ТОП 10:

За якої умови проект не можна вважатися ефективним?ВАРІАНТ І

І. ТЕСТОВІ ЗАПИТАННЯ

 

1. Проектний аналіз – це:

а) система принципів, методів і засобів прийняття рішень, що дозволяють раціонально використовувати наявні ресурси для задоволення суспільних та особистих потреб;

б) процес підготовки, обґрунтування та відбору проектних рішень;

в) методологія, яка застосовується для визначення, порівняння та обґрунтування управлінських рішень і проектів, що дає змогу здійснити вибір та приймати рішення за умов обмеженості ресурсів;

г) набір методичних принципів, які визначають послідовність збору та способів аналізу даних, методів визначення інвестиційних пріоритетів, способів урахування широкого кола аспектів для прийняття рішень щодо реалізації проекту;

д) методологія, яка оцінює проект на підставі порівняння його вигід і витрат.

 

2. Методологія проектного аналізу ґрунтується на додержанні таких принципів:

а) невизначеність, генерування грошових потоків, прирістна природа вигід і порівняння ситуації «з проектом» та «без проекту»;

б) альтернативність, обумовленість, маржинальність, порівняння ситуації «з проектом» та «без проекту», визначена тривалість проекту;

в) обумовленість, відповідальність і маржинальність;

г) безперервність, прямоточність, пропорційність і ритмічність.

 

3. Явні вигоди – це:

а) матеріальні вигоди, що зумовлені зменшенням витрат або отриманням додаткових доходів;

б) побічні вигоди, які супроводжують проект;

в) втрачені вигоди від використання обмежених ресурсів;

г) різниця позитивних і негативних результатів проекту.

 

4. Для оцінки неявних вигід і затрат не використовується:

а) метод визначення спорідненого ринку, на якому дані неявні вигоди і затрати мають кількісний вимір;

б) прийом непрямої оцінки або гіпотетичного ринку;

в) прийом максимально-мінімальної величини;

г) пряме калькулювання.

 

5. Теперішня вартість відображає:

а) суму грошових коштів, необхідних для реалізації проекту за умов дотримання всіх параметрів його виконання;

б) суму грошових доходів, яка може бути отримана власником об’єкта (проекту) за умов його негайного продажу;

в) суму майбутніх грошових надходжень, що наведені з урахуванням певної ставки процента відповідно до теперішнього періоду;

г) вартість реалізації окремого проекту з урахуванням минулих надходжень на момент проведення розрахунків.

 

6. Під грошовим потоком розуміють:

а) фінансові результати роботи фірми (різниця між доходами і витратами) протягом визначеного періоду часу;

б) різницю між кількістю отриманих і витрачених грошей, фактичні чисті готівкові кошти, які надходять у фірму (чи витрачаються нею) протягом визначеного періоду;

в) рух фінансових активів фірми, який відображається у її балансі за визначений період;

г) усі готівкові виплати, надходження фірми, які здійснюються нею з дебіторами, кредиторами протягом визначеного періоду.

 

7. По відношенню до проекту опосередкованими активними учасниками проекту є:

а) ініціатор, інвестор, замовник, керівник проекту, підрядники, команда проекту;

б) постачальники матеріалів, субпідрядники, державні органи влади;

в) конкуренти;

г) населення проекту, споживачі.

 

8. Внутрішня норма прибутковості:

а) відображає норму дисконту, при якій ЧПД дорівнює нулю;

б) ставка відсотка, при якій проект стає збитковим;

в) ставка відсотка, при якій проект є прибутковим;

г) сума грошового потоку, який одержують в результаті реалізації проекту.

 

9. Проекти приймаються тоді, коли ПО (період окупності):

а) більше 1;

б) менше 1;

в) більше терміну реалізації проекту;

г) менше терміну реалізації проекту.

 

За якої умови проект не можна вважатися ефективним?

а) ВНД = 25%; і = 15%;

б) ЧПД = 235 000 тис. грн.;

в) ІД = 0,45.

 

За якої умови проект можна вважати неефективним?

а) ВНД = 35%; і = 15%;

б) ЧПД = 550 000 тис. грн.;

в) ІД = 0,45.

 

12. Ви маєте 700 грн., які можете покласти у банк під 30 % річних. Майбутня вартість ваших грошей через два роки становитиме:

а) 1003 грн.;

б) 1021 грн.;

в) 1053 грн.;

г) 1183 грн.;

д) 1213 грн.

 

ІІ. ПОЄДНАЙТЕ КАТЕГОРІЇ З ЇХ ОЗНАКАМИ.

