Тема 1. Система корпоративного законодавства України. Корпоративні права як об’єкт правового регулюванняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 1. Система корпоративного законодавства України. Корпоративні права як об’єкт правового регулюванняКорпорація: законодавче і доктринальне тлумачення. Корпоративні правовідносини та їх основні суб’єкти.

Корпоративне право в об’єктивному і суб’єктивному значенні. Корпоративне право і корпоративне законодавство. Загальна характеристика корпоративного законодавства України (особливості, основні джерела, перспективне законодавство).

Поділ джерел корпоративного законодавства за юридичною силою. Міжнародні договори в системі джерел законодавства. Набрання чинності нормативними актами.

Місце локальних актів (установчі документи, положення) у регулюванні корпоративних відносин.

Колізії і суперечності правового регулювання корпоративних відносин в Україні.

 

Тема 2. Корпоративні утворення (корпоративні суб’єкти) в системі юридичних осіб

Поняття і ознаки юридичної особи. Найменування і місцезнаходження. Юридичні особи приватного права, їх організаційно-правові форми. Товариство: поняття, види. Підприємницькі товариства.

Підприємницькі товариства корпоративного типу (АТ, ТОВ, ТДВ).

Порівняння публічного та приватного акціонерного товариства в українській правовій дійсності.

Основи статусу інших організацій, близьких до корпоративних товариств: кооперативи; повне і командитне товариства, об'єднання підприємств, приватне підприємство.

Господарські організації. Поняття підприємства за Цивільним кодексом України та Господарським кодексом України. Види та організаційні форми підприємств. Підприємства-юридичні особи публічного права.

 

Тема 3. Правосуб’єктність організаційно-правових форм корпорацій-юридичних осіб в Україні

Поняття, складові правосуб’єктності. Обсяг правосуб’єктності. Установчі документи: поняття, правова природа, форма і зміст; внесення змін.

Проблеми відображення правосуб’єктності (її обсяг) в установчих документах.

Порядок і шляхи створення юридичних осіб. Легітимація (державна реєстрація та інші процедури). Процедури заснування АТ. Процедури заснування ТОВ і ТДВ. Формування початкового капіталу (статутного фонду). Вклади засновників.

Проблемні питання (новації у регулюванні) акціонерних товариств.

Особливості виникнення корпоративних суб’єктів (фінансові установи, антимонопольне регулювання, виникнення в процесі приватизації).

Реалізація правосуб’єктності. Особи, що діють від імені корпоративного суб’єкта. Представництво.

Порядок і шляхи припинення юридичних осіб. Припинення у добровільному порядку. Припинення у примусовому порядку. Банкрутство.

Відмінність ліквідації від реорганізації. Види реорганізації. Реорганізація АТ.

Основи статусу дочірнього підприємства. Асоційовані (залежні) суб'єкти.

Тема 4. Система корпоративного управління (органи корпорацій)

Принципи корпоративного управління. Загальна модель управління корпоративним суб’єктом як товариством.

Організаційна структура (структурні підрозділи). Відокремлені структурні підрозділи.

Вищі органи корпоративних суб’єктів: склад, компетенція і повноваження, організація роботи. Основні розміри пакетів корпоративних прав, визначальні для впливу на рішення вищого органу.

Виконавчі органи корпоративних суб’єктів: формування, компетенція і повноваження, організація роботи. Співвідношення повноважень колективного виконавчого органу та його голови.

Інші органи управління корпоративних суб’єктів (наглядова рада, органи контролю).

Наслідки для товариства перевищення статутних повноважень його органами

Правова природа відносин члена органу управління з корпоративним суб’єктом.

Використання подвійної природи таких відносин рейдерами.

Посадові особи корпоративних суб’єктів. Конфлікт інтересів.

 

 

Тема 5. Правовий статус учасників корпоративних відносин

Співвідношення понять учасник, засновник, акціонер. Право участі у товаристві корпоративного типу. Майнова відповідальність учасників (перед корпорацією та перед третіми особами за корпорацію).

Поняття правового статусу учасника товариства (корпорації). Підтвердження (виникнення) статусу учасника. Рух учасників у товаристві (зміна складу учасників).

Корпорації з одним учасником.

Основні права учасника. Представництво учасників. Міноритарні учасники. Основні обов’язки учасника. Захист прав учасників. Особливості судового способу захисту прав учасника.

Корпоративні права держави. Державні корпорації.

 

Тема 6. Особливості майнової основи функціонування організаційно-правових форм суб’єктів господарювання за корпоративних відносин

Власність як правова категорія. Об’єктивне і суб’єктивне право власності. Зміст суб’єктивного права власності.

Поняття "майно" та "річ". Правові режими майна. Джерела надходження майна. Співвідношення прав учасника і товариства на передане у статутний капітал майно.

Статутний капітал (фонд): поняття, функції, обов’язковість створення. Порядок формування. Внески учасників (оцінка, обмеження). Зміна розміру статутного капіталу (фонду). Інші фонди корпорації.

Дохід і прибуток корпоративного суб’єкта. Розподіл прибутку. Дивіденди та інші доходи на корпоративні права: для АТ, ТОВ, ТДВ; на корпоративні права держави. Оподаткування дивідендів (доходів на корпоративні права).

Поняття і загальна характеристика акцій та облігацій як корпоративних цінних паперів.

 

Тема 7. Право на інформацію та корпоративні відносини

Поняття і режими інформації. Локальне регулювання обігу інформації.

