Заходи для впровадження системи « Pay for Performance »Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Заходи для впровадження системи « Pay for Performance »Заходи Строки реалізації
Система окладів на основі методу бальної оцінки , що враховує потенціал працівника виконувати роботу на певному робочому місці за певний час 60 днів
1.1 Проведення семінарів з менеджерами організації  
1.2 Реорганізація відділу оплати праці  
1.3 Провести оцінку важливості позицій всіх посад організації  
1.4 Визначити тривалість роботи для кожного робочого місця  
1.5 Розробити механізм переміщення по позиціях згідно системи грейдів  
Оптимізація преміальних виплат на підставі математичної моделі, яка описує правильну поведінку співробітника компанії з точки зору досягнення цілей компанії 30 днів
2.1 Розробити математичну модель поведінки співробітника з точки зору досягнення цілей підрозділу і компанії  
2.2 Співвіднесення підвищення заробітної плати працівників відповідно до об'єктивного зростання прибутку і продуктивності підприємства  
Впровадження опціонної схеми 30 днів

 

Зазначені заходи дозволять досягти таких результатів:

1. Зниження невиробничих втрат робочого часу.

2. Підвищення мотивації праці працівників у зв'язку з більш ефективною системою оплати праці і подальше підвищення продуктивності праці

Подібний перегляд і підвищення мотивації дадуть можливість знизити плинність кадрів.

Загалом, для досягнення ефективності використання коштів на оплату праці необхідно враховувати наступне:

· застосовувана система оплати праці та формування доходу повинна бути досить простою і зрозумілою для кожного працівника , що дозволяло б йому оцінити вплив кожного з елементів на загальну величину доходу ;

· система обгрунтування та регулювання доходів повинна бути по можливості відкритою для працівників даного підприємства (якщо протилежне не передбачено контрактом) , щоб кожен з них мав можливість порівняти свій дохід з доходами інших співробітників ;

· важливим є вибір показників, які забезпечують зв'язок між результатами діяльності підприємства або його структурного підрозділу і розмірами оплати праці працівників;

· необхідно забезпечити гнучкість системи регулювання доходів працівників по всіх формуючих його елементам, а також врахувати можливість змін у потребах працівників [22. 4-5]

 

 

Висновок

Соціальтно-трудові відносини – це одна з найбільш впливових сфер у житті кожної людини, адже, досягнувши дорослого віку, майже кожен з нас почав або почне працювати, вливатись в новий колектив, пізнавати нові сторони життя.

Проте, в нашій країні соціально-трудові відносини є далеко не ідеальними. Це пов’язано і зі зменшенням впливу третьої сторони соціально-трудових відносин – держави, так як капіталізм і приватне підприємництво набуває піку свого розвитку, і з менталітетом сучасних роботодавців, які на перше місце ставлять прибуток, не зважаючи на найбільш цінний ресурс підприємства – персонал, і зі складними кризовими явищами, що не дають змогу сформувати матеріально базу для підтримання належного рівня соціально-трудових відносин.

Для того, щоб краще зрозуміти природу сучасних соціально-трудових відносин в нашій державі, необхідно розглянути дану категорію та її складові з теоретичного боку. Це дасть змогу підійти до аналізу основних проблем з наявною базою знань та розуміння сутності явищ. Після розгляду теоретичних аспектів був проведений аналіз двох складових соціально-трудових відносин, що мають найбільш гостро виражені проблеми на сучасному етапі – умов праці та заробітної плати. Результати, на жаль, є дуже невтішними. Постійна нестача коштів, непропорційність у виплатах, залежність працівників від застарілого обладнання, загострення соціально-психологічної напруги – все це характеризує сучасні тенденції розвитку (чи, все ж таки, занепаду) соціально-трудових відносин.

Але, навіть у нашій недосконалій державі, є всі шанси на виправлення ситуації. Необхідно лише вчасно прислухатись до основних розроблених рекомендацій. Не треба оминати і зарубіжний досвід – Європа і Америка вже давно виробили комплекс методів та заходів, що дуже позитивно впливають на систему оплати праці та умови праці. Проте, чи вигідно це робити роботодавцям? Звичайно, але їх дивний менталітет постійно провокує на дивні, нелогічні дії. До рекомендацій і порад найчастіше просто не дослухаються. І якщо така ситуація з повним ігноруванням буде продовжуватись, то хто знає, чи не перетвориться розвиток соціально-трудових відносин в Україні у їх повний занепад.

 

Список використаних джерел

1. http://mojazarplata.com.ua/ua/main/zarobitok/news

2. Pay for Performance? It Depends on the Measuring Stick // The New York Times. – 2014 - №4.

3. Work Improvement in Small Enterprises (WISE): Package for Trainers, English, 2010.

4. Динаміка середньомісячної заробітної плати за видами економічної діяльності у 2010-2013 роках. Офіційний сайт статистики. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/

5. Динаміка середньомісячної заробітної плати по регіонах у 1995-2013 роках. Офіційний сайт статистики. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/

6. Динаміка суми заборгованості з виплати заробітної плати. Офіційний сайт статистики. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/

7. Дорошенко К. Льготы и компенсации за работу во вредных и тяжелых условиях труда: Мысль ученого / / Человек и труд. К. - 2011. - № 8. - 20-30с.

8. Електронний ресурс http://eclib.net/1/38.html

9. Електронний ресурс http://en.wikipedia.org/wiki/

10. Зростання мінімальної зарплати в Україні // Людина і праця. – 2012. – № 3. – С. 16–17.

