ІІ. Порядок проведення перевірокМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ІІ. Порядок проведення перевірокПро затвердження

Порядку проведення перевірок у суб'єктів господарювання сфери торгівлі і послуг, у тому числі ресторанного господарства, якості продукції, додержання обов'язкових вимог щодо безпеки продукції, а також додержання правил торгівлі та надання послуг

На виконання статті 26 Закону України "Про захист прав споживачів" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок проведення перевірок у суб'єктів господарювання сфери торгівлі і послуг, у тому числі ресторанного господарства, якості продукції, додержання обов'язкових вимог щодо безпеки продукції, а також додержання правил торгівлі та надання послуг, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 25.10.2006 № 311 "Про затвердження Порядку проведення перевірок у суб'єктів господарювання сфери торгівлі і послуг, у тому числі ресторанного господарства, якості продукції, додержання обов'язкових вимог щодо безпеки продукції, а також додержання правил торгівлі та надання послуг", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21.11.2006 за № 1219/13093;

наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 24.04.2008 № 137 "Про внесення змін до наказу Держспоживстандарту від 25.10.2006 № 311", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 04.07.2008 за № 596/15287;

наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 09.03.2011 № 80 "Про внесення змін до наказу Держспоживстандарту України від 25.10.2006 № 311", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23.03.2011 за № 385/19123.

3. Департаменту розвитку торгівлі подати в установленому порядку цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної інспекції України з питань захисту прав споживачів Орєхова С.М.

 

Перший заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України В.А. Копилов
ПОГОДЖЕНО: Виконуючий обов’язки Голови Державної інспекції України з питань захисту прав споживачів О.В. Пшеничка
     

 

 

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 07.03.2012 № 310
  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 травня 2012 р. за № 743/21056

ПОРЯДОК
проведення перевірок у суб'єктів господарювання сфери торгівлі і послуг, у тому числі ресторанного господарства, якості продукції, додержання обов'язкових вимог щодо безпеки продукції, а також додержання правил торгівлі та надання послуг

І. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає механізм здійснення державного контролю посадовими особами Державної інспекції України з питань захисту прав споживачів (далі - Держспоживінспекція України) та її територіальних органів за додержанням законодавства про захист прав споживачів суб'єктами господарювання сфери торгівлі і послуг, у тому числі ресторанного господарства (далі - суб'єкти господарювання), крім Держспоживінспекції в Автономній Республіці Крим.

1.2. Цей Порядок розроблений відповідно до вимог Законів України "Про захист прав споживачів", "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" та інших нормативно-правових актів, які регулюють відносини у сфері захисту прав споживачів.

У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, установленому Законом України "Про захист прав споживачів", крім термінів "державний нагляд (контроль)", "треті особи", які вживаються у значенні, установленому Законом України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".

1.3. Дія цього Порядку не поширюється на відносини, пов'язані із здійсненням державного ринкового нагляду і контролю нехарчової продукції.

1.4. Перевірки діяльності суб'єктів господарювання проводяться з метою контролю стану дотримання ними вимог законодавства про захист прав споживачів щодо якості та безпеки продукції, правил торгівлі та послуг, надання споживачам необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про продукцію.

Органи з питань захисту прав споживачів здійснюють державний контроль стану дотримання суб'єктами господарювання вимог законодавства про захист прав споживачів шляхом проведення планових та позапланових перевірок.

Планові перевірки проводяться посадовими особами на підставі квартального плану роботи Держспоживінспекції України, її територіальних органів з питань захисту прав споживачів в областях, містах Києві та Севастополі (далі - органи з питань захисту прав споживачів) та в межах відповідного переліку питань для здійснення планових заходів, які затверджуються в установленому законодавством порядку.

Квартальний план роботи щодо здійснення державного контролю у сфері захисту прав споживачів складається відповідно до завдань, визначених Президентом України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, Держспоживінспекцією України та Міністром економічного розвитку і торгівлі України. У разі надходження обґрунтованих пропозицій щодо вивчення стану реалізації споживачам продукції на ринку від місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, а також інших органів і установ, які здійснюють державний нагляд (контроль), вони враховуються у квартальному плані роботи територіальних органів Держспоживінспекції України.

