І виконання аналітично-графічного завдання 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

І виконання аналітично-графічного завданняПочинати роботу на будь-яку тему необхідно з підбору і вивчення літератури, а також ілюстративного (графічного) матеріалу. Наприклад, для порівняльного аналізу художніх творів майстрів Відродження студент повинен обрати ряд картин одного або різних художників, які містили б у собі, еволюцію прийомів і уявлень. Спочатку необхідно намітити загальне коло питань, які торкаються конкретного історичного періоду, і ознайомитися з ним використовуючи спеціальну літературу. В процесі огляду загальної літератури потрібно з'ясувати питання історичної обумовленості явищ, які вивчаються, стан філософської, наукової і архітектурної думки, що є підставою розвитку архітектурної (скульптурної, художньої) думки, а також підставою розвитку творчої діяльності і становлення прийомів та методів майстрів одного художнього напряму або школи.

Поступове поглиблення знань з теми, яка вивчається, деталізує літературний пошук і приводить до вивчення матеріалів більш конкретного характеру: статей і монографій, глав і уривків книг щодо окремих пам'ятників і художніх творв, майстрів, шкіл і т.д. Допускається відшукування матеріалів для аналізу в Інтернеті. Виділення серед цієї інформації моментів, які відносяться до поставленого питання, їх зіставлення, осмислення і інтерпретація є одним з важливих аспектів під час виконання даного завдання.

Зміну прийомів і методів роботи майстрів необхідно досліджувати шляхом порівняння творів, створених в різний час. Для цього визначають провідну ознаку, за якою проводитиметься зіставлення: планувальна схема, просторова організація, конструктивні особливості та ін. Спочатку твір розглядається з точки зору виділених ознак, а потім проводиться узагальнення.

Серед підібраного матеріалу обирають зміст, який відноситься до композиційних особливостей конкретних споруд. На основі цих відомостей і ілюстративних матеріалів потрібно виявити композиційні прийоми, які знайшли віддзеркалення в художньому вигляді і структурі споруди.

Для отримання об'єктивних відомостей про архітектурну практику одного з майстрів Відродження необхідно розкрити значення і зміст професійних понять. Аналіз понять, якими користувався майстер у своїй творчості, забезпечує зв'язок історико-генетичного і понятійно-аналітичного підходів у дослідженні архітектури. Таким чином, історико-генетичне дослідження керівних принципів і понять епохи дозволить усвідомити процеси, які відбуваються в архітектурі і мистецтві, осмислити прийоми у творчості.

Текстова частина графоаналітичного завдання повинна містити пояснення, коментарі до проведеного аналізу. Обрані літературні джерела можуть допомогти у визначенні дослідницької лінії, послідовності композиційних засобів в аналітичній роботі. В тексті можуть наводитись цитати з літературних джерел, які підтверджують логіку розбору й аналізу з обов'язковим указанням (посиланням) на це джерело.

Аналітичні схеми повинні виконуватися в графічній манері, акуратно, поряд з досліджуваним об'єктом (фото, ксероксом архітектурного пам'ятника, представленого в проекціях; художнім твором) або на кальках, закріплених поверх ксероксу. Схеми на кальках, ескізи, зарисовки, аналітичні моделі виконуються чорною тушшю. Додатково використовується обмежена кількість кольорів туші або кольорових олівців для виявлення акцентів, деяких вузлових моментів.

Робота виконується і оформлюється в наступному порядку:

1 Коротка історична довідка досліджуваного архітектурного об'єкта, скульптурного або живописного твору. Розкриття сюжетної основи.

2 Аналіз твору: схеми, малюнки, графічні моделі, таблиці і короткі пояснення до них.

3 Висновки, в яких характеризуються виявлені закономірності. В кінці роботи наводиться перелік використаних літературних джерел.

 

ВИСНОВКИ

 

Залежно від типу вирішуваної задачі необхідно провести узагальнення отриманих результатів: продемонструвати виявлену в результаті проведеного композиційного аналізу, наприклад, методику роботи майстра епохи Відродження, що вивчається; розкрити особливості досліджуваного типу споруди, що виникла і сформувалася в дану епоху; показати прийоми побудови і передачі простору на картинах великих живописців і т.д.

Результатом виконаної графоаналітичної роботи студентом на обрану тему повинні стати:

- словник термінів, понять з курсу «Історія мистецтва, архітектури і містобудування епохи Відродження»;

- виявлення характерних для обраної епохи прийомів роботи майстрів архітектури, живопису і скульптури, зафіксованих на схемах;

- порівняльні схеми типологічних особливостей споруд, будівельні і конструктивно-технічні прийоми в архітектурі;

- схематизація прийомів побудови простору в картинах провідних майстрів.