Інформація з обмеженим доступом. Комерційна таємниця. Інформація, яка не може становити комерційної таємниці. Основи захисту інформації з обмеженим доступом.

Розкриття інформації. Інформація з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Право учасників на інформацію. Інсайдерська інформація.

 

Заключна частина лекції

Системний огляд розглянутих тем. Ключові аспекти курсу.

IV. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна література:

Нормативно-правові акти:

1. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року.

2. Господарський кодекс України №436-IV від 16 січня 2003 року.

3. Закон України „Про господарські товариства” від 19.09.1991 року (із змінами та доповненнями).

4. Закон України „Про акціонерні товариства // Відомості Верховної Ради України. – 2008. – № 50-51. – Ст. 384.

 

Навчальна та навчально-методична література:

1. Кравчук В.М. Корпоративне право. Науково-практичний коментар законодавства та судової практики. – К.: Істина, 2005. – 725 с.

2. Кибенко Е.Р. Корпоративное право Украины: Учебное пособие. – Х.: Эспада, 2001. – 288 с.

3. Саніахметова Н.О. Підприємницьке право: Навчальний посібник. – К.: А.С.К., 2005. – 704 с.

Додаткова література:

Нормативно-правові акти:

1. Закон України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців” від 15.05.2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 31-32. – Ст. 263.

2. Закон України „Про цінні папери та фондовий ринок” від 23 лютого 2006 року// Голос України. – 2006. – 14 квітня. – № 69.

3. Закон України „Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні” від 10.12.97р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – №15.

4. Закон України „Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” від 30.10.96р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №51.

5. Закон України „Про холдингові компанії в Україні” 15 березня 2006 року // Урядовий кур’єр. – 2006. – 18 квітня. – № 73-74.

6. Закон України "Про управління об'єктами державної власності" 21 вересня 2006 року // Урядовий кур’єр. – 2006. – 18 жовтня. – №195.

7. Закон України „Про аудиторську діяльність” від 22.04.1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – №23.

8. Закон України „Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” від
16.07.1999 р. // Урядовий кур’єр. – 1999. – 1 вересня.

9. Закон України „Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)” 15.03.2001 року // Урядовий кур’єр. – 2001. – 25 квітня. – № 74.

10. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 07.12.2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 5-6. – Ст. 30.

11. Закон України „Про боротьбу з корупцією” від 05.10.1995р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – №34.

12. Закон України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” від 14.05.1992 р. (в редакції Закону України від 30.06.1999 р.) // Урядовий кур’єр. – 1999. – 19 вересня (№172).

13. Закон України „Про захист від недобросовісної конкуренції” від 07.06.1996р. // Урядовий кур’єр. – 1996. – №119-120.

14. Закон України „Про захист економічної конкуренції” від 11.01.2001 р. // Офіційний вісник України. – 2001. – № 7. – Ст. 260.

15. Закон України „Про ліцензування певних видів господарської діяльності” від 01.06.00р. // Урядовий кур’єр. – 2000. – 2 серпня.

16. Закон України „Про приватизацію державного майна” від 04.03.1992 р. //Відомості Верховної Ради України. – 1997. – №17.

17. Закон України „Про інформацію” від 02.10.1992 р. № 2657-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 48. – Ст. 650

18. Декрет Кабінету Міністрів України „Про впорядкування діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, створених за участю державних підприємств” від 31.12.1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – №11.

19. Указ Президента України „Про корпоратизацію підприємств” від 15.06.93р. //Урядовий кур’єр. – 1993. – 17 червня.

20. Постанова Кабінету Міністрів України „Про управління корпоративними правами держави” від 15.05.2000 р. №791 // Урядовий кур’єр. – 2000. – 14 червня.

21. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Основних концептуальних підходів до підвищення ефективності управління корпоративними правами держави” від 11.02.2004 р. № 155 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 6. – Ст. 327.

22. Розпорядження Кабінету Міністрів України „Про схвалення Концепції створення системи рейтингової оцінки регіонів, галузей національної економіки, суб'єктів господарювання” від 1 квітня 2004 р. № 208-р. // Офіційний вісник України. – 2004. – № 14. – Ст. 976.

23. Рішення ДКЦПФР від 8 квітня 2004 року № 123 „Про затвердження зразкових Статуту та внутрішніх Положень відкритого акціонерного товариства” // Цінні папери України. – 2004. – травень. – № 19; Вісник законодавства України. 2004. – травень. – № 20.

 

Навчальна та навчально-методична література:

1. Здоронок Г.І. Актуальні питання діяльності акціонерних товариств. – К.: Юридическая практика, 2007. – 480с.

2. Вінник О.М. Господарське право: Курс лекцій. – К.: Атіка, 2004. – 624 с.

3. Кашанина Т.В. Корпоративное право: Учебник. – М.: Высш. шк., 2006. – 814 с.

4. Скакун О.Ф. Теория государства и права: Ученик. – Харьков: Консул; Ун-т внутр. дел, 2000. – 704с.

 


V. ПЛАНИ ТА ЗАВДАННЯ ДО
ПРАКТИЧНИХ (СЕМІНАРСЬКИХ) ЗАНЯТЬ

(для вечірньої форми навчання)

Для студентів вечірньої форми навчання передбачено проведення практичних занять, на які виносяться питання за наступним орієнтовним переліком:

 Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 283; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.207.247.69 (0.015 с.)