11. Керб Л.П. Основи охорони праці/ Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2003. — 215 с.

12. Кобяк М.В. «Зарубежный опыт системы стимулирования мотивации труда» // Аль-Пари, № 4, 2009 г., с. 9-21

13. Колосницына М.Г. Экономика труда: Учебное пособие. – М.: ИЧП «Издательства Магистр», 2008.-С.6

14. Кравчук К. Чекай і сподівайся / К. Кравчук // Галицькі контракти. – 2009. – № 47. – С. 6–7

15. Лысюк М. Управление охраной труда на производстве // Справочник кадровика. - 2010. - № 1. - 70-73с.

16. Оплата праці: українські реалії та перспективи реформування // Людина і праця. – 2012. – № 3. – С. 8–10.

17. Основы научной организации труда на предприятии / Под общ. ред. И.А. Полякова. – М.: 2009.

18. Офіційний сайт статистики. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/.

19. Рофе А.И. Научная организация труда. – М.: Издательство «МИК» - 2013.

20. Рощин С.Ю., Разумова Т.О. Экономика труда: экономическая теория труда: Учебное по­собие. - М.: ИНФРА-М, 2013. - С.2

21. Сергієнко О. Заробітна плата як елемент первинних доходів домогосподарств: сучасний стан і тенденції формування // Україна: аспекти праці. – 2011. – №5. – С. 15-21.

22. Скрипник О. Шляхи підвищення заробітної плати / О. Скрипник // Праця і зарплата. – 2011. – № 18(742). – С. 4–5

23. Cт. 12 Закону від 22.12.2011 № 4282-VI[

24. Ст. 13 Закону України «Про охорону праці»

25. Cт. 21 Закону від 23.12.2010 № 2857-VI[

26. Cт. 52 Закону від 27.04.2010 № 2154-VI[11]

27. Cт. 54 Закону від 26.12.2008 № 835-VI[10]

28. Cт. 58 Закону від 28.12.2007 № 107-VI[9

29. Cт. 7 Закону України "Про Державний бюджет України на 2013 рік"

30. Статистичний бюлетень «Стан умов праці найманих працівників у 2011 році». Офіційний сайт статистики. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/

31. Экономика труда и социально-трудовые отношения. М.: Издательство МГУ, 2012. С.48

 

Додаток А. Середня заробітна плата за видами економічної діяльності за місяць у 2012 році (в розрахунку на одного штатного працівника, грн) [4].

Вид діяльності Абсолютний приріст Абсолютний приріст Абсолютний приріст
Усього
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство
з них сільське господарство
Промисловість
Будівництво
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
наземний і трубопровідний транспорт
водний транспорт -205
авіаційний транспорт
складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту
поштова та кур'єрська діяльність
Тимчасове розміщування й організація харчування
Інформація та телекомунікації
Фінансова та страхова діяльність
Операції з нерухомим майном
Професійна, наукова та технічна діяльність
з неї наукові дослідження та розробки
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування
Освіта
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги
з них охорона здоров'я
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг
функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури
Надання інших видів послуг

 

Додаток Б.Блок 3. Техніка безпеки з механічним обладнанням [3]

Завдання:

· Окреслити основні ідеї вдосконалення захисту виробничого обладнання, зокрема, за рахунок використання завантажувальних і випускаючих пристроїв, а також за рахунок вибору відповідного типу запобіжних пристроїв;

· Підвищити розуміння того факту, що захищені верстати сприяють продуктивності;

· Вказувати прості , хоча й ефективні заходи з по підвищенню як захищеності , так і продуктивності верстатів;

· Дати ряд корисних прикладів підвищеної продуктивності.

Тривалість: 35-45 хвилин

Результати: Підготовка учасників в області основних принципів захисту виробничого обладнання

Методи: Презентація / групова дискусія

Посібники:Контрольний перелік, слайди, що демонструють

передові приклади з місць роботи.

Приблизний план підготовки

Вступ

Основні заходи Методика Засоби Час
1. Дати заголовок заняття по блоку. Підкреслити, що поліпшення якості обробки матеріалів та організації робочого місця сприяють підвищенню безпеки і продуктивності роботи, як було продемонстровано в ході попередніх занять, а також, що зниження небезпеки травм від станкового устаткування сприяє підвищенню продуктивності. Підкреслити, що завдання полягає в тому, щоб знайти способи підвищення безпеки праці, одночасно збільшуючи продуктивність наявних верстатів та обладнання. Вказати точний час закінчення заняття. Запросити до участі у порядку, аналогічному попередньому заняттю . Презентація Слайд 2–3 хв
2. Продемонструвати слайди, що дають приклади підвищення рівня захищеності станкового устаткування на підприємстві, по можливості,- підприємстві, що бере участь в програмі. Запропонуйте учасникам прокоментувати приклад. Уявіть , з використанням слайда , перелік пунктів для обговорення. Для більшої привабливості , можна використовувати формат питань « як» і « чому» , наприклад : · яким чином можна підвищити продуктивність за допомогою найпростішого механізму, що подає ; · як вибрати надійні запобіжні пристрої станкового устаткування без зниження ефективності; · яким чином можна підвищити обізнаність працівників у питаннях безпеки; і чому рекомендується використовувати засоби індивідуального захисту . Презентація і дискусія   Слайди 4 хв

 Последнее изменение этой страницы: 2016-07-11; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.229.142.91 (0.013 с.)