Відомості залишків на рахунках синтетичного обліку на 31 серпня звітного року
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Відомості залишків на рахунках синтетичного обліку на 31 серпня звітного рокуВідомість залишків по синтетичному рахунку 26 “Готова продукція (в грн.)

Шифр рахунку Назва виробів К-­сть (шт.) Планова собівар­тість Планова собівар­тість товарного випуску Відхилен­ня (+,-) Фактична собівар­тість
  Шафи книжкові -1000
  Столи письмові -450
  Разом     -1450

Відомість залишків по синтетичному рахунку 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками "

Шифр рахунку Назва постачальників Сума, грн.
  ВАТ “Бергометський лісокомбінат”
  АТП-11
  ВАТ “Обленерго”
  Разом

Відомість залишків по синтетичному рахунку 36 “Розрахунки з покупцями та замовниками”

Шифр рахунку Назва покупців Сума, грн.
  ВКФ “Букінтекс”
  Магазин “Комфорт”
  Разом

Відомість залишків по синтетичному субрахунку 372 “Розрахунки з підзвітними особами”

Шифр рахунку Прізвище, ім’я по-батькові підзвітної особи Сума, грн.
   
  Сидоренко В.О.    
  Бойко Л.Г.  
  Разом  

 

Таблиця 11

Журнал реєстрації господарських операцій за вересень ц. року.

 

№ п/п Зміст господатської операції Первинний документ Кореспондуючі рахунки Сума, грн.
Д-т К-т
Прибутковий ордер. Отримано матеріали від ВАТ “Бергометського лісокомбінату”    
Відображено ПДВ, зазначений у податковій накладній постачальника      
Товарно-транспортна накладна. Нараховано АТП-П за перевезення матеріалів    
Податкова накладна. Відображено ПДВ      
Рахунок-фактура. Податкова накладна. Акцептовано рахунок ВАТ Обленерго” за електроенергію використану на: а) загальновиробничі потреби; б) загальногосподарські потреби,    
Відображено ПДВ      
Розподілення заробітної плати. Нараховано заробітну плату: а) робітникам, які виготовляли шафи; б) робітникам, які виготовляли столи; в) персоналу цехів; г) персоналу заводоуправління;    
Розподіл заробітної плати (табл. 5). 8.1 Згідно з чинним законодавством проведені нарахування на фонд оплати праці робітників, що виготовляли шафи: - єдиний соціальний внесок 8.2. Згідно з чинним законодавством проведені нарахування на фонд оплати праці робітників, що виготовляли столи: - єдиний соціальний внесок 8.3. Згідно з чинним законодавством проведені нарахування на фонд оплати праці персоналу цехів: - єдиний соціальний внесок 8.4. Згідно з чинним законодавством проведені нарахування на фонд оплати праці персоналу заводоуправління: - єдиний соціальний внесок      
Зведення даних по рахунках з персоналом підприємства. Утримано із заробітної плати: а) податок з доходу фізичних осіб; б) збір на обов’язкове державне пенсійне страхування; в) внески на обов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття; г) внески на обов'язкове соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності; д) своєчасно неповернуті невикористані підзвітні суми.    
       