Позапланові перевірки суб'єктів господарювання проводяться посадовими особами з таких підстав:

ü подання суб'єктом господарювання письмової заяви до відповідного органу з питань захисту прав споживачів про здійснення перевірки за його бажанням;

ü виявлення та підтвердження недостовірності даних, заявлених у документах обов'язкової звітності, поданих суб'єктом господарювання;

ü перевірки виконання суб'єктом господарювання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами проведення планових перевірок органом з питань захисту прав споживачів;

ü звернення фізичних та юридичних осіб про порушення суб'єктом господарювання вимог законодавства.

Позапланова перевірка у цьому разі здійснюється за наявності згоди на проведення позапланових заходів зі здійснення державного контролю Держспоживінспекції України (додаток 1);

ü неподання в установлений термін суб'єктом господарювання документів обов'язкової звітності без поважних причин, а також письмових пояснень про причини, які перешкоджали поданню таких документів;

ü настання аварії, смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку або професійного захворювання, що було пов'язано з діяльністю суб'єкта господарювання.

1.5. Посадові особи під час проведення перевірки здійснюють державний контроль стану дотримання суб'єктами господарювання вимог законодавства про захист прав споживачів та мають право:

ü безперешкодно відвідувати та обстежувати відповідно до законодавства виробничі, складські, торговельні та інші приміщення суб'єктів господарювання;

ü відбирати у суб'єктів господарювання сфери торгівлі і послуг, у тому числі ресторанного господарства, зразки товарів, сировини, матеріалів, напівфабрикатів, комплектувальних виробів для проведення перевірки їх якості на місці або незалежної експертизи у відповідних лабораторіях та інших установах, акредитованих на право проведення таких робіт згідно із законодавством;

ü проводити контрольні перевірки правильності здійснення розрахунків зі споживачами;

ü одержувати безоплатно від суб'єктів господарювання сфери торгівлі і послуг, у тому числі ресторанного господарства, що перевіряються, копії необхідних документів, які характеризують якість продукції, сировини, матеріалів, комплектувальних виробів, що використовуються для виробництва такої продукції;

ü уживати в установленому порядку передбачених законодавством заходів до суб'єктів господарювання, які допустили порушення прав споживачів, і вносити відповідні пропозиції щодо їх подальшої діяльності та притягнення до відповідальності винних у порушенні прав споживачів згідно з чинним законодавством.

1.6. Суб'єкт господарювання під час проведення посадовими особами перевірки має право:

ü вимагати від посадових осіб додержання вимог законодавства України під час здійснення ними державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів;

ü перевіряти наявність у посадових осіб службового посвідчення та одержувати копії направлення на проведення перевірки;

ü бути присутнім під час проведення перевірки;

ü ознайомлювати посадових осіб з переліком відомостей, що становлять комерційну таємницю суб'єкта господарювання, та вимагати їх нерозголошення;

ü одержувати та ознайомлюватися з матеріалами перевірки в порядку, визначеному чинним законодавством;

ü давати в письмовій формі свої пояснення, зауваження або заперечення, що додаються до акта перевірки;

ü оскаржувати в установленому законодавством порядку неправомірні дії органів з питань захисту прав споживачів та їх посадових осіб при проведенні перевірок та видані приписи щодо припинення порушень прав споживачів;

ü не допускати посадових осіб до проведення перевірки, якщо:

ü вона проводиться з порушенням вимог щодо періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю), передбачених законом;

ü посадова особа не надала копій документів, передбачених Законом України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", або якщо надані документи не відповідають вимогам цього Закону;

ü посадові особи не пред'явили до початку перевірки службового посвідчення та направлення на проведення перевірки;

ü суб’єкт господарювання не отримав повідомлення про проведення планової перевірки.

1.7. У разі потреби до проведення перевірок можуть залучатися за їх згодою у межах повноважень, передбачених законодавством, представники місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів, інших органів контролю.

Повторна позапланова перевірка суб’єкта господарювання за один і той самий період, з одного і того самого предмета, на одній і тій самій підставі не допускається. У разі надходження декількох скарг на суб’єкта господарювання з одного й того самого приводу позапланова перевірка проводиться один раз.