 

1. Поєднайте принципи проектного аналізу з їх характеристиками:

Принцип альтернативності   А вимагає, щоб в аналізі проекту використовувалися значення не середньої чи за­гальної величини, а приріст змінної, обумовлений реалізацією проекту
Принцип обумовленості   Б нерозривно пов'язаний зі зміною цінності грошей у часі, очікуваних вигод і витрат проекту
Маржинальний принцип (або прирісної природи)   В дає оцінку проекту, в основу якої покладено економічні цінності, тобто розмежування вигод і витрат, які у свою чергу, зумовлені рішенням про реалізацію проекту чи відмову від нього
Принцип «з проектом» і «без проекту»   Г стосується як різноманітних можливостей використання ресурсів, так і шляхів досягнення проектних цілей, вибору найкращих варіантів проектних рішень з наявно можливих
Принцип визначення строку початку і завершення проекту   Д вимагає розгляду ситуації, коли аналізуються зміни, що відбуваються з часом у приватному бізнесі або в конкретному регіоні при реалізації проекту, і як ситуація розвиватиметься у випадку відмови від проекту

 

         

 

2. Визначте характеристики відповідних проектів:

незалежні   А ті проекти, реалізація яких недоцільна при прийнятті рішення про здійснення іншого проекту, оскільки прибутковість першого знижується до нульового рівня
взаємовиключні   Б рентабельність одного проекту залежить від реалізації іншого, оскільки доходність першого починає знижуватися при прийнятті іншого
умовні   В ті проекти,прийняття чи відмова від яких не впливає на дохідність інших проектів
заміщувальні   Г проекти, що збільшують рентабельність один одного, причому зростання прибутковості одного проекту може базуватися як на зниженні витрат, так і на збільшенні вигод
синергічні   Д проекти, отримання вигод від яких, обумовлено прийняттям іншого проекту

 

         

 

3. Визначте характеристики показників оцінки ефективності проектів:

Чистий наведений дохід; чистий дисконтований дохід; чиста поточна цінність проекту; дисконтовані вигоди; чистий наведений ефект та ін.   А показує кількість базових періодів, за які початкова інвестиція буде повністю відшкодована за рахунок генерованих проектом притоків коштів
Індекс прибутковості; рентабельність інвестицій та ін.   Б ставка показника дисконту, при якому чиста поточна вартість проекту дорівнює нулю
Період повернення, дисконтований період окупності   В показує відносну прибутковість проекту або дисконтовану вартість грошових надходжень від проекту в розрахунку на одиницю вкладень
Внутрішня норма прибутковості; внутрішня норма прибутковості; внутрішня норма рентабельності; норма прибутку на вкладений капітал   Г різниця між наведеною шляхом дисконтування до дійсної вартості сумою чистого грошового потоку за період експлуатації інвестиційного проекту і сумою інвестиційних витрат на його реалізацію

 

       

 

ІІІ. ЗАДАЧА.

 

Інвестор може вкласти в проект модернізації комп'ютерної системи фірми не більше 24 000 тис. гр. од. Інвестиційний проект триває 3 роки. Інвестиції надаються під 16% річних. Розглядаються 4 незалежних проекти, у яких грошові потоки розподіляються в такий спосіб:

Проект Грошовий потік за рік, тис. гр. од.

Порівняти проекти за показниками чистої поточної вартості (NPV), індексом прибутковості (IP) і періодові окупності (PP). Зробити висновки.


ВАРІАНТ ІІ

І. ТЕСТОВІ ЗАПИТАННЯ

 

1. Концепцію проектного аналізу можна визначити як:

а) систему принципів, методів і засобів прийняття рішень, що дозволяють раціонально використовувати наявні ресурси для задоволення суспільних та особистих потреб;

б) процес аналізу життєздатності проекту;

в) методологію, яка застосовується для визначення, порівняння та обґрунтування управлінських рішень і проектів, що дає змогу здійснити вибір та приймати рішення за умов обмеженості ресурсів;

г) набір методичних принципів, які визначають послідовність збору та способів аналізу даних, методів визначення інвестиційних пріоритетів, способів урахування широкого кола аспектів для прийняття рішень щодо реалізації проекту.