Отримані за підсумками вивчення епохи Відродження навички роботи повинні застосовуватися студентами на старших курсах в роботі над рефератами щодо наступних епох і в курсовому проектуванні.

 

СПИСОК ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ

 

Основна література:

1 Алпатов М.В. Всеобщая история искусств, т.2. М., 1949 г.

2 Бунин А.В., Саваренская Т.Ф. "История градостроительного искусства", т.1, М., 1979 г.

3 Бенеш Отто. Искусство Северного Возрождения. Его связь с современными духовными и интеллектуальными движениями. М., «Искусство», 1973 г.

4 Вельфлин Г. Ренессанс и барокко. Исследование о сущности и происхождении стиля барокко в Италии. Мюнхен, 1886 г.

5 Виппер Б.Р. Итальянский Ренессанс ХШ - ХУ1 веков. М., 1977 г. в 2-х т. Курс лекций по истории изобразительного, искусства и архитектуры.

6 Всеобщая история архитектуры, т. 5, М., 1967 г.

7 Всеобщая история искусств. т. З. Искусство эпохи Возрождения. М., 1962 г.

8 Гуковский М.А. Итальянское Возрождение. Л., 1961 г. (в нескольких томах).

9 Данилова И. Е. Итальянская монументальная живопись. М., «Искусство», 1970.

10 Либман М.Я. Искусство Германии ХV и ХVI веков, 1964.

11 Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения. М., «Мысль», 1978.

12 Никулин Н.Н. Золотой век нидерландской живописи, 1981.

13 Петрусевич Н. Искусство Франции ХУ-ХУ1 веков, 1973.

14 Саваренская Т.Ф. История градостроительного искусства. - М., Стройиздат, 1964.

15 Смирнова И.А. Монументальная живопись итальянского возрождения. М., Изобразительное искусство, 1987.

 

Додаткова література:

16 Алпатов М.В. Итальянское искусство эпохи Данте и Джотто. Истоки реализма в искусстве Западной Европы, 1939.

17 Алпатов М.В. Композиция в живописи. Исторический очерк, 1940.

18 Алпатов М.В. Художественные проблемы итальянского Возрождения, 1976.

19 Баткин Л.М. Итальянские гуманисты: стиль жизни, стиль мышления. - "Наука", М., 1978 г.

20 Брагина Л.М. Итальянский гуманизм. Этические учения ХIV - ХV вв. Уч. пособие. М., Высшая школа, 1977 г.

21 Буркгардт Я. Культура Италии в эпоху Возрождения, 1876.

22 Вельфлин Г. Классическое искусство. Введение в изучение итальянского

Возрождения, 1912.

23 Вельфлин Г. Ренессанс и барокко. Исследование о сущности и происхождении стиля барокко в Италии, 1888.

24 Воронина Т.С. Искусство Англии эпохи Возрождения, 1990.

25 Грановский Т.А. Лекции по истории средневековья, 1986.

26 Данилова И.Е. Брунеллески и Флоренция: Творческая личность в контексте ренессансной культуры, 1991.

27 Данилова И.Е. Искусство средних веков и Возрождения, 1984.

28 Данилова И.Е. От средних веков к Возрождению, 1975.

29 Дворжак Макс. История итальянского искусства в эпоху Возрождения, 1978.

30 История искусства зарубежных стран. Средние века. Возрождение, 1982.

31 Кузнецов Б.Г. Идеи и образы Возрождения. - Наука ХIV - ХVI вв.

в свете современной науки. М. Наука, 1979 г.

32 Либмаи М.Я. Дюрер и его эпоха. Живопись и графика Германии конца ХV - первой пол. ХVI в. М., 1972.

 

ДОДАТОК А

 

Теми графоаналітичних робіт до вивчення Ренесансу:

1 Людина в живописному просторі епохи Відродження.

2 Людина в архітектурному просторі собору епохи Відродження.

3 Людина в архітектурному просторі палаццо епохи Відродження.

4 «Ідеальне місто» епохи Відродження і його інтерпретація в подальші епохи.

5 Інтерпретація ідей епохи Відродження в архітектурі Бароко.

6 Інтерпретація ідей епохи Відродження в архітектурі Еклектики.

7 Інтерпретація ідей епохи Відродження в архітектурі західного Ар Деко.

