Одеський НАЦІОНАЛЬний медичний університет 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Одеський НАЦІОНАЛЬний медичний університет 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з науково-педагогічної роботи

 

проф.____________________ Ю.І. Бажора

 

"____" __________ 2012 р.

 

СИТУАЦІЙНІ ЗАДАЧІ

З ПРОФЕСІЙНИХ ХВОРОБ

до практично-орієнтованого державного іспиту

з внутрішніх, професійних та інфекційних хвороб

За спеціальністю 7.110101 –«Лікувальна справа»

Факультет – медичний, денна форма навчання

Кафедра професійної патології, клінічної лабораторної та функціональної діагностики

 

Задачі склали: доктор. мед. наук, проф. О.М. Ігнатьєв, доктор. мед. наук, проф. Н.А. Мацегора, канд. мед. наук, доц. Т.П. Опаріна, канд. мед. наук, доц. Ярмула К.А., канд. мед. наук, асистент Панюта О.І., асистент Ямілова Т.М.

 

Задачі обговорені на засіданні кафедри “____” __________ 2012 р.

Протокол № ___

 

Завідувач кафедри професійної патології, клінічної

лабораторної і функціональної діагностики,

д.мед.н., професор О.М. Ігнатьєв

 

Задачі ухвалено на засіданні предметної циклової методичної комісії з терапевтичних дисциплін.

 

“____”_____________ 2012 р. Протокол № ____

 

Голова предметної циклової методичної комісії,

д.мед.н., професор Н.А. Мацегора


МОЗ України

Одеський національний медичний університет

Практично-орієнтований державний іспит

З внутрішніх, професійних та інфекційних хвороб

За спеціальністю 7.110101 Лікувальна справа

ПРОФЕСІЙНІ ХВОРОБИ

Ситуаційна задача №1.

Хвора С, 34 роки, працює полірувальницею на наждакових колах протягом 8 років.

Скарги на болі в дистальних відділах рук. побіління кінцевих фаланг пальців верхніх кінцівок, що з'являються при загальному охолодженні, особливо в холодний час року.

Хворіє близько 2 років, до лікарів не зверталася.

Об'єктивно: руки холодні, кінчики пальців злегка набряклі і цианотичні, відзначається "мереживний малюнок" кистей, позитивний симптом "білої плями"; трофічних порушень немає, з боку внутрішніх органів змін не виявлено.

 

Завдання:

1 Встановіть попередній діагноз.

2. Складіть план додаткового обстеження, необхідний для остаточного діагнозу.

3. Призначте лікування, проведіть лікарсько– трудову експертизу.

Ситуационная задача №1.

Больная С, 34 года, работает полировщицей на наждачных кругах в течение 8 лет.

Жалобы на боли в дистальных отделах рук, побеление концевых фаланг пальцев верхних конечностей, которые появляются при общем охлаждении, особенно в холодное время года. Больна около 2 лет, к врачам не обращалась.

Объективно: руки холодные на ощупь, кончики пальцев слегка отечны и цианотичны. отмечается «кружевной рисунок» кистей, положительный симптом «белого пятна»; трофических нарушений нет, со стороны внутренних органов изменений не выявлено. .

Задание:
1. Сформулируйте предварительный диагноз.

2. Назначьте необходимые дополнительные исследования для окончательного диагноза.

3. Назначьте лечение, проведите врачебно – трудовую экспертизу

 

Завідувач кафедри професійної патології, клінічної

лабораторної і функціональної діагностики,

д.мед.н., професор О.М. Ігнатьєв


МОЗ України

Одеський національний медичний університет

Практично-орієнтований державний іспит

З внутрішніх, професійних та інфекційних хвороб

За спеціальністю 7.110101 Лікувальна справа

ПРОФЕСІЙНІ ХВОРОБИ

Ситуаційна задача №2.

