СОБОРНАЯ МОЛИТВА О ЖИВЫХЪ И УСОПШИХЪМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

СОБОРНАЯ МОЛИТВА О ЖИВЫХЪ И УСОПШИХЪГо́споди, Iису́се Хрiсте́, Сы́не и Сло́ве Бо́жiй, ра́ди Имени Твоего́ Свята́го, Си́лою Четсна́го и Животворя́щего Креста́ , моли́твами Пречи́стыя и Преблагослове́нныя Твоея́ Ма́тре, Свята́го Царя́ искупи́теля НIКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА, предста́тельствы Честны́хъ Небе́сныхъ Си́лъ Безпло́тныхъ и всѣ́хъ Твои́хъ Святы́хъ, спаси́ и поми́луй Дави́да раба́ Твоего́: Ревни́теля Христiа́нского Благоче́стiя, Защи́ника и Покрови́те Христо́вы Це́ркви, [гряду́щего] Благочести́вѣйшего, Самодержа́внѣйшаго, Вели́каго Госуда́ря и Отца всея́ Россíи, ИМПЕРАТОРА на́шего (ЕГОЖЕ и́мя, Го́споди, Ты́ вѣ́си), ЕМУЖЕ вѣ́рностью обѣтова́лися во вся́ дни́ до сконча́нiя вѣ́ка; Супру́гу ЕГО Благо­чести́вѣйшую Госуда́рыню Импе­ратрі́́цу (ея́же и́мя, Го́споди, Ты́ вѣ́си); Наслѣ́дника ЕГО Благовѣ́рнаго Госуда́ря Цесаре́вича и Вели́кого Кня́зя (его́же и́мя, Го́споди, Ты́ вѣ́си); вся́ Благо­вѣ́рныя Цари́ и Цари́цы, Князи́ и Княги́ни; Святѣ́йшiй Прави́тельст­вующiй Сино́дъ, Митрополі́та (Архіепи́скопа или Епи́скопа) на́шего (имярекъ)*; Святѣ́йшiя Патрiа́рхи, Преосвяще́нныя Митрополí­ты, Архiепíскопы и Епíскопы Правос­ла́вныя; Пресви́терство, во Хрiсте́ дiа́конство, и при́чтъ Церко́вный; ве́сь Мона́шескiй и Иноческiй Чи́нъ; Богоизбра́нный и Богохра­ни́мый Ца́рствующiй До́мъ Рома́но­выхъ; Благовѣ́рныхъ Прави́тельствующiй Синкли́тъ, военча́льники, градонача́льни­ки и Хрiстолюби́вое во́инство, доброхо́ты и лю́діе; и всѣ́хъ благоче́стно за Правосла́вную Вѣ́ру, Царя́ и Оте́чество подвиза́ю­щихся ; та́кже ненави́дящихъ и оби́дя­щихъ на́съ, и творя́щихъ на́мъ напа́сти; благотворя́щихъ, упокоева́ющихъ, ми́лующихъ и пита́ющихъ на́съ, и запове́давшихъ на́мъ моли́теся о ни́хъ; всѣ́хъ плодонося́щихъ и добродѣ́ющихъ во Всечестны́хъ Хра́хъ и Святы́хъ Оби́теляхъ Твои́хъ, подвиза́ющихъ, тружда́ющихся, и пребыва́ющихъ въ ни́хъ; всѣ́хъ ко́ихъ мы́ безу́міемъ свои́мъ соблазни́ли и отъ Пути́ Спаси́тельнаго отврати́ли, къ дѣло́мъ злы́мъ и непотре́бнымъ соврати́ли, изря́днее тѣ́хъ къ ко́му испы́тываемъ неприя́знь; всѣ́хъ ста́рцевъ (пожилых людей) и ю́ныхъ (детей), ни́щихъ и убо́гихъ (калек), си́рыхъ (сирот) и вдо́выхъ, су́щихъ въ болѣ́знѣхъ же и въ печа́лѣхъ, бѣ́дахъ же и скорбе́хъ, обстоя́нiихъ (въ осаде) и плѣне́ніихъ, темни́цахъ же и заточе́­нiихъ изря́днѣе су́щихъ въ гоне́нiихъ ра́ди Пра́вды Бо́жiя, Вѣ́ры Проавосла́вныя, Саможержа́вiя Ца́рскаго и Оте́чества на́шего; и всѣ́хъ отце́въ, и бра́тій, и се́стръ на́шихъ о ко́мъ не́кому помоли́тися, во мра́цѣ (мраке) невѣ́дѣнія Еди́наго Истиннаго Бо́га су́щихъ, отступи́вшихъ отъ Правосла́вныя Це́ркви и поги́­бельными е́ресями ослѣпле́нныхъ; и рабо́въ Твои́хъ (имярекъ)**, всѣ́хъ бли́жнихъ и сро́дниковъ ны́нѣ здѣ́ помина́емыхъ, и всѣ́хъ отце́въ, и бра́тiй, и се́стръ на́шихъ.

