Національний технічний університет України «КПІ» 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Національний технічний університет України «КПІ»Механіко-машинобудівний інститут

 

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

 

Директор інституту

 

_______________ М.І. Бобир

“___”_______________ 2012 р.

Робоча навчальна програма дисципліни

«Охорона праці в галузі»

Денна форма навчання

Напрями підготовки:

Інженерна механіка», 6.050503 «Машинобудування»

Шифр рівня підготовки та назва спеціальності: 7.0505101, 8.0505101 – «Динаміка та міцність машин»; 7.0505105, 8.0505105 – «Підйомно-транспортні системи і логістика»; 7.18010102, 8. 18010102– «Інтелектуальна власність»; 7.0505201, 8.0505201 – «Технологія машинобудування»; 7.0505203, 8.0505203 – «Обладнання та технологія пластичного формування конструкцій машинобудування»; 7.0505204, 8.0505204 – «Обробка матеріалів за спецтехнологіями»; 7.0505205, 8.0505205 – «Металорізальні верстати та системи»; 7.0505206, 8.0505206 – «Інструментальне виробництво»; 7.0505207, 8.0505207 – «Гідравлічні та пневматичні машини»
Ухвалено Методичною комісією механіко-машинобудівного інституту   Програму рекомендовано кафедрою Охорони праці, промислової та цивільної безпеки
Протокол № 04 від “13” грудня 2011 р.   Протокол № 6 від “6” грудня 2011 р.
Заступник директора інституту по навчально-методичній роботі   ___________ С.П. Гожий   Завідувач кафедри     _____________ О.Г. Левченко

Київ 2012р.

 

І. Загальні положення

Дана робоча навчальна програма розроблена на базі типової навчальної програми нормативної дисципліни «Охорона праці в галузі» для всіх спеціальностей за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр», затвердженої Заступником Міністра освіти і науки, молоді та спорту України Жебровським Б.М. 18 березня 2011р.

Дана робоча навчальна програма дисципліни «Охорона праці в галузі» розроблена з урахуванням того, що студенти на освітньо-кваліфікаційному рівні «бакалавр» засвоїли головні положення нормативної навчальної дисципліни «Основи охорони праці», а також окремі питання охорони праці в дисциплінах професійного спрямування. Вона передбачає вивчення актуальних питань охорони праці для машинобудівної галузі з урахуванням особливостей майбутньої професійної діяльності випускників, а також досягнень науково-технічного прогресу.

Загальний обсяг навчального часу для вивчення дисципліни «Охорона праці в галузі» у навчальних планах підготовки спеціалістів (магістрів) становить не менше 36 академічних годин.

 

ІІ. Мета та завдання вивчення дисципліни

Мета вивчення дисципліни полягає у формуванні у майбутніх фахівців (спеціалістів та магістрів) умінь та компетенцій для забезпечення ефективного управління охороною праці та поліпшення умов праці з урахуванням досягнень науково-технічного прогресу та міжнародного досвіду, а також усвідомленні нерозривної єдності успішної професійної діяльності з обов’язковим дотриманням усіх вимог безпеки праці у машинобудівній галузі.

Завдання вивчення дисципліни передбачає забезпечення гарантії збереження здоров’я і працездатності працівників машинобудівної галузі через ефективне управління охороною праці та формування відповідальності у посадових осіб і фахівців за колективну і власну безпеку.

 

ІІІ. Основні професійні компетенції

Засвоївши програму навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі» спеціалісти (магістри) за відповідними напрямами підготовки, спеціальностями та спеціалізація ми мають бути здатними вирішувати професійні завдання з урахуванням вимог охорони праці та володіти такими основними професійними компетенція ми з охорони праці:

у науково-дослідній діяльності:

· готовність застосовувати сучасні методи дослідження і аналізу ризиків, загроз і небезпек на робочих місцях та виробничих об’єктах;

· здатність поставити завдання та організувати наукові дослідження з визначення професійних, виробничих ризиків, загроз на робочих місцях.

у технологічній діяльності:

· обґрунтування і розробка безпечних технологій;

· участь у проведенні розслідування нещасних випадків, аварій та професійних захворювань;

· розробка та проведення заходів щодо усунення причин нещасних випадків, з ліквідації наслідків аварій на виробництві.

