ТОП 10:

Завдання на контрольну роботуСистема менеджменту якості

 

 

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

(додаток)

Навчальної дисципліни

"Журналістські жанри"

(за кредитно-модульною системою)

 

 

Галузь знань: 0303 "Журналістика та інформація"

Напрям підготовки: 6.030301 "Журналістика"

 

 

Курс – 1, 2, 3 Семестр – 2, 3, 4, 5

 

Лекції – 10 Диференційований залік – 3, 4 семестр

Практичні заняття – 8 Екзамен – 5 семестр

Самостійна робота – 144

Усього (годин/кредитів ECTS) – 162/4,5

 

Контрольна робота (3) – 3, 4, 5 семестр

 

Індекс РБ-12-6.030301/12-3.1.6

СМЯ НАУ РНП ІЗДН 15.01.04-01-2013

Робоча навчальна програма дисципліни "Журналістські жанри" розроблена на основі робочого навчального плану № РБ-17-6.030301/12 підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" за напрямом 6.030301 "Журналістика", навчальної програми цієї дисципліни, індекс , затвердженої ректором , робочої навчальної програми цієї дисципліни денної форми навчання індекс , затвердженої проректором з навчальної роботи , "Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)" та "Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання", затверджених наказом ректора від 15.06.2004 № 122/од, та наказу ректора від 12.04.2005 № 81/од.

 

 

Робочу навчальну програму розробила

доцент кафедри журналістики _________________ Г. Назаренко

 

Робоча навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні кафедри журналістики, протокол №_____ від "_____"___________2013р.

Завідувач кафедри ________________________________ Я. Козачок

 

 

Робоча навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні науково-методично-редакційної ради ІЗДН, протокол №_____ від "_____"___________2013 р.

Голова НМРР ____________________________________ Н. Шаповал

 

УЗГОДЖЕНО

Заступник директора ІЗДН

_______________ Н. Шаповал

"____"____________2013 р.

 

Рівень документа – 3б

Плановий термін між ревізіями – 1 рік

Контрольний примірник

ЗМІСТ

стор.

Вступ 1. Зміст навчальної дисципліни ...................................................................... 1.1. Тематичний план навчальної дисципліни ..................................................... 1.2. Проектування дидактичного процесу з видів навчальних занять та самостійна робота студента... (зміст та обсяг)............................................................ 2. Завдання на контрольну роботу..................................................................... 3. Перелік завдань для підготовки до диференційованих заліків, екзамену…………………………………………………………………………. 4. Навчально-методичні матеріали з дисципліни .......................................... 4.1. Список рекомендованих джерел …………………........................................ 4.2. Перелік наочних та інших навчально-методичних посібників, методичних матеріалів до технічних засобів навчання …............................ Форми документів Системи менеджменту якості…………………………. Положення про рейтингову систему оцінювання набутих студентом знань та вмінь з навчальної дисципліни…………………………………….          

 

ВСТУП

Однією з необхідних умов організації навчального процесу є наявність робочої навчальної програми з кожної дисципліни, розробленої і доведеної до відома викладачів та студентів.

Система оцінювання (СО) є невід’ємною складовою робочої навчальної програми і передбачає визначення якості виконаної студентом усіх видів аудиторної та самостійної навчальної роботи та рівня набутих ним знань та умінь шляхом оцінювання результатів цієї роботи під час поточного та семестрового контролю за національною шкалою.

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

1.1. Тематичний план навчальної дисципліни

 

№ пор.   Назва теми Обсяг навчальних занять (год.)
Усього Лекції Практ. СРС
2 семестр
Модуль № 1 «Інформаційні жанри»
1.1 Інформаційні матеріали в жанровій системі журналістики. Теорія і практика соціальної інформації. Замітка – найпоширеніший і найпростіший інформаційний жанр журналістики. Звіт як специфічний інформаційний жанр журналістики. Репортаж як оперативна форма емоційного, наочного зображення події. Інтерв’ю як метод збирання інформації та один з інформаційних жанрів. Методика роботи над інформаційними жанрами.            
Усього за 2 семестр  
 
3 семестр
1.2. Контрольна робота    
Диференційований залік
Усього за модулем № 1  
Модуль № 2 «Аналітичні жанри»
2.1 Аналітичні матеріали в системі жанрів журналістики. Кореспонденція як найдавніший і найпоширеніший жанр аналітики Стаття – провідний жанр аналітичної журналістики. Коментар як аналітичний жанр журналістики. Рецензія та її типологізація у новітній журналістиці. Огляд як панорамний аналітичний жанр журналістики. Лист як специфічна форма публіцистичного виступу. Методика роботи над аналітичними матеріалами.  
Усього за 3 семестр
 