Та́кже помяни́ Го́споди во Ца́рствіи Твое́мъ отъ житiя́ сего́ отше́дшiя Благочести́вѣйшiя Госуда́ри IМПЕРАТОРЫ и Госуда́рыни IМПЕ­РАТРИЦЫ, Благо­вѣ́рныя Цари́ и Цари́цы, Князи́ и Княги́ни; Святѣ́йшiя Патрiа́рхи и Преосвящѣ́нныя Митрополíты, Архiепíс­копы и Епíскопы Правосла́вныя; iере́и же и дiа́коны и при́чтъ Церко́вный; Мо́нашескiй и Иноческiй Чи́нъ; всѣ́хъ отъ Богоизбра́нного Ца́рствующего До́ма Рома́­новыхъ, и отъ ро́да Благо­вѣ́рныхъ Царе́й и Князе́й преста́вльшихся; боя́ры, военача́льники, градонача́лники, Хрiстоимени́тыя во́ины, доброхо́ты и лю́діе; и всѣ́хъ благочѣ́стно за Правосла́вную Вѣ́ру, Царя́ и Оте́чество подвиза́вшихся; та́кже ненави́дѣвшихъ на́съ и твори́вшихъ на́мъ напа́сти; благотвори́вшихъ, упокоева́вщихъ, ми́ловавщихъ и пита́вщихъ на́съ, и запове́давшихъ на́мъ моли́теся о ни́хъ; всѣ́хъ плодоноси́вшихъ и добродѣ́ящихъ во Всечестны́хъ Хра́хъ и Святы́хъ Оби́теляхъ Твои́хъ, подвиза́вщихъ, тружда́вщихся, и пребыва́вщихъ въ ни́хъ; всѣ́хъ ко́ихъ мы́ безу́міемъ свои́мъ соблазни́ли и отъ Пути́ Спаси́тельнаго отврати́ли, къ дѣло́мъ злы́мъ и непотре́бнымъ соврати́ли изря́днее тѣ́хъ къ кому́ испы́тываемъ непрія́знь; и всѣ́хъ отцѣ́въ, и бра́тій, и се́стръ на́шихъ о ко́мъ не́кому помоли́тися, отъ житія́ сего́ отше́дшихъ во мра́цѣ невѣ́дѣнія Еди́наго Истиннаго Бо́га, отступи́вшихъ отъ Правосла́вныя Це́ркви и поги́бельными е́ресями ослѣп­лѣ́нныхъ; и рабо́въ Твои́хъ (имярекъ́)***, всѣ́хъ пре́жде почи́в­шихъ бли́жнихъ и сро́дниковъ ны́нѣ здѣ́ помина́емыхъ, и всѣ́хъ усо́пшихъ отцѣ́въ, и бра́тiй, и се́стръ на́шихъ.

Да просла́вится у́бо въ на́съ и че́резъ на́съ Пречестно́е Имя Всесвяты́я, Единосу́щныя, и Живот­воря́щія, и Нераздѣ́льныя Тро́ицы: Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха ; и посрами́тся лука́вый супоста́тъ; я́ко Твое́ е́сть Ца́рствіе, и Си́ла, и Сла́ва, со Безнача́льнымъ Твои́мъ Отце́мъ и со Пресвяты́мъ Твои́́мъ Ду́хомъ, ны́нѣ, и при́сно, и во вѣ́ки вѣко́въ. Ами́нь.

* Помяни своего епархиального Архиерея.

** Открой синодик (в конце молитвослова) и помини своих ближних и сродственников. А также всех тех, коих Господь придет тебе на ум (кого вспомнишь) в сию минуту.

*** Открой синодик (в конце молитвослова) и помяни усопших ближних и сродников твоих. А также всех тех, коих Господь придет тебе на ум (кого вспомнишь) в сию минуту.

 

Аще кто имеет Силы, Вѣру ("Аще будете иметь Вѣру с зерно горчичное ничего не будет невозможного для вас" (Матф.17:20)) и Ревность, те могут вместо вышеприведнной Соборной молитвы о живых и усопших читать нижеприведенные более пространные и более развернутые молитвы о живых и усопших.Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 164; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.144.55.253 (0.005 с.)