в організаційно-управлінській діяльності:

· впровадження організаційний і технічних заходів з метою поліпшення безпеки праці;

· здатність та готовність до врахування положень законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці при виконанні виробничих та управлінських функцій;

· здатність до організації діяльності виробничого колективу з обов’язковим урахуванням вимог охорони праці;

· управління діями щодо запобігання виникненню нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві;

· впровадження ефективного розподілу функцій, обов’язків і повноважень з охорони праці у виробничому колективі.

у проектній діяльності:

· розробка і впровадження безпечних технологій, вибір оптимальних умов і режимів праці, проектування зразків техніки і робочих місць на основі сучасних технологічних та наукових досягнень в галузі охорони праці.

у педагогічній діяльності:

· розробка методичного забезпечення і проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці.

у консультаційній діяльності:

· надання допомоги на консультації працівників з практичних питань охорони праці;

· готовність контролювати вимог охорони праці в організації.

 

ІV. Розподіл навчального часу

Освітньо-кваліфікаційний рівень Спеціаліст, магістр
Форма навчання Денна
Семестр
Кількість годин, всього
Лекції, годин
Практичні заняття, годин
Самостійна робота (СРС), всього годин
З них підготовка до заліку, годин
Підсумковий контроль Диф. залік

 

 

V. Тематичний план

Розділ і тема Загальний час, год. Лекції, год. СРС, год.
Розділ 1. Основні законодавчі та інформативно-правові акти з охорони праці в галузі. Міжнародні норми з охорони праці.
Розділ 2. Система управління охороною праці в галузі.
Розділ 3. Державний нагляд та громадський контроль за станом охорони праці. Соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві.
Розділ 4. Основні небезпечні та шкідливі фактори в машинобудуванні. Аналіз травматизму та профзахворювань.
Розділ 5. Вимоги безпеки до обладнання та технологій машинобудівного виробництва.
Розділ 6. Пожежна безпека в машинобудуванні.
Підготовка до заліку.
Разом:

VI Зміст навчального матеріалу

Розділ 1. Основні законодавчо-нормативні та правові акти з охорони праці. Міжнародні норми з охорони праці

Закони України «Про охорону праці», «Основи законодавства України про охорони праці», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності».

Нормативно-правові акти з охорони праці (ДНАОП), державні стандарти України (ДСТУ), ГОСТы, ССБТ, державні санітарні норми (ДСН).

Міжнародні стандарти з охорони праці: SA 8000:2001, ISO 26000:2010, OHSAS 18001:2007.

Завдання для СРС: опрацювання матеріалів літератури Л.1; Л.3; Л.4; Л5-Л.13.

 

Розділ 2. Система управління охороною праці в галузі

Органи державного управління охороною праці в машинобудуванні, як складова система управління охороною праці в державі та системи управління функціонуванням машинобудівної галузі в цілому.

Організація охорони праці на підприємствах. Задачі роботи відділу охорони праці.

Комісія з питань охорони праці підприємства. Навчання і перевірка знань з питань охорони праці.

Завдання для СРС: опрацювання матеріалів літератури Л.7-Л.12; Л.14-Л15; Л.21, с. 80-102; Л.45-Л.46.

 

Розділ 3. Державний нагляд та громадський контроль за станом охорони праці. Соціальне страхування від нещасних випадків та профзахворювань на виробництві

Порядок організації державного нагляду за охороною праці на виробництві. Органи державного нагляду, відомчий та громадський контроль за охороною праці.

Обов’язки працівників щодо виконання вимог охорони праці.

Основні положення державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві. Основні завдання страхування від нещасного випадку.

Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві. Об’єкт страхування від нещасного випадку на виробництві.

Основні джерела фінансування страхового Фонду. Клас професійного ризику виробництва та розмір страхового тарифу. Основні зобов’язання Фонду у разі настання страхового випадку.

Завдання для СРС: опрацювання матеріалів літератури Л.4; Л.13; Л.21, с. 83-85, с. 89-91.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-15; просмотров: 69; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.144.55.253 (0.006 с.)