4 семестр
2.2. Контрольна робота    
Диференційований залік
Усього за модулем № 2
Модуль № 3 «Художньо-публіцистичні жанри»
3.1. Художньо-публіцистичніматеріали в жанровій системі газети, радіо- і телепрограми, Інтернет-видання. Нарис – центральний жанр художньо-публіцистичного блоку. Замальовка, есе, етюд – малі форми художньої публіцистики. Фейлетон як сатиричний жанр художньо-публіцистичної журналістики. Памфлет – гостро сатирична форма соціальної критики.
Усього за 4 семестр
 
5 семестр
3.2. Методика роботи журналіста над художньо-публіцистичними жанрами. Жанри есеїстки і сатири у сучасній журналістиці.  
3.3. Контрольна робота    
Екзамен
Усього за 5 семестр  
Усього за модулем № 3
Усього за навчальною дисципліною
                               

 

1.2. Проектування дидактичного процесу з видів навчальних занять та самостійна робота студента (зміст та обсяг)

№ пп. Назва теми Обсяг навчальних занять (год.) Список рекомендованих джерел
Усього Лекції   Практ.     СРС
Модуль № 1 «Інформаційні жанри»
2 семестр
1.1. Інформаційні матеріали в жанровій системі журналістики. Методика роботи журналіста над інформаційними матеріалами.     - Замітка – найпоширеніший і найпростіший інформаційний жанр журналістики.   - Звіт – специфічний інформаційний жанр журналістики, який розповідає про детальний перебіг події.     -Репортаж – унікальний жанр інформаційної журналістики, що передає «ефект присутності».   -Інтерв’ю – популярний жанр інформаційної журналістики, представлений прямою мовою співрозмовників.     [13, с. 165–176; 177–183] [26, с. 3–14] [17, с. 59–68; 205–214]     [26, с. 15–30] [17, с. 214–230] [24, с. 23–36] [11, с. 15–30]   [26, с. 31–37] [17, с. 230–236] [24, с. 36–44] [11, с. 54–63]     [26, с. 38–52] [17, с. 268–298] [24, с. 44–50] [11, с. 30–40] [18, с. 188–212] [32, с. 4–32]   [26, с. 53–59] [17, с. 236–268] [24, с. 50–64] [11, с. 41–54] [15, с. 106–187] [31, с. 4–92]  
Усього за 2 семестр    
 
3 семестр
1.2. Контрольна робота      
Диференційований залік
Усього за модулем № 1    
 
Модуль № 2 «Аналітичні жанри»
2.1. Аналітичні матеріали в системі жанрів журналістики. Методика роботи над аналітичними матеріалами.   -Кореспонденція – жанр локальної аналітики.     -Стаття – жанр панорамної аналітики.   -Коментар – жанр тлумачної аналітики.     -Рецензія – жанр оціночно-мистецької аналітики.   -Огляд – жанр порівняльної аналітики.   -Лист – жанр епістолярної аналітики.     [15, с. 8–16; 25–97] [13, с. 184–217] [25, с. 213–223]   [24, с. 64–84] [11, с. 65–82]     [24, с. 90–106] [11, с. 83–106] [13, с. 196–200]   [13, с. 194–195] [11, с. 107–116]   [24, с. 84–86] [11, с. 235–269] [13, с. 204–205]   [24, с. 86] [11, с. 116–122] [13, с. 205–207]   [24, с. 86–90] [11, с. 122–131] [13, с. 202–204]  
Усього за 3 семестр  
 
4 семестр
2.2. Контрольна робота      
Диференційований залік
Усього за модулем № 2  
 
Модуль № 3 «Художньо-публіцистичні жанри»
3.1. Художньо-публіцистичніматеріали в жанровій системі газети, радіо- і телепрограми, Інтернет-видання.     -Есеїстичні жанри художньо-публіцистичного блоку жанрової конфігурації – нарис, замальовка, есе, етюд.     -Сатиричні жанри – фейлетон, памфлет.     -Видатні представники есеїстки і сатири в історії журналістики та літератури.     [13, с. 218–242]   [24, с. 107–119] [11, с. 133–149; 150– 234] [13, с. 243–248] [15, с. 194–277] [25, с. 20]   [24, с. 119–121; 121–122; 122–127] [11, с. 275–280; 280– 284] [25, с. 83]     [13, с. 231–255]  
Усього за 4 семестр  
 