8 Інтерпретація ідей епохи Відродження в архітектурі радянського Ар Деко.

9 Інтерпретація ідей епохи Відродження в архітектурі Постмодернізму: в творчості Роберта Вентурі, Майкла Грейвза, Рікардо Бофілла, Маріо Ботта, Альдо Россі.

10 Просторові побудови в живописі епохи Відродження.

11 Порівняльний аналіз композиційних прийомів Альберті і Палладіо.

12 Порівняльний аналіз композиційних прийомів Палладіо і Жолтовського.

13 Просторові і композиційні побудови фресок Джотто в капелі дель Арена в Падуї.

14 Композиційні прийоми в архітектурних творах Філіппо Брунеллеські і їх інтерпретація в творчості пост модерністів (аналіз і схематизація).

15 Скульптурні композиції Лоренцо Гиберті. Порівняльний аналіз просторових побудов рельєфів північних і східних дверей флорентійського баптистерію.

16 Біблійні сюжети і їх композиційна побудова у фресковому живописі Мазаччо.

17 Біблійні сюжети і їх композиційна побудова у фресковому живописі П'єро делла Франческа.

18 Аналіз і схематизація композиційних прийомів в архітектурних творах Л.-Б. Альберті і їх віддзеркалення в архітектурі подальших епох.

19 Античні алегорії в живописі Сандро Ботічеллі і їх композиційне вираження.

20 Порівняльний аналіз творів на тему "Страшного суду" в живописі Відродження.

21 Аналіз композиційних прийомів побудови сюжету "Мадонна з немовлям" епохи Відродження.

22 Античний ордер у творчості Браманте і його трансформація в бароко і класицизмі.

23 Сюжети і їх композиційне осмислення у фресковому живописі Рафаеля у Ватикані.

24 Композиційний аналіз взаємозв'язку архітектури і скульптури в капелі Медичі церкви Сан Лоренцо Мікеланджело у Флоренції.

25 Порівняльний композиційний аналіз капели Пацци Брунеллеські і капели Медичі церкви Сан Лоренцо Мікеланджело у Флоренції.

26 Композиційна побудова розписів Сікстинської капели у Ватикані Мікеланджело.

27 Композиційні прийоми побудови вілл Андре Палладіо.

28 Комбінування великого і малого ордерів у творчості Палладіо.

29 Історичні погляди Дж. Вазарі. Поняття часу й історії в його "Життєписах...".

30 Система композиційних понять і уявлень, які використовувались Дж. Вазарі в його "Життєписах...".

31 Тема "Благовіщення" в скульптурі і живописі епохи Відродження. Аналіз композиційних прийомів побудови творів.

32 Аналіз об`ємно-просторових рішень світських споруд епохи Відродження у Франції.

33 Аналіз композиційних прийомів побудови теми "Поклоніння волхвів" у творчості майстрів епохи Відродження.

34 Сюжетна основа і композиційні прийоми в живописі Ель Греко.

35 Порівняльний аналіз зображень мадонни в живописі Ван Ейка і Рафаеля.

36 Фантазія і реальність в живописі І. Босха. Композиційні прийоми побудови сюжетів.

37 Композиційні прийоми побудови міського і сільського пейзажів у живописі Пітера Брейгеля.

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ

 

Вступ .......................................................................................................3-4

1 Загальні відомості ................................................................................4

2 Основна частина .................................................................................4-10

Висновки ..............................................................................................10-11

Список джерел інформації…………...................................................11-12

Додатки.................................................................................................12-22

 

 

 
 


Навчальне видання

Методичні вказівки до виконання аналітично-графічного завдання з дисципліни “Історія мистецтва, архітектури та містобудування епохи Відродження” для студентів спеціальностей: 7.120.101 “Архітектура будівель та споруд”; 7.120.103 “Дизайн архітектурного середовища”; 7.120.101.01 “Реконструкція, реставрація архітектурних об`єктів”

 

 

Укладачі: Ремізова Олена Ігорівна

Крейзер Ірина Ігорівна

 

 

Відповідальний за випуск О.П. Буряк

 

Редактор В.І. Пуцик

 

 

План 2010 р., поз. 40. Формат 60х84 1/16.

Підп. до друку Обл.-вид. арк. 1.2.

Надруковано на ризографі. Умов. друк. арк. 1.0. Папір друк. №2.

Тираж 100 прим. Зам. № 1771. Безкоштовно.

 

_____________________________________________________________

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 76; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.153.166.111 (0.015 с.)