1.8. На підставі наказу, зазначеного в пункті 2.6 розділу ІІ цього Порядку, оформляється направлення на проведення перевірки (додаток 2), яке підписується керівником або заступником керівника відповідного органу з питань захисту прав споживачів (із зазначенням його прізвища, ім'я та по батькові) і засвідчується гербовою печаткою.

У направленні на проведення перевірки зазначаються:

ü найменування органу з питань захисту прав споживачів, що проводить перевірку;

ü найменування суб'єкта господарювання та/або його відокремленого підрозділу або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, щодо діяльності якого проводиться перевірка;

ü місцезнаходження суб'єкта господарювання та/або його відокремленого підрозділу, щодо діяльності якого проводиться перевірка;

ü номер і дата наказу, на виконання якого проводиться перевірка;

ü перелік посадових осіб, які беруть участь у проведенні перевірки, із зазначенням їх посад, прізвищ, імен та по батькові;

ü дата початку та дата закінчення перевірки;

ü тип перевірки (планова або позапланова);

ü підстави для проведення перевірки;

ü предмет проведення перевірки;

ü інформація про здійснення попереднього заходу контролю (тип заходу і строк його здійснення).

1.9. Реєстрація направлень на проведення перевірки здійснюється у журналі реєстрації направлень на проведення перевірки. У направленні на проведення перевірки зазначаються: серія, порядковий номер, а також порядковий номер відповідно до нумерації записів у журналі реєстрації направлень.

Журнал реєстрації направлень на проведення перевірки повинен бути прошнурований, пронумерований, завірений підписом та скріплений гербовою печаткою.

Направлення на проведення перевірки є чинним лише протягом зазначеного в ньому строку здійснення перевірки.

Посадові особи без направлення на проведення перевірки та службового посвідчення, що засвідчує посадову особу органу з питань захисту прав споживачів, не мають права на її проведення.

1.10. Посадовій особі забороняється здійснювати перевірки суб'єктів господарювання, з якими (або із службовими особами яких) посадова особа перебуває в родинних стосунках.

Органи з питань захисту прав споживачів, їх посадові особи та суб'єкти господарювання мають право фіксувати процес проведення перевірок чи кожну окрему дію засобами аудіо- та відеотехніки, не перешкоджаючи проведенню такої перевірки.

Під час проведення перевірок посадові особи зобов'язані зберігати комерційну таємницю суб'єкта господарювання. Інформація, доступ до якої обмежено законом, одержана посадовою особою під час проведення перевірки, може використовуватися виключно в порядку, установленому законом. Органи з питань захисту прав споживачів забезпечують спеціальний режим захисту та доступу до інформації, що є комерційною таємницею, згідно з вимогами закону.

1.11. Органи з питань захисту прав споживачів та їх посадові особи під час проведення перевірок зобов'язані:

ü повно, об'єктивно та неупереджено здійснювати державний нагляд (контроль) в межах повноважень, передбачених законодавством;

ü дотримуватися ділової етики у взаємовідносинах із суб'єктами господарювання;

ü не втручатися і не перешкоджати здійсненню господарської діяльності під час здійснення заходів державного нагляду (контролю), якщо це не загрожує життю та здоров'ю людей, не спричиняє небезпеки виникнення техногенних ситуацій і пожеж;

ü забезпечувати нерозголошення комерційної таємниці суб'єкта господарювання, що стає доступною посадовим особам у ході проведення перевірок;

ü ознайомити керівника суб'єкта господарювання, або його заступника, або уповноважену ними особу з результатами перевірок у строки, передбачені законом;

ü надавати з питань, які належать до їх компетенції, суб'єкту господарювання консультаційну допомогу щодо здійснення державного нагляду (контролю).

1.12. Суб'єкт господарювання під час проведення перевірок зобов'язаний:

ü допускати посадових осіб до проведення перевірок за умови дотримання порядку здійснення державного нагляду (контролю), передбаченого Законом України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", цим Порядком, іншими нормативно-правовими актами;

ü виконувати вимоги органу з питань захисту прав споживачів та його посадових осіб щодо усунення виявлених порушень вимог законодавства;

ü надавати документи, зразки продукції, пояснення, довідки, відомості, матеріали з питань, що виникають під час проведення перевірок, відповідно до закону;

ü одержувати примірник припису або акта органу з питань захисту прав споживачів за результатами проведеного планового чи позапланового заходу.