 

2. Поняття «проект» розуміють як:

а) комплекс взаємопов’язаних заходів, спрямований на досягнення соціально-економічних результатів протягом усього часу реалізації даного проекту;

б) дії окремого підприємства з розробки та впровадження, визначеної програми впровадження та розробки деякого виду продукції для підвищення своєї конкурентоспроможності;

в) одноразовий комплекс взаємопов’язаних заходів, спрямований на задоволення визначеної потреби шляхом досягнення конкретних результатів при встановленому матеріальному забезпеченні з чітко заданими цілями протягом певного періоду;

г) комплекс заходів, спрямований на вирішення соціальних програм, які мають вирішальне значення для розвитку даного регіону;

д) одноразовий комплекс взаємопов’язаних заходів, спрямований на досягнення конкретних результатів при встановленому матеріальному забезпеченні з чітко визначеними цілями протягом заданого періоду.

 

3. Явні вигоди від проекту виникають завдяки зміні:

а) кваліфікації працівників;

б) фізичного обсягу продукції;

в) місця реалізації;

г) усі попередні відповіді правильні.

 

4. Майбутня вартість – це:

а) сума доходів, яку планує отримати інвестор від реалізації проекту після того, як він компенсує вкладені ним грошові кошти;

б) сума грошових коштів, яку може отримати власник проекту в майбутньому за умов продажу даного проекту;

в) сума інвестованих на теперішній момент коштів, на яку вони мають перетворитися через певний проміжок часу з урахуванням певної ставки процента;

г) величина грошового потоку, яка буде отримана за проектом у ході його реалізації при запланованих параметрах.

 

5. До характеристики номінальної процентної ставки не належить:

а) ставка доходу на капітал без урахування інфляції;

б) ставка доходу на капітал з урахуванням інфляції;

в) надбавка за інфляційне очікування;

г) індексація доходів від проекту у зв’язку з інфляцією.

 

6. По відношенню до проекту безпосередніми активними учасниками проекту є:

а) ініціатор, інвестор, замовник, керівник проекту, підрядники, команда проекту;

б) постачальники матеріалів, субпідрядники, державні органи влади;

в) конкуренти;

г) населення проекту, споживачі.

 

7. По відношенню до проекту опосередкованими пасивними учасниками проекту є:

а) ініціатор, інвестор, замовник, керівник проекту, підрядники, команда проекту;

б) постачальники матеріалів, субпідрядники, державні органи влади;

в) конкуренти;

г) населення проекту, споживачі.

 

8. За формулою «Грошовий потік – Початкові інвестиції» розраховується:

а) внутрішня норма прибутковості;

б) чистий приведений дохід;

в) чистий грошовий потік;

г) період окупності.

 

9. Проект вважається рентабельним, якщо:

а) ВНД > 1;

б) ВНД < 1;

в) ВНД < ставки відсотка по проекту;

г) ВНД > ставки відсотка по проекту.

 

ІІІ. ЗАДАЧА.

 

Інвестор може вкласти в проект модернізації комп'ютерної системи фірми не більше 24 000 тис. гр. од. Інвестиційний проект триває 3 роки. Інвестиції надаються під 16% річних. Розглядаються 4 незалежних проекти, у яких грошові потоки розподіляються в такий спосіб:

Проект Грошовий потік за рік, тис. гр. од.

ВАРІАНТ ІІІ

І. ТЕСТОВІ ЗАПИТАННЯ

 

1. Головним завданням проектного аналізу є:

а) встановлення цінності проекту, яка визначається різницею його позитивних результатів і негативних наслідків;

б) визначення соціально-економічних результатів здійснення проекту;

в) визначення грошових потоків, які будуть задіяні в процесі реалізації проекту;

г) проведення всіх видів експертиз у ході підготовки та реалізації проекту;

д) обґрунтування засобів реалізації проекту.

 

2. До основних ознак проекту не належать:

а) цільова спрямованість;

б) кількісна визначеність;

в) часовий горизонт дії;

г) економічна взаємозалежність;

д) наявність життєвого циклу.

 

3. Неявні вигоди – це:

а) матеріальні вигоди, зумовлені збільшенням витрат або отриманням додаткових доходів;

б) неодержані доходи від найкращого альтернативного використання активу;

в) втрачені вигоди від використання обмежених ресурсів;

г) побічні вигоди, які супроводжують проект і не можуть бути визначені безпосередньо.

 

4. Компаундування – операція, за допомогою якої визначається:

а) величина остаточної майбутньої вартості з урахуванням складних процентів;

б) теперішня вартість потоку готівки шляхом коригування майбутніх грошових надходжень з використанням коефіцієнта дисконтування;

в) величина грошового потоку, який буде отриманий у результаті реалізації проекту на будь-який момент часу;

г) величина необхідних на певний момент інвестиційних ресурсів для реалізації проекту шляхом урахування рівня інфляції та банківського процента.