5 семестр
3.2. Методика роботи журналіста над художньо-публіцистичними жанрами.   -Жанри есеїстки в історії та у сучасній журналістській практиці.     -Сатиричні жанри в історії та у сучасній журналістській практиці.   [13, с. 243–255] [24, с. 107–127]     [13, с. 226–248] [7, с. 59–64]   [13, с. 249–255] [25, с. 222–223; 83]
3.3. Контрольна робота      
Екзамен
Усього за 5 семестр    
Усього за модулем № 3  
Усього за навчальною дисципліною  
                         

 

Перелік варіантів

Модуль № 1 «Інформаційні жанри»

Варіант № 1

1. Жанр і жанрологія в журналістиці (етимологія терміна, визначення, тлумачення). Класична жанрова конфігурація.

2. Хронікальна, коротка та розширена інформаційні замітки: жанрові вимоги.

Практичні завдання

3. Зберіть жанрове досьє із зразками інформаційних жанрів (замітки, звіти, репортажі, інтерв’ю), взятих з поточної преси.

4. Представте власні матеріали, написані в інформаційних жанрах (замітка, звіт, репортаж, інтерв’ю) та оформлені для подання до редакції (рубрика, заголовок, лід, структурований текст, підпис автора).

5. Напишіть публіцистичне есе, присвячене стану інформаційної журналістики в сучасній українській медіапрактиці.

6. Назвіть імена провідних журналістів - новинників (репортерів, інтерв’юерів) українських ЗМІ, наведіть приклади їх творів, поясніть, у чому полягає, на ваш погляд, секрет їхнього професійного успіху.

 

 

Варіант № 2

1. Три ери та дві інформаційні революції в цивілізаційній історії людства. Перші інформаційні агентства світу, мета їхньої діяльності. Наймогутніші інформагентства на сучасному світовому ринку інформації.

2. Факт і його осмислення в замітці. Правило «переверненої піраміди».

Практичні завдання

3. Зберіть жанрове досьє із зразками інформаційних жанрів (замітки, звіти, репортажі, інтерв’ю), взятих з поточної преси.

4. Представте власні матеріали, написані в інформаційних жанрах (замітка, звіт, репортаж, інтерв’ю) та оформлені для подання до редакції (рубрика, заголовок, лід, структурований текст, підпис автора).

5. Напишіть публіцистичне есе, присвячене стану інформаційної журналістики в сучасній українській медіапрактиці.

6. Назвіть імена провідних журналістів - новинників (репортерів, інтерв’юерів) українських ЗМІ, наведіть приклади їх творів, поясніть, у чому полягає, на ваш погляд, секрет їхнього професійного успіху.

 

 

Варіант № 3

1. Релевантність як одна з ключових вимог до інформаційних жанрів.

2. Лід і його функції. Види лідів.

Практичні завдання

3. Зберіть жанрове досьє із зразками інформаційних жанрів (замітки, звіти, репортажі, інтерв’ю), взятих з поточної преси.

4. Представте власні матеріали, написані в інформаційних жанрах (замітка, звіт, репортаж, інтерв’ю) та оформлені для подання до редакції (рубрика, заголовок, лід, структурований текст, підпис автора).

5. Напишіть публіцистичне есе, присвячене стану інформаційної журналістики в сучасній українській медіапрактиці.

6. Назвіть імена провідних журналістів - новинників (репортерів, інтерв’юерів) українських ЗМІ, наведіть приклади їх творів, поясніть, у чому полягає, на ваш погляд, секрет їхнього професійного успіху.

 

Варіант № 4

1. Початок теорії інформації. Формула Квінтілліана та інші споріднені з нею формули інформування.

2. Жанрові особливості і типологія звітів.

Практичні завдання

3. Зберіть жанрове досьє із зразками інформаційних жанрів (замітки, звіти, репортажі, інтерв’ю), взятих з поточної преси.

4. Представте власні матеріали, написані в інформаційних жанрах (замітка, звіт, репортаж, інтерв’ю) та оформлені для подання до редакції (рубрика, заголовок, лід, структурований текст, підпис автора).

