Субрахунку 201 “Сировина та матеріали”.
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Субрахунку 201 “Сировина та матеріали”.Методичні вказівки.

 

1.Мета дисципліни – навчити студентів використовувати у майбутній роботі облікову інформацію в управлінні виробництвом, оволодіти методикою відображення господарських операцій у системі бухгалтерського обліку і звітності.

Задача побудована на прикладі ВКФ “Чернівецького меблевого комбінату”. З метою скорочення обсягу облікової роботи допустимо, що дане підприємство виробляє два види виробів: письмові столи й книжкові шафи.

Відомість про ВКФ “Чернівецький меблевий комбінат” (для оформлення документів): Виробничокомерційна фірма (ВКФ) “Чернівецький меблевий комбінат”, код ЕДРПОУ 05486602.

вул. Буковинська, 33

банк: Промінвестбанк м. Чернівці, МФО: 356163

поточний ( розрахунковий) рахунок: 2600301825185

Прізвище посадових осіб меблевого комбінату:

Директор Луців П.С., головний бухгалтер Суховерська Г.С., касир – Крижанівська Л.В., завідуючий складом – Шитіков В.І., завідуючий складом готової продукції Петренко А.В., товарознавець – Шевченко М.С., начальник цеху №1 ( розкрою сировини ) Ігнатенко Г.П.

Облік виробничих витрат ведеться на підприємстві по виробах, поточний облік матеріалів здійснюється за договірними цінами, а готової продукції – за плановою собівартістю.

ВКФ “Чернівецький меблевий комбінат” відпускає готову продукцію покупцеві за відпускними цінами згідно з договором.

Відомості про покупця ВКФ “Букінтекс”

ОКПО: 14262755. Адреса: м. Чернівці, пр. Незалежності, 111.

Банк: ПІБ

М. Чернівці МФО: 356163

Поточний ( розрахунковий) рахунок: 26008301825682

Робота складається з двох частин.

Перша частина містить вихідні дані: залишки на кінець місяця на синтетичних і аналітичних рахунках господарських операцій за місяць.

Друга частина містить перелік таблиць, розрахунків, аналітичних рахунків, Головну книгу, жукнал – ордер.

Приступаючи до виконання завдання з навчальної практики, треба перш за все грунтовно розібратися в таких бухгалтерських термінах як актив підприємства, джерела їх утворення, зобов'язання, власний капітал, господарські процеси, рахунки, синтетичний і аналітичний облік, подвійний запис господарських операцій, баланс.

Для визначення суми розподілених і нерозподілених загальновиробничих витрат потрібно скористатися таблицею, наведеного в Додатку 1 "Витрати" (П(С)БО 16).

Фактичну суму загальновиробничих витрат розподілити між об'єктами обліку витрат (письмові столи, книжкові шафи) пропорційно заробітній платі виробничих робітників.

Перелік змінних і постійних загальновиробничих витрат можна визначити самостійно, виходячи з наближених умов до конкретного підприємства, або ж використовувати запропонований варіант у роботі. До змінних загальновиробничих витрат відносяться: заробітна плата цехового персоналу і відрахування від неї, заробітна плата робітникам, що обслуговують машини і обладнання, електроенергія використана для приведення в дію машин і обладнання.

До постійних загальновиробничих витрат відносяться: амортизація (знос) основних засобів, утримання і ремонт основних засобівцехового призначення. Собівартість реалізованої продукції = залишок готової продукції на початок звітного періоду + собівартість продукції, виробленої за звітний період — залишок готової продукції на кінець звітного періоду.

1.2. Матеріальне забезпечення:

1.2.1. Бланки первинних документів: прибутковий касовий
ордер, видатковий касовий ордер, прибутковий ордер, вимога-накладна, авансовий звіт, податкова накладна, платіжне
доручення.

1.2.2. Облікові реєстри:

Головна книга, ордери і відомості.