Хворий К., 30 років, працює клепальником впродовж 6 років. Вважає себе хворим близько року. Турбує різ­кій біль в плечовому поясі, особливо в нічний час, пальці рук німіють і біліють при охолоджуванні, став дратливим.

Об'єктивно: кисті набряклі, холодні, цианотичні. Кінчики пальців з долонної поверхні мають вид подушечок.

Різко понижені всі види чутливості (больова, тем­пературна, вібраційна) за типом довгих рукавичок. При холодовій пробі — симптом «мертвих пальців», особливо біліють II і IV пальці обох рук.

На рентгенограмах в дрібних кістках кистей є невеликі вогнища ущільнення кісткової тканини.

При капіляро­скопії — виражені зміни на обох руках з переважанням спастико-атонічного стану капілярів.

За даними плетизмографії значно знижений артеріальний притік.

З боку внутрішніх органів відхилень немає.

Завдання:

1 Встановіть попередній діагноз.

2. Складіть план додаткового обстеження, необхідний для остаточного діагнозу.

3. Призначте лікування, проведіть лікарсько– трудову експертизу.

 

Ситуационная задача №2.

Больной К., 30 лет, работает клепальщиком в тече­ние 6 лет. Считает себя больным около года. Беспокоят рез­кие боли в плечевом поясе, особенно в ночное время, пальцы рук немеют и белеют при охлаждении, стал раздражитель­ным.

Объективно: кисти отечные, холодные, цианотичные. Кончики пальцев с ладонной поверхности имеют вид поду­шечек.

Резко снижены все виды чувствительности (болевая, тем­пературная, вибрационная) по типу длинных перчаток. При холодовой пробе — симптом «мертвых пальцев», особенно белеют II и IV пальцы обеих рук.

На рентгенограммах в мелких костях кистей имеются не­большие очаги уплотнения костной ткани.

При капилляро­скопии — выраженные изменения на обеих руках с преобла­данием спастико-атонического состояния капилляров.

По данным плетизмографии значительно снижен артериальный приток.

Со стороны внутренних органов отклонений нет.

Задание:
1. Сформулируйте предварительный диагноз.

2. Назначьте необходимые дополнительные исследования для окончательного диагноза.

3. Назначьте лечение, проведите врачебно – трудовую экспертизу

 

Завідувач кафедри професійної патології, клінічної

лабораторної і функціональної діагностики,

д.мед.н., професор О.М. Ігнатьєв


МОЗ України

Одеський національний медичний університет

Практично-орієнтований державний іспит

З внутрішніх, професійних та інфекційних хвороб

За спеціальністю 7.110101 Лікувальна справа

ПРОФЕСІЙНІ ХВОРОБИ

Ситуаційна задача № 3

Хвора Н., 32 років, працює бетонницею 13 років. Під час роботи часто стоїть на вібруючій платформі. 10 років тому у неї з'явилися болі, відчуття оніміння в верхніх та нижніх кінцівках, мерзлякуватість стоп. Пізніше приєдна­лись стискуючі болі в області серця, в потиличній області, запаморочення.

Хвора емоційна, рефлекси легко виснажаються. Стопи цианотичні, холодні, вологі. Гіпостезія за типом високих рукавичок та панчох.

Об'єктивно: дермографізм червоний, стійкий. Виражена пітливість. кордони серця в нормі, посилення серцевих тонів, схильність до тахікардії (пульс 80— 92 уд/хв), АТ 120/80—140/90 мм рт. ст.

На ЕКГ — ознаки ангіокоронароспазму.

Капіляроскопія: спастико-атонічний стан капілярів пальців рук та ніг.

На рентгенограмі кісток рук і ніг змін не виявлено.

Завдання:

1 Встановіть попередній діагноз.

2. Складіть план додаткового обстеження, необхідний для остаточного діагнозу.

3. Призначте лікування, проведіть лікарсько– трудову експертизу.

 

.