5. Напишіть публіцистичне есе, присвячене стану інформаційної журналістики в сучасній українській медіапрактиці.

6. Назвіть імена провідних журналістів - новинників (репортерів, інтерв’юерів) українських ЗМІ, наведіть приклади їх творів, поясніть, у чому полягає, на ваш погляд, секрет їхнього професійного успіху.

 

Варіант № 5

1. Інформаційний привід у журналістиці: поясніть та проілюструйте це поняття.

2. Репортаж (етимологія терміна, визначення) як інформаційний жанр журналістики, його виникнення і розвиток.

Практичні завдання

3. Зберіть жанрове досьє із зразками інформаційних жанрів (замітки, звіти, репортажі, інтерв’ю), взятих з поточної преси.

4. Представте власні матеріали, написані в інформаційних жанрах (замітка, звіт, репортаж, інтерв’ю) та оформлені для подання до редакції (рубрика, заголовок, лід, структурований текст, підпис автора).

5. Напишіть публіцистичне есе, присвячене стану інформаційної журналістики в сучасній українській медіапрактиці.

6. Назвіть імена провідних журналістів - новинників (репортерів, інтерв’юерів) українських ЗМІ, наведіть приклади їх творів, поясніть, у чому полягає, на ваш погляд, секрет їхнього професійного успіху.

 

Варіант № 6

1. Сенсація як явище в інформаційній діяльності: поясніть та проілюструйте це поняття.

2. «Ефект присутності» – основний елемент репортажу. Види репортажів.

Практичні завдання

3. Зберіть жанрове досьє із зразками інформаційних жанрів (замітки, звіти, репортажі, інтерв’ю), взятих з поточної преси.

4. Представте власні матеріали, написані в інформаційних жанрах (замітка, звіт, репортаж, інтерв’ю) та оформлені для подання до редакції (рубрика, заголовок, лід, структурований текст, підпис автора).

5. Напишіть публіцистичне есе, присвячене стану інформаційної журналістики в сучасній українській медіапрактиці.

6. Назвіть імена провідних журналістів - новинників (репортерів, інтерв’юерів) українських ЗМІ, наведіть приклади їх творів, поясніть, у чому полягає, на ваш погляд, секрет їхнього професійного успіху.

 

Варіант № 7

1. Загальні вимоги до інформаційних жанрів.

2. Класики репортажу в історії журналістики та літератури. Книги-репортажі.

Практичні завдання

3. Зберіть жанрове досьє із зразками інформаційних жанрів (замітки, звіти, репортажі, інтерв’ю), взятих з поточної преси.

4. Представте власні матеріали, написані в інформаційних жанрах (замітка, звіт, репортаж, інтерв’ю) та оформлені для подання до редакції (рубрика, заголовок, лід, структурований текст, підпис автора).

5. Напишіть публіцистичне есе, присвячене стану інформаційної журналістики в сучасній українській медіапрактиці.

6. Назвіть імена провідних журналістів - новинників (репортерів, інтерв’юерів) українських ЗМІ, наведіть приклади їх творів, поясніть, у чому полягає, на ваш погляд, секрет їхнього професійного успіху.

 

Варіант № 8

1. «Правило вбивчих кілометрів» і рекомендації щодо привернення уваги читацької (глядацької) аудиторії.

2. Інтерв’ю (етимологія терміна, визначення) як інформаційний жанр журналістики, його види.

Практичні завдання

3. Зберіть жанрове досьє із зразками інформаційних жанрів (замітки, звіти, репортажі, інтерв’ю), взятих з поточної преси.

4. Представте власні матеріали, написані в інформаційних жанрах (замітка, звіт, репортаж, інтерв’ю) та оформлені для подання до редакції (рубрика, заголовок, лід, структурований текст, підпис автора).

5. Напишіть публіцистичне есе, присвячене стану інформаційної журналістики в сучасній українській медіапрактиці.

6. Назвіть імена провідних журналістів - новинників (репортерів, інтерв’юерів) українських ЗМІ, наведіть приклади їх творів, поясніть, у чому полягає, на ваш погляд, секрет їхнього професійного успіху.

 

Варіант № 9

1. «Правило хронологічного наближення інтересів» і рекомендації щодо привернення уваги читацької (глядацької) аудиторії.

2. Етапи роботи журналіста над інтерв’ю.

Практичні завдання

3. Зберіть жанрове досьє із зразками інформаційних жанрів (замітки, звіти, репортажі, інтерв’ю), взятих з поточної преси.