1.2.3.Розрахункові таблиці:

Розрахунок нарахувань на фонди оплати праці робітників

Розрахунок розподілу ТЗВ

Розрахунок розподілу загальновиробничих витрат

Розрахунок фактичної собівартості товарної продукції

Розрахунок фактичної собівартості реалізованої продукції

Визначення фінансового результату від реалізації.

1.2.4. Оборотні відомості по синтетичних і аналітичних рахунках.

1.2.5. Фінансова (бухгалтерська) звітність: Баланс, Звіт про
фінансові результати.

Хід виконаний роботи.

1.3.1. На підставі даних переліку господарських засобів підприємства за їх складом та джерелом формування (табл. 1) скласти баланс (Ф№1).

1.3.2.На підставі даних балансу відкрити в Головній книзі синтетичні рахунки бухгалтерського обліку і записати на них залишки (сальдо) на 31 .VIII звітного року (Додаток 8).

1.3.3. На основі розшифровки залишків до синтетичних рахунків: 23 "Виробництво",26 "Готова продукція", 63 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками ", 36 "Розрахунки з покупцями і замовниками", 372 «Розрахунки з підзвітними особами» відкрити аналітичні рахунки (Додатки 1,6 і таблиця 3).

1.3.4.Заповнити форми первинних документів ВКФ "Чернівецького меблевого комбінату". На такі господарські операції: №1, 11, 12, 14, 15, 21, 22, 23, 25, 34г. Додаткові відомості про підприємство ( див. методичні вказівки і табл. 4 ).

1.3.5.По кожній господарській операції, що приведені в таблиці в реєстраційному журналі вказати кореспондуючі рахунки. (Таблиця 11).

1.3.6. На підставі журналу реєстрації господарських операцій зробити записи в журнали та на синтетичних і аналітичних рахунках. Скласти відомість розподілу загальновиробничих витрат (Додаток в П (С)БО - 16 і додаток 5 в роботі).

1.3.7. Визначити фактичну собівартість товарної продукції (Таблиця 7 і 8).

1.3.8.Скласти калькуляцію собівартості виготовленої продукції.

1.3.9.Визначити фактичну собівартість реалізованої продукції (Таблиця 9 і 10).

1.4. Визначити фінансовий результат від реалізації шаф книжкових і столів письмових.

1.4.1. Зробити записи в Головну книгу(Додаток 7).

1.4.2.На підставі даних записів на синтетичних і аналітичних рахунках скласти оборотні відомості по синтетичних і аналітичних рахунках (Додаток 2, 3, 4).

1.4.3.На підставі даних оборотної відомості по синтетичних і аналітичних рахунках скласти баланс на 30.ІХ. звітного року у формі 1 Баланс (Додаток до П(С)БО -2) і Звіт про фінансові результати Ф 2.(Додаток до П(С)БО - 3).

Дані для виконання:

Таблиця 1

Інвентаризаційний опис господарських засобів по ВКФ “Чернівецький меблевий комбінат” на 31 серпня зв.року

№ п/п Господарські засоби за їх складом, розміщенням і джерелами створення Сума, грн.
Основні засоби
Знос основних засобів
Сировина і матеріали
Паливо
Виробництво
Витрати майбутніх періодів
Готова продукція
Готівка в національній валюті
Поточний рахунок в національній валюті
Розрахунки з постачальниками та підрядниками
Розрахунки з покупцями та замовниками
Розрахунки за податками
Розрахунки за страхування
Розрахунки з оплати праці
Дебіторська заборгованість по розрахунках з підзвітними особами
Нерозподілений прибуток
Зареєстрований капітал
Короткострокові позики банку

Таблиця 2

Розшифровка залишків до рахунку “Виробничі запаси”

Субрахунку 201 “Сировина та матеріали”.

Показники Сума, грн.
Вартість матеріалів за договірними цінами
Транспортно-заготівельні витрати ( суб.2011/ТЗВ)
Разом

Таблиця 3

Розшифровка залишків до статей балансу “Незавершене виробництво”.