 

5. На величину процентної ставки не впливає:

а) дохідність інвестицій;

б) вартість проекту;

в) величина і темп інфляції;

г) ризик, пов’язаний з інвестиціями.

 

6. По відношенню до проекту безпосередніми пасивними учасниками проекту є:

а) ініціатор, інвестор, замовник, керівник проекту, підрядники, команда проекту;

б) постачальники матеріалів, субпідрядники, державні органи влади;

в) конкуренти;

г) населення проекту, споживачі.

 

7. Проекти приймаються тільки тоді, коли ЧПД (чистий приведений дохід):

а) більше нуля;

б) менше нуля;

в) дорівнює нулю;

г) більше одиниці;

д) менше одиниці.

 

8. Проекти приймаються тоді, коли ІД (індекс прибутковості):

а) більше 0;

б) більше 1;

в) більше ставки відсотка по проекту;

г) менше 1;

д) менше 0;

е) менше ставки відсотка по проекту.

 

ІІІ. ЗАДАЧА.

 

Інвестор може вкласти в проект модернізації комп'ютерної системи фірми не більше 24 000 тис. гр. од. Інвестиційний проект триває 3 роки. Інвестиції надаються під 16% річних. Розглядаються 4 незалежних проекти, у яких грошові потоки розподіляються в такий спосіб:

Проект Грошовий потік за рік, тис. гр. од.

Чистий приведений дохід (ЧПД)

 

Чистий приведений дохід дозволяє одержати найбільш узагальнену характеристику результату інвестування, тобто його кінцевий ефект у абсолютній сумі. Під чистим приведеним доходом розуміється різниця між приведеними до справжньої вартості (шляхом дисконтування) сумою грошового потоку за період експлуатації інвестиційного проекту і сумою інвестованих в його реалізацію засобів.

Розрахунок цього показника здійснюється за формулою:

 

ЧПД = ГП – ІК, (1)

 

де ЧПД – чистий приведений дохід;

ГП – сума грошового потоку (в дійсній вартості) за весь період експлуатації інвестиційного проекту (до початку інвестицій в нього). Якщо повний період експлуатації до початку нового інвестування в даний об'єкт визначити складно, його приймають в розрахунках в розмірі 5 років (це середній період амортизації обладнання, після чого воно підлягає заміні);

ІК - сума інвестиційних коштів, що спрямовуються на реалізацію інвестиційного проекту.

Використовувана дисконтна ставка при розрахунку цього показника диференціюється з урахуванням рівня ризику і ліквідності.

Суму грошового потоку можна представити у вигляді формули:

 

, (2)

 

де п – тривалість інвестування;

Дс – дисконтний множник складних відсотків.

Дисконтний множник знаходиться за формулою:

 

, (3)

 

де п – ставка відсотка.

Тоді грошовий потік буде мати вигляд, представлений у формулі:

 

, (4)

 

Сума інвестиційних коштів розкладається аналогічно сумі грошового потоку і в підсумку має вигляд, представлений у формулі:

 

, (5)

 

Характеризуючи показник чистий приведений дохід, слід зазначити, що він може бути використаний не тільки для порівняльної оцінки ефективності інвестиційних проектів, але і як критерій доцільності їх реалізації.

 

 

Індекс прибутковості (ІП)

 

Індекс прибутковості показує відносну прибутковість проекту чи дисконтовану вартість грошових надходжень від проекту в розрахунку на одиницю вкладень.

Розрахунок індексу прибутковості здійснюється за формулою:

 

, (6)

 

де ІП – індекс прибутковості по інвестиційному проекту;

ГП – сума грошового потоку в дійсній вартості;

ІК – сума інвестиційних коштів, що спрямовуються на реалізацію інвестиційного проекту (при різночасності вкладень також приведення до справжньої вартості).

Показник "індекс прибутковості" також може бути використаний не тільки для порівняльної оцінки, але і в якості критеріального при прийняті інвестиційного проекту до реалізації.

Якщо значення індексу прибутковості менше або дорівнює 1, то проект повинен бути відкинутий у зв'язку з тим, що він не принесе додаткового дохід інвестору. Отже, до реалізації можуть бути прийняті інвестиційні проекти тільки із значенням показника індексу прибутковості вище 1.

Порівнюючи показники "індекс прибутковості" і "чистий приведений дохід", звернемо увагу на те, що результати оцінки ефективності інвестицій знаходяться в прямій залежності: зі зростанням абсолютного значення чистого приведеного доходу зростає і значення індексу прибутковості та навпаки.