4. Представте власні матеріали, написані в інформаційних жанрах (замітка, звіт, репортаж, інтерв’ю) та оформлені для подання до редакції (рубрика, заголовок, лід, структурований текст, підпис автора).

5. Напишіть публіцистичне есе, присвячене стану інформаційної журналістики в сучасній українській медіапрактиці.

6. Назвіть імена провідних журналістів - новинників (репортерів, інтерв’юерів) українських ЗМІ, наведіть приклади їх творів, поясніть, у чому полягає, на ваш погляд, секрет їхнього професійного успіху.

Варіант № 10

1. «М’які» і «жорсткі» новини.

2. Правила, яких має дотримуватись журналіст-інтерв’юер.

Практичні завдання

3. Зберіть жанрове досьє із зразками інформаційних жанрів (замітки, звіти, репортажі, інтерв’ю), взятих з поточної преси.

4. Представте власні матеріали, написані в інформаційних жанрах (замітка, звіт, репортаж, інтерв’ю) та оформлені для подання до редакції (рубрика, заголовок, лід, структурований текст, підпис автора).

5. Напишіть публіцистичне есе, присвячене стану інформаційної журналістики в сучасній українській медіапрактиці.

6. Назвіть імена провідних журналістів - новинників (репортерів, інтерв’юерів) українських ЗМІ, наведіть приклади їх творів, поясніть, у чому полягає, на ваш погляд, секрет їхнього професійного успіху.

 

Варіант № 11

1. Заголовочний комплекс інформаційного матеріалу.

2. «Квадрат успіху» як чотири обов’язкові елементи підготовки до інтерв’ю.

Практичні завдання

3. Зберіть жанрове досьє із зразками інформаційних жанрів (замітки, звіти, репортажі, інтерв’ю), взятих з поточної преси.

4. Представте власні матеріали, написані в інформаційних жанрах (замітка, звіт, репортаж, інтерв’ю) та оформлені для подання до редакції (рубрика, заголовок, лід, структурований текст, підпис автора).

5. Напишіть публіцистичне есе, присвячене стану інформаційної журналістики в сучасній українській медіапрактиці.

6. Назвіть імена провідних журналістів - новинників (репортерів, інтерв’юерів) українських ЗМІ, наведіть приклади їх творів, поясніть, у чому полягає, на ваш погляд, секрет їхнього професійного успіху.

 

Варіант № 12

1. Що таке «газетна качка»? Наведіть основні версії походження цього виразу.

2. Чому візування інтерв’ю у співрозмовника є обов'язковим? Поясніть та проілюструйте.

Практичні завдання

3. Зберіть жанрове досьє із зразками інформаційних жанрів (замітки, звіти, репортажі, інтерв’ю), взятих з поточної преси.

4. Представте власні матеріали, написані в інформаційних жанрах (замітка, звіт, репортаж, інтерв’ю) та оформлені для подання до редакції (рубрика, заголовок, лід, структурований текст, підпис автора).

5. Напишіть публіцистичне есе, присвячене стану інформаційної журналістики в сучасній українській медіапрактиці.

6. Назвіть імена провідних журналістів - новинників (репортерів, інтерв’юерів) українських ЗМІ, наведіть приклади їх творів, поясніть, у чому полягає, на ваш погляд, секрет їхнього професійного успіху.

 

Варіант № 13

1. Поясніть та проілюструйте простоту, ясність, декодованість як одну з основних вимог до інформаційних жанрів.

2. Що таке бліц-інтерв’ю (бліц-репортаж, бліц-інформація)? Поясніть та проілюструйте.

Практичні завдання

3. Зберіть жанрове досьє із зразками інформаційних жанрів (замітки, звіти, репортажі, інтерв’ю), взятих з поточної преси.

4. Представте власні матеріали, написані в інформаційних жанрах (замітка, звіт, репортаж, інтерв’ю) та оформлені для подання до редакції (рубрика, заголовок, лід, структурований текст, підпис автора).

5. Напишіть публіцистичне есе, присвячене стану інформаційної журналістики в сучасній українській медіапрактиці.

6. Назвіть імена провідних журналістів - новинників (репортерів, інтерв’юерів) українських ЗМІ, наведіть приклади їх творів, поясніть, у чому полягає, на ваш погляд, секрет їхнього професійного успіху.

 

Варіант № 14

1. Провідні українські інформагентства.