Статті витрат Незавершене виробництво, грн.
На 31.08 зв.р. На 30.09 зв.р.
Столи письмові ( ) Шафи книжкові ( ) Всього Столи письмові ( ) Шафи книжкові ( ) Всього
Матеріали -
Основна заробітна плата -
Відрахування на соціальні заходи -
Загальновиробничі витрати -
Виробнича собівартість -

Таблиця 4

Дані про господарські операції, які підлягають документуванню за ц.р.

Документ № опер. Зміст господарської операції
Прибутковий ордер № 131 10 вересня зв. р. отримано від ВАТ “Бергометського лісокомбінату” ДСП (дерев’яно-стружкова) 287,5 м2 по ціні 480 грн. За 1 м на суму 138000 грн. (без ПДВ).
Видатковий касовий № 435 12 вересня зв. р. касиром Крижанівською Л.В. видано кошти під звіт Сидоренко В.О. на господарські потреби.
Авансовий звіт №75 14 вересня Сидоренко В.О. - секретар директора підприємства подала товарний чек №16 від 14 вересня зв. р. на придбання: - папки для паперів 50 шт.*0,5=25 грн. - папір 10 пачок по 13 грн. на суму 130 грн.
Прибутковий касовий ордер №24 20 вересня зв. р. одержано в касу від Сидоренко В.О. залишок невикористаних підзвітних сум 45 грн. Гроші одержані касиром Крижанівською Л.В. Ордер підписаний головним бухгалтером Суховерською Г.С.
Вимога-накладна № 85 18 вересня зв. р. відпущено зі складу сировина в цех № (розкрою сировини) ДСП 312,5 м по ціні 400 грн. За 1 м3 на суму 125000 грн.
Накладна № 38 28 вересня зв. р. одержано з виробництва: - шафи книжкові 338 шт., планова ціна одиниці продукції 500 грн. - столи письмові 525 шт., планова ціні продукції (планова собівартість) 350 грн.
Накладна № 435 5 вересня зв. р. відпущено зі складу готової продукції ВКФ “Букінтекс” шафи книжкові 380 шт. за ціною 700 грн.; столи письмові 490 шт. за ціною 480 грн., доручення № 384604 від 5 вересня зв. р. виданому Білякову Л.А.
Податкова накладна № 3435 Дата виписки податкової накладної 5 вересня зв. р. Індивідуальний податковий номер продавця 054866024124, Індивідуальний податковий номер покупця 142627524120, Номер телефону продавця 554972, Номер телефону покупця 512301, Номер свідоцтва (про реєстрацію платника податку на додану вартість) продавця 32977887, Покупця 32983346
Бухгалтерська довідка № 41 3 жовтня зв. р. списано в порядку закриття рахунку 90 “Собівартість реалізації”… грн.
Платіжне доручення № 994 3 вересня зв. р. перераховано внески в фонд соціального страхування на випадок безробіття 3600 грн. Одержувач ВДК (відділ державного казначейства) в м. Чернівці ідентифікаційний код 23246436. Банк одержувача УДК (управління державного казначейства) м. Чернівці ідентифікаційний код банку одержувача 856135, поточний рахунок № 37170031010051.

Розв’язання:

Таблиця 5

Визначення сум нарахувань від фондів заробітної плати (Розрахунок до операцій 8)

Дебетуємо рахунки Сума заробітної плати Єдиний соціальний внесок Всього
Рахунок 23: - столи письмові ( ) - шафи книжкові ( )      
Разом      
Рахунок 91      
Рахунок 92      
Разом      

 

Таблиця 6

Розрахунок розподілу транспортно-заготівельних витрат за вересень звітного року

Показники Вартість запасів по договірним цінам Транспортно-заготівельні витрати Фактична собівартість
1. Залишок запасів на поч. місяця      
2. Придбано запасів за місяць      
Разом (ряд 1+2)      
3. Середній відсоток транспортно-заготівельних витрат (гр.2: гр.1*100)      
4. Витрачено запасів всього в тому числі: - виробництво шаф книжкових - виробництво столів письмових - загальновиробничі потреби - адміністративні потреби - витрати на збут      
5. Залишок запасів на кін. Місяця      

Таблиця 7

Розрахунок фактичної собівартості шаф книжкових за вересень звітного року (грн.)