1.13. Органи з питань захисту прав споживачів на письмовий запит суб'єкта господарювання надають йому письмові консультації з питань проведення перевірок щодо вимог, додержання яких перевіряється.

Державна інспекція України

Державна інспекція України

Про затвердження

Порядку проведення перевірок у суб'єктів господарювання сфери торгівлі і послуг, у тому числі ресторанного господарства, якості продукції, додержання обов'язкових вимог щодо безпеки продукції, а також додержання правил торгівлі та надання послуг

На виконання статті 26 Закону України "Про захист прав споживачів" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок проведення перевірок у суб'єктів господарювання сфери торгівлі і послуг, у тому числі ресторанного господарства, якості продукції, додержання обов'язкових вимог щодо безпеки продукції, а також додержання правил торгівлі та надання послуг, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 25.10.2006 № 311 "Про затвердження Порядку проведення перевірок у суб'єктів господарювання сфери торгівлі і послуг, у тому числі ресторанного господарства, якості продукції, додержання обов'язкових вимог щодо безпеки продукції, а також додержання правил торгівлі та надання послуг", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21.11.2006 за № 1219/13093;

наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 24.04.2008 № 137 "Про внесення змін до наказу Держспоживстандарту від 25.10.2006 № 311", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 04.07.2008 за № 596/15287;

наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 09.03.2011 № 80 "Про внесення змін до наказу Держспоживстандарту України від 25.10.2006 № 311", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23.03.2011 за № 385/19123.

3. Департаменту розвитку торгівлі подати в установленому порядку цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної інспекції України з питань захисту прав споживачів Орєхова С.М.

 

Перший заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України В.А. Копилов
ПОГОДЖЕНО: Виконуючий обов’язки Голови Державної інспекції України з питань захисту прав споживачів О.В. Пшеничка
     

 

 

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 07.03.2012 № 310
  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 травня 2012 р. за № 743/21056

ПОРЯДОК
проведення перевірок у суб'єктів господарювання сфери торгівлі і послуг, у тому числі ресторанного господарства, якості продукції, додержання обов'язкових вимог щодо безпеки продукції, а також додержання правил торгівлі та надання послуг

І. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає механізм здійснення державного контролю посадовими особами Державної інспекції України з питань захисту прав споживачів (далі - Держспоживінспекція України) та її територіальних органів за додержанням законодавства про захист прав споживачів суб'єктами господарювання сфери торгівлі і послуг, у тому числі ресторанного господарства (далі - суб'єкти господарювання), крім Держспоживінспекції в Автономній Республіці Крим.

1.2. Цей Порядок розроблений відповідно до вимог Законів України "Про захист прав споживачів", "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" та інших нормативно-правових актів, які регулюють відносини у сфері захисту прав споживачів.

У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, установленому Законом України "Про захист прав споживачів", крім термінів "державний нагляд (контроль)", "треті особи", які вживаються у значенні, установленому Законом України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".

1.3. Дія цього Порядку не поширюється на відносини, пов'язані із здійсненням державного ринкового нагляду і контролю нехарчової продукції.

1.4. Перевірки діяльності суб'єктів господарювання проводяться з метою контролю стану дотримання ними вимог законодавства про захист прав споживачів щодо якості та безпеки продукції, правил торгівлі та послуг, надання споживачам необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про продукцію.

Органи з питань захисту прав споживачів здійснюють державний контроль стану дотримання суб'єктами господарювання вимог законодавства про захист прав споживачів шляхом проведення планових та позапланових перевірок.

Планові перевірки проводяться посадовими особами на підставі квартального плану роботи Держспоживінспекції України, її територіальних органів з питань захисту прав споживачів в областях, містах Києві та Севастополі (далі - органи з питань захисту прав споживачів) та в межах відповідного переліку питань для здійснення планових заходів, які затверджуються в установленому законодавством порядку.