2. Що таке контрв’ю? Поясніть та проілюструйте.

Практичні завдання

3. Зберіть жанрове досьє із зразками інформаційних жанрів (замітки, звіти, репортажі, інтерв’ю), взятих з поточної преси.

4. Представте власні матеріали, написані в інформаційних жанрах (замітка, звіт, репортаж, інтерв’ю) та оформлені для подання до редакції (рубрика, заголовок, лід, структурований текст, підпис автора).

5. Напишіть публіцистичне есе, присвячене стану інформаційної журналістики в сучасній українській медіапрактиці.

6. Назвіть імена провідних журналістів - новинників (репортерів, інтерв’юерів) українських ЗМІ, наведіть приклади їх творів, поясніть, у чому полягає, на ваш погляд, секрет їхнього професійного успіху.

 

Варіант № 15

1. Інформація як загальне поняття (етимологія терміна, визначення) та соціальна інформація в журналістиці.

2. Техніка підбору інформаційного та мотивуючого заголовків.

Практичні завдання

3. Зберіть жанрове досьє із зразками інформаційних жанрів (замітки, звіти, репортажі, інтерв’ю), взятих з поточної преси.

4. Представте власні матеріали, написані в інформаційних жанрах (замітка, звіт, репортаж, інтерв’ю) та оформлені для подання до редакції (рубрика, заголовок, лід, структурований текст, підпис автора).

5. Напишіть публіцистичне есе, присвячене стану інформаційної журналістики в сучасній українській медіапрактиці.

6. Назвіть імена провідних журналістів - новинників (репортерів, інтерв’юерів) українських ЗМІ, наведіть приклади їх творів, поясніть, у чому полягає, на ваш погляд, секрет їхнього професійного успіху.

Варіант № 1

1. Журналістська аналітика: загальна характеристика.

2. Кореспонденція: етимологія терміна, визначення, коротка історія жанру. Методика роботи журналіста над кореспонденцією.

Практичні завдання

3. Зберіть жанрове досьє із зразками аналітичних жанрів (кореспонденції, статті, коментарі, рецензії, огляди, відкриті листи), взятих з поточної преси.

4. Представте власні матеріали, написані в аналітичних жанрах (кореспонденція, стаття, коментар, рецензія, огляд, відкритий лист) та оформлені для подання до редакції (рубрика, заголовок, лід, структурований текст, підпис автора).

5. Напишіть публіцистичне есе, присвячене стану аналітичної журналістики в сучасній українській медіапрактиці.

6. Назвіть імена провідних журналістів - аналітиків українських ЗМІ, наведіть приклади їх творів, поясніть, у чому полягає, на ваш погляд, секрет їхнього професійного успіху.

 

Варіант № 2

1. Етимологія термінів: “аналіз”, “аналітика”, “аналітичний”. Аналіз і синтез – парні методи наукового пізнання факту, події, явища.

2. Стаття: визначення і характеристика жанру.

Практичні завдання

3. Зберіть жанрове досьє із зразками аналітичних жанрів (кореспонденції, статті, коментарі, рецензії, огляди, відкриті листи), взятих з поточної преси.

4. Представте власні матеріали, написані в аналітичних жанрах (кореспонденція, стаття, коментар, рецензія, огляд, відкритий лист) та оформлені для подання до редакції (рубрика, заголовок, лід, структурований текст, підпис автора).

5. Напишіть публіцистичне есе, присвячене стану аналітичної журналістики в сучасній українській медіапрактиці.

6. Назвіть імена провідних журналістів - аналітиків українських ЗМІ, наведіть приклади їх творів, поясніть, у чому полягає, на ваш погляд, секрет їхнього професійного успіху.

 

Варіант № 3

1. Завдання і прояви аналітичної журналістики.

2. Види статей, їх характеристика. Основні вимоги до статті.

Практичні завдання

3. Зберіть жанрове досьє із зразками аналітичних жанрів (кореспонденції, статті, коментарі, рецензії, огляди, відкриті листи), взятих з поточної преси.

4. Представте власні матеріали, написані в аналітичних жанрах (кореспонденція, стаття, коментар, рецензія, огляд, відкритий лист) та оформлені для подання до редакції (рубрика, заголовок, лід, структурований текст, підпис автора).

5. Напишіть публіцистичне есе, присвячене стану аналітичної журналістики в сучасній українській медіапрактиці.