№ п/п Статті витрат Незавершене виробництво на 31.08. Витрати за вересень Незавершене виробництво на 30. 09 з.р. Фактична собівартість товарної продукції
Матеріали        
Основна заробітна плата        
Відрахування на соціальні заходи        
Загальновиробничі витрати        
  Виробнича собівартість        

Таблиця 8

Розрахунок фактичної собівартості столів письмових за вересень звітного року (грн.)

№ п/п Статті витрат Незавершене виробництво на 31.08. Витрати за вересень Незевершене виробництво на 30.09 з.р. Фактична собівартість товарної продукції
Матеріали        
Основна заробітна плата        
Відрахування на соціальні заходи        
Загальновиробничі витрати        
  Виробнича собівартість        

Таблиця 9

Розрахунок фактичної собівартості реалізованих столів письмових за вересень звітного року (грн.)

№п/п Показники Кіль-кість (шт.) По обліко-вим цінам По фактичній собі вар-тості Відхи-лення Розрахунок графи
А Б
Залишок готової продукції на поч. міс. (поч. сальдо рах. 26)          
Поступило готової продукції за місяць (д-т 26 к-т 23)          
Разом (п1+п2)          
Відсоток відхилення фактичної собівартості готової продукції від облікової ціни * *     *
Реалізовано продукції за місяць (д-т 901 к-т 26) (п 3-п 6)          
Залишок готової продукції на кін. міс. (кін. сальдо рах. 26) (п.4 гр.4* п. 6. гр.2)          

Таблиця 10

Розрахунок фактичної собівартості реалізованих
шаф книжкових за вересень звітного року (грн.)

№п/п Показники Кіль-кість (шт.) По обліко-вим цінам По фактичній собі вар-тості Відхи-лення Розрахунок графи
А Б
Залишок готової продукції на поч. міс. (поч. сальдо рах. 26)          
Поступило готової продукції за місяць (д-т 26 к-т 23)          
Разом (п1+п2)          
Відсоток відхилення фактичної собівартості готової продукції від облікової ціни * *     *
Реалізовано продукції за місяць (д-т 901 к-т 26) (п 3-п 6)          
Залишок готової продукції на кін. міс. (кін. сальдо рах. 26) (п.4 гр.4* п. 6. гр.2)          

Додаток 1

Аналітичний рахунок до синтетичного рахунку 26
“Готова продукція” столи письмові ( )

Зміст операції Один. виміру Ціна грн. Д-т К-т
К-сть Сума К-сть Сума
С-до на 31.08 Оборот за місяць С-до на 30.09        

Аналітичний рахунок до синтетичного рахунку
“Готова продукція” шафи книжкові ( )

Зміст операції Один. виміру Ціна грн. Д-т К-т
К-сть Сума К-сть Сума
С-до на 31.08 Оборот за місяць С-до на 30.09        

Додаток 2

Оборотна відомість за рахунками синтетичного обліку за ___________ звітного року __________________

Назва і код синтетично-го рахунку Залишок на 31.08 Оборот за місяць Залишок на 30.09
Д-т К-т Д-т К-т Д-т К-т
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
Всього            

Додаток 3

Оборотна відомість за аналітичними рахунками
до синтетичних рахунків 36;63;37 за місяць звітного року

Аналітичні рахунки С-до на 31.08 Оборот за 09 С-до на 30.09
Д-т К-т Д-т К-т Д-т К-т
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