Ситуационная задача № 3

Больная Н., 32 лет, работает бетонщицей 13 лет. Во время работы часто стоит на вибрирующей платформе. 10 лет назад у нее появились боли, чувство онемения в конечностях, зябкость стоп. Позже присоедини­лись сжимающие боли в области сердца, в затылочной обла­сти, головокружения.

Больная эмоциональна, рефлексы легко истощаемы. Гипостезия по типу высоких перчаток и чулок. Выраженная потливость.

Объективно: кис­ти и стопы цианотичные, холодные, влажные. Дермографизм красный, стойкий. Границы сердца в норме, усиление сер­дечных тонов, наклонность к тахикардии (пульс 80— 92 уд/мин), АД 120/80—140/90 мм. рт. ст.,

ЭКГ — признаки ангиокоронароспазма.

По данным капилляроскопии обнаружено спастико-атоническое состояние капилляров пальцев рук и ног. На рентгенограмме костей рук и ног изме­нений не выявлено.

Задание:
1. Сформулируйте предварительный диагноз.

2. Назначьте необходимые дополнительные исследования для окончательного диагноза.

3. Назначьте лечение, проведите врачебно – трудовую экспертизу

 

 

Завідувач кафедри професійної патології, клінічної

лабораторної і функціональної діагностики,

д.мед.н., професор О.М. Ігнатьєв
МОЗ України

Одеський національний медичний університет

Практично-орієнтований державний іспит

З внутрішніх, професійних та інфекційних хвороб

 

За спеціальністю 7.110101 Лікувальна справа

ПРОФЕСІЙНІ ХВОРОБИ

Ситуаційна задача № 4

Хворий С, 38 років, протягом 10 років працює випробувачем двигунів на машинобудівному підприємстві, де шум на робочому місці досягає 95—110 дБ в основному на високих частотах.

В останні 3 роки почав відзначати підвищену дратівливість, швидку стомлюваність, періодично головний біль. Надалі при черговому медичному огляді було виявлено зниження сухожильних періостальних рефлексів на руках і ногах, тремор пальців витягнутих рук, нестійкість в позі Ромберга, загальний гіпергідроз, стійкий червоний дермографізм. В цей же час почав помічати зниження слуху.

Змін в отоскопічній картині не виявлено. При аудіометрії виявлено підвищення порогів слуху в області сприйняття мовних частот в межах 21—30 дБ, на 4000 Гц — до 65 (±20) і зниження слуху на сприйняття шепіт­ної мови до 2 м (+1 м).

Завдання:

1 Встановіть попередній діагноз.

2. Складіть план додаткового обстеження, необхідний для остаточного діагнозу.

3. Призначте лікування, проведіть лікарсько– трудову експертизу.

Ситуационная задача № 4

Больной В., 38 лет, в течение 10 лет работает испытате­лем двигателей на машиностроительном предприятии, где шум на рабочем месте достигает 95—110 дБ в основном на высоких частотах.

В последние 3 года стал отмечать повышенную раздражи­тельность, быструю утомляемость, периодически головную боль. В дальнейшем при очередном медицин­ском осмотре было обнаружено снижение сухожильных периостальных рефлексов на руках и ногах, тремор пальцев вытянутых рук, неустойчивость в позе Ромберга, общий гипергидроз, стойкий красный дермографизм. В это же время стал замечать снижение слуха.

Изменений в отоскопической картине не обнаружено. При аудиометрии обнаружено повышение порогов слуха в области восприятия речевых частот в пределах 21—30 дБ, на 4000 Гц — до 65 (±20) и снижение слуха на восприятие шепот­ной речи до 2 м (+1 м).

Задание:
1. Сформулируйте предварительный диагноз.

2. Назначьте необходимые дополнительные исследования для окончательного диагноза.

3. Назначьте лечение, проведите врачебно – трудовую экспертизу

 

 

Завідувач кафедри професійної патології, клінічної

лабораторної і функціональної діагностики,

д.мед.н., професор О.М. Ігнатьєв
МОЗ України

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 78; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.165.57.161 (0.007 с.)