6. Назвіть імена провідних журналістів - аналітиків українських ЗМІ, наведіть приклади їх творів, поясніть, у чому полягає, на ваш погляд, секрет їхнього професійного успіху.

 

Варіант № 4

1. Головні визначальні характеристики аналітики як жанрового блоку журналістики.

2. Коментар як аналітичний жанр (етимологія терміна, визначення, жанрові характеристики).

Практичні завдання

3. Зберіть жанрове досьє із зразками аналітичних жанрів (кореспонденції, статті, коментарі, рецензії, огляди, відкриті листи), взятих з поточної преси.

4. Представте власні матеріали, написані в аналітичних жанрах (кореспонденція, стаття, коментар, рецензія, огляд, відкритий лист) та оформлені для подання до редакції (рубрика, заголовок, лід, структурований текст, підпис автора).

5. Напишіть публіцистичне есе, присвячене стану аналітичної журналістики в сучасній українській медіапрактиці.

6. Назвіть імена провідних журналістів - аналітиків українських ЗМІ, наведіть приклади їх творів, поясніть, у чому полягає, на ваш погляд, секрет їхнього професійного успіху.

Варіант № 5

1. Основні прийоми аналітики: індукція, дедукція, аналогія.

2. Види коментарів та методика роботи журналіста над цим жанром (етапи роботи). Коментатор – журналістська спеціалізація.

Практичні завдання

3. Зберіть жанрове досьє із зразками аналітичних жанрів (кореспонденції, статті, коментарі, рецензії, огляди, відкриті листи), взятих з поточної преси.

4. Представте власні матеріали, написані в аналітичних жанрах (кореспонденція, стаття, коментар, рецензія, огляд, відкритий лист) та оформлені для подання до редакції (рубрика, заголовок, лід, структурований текст, підпис автора).

5. Напишіть публіцистичне есе, присвячене стану аналітичної журналістики в сучасній українській медіапрактиці.

6. Назвіть імена провідних журналістів - аналітиків українських ЗМІ, наведіть приклади їх творів, поясніть, у чому полягає, на ваш погляд, секрет їхнього професійного успіху.

Варіант № 6

1. Основні етапи організаційно-творчої роботи журналіста над аналітичним матеріалом.

2. Рецензія як аналітичний жанр: етимологія терміна, визначення, жанрові характеристики.

Практичні завдання

3. Зберіть жанрове досьє із зразками аналітичних жанрів (кореспонденції, статті, коментарі, рецензії, огляди, відкриті листи), взятих з поточної преси.

4. Представте власні матеріали, написані в аналітичних жанрах (кореспонденція, стаття, коментар, рецензія, огляд, відкритий лист) та оформлені для подання до редакції (рубрика, заголовок, лід, структурований текст, підпис автора).

5. Напишіть публіцистичне есе, присвячене стану аналітичної журналістики в сучасній українській медіапрактиці.

6. Назвіть імена провідних журналістів - аналітиків українських ЗМІ, наведіть приклади їх творів, поясніть, у чому полягає, на ваш погляд, секрет їхнього професійного успіху.

Варіант № 7

1. Композиційна структура аналітичного тексту в журналістиці.

2. Види рецензій. Рецензент як одне з журналістських амплуа.

Практичні завдання

3. Зберіть жанрове досьє із зразками аналітичних жанрів (кореспонденції, статті, коментарі, рецензії, огляди, відкриті листи), взятих з поточної преси.

4. Представте власні матеріали, написані в аналітичних жанрах (кореспонденція, стаття, коментар, рецензія, огляд, відкритий лист) та оформлені для подання до редакції (рубрика, заголовок, лід, структурований текст, підпис автора).

5. Напишіть публіцистичне есе, присвячене стану аналітичної журналістики в сучасній українській медіапрактиці.

6. Назвіть імена провідних журналістів - аналітиків українських ЗМІ, наведіть приклади їх творів, поясніть, у чому полягає, на ваш погляд, секрет їхнього професійного успіху.

Варіант № 8

1. Роль суб’єктивного фактору в інформаційних та аналітичних жанрах журналістики (порівняти).

2. Огляд як аналітичний жанр: визначення і жанрова специфіка. Оглядач як одне з журналістських амплуа.

Практичні завдання

3. Зберіть жанрове досьє із зразками аналітичних жанрів (кореспонденції, статті, коментарі, рецензії, огляди, відкриті листи), взятих з поточної преси.