Додаток 4

Оборотна відомість за рахунками аналітичного обліку до синтетичного
рахунка 26 "Готова продукція" за вересень звітного року

Вироби Ціна грн. С-до на 31.08 Оборот за місяць С-до на 30.09
Надійшло Видано
К-сть Сума К-ть Сума К-ть Сума К-сть Сума
Шафи книжкові              
Столи письмові              
Разом                

Додаток 5

Відомість розподілу загальновиробничих витрат за __________ звітного року

Вироби Основна зарплата виробничих робітників Коефіцієнт розподілу Загальновиробничі витрати
Шафи книжкові Столи письмові      
Разом      

Додаток 6

Таблиця 11

Журнал №1.1

За вересень звітного року по кредиту рахунку 30 “Готівка” в дебет рахунків

Дата № опер                 Усього
                 
                 
                   
Усього                  

Відомість № 1.1

За вересень звітного року по дебету рахунку 30 “Готівка” в кредит рахунків

Сальдо на початок місяця по Головній книзі____________________

 

Дата № опер               Усього
               
               
Усього                

Сальдо на кінець місяця_____________________________________

 

Журнал № 1.2

За вересень звітного року по кредиту рахунку 31 “Рахунки в банках” в дебет рахунків

 

Дата № опер             Усього
             
             
             
             
               
Усього              

 

Відомість № 1.2

За вересень звітного року по дебету рахунку 31 “Рахунки в банках” в кредит рахунків.

Сальдо на початок місяця по Головній книзі___________________

 

Дата № опер             Усього
             
Усього              

 

Сальдо на кінець місяця__________________________________

Журнал 3

Відомості аналітичного обліку за _____________20__р.

За кредитом рахунків:

36 “Розрахунки з покупцями та замовниками”

37 “Розрахунки з різними дебіторами”

63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”

64 “Розрахунки за податками та платежами”

 

№ опер Зміст В дебет рахунку З кредиту рахунку Усього
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
               
Усього              

Журнал 6

за кредитом рахунків 70 “Доходи від реалізації”, 79 “Фінансові результати” за ____________ звітного року

№ опер Зміст В дебет рахунку З кредиту рахунків Усього
         
         
           
Усього          

Журнал 7

за кредитом рахунка 44 “Нерозподілені прибутки (непокриті збитки )” за _________звітного року

№ опер Зміст В дебет рахунку З кредиту рахунків Усього
         
Усього          

 

 

Додаток 8

Витяг із Головної книги ____________

Головна книга за _________рік

Рахунок

№________

 

Місяць Оборот по дебету з кредиту рахунків Оборот по кредиту Сальдо
Рах_ Журнал № Рах_ Журнал № Рах_ Журнал№ Рах_ Журнал № Рах_ Журнал № Разом по дебету Д-т К-т
                   
                   

 

Рахунок

№________

 

Місяць Оборот по дебету з кредиту рахунків Оборот по кредиту Сальдо
Рах_ Журнал № Рах_ Журнал № Рах_ Журнал № Рах_ Журнал № Рах_ Журнал № Разом по дебету Д-т К-т
                   
                   

 

Рахунок

№________

 

Місяць Оборот по дебету з кредиту рахунків Оборот по кредиту Сальдо
Рах_ Журнал № Рах_ Журнал № Рах_ Журнал№ Рах_ Журнал № Рах_ Журнал № Разом по дебету Д-т К-т
                   
                   

 

Рахунок

№________

 

Місяць Оборот по дебету з кредиту рахунків Оборот по кредиту Сальдо
Рах_ Журнал № Рах_ Журнал № Рах_ Журнал № Рах_ Журнал № Рах_ Журнал № Разом по дебету Д-т К-т
                   
                   

 

Рахунок

№________

 

