки // Економіка і прогнозування. – 2004.– № 3 – С. 119–128 [електронний ресурс]. – доступний з http://www.ief.org.ua/Arjiv_EP/Gayduckiy306.pdf.

6. Гуторов О.І., Крамаренко К.М. Оцінка інвестиційної привабливості сільськогосподарських підприємств // Економіка АПК. – 2009. – №10. – С. 69–73

7. Збарський В.К., Мацибора В.І., Чалий A.A. та ін. Економіка сільського господарства: Навч. посібник. – К.: Каравела, 2009. – 264 с.

8. Інвестиційна привабливість аграрно-промислового виробництва регіонів України / [Саблук П. Т., Кісіль М. І., Коденська М. Ю. та ін.] ; за ред. М. І. Кісіля, М. Ю. Коденської. – К. : ННЦ ІАЕ, 2005. – 478 с.

9. Козаченко Г.В. Інвестиційний менеджмент: монографія / Г.В. Козаченко. – Луганськ: вид-во СНУ. – 1999. – 156 с.

10. Крейнина М.Н. Анализ финансового состояния и инвестиционной привлекательности акционерных обществ в промышленности, строительстве и торговле / М.Н. Крейнина. – М.: Дело и Сервис, 1994. – 256 с.

11. Носова О.В. Інвестиційна привабливість підприємства // Стратегічні пріоритети. – 2007. – №1(2). – С. 120–126 [електронний ресурс]. – доступний з http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/sp/2007_1/3-4-Nosova.pdf.

12. Статистичний щорічник Кіровоградської області України за 2012 рік. – К: Вид-во ТОВ „Поліграф-Сервіс”, 2013. – 496 с.

13. Статистичний збірник. Сільське господарство України у 2012 році. – Київ: 2013. – 218 с.

14. Уманець Т.В. Оцінка інвестиційної привабливості регіону за допомогою інтегральних індексів / Т.В. Уманець // Економіка і прогнозування. – К.: Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2006, №4. – С. 133 – 145 [електронний ресурс]. – доступний з http://lukyanenko.at.ua/_ld/4/451_____.pdf.

15. Фрунза С.А. Забезпечення інвестиційного розвитку аграрної сфери національної економіки / Наукові праці КНТУ. Економічні науки, 2010, вип. 17. – С. 78 – 82.

16. http://www.kirstat.kr.ua/soc_econ.htm

17. http://www.kr-admin.gov.ua/Anons/Ua/pr2011.pdf

18. http://uk.wikipedia.org/wiki/Кіровоградська_область


Д О Д А Т К И

Додаток А

Кількість діючих сільськогосподарських підприємств в Україні

 

  2005р. 2009р. 2010р. 2011р. 2012р.
Україна
Автономна Республіка Крим
області          
Вінницька
Волинська
Дніпропетровська
Донецька
Житомирська
Закарпатська
Запорізька
Івано-Франківська
Київська
Кіровоградська
Луганська
Львівська
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська
Харківська
Херсонська
Хмельницька
Черкаська
Чернівецька
Чернігівська
м. Київ

[13, С. 228]


Додаток Б

 

Основні результати діяльності сільськогосподарських підприємств

 

  Прибуток, збиток (–) від реалізації сільськогосподарської продукції, млн.грн. Рівень рентабельності сільськогосподарського виробництва, %
2009р. 2010р. 2011р. 2012р. 2009р. 2010р. 2011р. 2012р.
Україна 7120,0 12750,5 19926,0 20199,4 13,8 21,1 27,0 20,5
Автономна Республіка Крим 62,2 213,2 473,6 192,3 3,9 12,8 23,7 8,8
області                
Вінницька 261,1 611,8 1101,8 855,5 9,0 19,4 24,9 15,3
Волинська 1,3 60,2 163,3 167,3 0,2 9,0 19,7 15,5
Дніпропетровська 611,6 1133,4 1487,2 1035,9 19,1 28,1 32,2 17,9
Донецька 418,9 911,1 1213,1 1229,3 13,9 25,7 30,8 22,7
Житомирська –5,9 83,5 162,3 337,2 –0,6 7,3 12,2 19,2
Закарпатська –13,1 –11,4 –0,6 9,0 –11,1 –13,3 –0,5 6,3
Запорізька 571,4 901,6 946,6 577,5 23,7 30,6 28,5 14,4
Івано-Франківська 81,5 197,5 311,9 494,5 13,7 29,3 32,0 38,0
Київська 969,6 1579,3 2453,7 2832,9 20,6 31,1 39,0 34,1
Кіровоградська 633,8 1171,3 1464,3 1593,5 28,8 40,7 42,5 33,7
Луганська 26,7 214,0 499,0 799,8 1,6 11,6 27,7 28,5
Львівська 248,3 333,7 343,7 47,1 22,4 27,6 21,4 2,2
Миколаївська 450,3 916,5 971,7 1019,9 23,6 35,8 33,5 28,3
Одеська 222,0 555,2 622,4 232,6 10,0 20,1 18,8 6,1
Полтавська 533,4 1062,2 1579,6 1482,4 15,5 21,7 27,6 16,1
Рівненська 24,3 49,1 116,6 146,3 2,8 5,9 9,7 9,6
Сумська –108,3 –12,3 304,2 698,1 –6,0 –0,6 11,0 17,0
Тернопільська 472,0 322,5 734,7 507,7 28,5 16,1 27,5 15,3
Харківська 115,6 611,5 1286,5 1437,8 3,2 17,6 27,5 23,0
Херсонська 276,6 400,3 652,0 308,5 15,9 18,7 24,4 10,4
Хмельницька 81,1 288,3 645,7 1016,3 4,4 14,0 21,6 24,9
Черкаська 671,1 782,9 1390,8 1758,3 18,3 18,1 27,1 24,9
Чернівецька –6,1 –8,3 124,2 88,7 –1,1 –1,2 13,4 8,9
Чернігівська 201,8 65,0 445,2 802,9 10,2 2,8 14,6 16,7
м. Київ 318,6 318,4 432,5 528,1 23,3 25,2 42,9 30,2
                   

[13, С. 232, 233]


Додаток В

 

Капітальні інвестиції в сільське господарство

Кіровоградської області

 

(у фактичних цінах; млн.грн.)

Показники 2010р. 2011р. 2012р. 2012р. у % до 2010р.
Усього в економіку регіону 2123,1 3993,2 4576,2 215,5
В тому числі сільське господарство, мисливство, лісове господарство 803,4 968,4 1290,0 160,6
Питома вага інвестицій в сільське господарство у загальному обсязі інвестицій в економіку області. 37,8 24,3 28,2 х

 

[розрахунки здійснено автором за 12, С. 167, 168]


Додаток ГПоследнее изменение этой страницы: 2016-07-15; просмотров: 142; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.234.191.202 (0.016 с.)