Квартальний план роботи щодо здійснення державного контролю у сфері захисту прав споживачів складається відповідно до завдань, визначених Президентом України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, Держспоживінспекцією України та Міністром економічного розвитку і торгівлі України. У разі надходження обґрунтованих пропозицій щодо вивчення стану реалізації споживачам продукції на ринку від місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, а також інших органів і установ, які здійснюють державний нагляд (контроль), вони враховуються у квартальному плані роботи територіальних органів Держспоживінспекції України.

Позапланові перевірки суб'єктів господарювання проводяться посадовими особами з таких підстав:

ü подання суб'єктом господарювання письмової заяви до відповідного органу з питань захисту прав споживачів про здійснення перевірки за його бажанням;

ü виявлення та підтвердження недостовірності даних, заявлених у документах обов'язкової звітності, поданих суб'єктом господарювання;

ü перевірки виконання суб'єктом господарювання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами проведення планових перевірок органом з питань захисту прав споживачів;

ü звернення фізичних та юридичних осіб про порушення суб'єктом господарювання вимог законодавства.

Позапланова перевірка у цьому разі здійснюється за наявності згоди на проведення позапланових заходів зі здійснення державного контролю Держспоживінспекції України (додаток 1);

ü неподання в установлений термін суб'єктом господарювання документів обов'язкової звітності без поважних причин, а також письмових пояснень про причини, які перешкоджали поданню таких документів;

ü настання аварії, смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку або професійного захворювання, що було пов'язано з діяльністю суб'єкта господарювання.

1.5. Посадові особи під час проведення перевірки здійснюють державний контроль стану дотримання суб'єктами господарювання вимог законодавства про захист прав споживачів та мають право:

ü безперешкодно відвідувати та обстежувати відповідно до законодавства виробничі, складські, торговельні та інші приміщення суб'єктів господарювання;

ü відбирати у суб'єктів господарювання сфери торгівлі і послуг, у тому числі ресторанного господарства, зразки товарів, сировини, матеріалів, напівфабрикатів, комплектувальних виробів для проведення перевірки їх якості на місці або незалежної експертизи у відповідних лабораторіях та інших установах, акредитованих на право проведення таких робіт згідно із законодавством;

ü проводити контрольні перевірки правильності здійснення розрахунків зі споживачами;

ü одержувати безоплатно від суб'єктів господарювання сфери торгівлі і послуг, у тому числі ресторанного господарства, що перевіряються, копії необхідних документів, які характеризують якість продукції, сировини, матеріалів, комплектувальних виробів, що використовуються для виробництва такої продукції;

ü уживати в установленому порядку передбачених законодавством заходів до суб'єктів господарювання, які допустили порушення прав споживачів, і вносити відповідні пропозиції щодо їх подальшої діяльності та притягнення до відповідальності винних у порушенні прав споживачів згідно з чинним законодавством.

1.6. Суб'єкт господарювання під час проведення посадовими особами перевірки має право:

ü вимагати від посадових осіб додержання вимог законодавства України під час здійснення ними державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів;

ü перевіряти наявність у посадових осіб службового посвідчення та одержувати копії направлення на проведення перевірки;

ü бути присутнім під час проведення перевірки;

ü ознайомлювати посадових осіб з переліком відомостей, що становлять комерційну таємницю суб'єкта господарювання, та вимагати їх нерозголошення;

ü одержувати та ознайомлюватися з матеріалами перевірки в порядку, визначеному чинним законодавством;

ü давати в письмовій формі свої пояснення, зауваження або заперечення, що додаються до акта перевірки;

ü оскаржувати в установленому законодавством порядку неправомірні дії органів з питань захисту прав споживачів та їх посадових осіб при проведенні перевірок та видані приписи щодо припинення порушень прав споживачів;

ü не допускати посадових осіб до проведення перевірки, якщо:

ü вона проводиться з порушенням вимог щодо періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю), передбачених законом;

ü посадова особа не надала копій документів, передбачених Законом України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", або якщо надані документи не відповідають вимогам цього Закону;

ü посадові особи не пред'явили до початку перевірки службового посвідчення та направлення на проведення перевірки;

ü суб’єкт господарювання не отримав повідомлення про проведення планової перевірки.