4. Представте власні матеріали, написані в аналітичних жанрах (кореспонденція, стаття, коментар, рецензія, огляд, відкритий лист) та оформлені для подання до редакції (рубрика, заголовок, лід, структурований текст, підпис автора).

5. Напишіть публіцистичне есе, присвячене стану аналітичної журналістики в сучасній українській медіапрактиці.

6. Назвіть імена провідних журналістів - аналітиків українських ЗМІ, наведіть приклади їх творів, поясніть, у чому полягає, на ваш погляд, секрет їхнього професійного успіху.

Варіант № 9

1. Основна функція журналістської діяльності в інформаційних та аналітичних жанрах (порівняти).

2. Види оглядів, їх характеристика.

Практичні завдання

3. Зберіть жанрове досьє із зразками аналітичних жанрів (кореспонденції, статті, коментарі, рецензії, огляди, відкриті листи), взятих з поточної преси.

4. Представте власні матеріали, написані в аналітичних жанрах (кореспонденція, стаття, коментар, рецензія, огляд, відкритий лист) та оформлені для подання до редакції (рубрика, заголовок, лід, структурований текст, підпис автора).

5. Напишіть публіцистичне есе, присвячене стану аналітичної журналістики в сучасній українській медіапрактиці.

6. Назвіть імена провідних журналістів - аналітиків українських ЗМІ, наведіть приклади їх творів, поясніть, у чому полягає, на ваш погляд, секрет їхнього професійного успіху.

Варіант № 10

1. Фактологічна база в інформаційних та аналітичних жанрах журналістики (порівняти).

2. Відкритий лист як жанр епістолярної аналітики.

Практичні завдання

3. Зберіть жанрове досьє із зразками аналітичних жанрів (кореспонденції, статті, коментарі, рецензії, огляди, відкриті листи), взятих з поточної преси.

4. Представте власні матеріали, написані в аналітичних жанрах (кореспонденція, стаття, коментар, рецензія, огляд, відкритий лист) та оформлені для подання до редакції (рубрика, заголовок, лід, структурований текст, підпис автора).

5. Напишіть публіцистичне есе, присвячене стану аналітичної журналістики в сучасній українській медіапрактиці.

6. Назвіть імена провідних журналістів - аналітиків українських ЗМІ, наведіть приклади їх творів, поясніть, у чому полягає, на ваш погляд, секрет їхнього професійного успіху.

Варіант № 11

1. Функціонування жанру кореспонденції у сучасних українських ЗМІ.

2. Мовностилістичні особливості відкритого листа.

Практичні завдання

3. Зберіть жанрове досьє із зразками аналітичних жанрів (кореспонденції, статті, коментарі, рецензії, огляди, відкриті листи), взятих з поточної преси.

4. Представте власні матеріали, написані в аналітичних жанрах (кореспонденція, стаття, коментар, рецензія, огляд, відкритий лист) та оформлені для подання до редакції (рубрика, заголовок, лід, структурований текст, підпис автора).

5. Напишіть публіцистичне есе, присвячене стану аналітичної журналістики в сучасній українській медіапрактиці.

6. Назвіть імена провідних журналістів - аналітиків українських ЗМІ, наведіть приклади їх творів, поясніть, у чому полягає, на ваш погляд, секрет їхнього професійного успіху.

Варіант № 12

1. Функціонування жанру статті у сучасних українських ЗМІ.

2. Мовностилістичні особливості коментарю.

Практичні завдання

3. Зберіть жанрове досьє із зразками аналітичних жанрів (кореспонденції, статті, коментарі, рецензії, огляди, відкриті листи), взятих з поточної преси.

4. Представте власні матеріали, написані в аналітичних жанрах (кореспонденція, стаття, коментар, рецензія, огляд, відкритий лист) та оформлені для подання до редакції (рубрика, заголовок, лід, структурований текст, підпис автора).

5. Напишіть публіцистичне есе, присвячене стану аналітичної журналістики в сучасній українській медіапрактиці.

6. Назвіть імена провідних журналістів - аналітиків українських ЗМІ, наведіть приклади їх творів, поясніть, у чому полягає, на ваш погляд, секрет їхнього професійного успіху.

Варіант № 13

1. Функціонування коментарю як жанру тлумачної аналітики у сучасних українських ЗМІ.

2. Методика роПоследнее изменение этой страницы: 2016-07-15; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.215.182.81 (0.043 с.)