Місяць Оборот по дебету з кредиту рахунків Оборот по кредиту Сальдо
Рах_ Журнал № Рах_ Журнал № Рах_ Журнал№ Рах_ Журнал № Рах_ Журнал № Разом по дебету Д-т К-т
                   
                   

 

Рахунок

№________

 

Місяць Оборот по дебету з кредиту рахунків Оборот по кредиту Сальдо
Рах_ Журнал № Рах_ Журнал № Рах_ Журнал № Рах_ Журнал № Рах_ Журнал № Разом по дебету Д-т К-т
                   
                   

 

 

Рахунок

№________

 

Місяць Оборот по дебету з кредиту рахунків Оборот по кредиту Сальдо
Рах_ Журнал № Рах_ Журнал № Рах_ Журнал№ Рах_ Журнал № Рах_ Журнал № Разом по дебету Д-т К-т
                   
                   

 

 

Рахунок

№________

 

Місяць Оборот по дебету з кредиту рахунків Оборот по кредиту Сальдо
Рах_ Журнал № Рах_ Журнал № Рах_ Журнал № Рах_ Журнал № Рах_ Журнал № Разом по дебету Д-т К-т
                   
                   

 

Рахунок

№________

 

Місяць Оборот по дебету з кредиту рахунків Оборот по кредиту Сальдо
Рах_ Журнал № Рах_ Журнал № Рах_ Журнал№ Рах_ Журнал № Рах_ Журнал № Разом по дебету Д-т К-т
                   
                   

 

 

Рахунок

№________

 

Місяць Оборот по дебету з кредиту рахунків Оборот по кредиту Сальдо
Рах_ Журнал № Рах_ Журнал № Рах_ Журнал № Рах_ Журнал № Рах_ Журнал № Разом по дебету Д-т К-т
                   
                   

 

 

Рахунок

№________

 

Місяць Оборот по дебету з кредиту рахунків Оборот по кредиту Сальдо
Рах_ Журнал № Рах_ Журнал № Рах_ Журнал№ Рах_ Журнал № Рах_ Журнал № Разом по дебету Д-т К-т
                   
                   

 

Рахунок

№________

 

Місяць Оборот по дебету з кредиту рахунків Оборот по кредиту Сальдо
Рах_ Журнал № Рах_ Журнал № Рах_ Журнал № Рах_ Журнал № Рах_ Журнал № Разом по дебету Д-т К-т
                   
                   

 

Рахунок

№________

 

Місяць Оборот по дебету з кредиту рахунків Оборот по кредиту Сальдо
Рах_ Журнал № Рах_ Журнал № Рах_ Журнал№ Рах_ Журнал № Рах_ Журнал № Разом по дебету Д-т К-т
                   
                   

 

 

Рахунок

№________

 

Місяць Оборот по дебету з кредиту рахунків Оборот по кредиту Сальдо
Рах_ Журнал № Рах_ Журнал № Рах_ Журнал № Рах_ Журнал № Рах_ Журнал № Разом по дебету Д-т К-т
                   
                   

 

Рахунок

№________

 

Місяць Оборот по дебету з кредиту рахунків Оборот по кредиту Сальдо
Рах_ Журнал № Рах_ Журнал № Рах_ Журнал№ Рах_ Журнал № Рах_ Журнал № Разом по дебету Д-т К-т
                   
                   

 

Рахунок

№________

 

Місяць Оборот по дебету з кредиту рахунків Оборот по кредиту Сальдо
Рах_ Журнал № Рах_ Журнал № Рах_ Журнал № Рах_ Журнал № Рах_ Журнал № Разом по дебету Д-т К-т
                   
                   

 

Рахунок

№________

 

Місяць Оборот по дебету з кредиту рахунків Оборот по кредиту Сальдо
Рах_ Журнал № Рах_ Журнал № Рах_ Журнал№ Рах_ Журнал № Рах_ Журнал № Разом по дебету Д-т К-т
                   
                   

 

 

Рахунок

№________

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.156.34 (0.038 с.)