1.7. У разі потреби до проведення перевірок можуть залучатися за їх згодою у межах повноважень, передбачених законодавством, представники місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів, інших органів контролю.

Повторна позапланова перевірка суб’єкта господарювання за один і той самий період, з одного і того самого предмета, на одній і тій самій підставі не допускається. У разі надходження декількох скарг на суб’єкта господарювання з одного й того самого приводу позапланова перевірка проводиться один раз.

1.8. На підставі наказу, зазначеного в пункті 2.6 розділу ІІ цього Порядку, оформляється направлення на проведення перевірки (додаток 2), яке підписується керівником або заступником керівника відповідного органу з питань захисту прав споживачів (із зазначенням його прізвища, ім'я та по батькові) і засвідчується гербовою печаткою.

У направленні на проведення перевірки зазначаються:

ü найменування органу з питань захисту прав споживачів, що проводить перевірку;

ü найменування суб'єкта господарювання та/або його відокремленого підрозділу або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, щодо діяльності якого проводиться перевірка;

ü місцезнаходження суб'єкта господарювання та/або його відокремленого підрозділу, щодо діяльності якого проводиться перевірка;

ü номер і дата наказу, на виконання якого проводиться перевірка;

ü перелік посадових осіб, які беруть участь у проведенні перевірки, із зазначенням їх посад, прізвищ, імен та по батькові;

ü дата початку та дата закінчення перевірки;

ü тип перевірки (планова або позапланова);

ü підстави для проведення перевірки;

ü предмет проведення перевірки;

ü інформація про здійснення попереднього заходу контролю (тип заходу і строк його здійснення).

1.9. Реєстрація направлень на проведення перевірки здійснюється у журналі реєстрації направлень на проведення перевірки. У направленні на проведення перевірки зазначаються: серія, порядковий номер, а також порядковий номер відповідно до нумерації записів у журналі реєстрації направлень.

Журнал реєстрації направлень на проведення перевірки повинен бути прошнурований, пронумерований, завірений підписом та скріплений гербовою печаткою.

Направлення на проведення перевірки є чинним лише протягом зазначеного в ньому строку здійснення перевірки.

Посадові особи без направлення на проведення перевірки та службового посвідчення, що засвідчує посадову особу органу з питань захисту прав споживачів, не мають права на її проведення.

1.10. Посадовій особі забороняється здійснювати перевірки суб'єктів господарювання, з якими (або із службовими особами яких) посадова особа перебуває в родинних стосунках.

Органи з питань захисту прав споживачів, їх посадові особи та суб'єкти господарювання мають право фіксувати процес проведення перевірок чи кожну окрему дію засобами аудіо- та відеотехніки, не перешкоджаючи проведенню такої перевірки.

Під час проведення перевірок посадові особи зобов'язані зберігати комерційну таємницю суб'єкта господарювання. Інформація, доступ до якої обмежено законом, одержана посадовою особою під час проведення перевірки, може використовуватися виключно в порядку, установленому законом. Органи з питань захисту прав споживачів забезпечують спеціальний режим захисту та доступу до інформації, що є комерційною таємницею, згідно з вимогами закону.

1.11. Органи з питань захисту прав споживачів та їх посадові особи під час проведення перевірок зобов'язані:

ü повно, об'єктивно та неупереджено здійснювати державний нагляд (контроль) в межах повноважень, передбачених законодавством;

ü дотримуватися ділової етики у взаємовідносинах із суб'єктами господарювання;

ü не втручатися і не перешкоджати здійсненню господарської діяльності під час здійснення заходів державного нагляду (контролю), якщо це не загрожує життю та здоров'ю людей, не спричиняє небезпеки виникнення техногенних ситуацій і пожеж;

ü забезпечувати нерозголошення комерційної таємниці суб'єкта господарювання, що стає доступною посадовим особам у ході проведення перевірок;

ü ознайомити керівника суб'єкта господарювання, або його заступника, або уповноважену ними особу з результатами перевірок у строки, передбачені законом;

ü надавати з питань, які належать до їх компетенції, суб'єкту господарювання консультаційну допомогу щодо здійснення державного нагляду (контролю).