Видатковий касовий ордер. Видані кошти в підзвіт Сидоренку В.О. на господарські Потреби    
Авансовий звіт. За рахунок підзвітних сум Сидоренком В.О. придбано папки для паперів і папір    
Прибутковий касовий ордер. Повернуті Сидоренком В.О. в касу залишки невикористаних підзвітних сум      
Розрахунок амортизації основних засобів Нарахована амортизація основних засобів: а) загальновиробничого призначення; б) загальногосподарського призначення    
Лімітно-забірні картки, вимога-накладна, розподілення матеріалів. Відпущено зі складу і витрачено матеріалів за договірними цінами: а) на виробництво письмових столів; б) на виробництво книжкових шаф (табл. 7); в) на загальновиробничї потреби; д)загальногосподарські потреби; г) на пакування готової продукції;    
Розрахунок ТЗВ ( табл. 6 ) Розподілені і списані транспортно-заготівельні витрати, які відносяться до матеріалів, відпущених і витрачених: а) на виробництво письмових столів; б) на виробництво книжкових шаф; в) на загальновиробничі потреби; г) на загальногосподарські потреби; д) витрати на збут Примітка: залишок ТЗВ (табл. 2)      
Виписка банку, платіжне доручення 3 поточного рахунку сплачено комісійні банку за обслуговування    
Розрахунок розподілу загальновиробничих витрат. Розподілено загальновиробничі витрати на виробництво продукції (дод. 5)      
Накладна. Одержана з виробництва готова продукція і оприбуткована на склад за фактичною собівартістю: а) шафи книжкові 338 шт.; б) облікова ( планова ) ціна одиниці продукції 500 грн.; в) вартість продукції по обліковим цінам ( плановій собівартості); г) відхилення фактичної собівартості від планової; д) фактична собівартість шаф книжкових (табл. 7); е) столи письмові 525 шт.; є ) облікова ( планова) ціна одиниці продукції 350 грн.; ж) вартість продукції по обліковим цінам ( плановій собівартості); з) відхилення фактичної собівартості від планової; і) фактична собівартість столів письмових (табл. 8) Примітка. Залишки незавершеного виробництва на початок і кінець місяця (таблиця 3 ).    
Рахунок-фактура, накладна Відпущена зі складу готова продукція за договірними цінами. В тому числі ВКФ "Букінтекс" : - шафи книжкові 380 шт. по ціні 700 грн.; - столи письмові 490 шт. по ціні 480 грн.      
Податкова накладна Нарахована сума ПДВ (податкове зобов'язання) згідно з чинним законодавством      
Розрахунок бухгалтерії, накладна Списана зі складу готова продукція за фактичною собівартістю ( табл. 9,10 )      
Розрахунок бухгалтерії Списання в порядку закриття рахунку 90 “Собівартість реалізації”.      
Розрахунок бухгалтерії Списання в порядку закриття рахунку 70 “Доходи від реалізації”.      
Виписка банку. Платіжна вимога-доручення. Надійшли кошти на поточний рахунок за реалізовану продукцію: - ВКФ “Букінтекс” - магазину " Комфорт"    
Прибутковий касовий ордер № 25. Отримано з поточного рахунку в касу готівку для видачі заробітної плати.    
Платіжна відомість Видана з каси заробітна плата    
Розрахунок бухгалтерії - списано витрати на збут на фінансові результати; - списано на фінансові результати адміністративні витрати; - нараховано податок на прибуток підприємства      
Виписка банку, платіжне доручення. Перераховано з поточного рахунку у бюджет: а) прибутковий податок; б) податок на прибуток; в)ПДВ;    
Виписка банку, платіжне доручення. 3 поточного рахунку погашена заборгованість по: а) короткостроковій позиці; б) платежах в Пенсійний фонд; в) платежах на соціальне страхування; г) збору на соціальне страхування на випадок безробіття; д) ВАТ " Бергометський лісокомбінат"; є) АТП 11; с) ВАТ Обленерго"    
Розрахунок бухгалтерії. Списано податок на прибуток за даними бухгалтерського обліку      
Розрахунок бухгалтерії . Визначено кінцевий фінансовий результат діяльності      

Примітка:ПДВ, податок на прибуток відобразити згідно чинного законодавства.

 

 

Додаток 7

Облікові регістри:

Журнал №1.1

За вересень звітного року по кредиту рахунку 30 “Готівка” в дебет рахунків

Дата № опер                 Усього
                 
                 
                   
Усього                  

Відомість № 1.1

За вересень звітного року по дебету рахунку 30 “Готівка” в кредит рахунків

Сальдо на початок місяця по Головній книзі____________________

 

Дата № опер               Усього
               
               
Усього                

Сальдо на кінець місяця_____________________________________

 

Журнал № 1.2

За вересень звітного року по кредиту рахунку 31 “Рахунки в банках” в дебет рахунків

 

Дата № опер             Усього
             
             
             
             
               
Усього              

 

Відомість № 1.2

За вересень звітного року по дебету рахунку 31 “Рахунки в банках” в кредит рахунків.

Сальдо на початок місяця по Головній книзі___________________

 

Дата № опер             Усього
             
Усього              

 

Сальдо на кінець місяця__________________________________

Журнал 3

Відомості аналітичного обліку за _____________20__р.

За кредитом рахунків:

36 “Розрахунки з покупцями та замовниками”

37 “Розрахунки з різними дебіторами”

63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”

64 “Розрахунки за податками та платежами”

 

№ опер Зміст В дебет рахунку З кредиту рахунку Усього
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
               
Усього              

Відомість 3.1. аналітичного обліку розрахунків з покупцями та замовниками (до рахунку 36)

№ опер Найменування покупця Сальдо на 31.08. Оборот по дебету Обороти по кредиту в дебет рахунків Сальдо на 30.09
Д-т К-т Корес. раху-нок Сума, грн         Д-т К-т
                       
                       
                       
                       

Відомість 3.2. аналітичного обліку розрахунків з різними дебіторами ( до рахунку 37)

№ опер Під-звітні особи Сальдо на 31.08. Оборот по дебету Обороти по кредиту в дебет рахунків Сальдо на 30.09
Д-т К-т Корес. Раху-нок Сума, грн.         Д-т К-т
                       
                       
                       
                       

Відомість 3.3 аналітичного обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками (до рахунку 63)

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.215.185.97 (0.006 с.)