Крім того, при нульовому значенні чистого приведеного доходу індекс прибутковості завжди буде дорівнювати одиниці. Це означає, що як критеріальний показник доцільності реалізації інвестиційного проекту може бути використаний тільки один (будь-який) з них. Але якщо проводиться порівняльна оцінка, то в цьому випадку слід розглядати обидва показники чистий приведений дохід та індекс прибутковості, так як вони дозволяють інвесторі з різних сторін оцінити ефективність інвестицій.

 

ВАРІАНТ І

І. ТЕСТОВІ ЗАПИТАННЯ

 

1. Проектний аналіз – це:

а) система принципів, методів і засобів прийняття рішень, що дозволяють раціонально використовувати наявні ресурси для задоволення суспільних та особистих потреб;

б) процес підготовки, обґрунтування та відбору проектних рішень;

в) методологія, яка застосовується для визначення, порівняння та обґрунтування управлінських рішень і проектів, що дає змогу здійснити вибір та приймати рішення за умов обмеженості ресурсів;

г) набір методичних принципів, які визначають послідовність збору та способів аналізу даних, методів визначення інвестиційних пріоритетів, способів урахування широкого кола аспектів для прийняття рішень щодо реалізації проекту;

д) методологія, яка оцінює проект на підставі порівняння його вигід і витрат.

 

2. Методологія проектного аналізу ґрунтується на додержанні таких принципів:

а) невизначеність, генерування грошових потоків, прирістна природа вигід і порівняння ситуації «з проектом» та «без проекту»;

б) альтернативність, обумовленість, маржинальність, порівняння ситуації «з проектом» та «без проекту», визначена тривалість проекту;

в) обумовленість, відповідальність і маржинальність;

г) безперервність, прямоточність, пропорційність і ритмічність.

 

3. Явні вигоди – це:

а) матеріальні вигоди, що зумовлені зменшенням витрат або отриманням додаткових доходів;

б) побічні вигоди, які супроводжують проект;

в) втрачені вигоди від використання обмежених ресурсів;

г) різниця позитивних і негативних результатів проекту.

 

4. Для оцінки неявних вигід і затрат не використовується:

а) метод визначення спорідненого ринку, на якому дані неявні вигоди і затрати мають кількісний вимір;

б) прийом непрямої оцінки або гіпотетичного ринку;

в) прийом максимально-мінімальної величини;

г) пряме калькулювання.

 

5. Теперішня вартість відображає:

а) суму грошових коштів, необхідних для реалізації проекту за умов дотримання всіх параметрів його виконання;

б) суму грошових доходів, яка може бути отримана власником об’єкта (проекту) за умов його негайного продажу;

в) суму майбутніх грошових надходжень, що наведені з урахуванням певної ставки процента відповідно до теперішнього періоду;

г) вартість реалізації окремого проекту з урахуванням минулих надходжень на момент проведення розрахунків.

 

6. Під грошовим потоком розуміють:

а) фінансові результати роботи фірми (різниця між доходами і витратами) протягом визначеного періоду часу;

б) різницю між кількістю отриманих і витрачених грошей, фактичні чисті готівкові кошти, які надходять у фірму (чи витрачаються нею) протягом визначеного періоду;

в) рух фінансових активів фірми, який відображається у її балансі за визначений період;

г) усі готівкові виплати, надходження фірми, які здійснюються нею з дебіторами, кредиторами протягом визначеного періоду.

 

7. По відношенню до проекту опосередкованими активними учасниками проекту є:

а) ініціатор, інвестор, замовник, керівник проекту, підрядники, команда проекту;

б) постачальники матеріалів, субпідрядники, державні органи влади;

в) конкуренти;

г) населення проекту, споживачі.

 

8. Внутрішня норма прибутковості:

а) відображає норму дисконту, при якій ЧПД дорівнює нулю;

б) ставка відсотка, при якій проект стає збитковим;

в) ставка відсотка, при якій проект є прибутковим;

г) сума грошового потоку, який одержують в результаті реалізації проекту.

 

9. Проекти приймаються тоді, коли ПО (період окупності):

а) більше 1;

б) менше 1;

в) більше терміну реалізації проекту;

г) менше терміну реалізації проекту.

 

За якої умови проект не можна вважатися ефективним?

а) ВНД = 25%; і = 15%;

б) ЧПД = 235 000 тис. грн.;

в) ІД = 0,45.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-07-11; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.61.235 (0.051 с.)