1.12. Суб'єкт господарювання під час проведення перевірок зобов'язаний:

ü допускати посадових осіб до проведення перевірок за умови дотримання порядку здійснення державного нагляду (контролю), передбаченого Законом України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", цим Порядком, іншими нормативно-правовими актами;

ü виконувати вимоги органу з питань захисту прав споживачів та його посадових осіб щодо усунення виявлених порушень вимог законодавства;

ü надавати документи, зразки продукції, пояснення, довідки, відомості, матеріали з питань, що виникають під час проведення перевірок, відповідно до закону;

ü одержувати примірник припису або акта органу з питань захисту прав споживачів за результатами проведеного планового чи позапланового заходу.

1.13. Органи з питань захисту прав споживачів на письмовий запит суб'єкта господарювання надають йому письмові консультації з питань проведення перевірок щодо вимог, додержання яких перевіряється.

ІІ. Порядок проведення перевірок

2.1. Перед початком перевірки суб'єкта господарювання посадові особи, які проводять перевірку, пред'являють керівнику суб'єкта господарювання або уповноваженій ним особі направлення та службове посвідчення, що засвідчує посадову особу, і надають суб'єкту господарювання копію направлення на перевірку, а також інформують цих осіб про мету перевірки.

2.2. Посадові особи, які проводять перевірку, від керівника (власника) суб'єкта господарювання (особи, яка його заміщає) одержують відомості щодо характеристики суб'єкта господарювання, у тому числі щодо:

ü найменування;

ü місцезнаходження;

ü номера телефону (факсу);

ü прізвища,

ü ім'я та по батькові керівника (власника);

ü дозвільних документів на провадження певного виду діяльності;

ü режиму роботи; виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

ü свідоцтва про реєстрацію платника податків; даних про банківські реквізити.

2.3. Посадові особи, які проводять перевірку, залежно від виду діяльності суб'єкта господарювання та завдання на перевірку перевіряють і аналізують стан дотримання вимог законодавства під час придбання, замовлення або використання споживачами продукції, яка реалізується на території України.

2.4. Під час проведення позапланової перевірки встановлюються обставини, які призвели до порушення вимог законодавства про захист прав споживачів.

2.5. У разі створення перешкод посадовим особам у проведенні перевірки якості продукції, а також правил торговельного та інших видів обслуговування складається відповідний акт, у якому фіксується факт створення перешкод у проведенні перевірки.

2.6. Перевірки проводяться посадовими особами на підставі наказу відповідного органу з питань захисту прав споживачів, який повинен містити найменування суб'єкта господарювання, щодо якого здійснюватиметься захід, та предмет перевірки.

2.7. Перед проведенням планової перевірки відповідний орган з питань захисту прав споживачів надсилає суб'єкту господарювання письмове повідомлення про проведення планової перевірки не пізніше ніж за десять днів до дня її проведення.

Повідомлення повинно містити:

ü дату початку та дату закінчення проведення планової перевірки;

ü найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, щодо діяльності яких проводиться перевірка;

ü найменування відповідного органу з питань захисту прав споживачів.

ü Повідомлення надсилається рекомендованим листом або телефонограмою за рахунок коштів відповідного органу з питань захисту прав споживачів або вручається особисто керівнику чи уповноваженій особі суб'єкта господарювання під розписку.

Строк проведення планової перевірки не може перевищувати п'ятнадцяти робочих днів, а для суб'єктів малого підприємництва - п'яти робочих днів, якщо інше не передбачено законом.

Продовження строку проведення планової перевірки не допускається.

2.8. Позапланові перевірки проводяться лише з підстав, зазначених у пункті 1.4 розділу І цього Порядку, якщо інше не передбачено законом або міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України.

Під час проведення позапланової перевірки з'ясовуються лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення, з обов'язковим зазначенням цих питань у направленні на проведення перевірки.

Посадові особи повинні ознайомити суб'єкта господарювання з підставою проведення позапланової перевірки і надати йому копії відповідного документа.

Строк проведення позапланової перевірки не може перевищувати десяти робочих днів, а щодо суб'єктів малого підприємництва - двох робочих днів, якщо інше не передбачено законом.

Продовження строку проведення позапланової перевірки не допускається.Последнее изменение этой страницы: 2016-07-11; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.231.243.21 (0.018 с.)