академічних успіхів осіб, що навчаються за ECTS (100-бальною системою) та національною системою оцінювання знаньМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

академічних успіхів осіб, що навчаються за ECTS (100-бальною системою) та національною системою оцінювання знаньОцінка ECTS За національною шкалою Визначення
А (90-100) Відмінно ВІДМІННО – відмінне виконання лише з незначною Кількістю помилок
В (82-89) Добре ДУЖЕ ДОБРЕ – вище середнього рівня з кількома помилками
С (75-81) ДОБРЕ – в загальному правильна робота з певною кількістю грубих помилок
D (68-74) Задовільно ЗАДОВІЛЬНО – непогано, але зі значною кількістю недоліків
Е (60-67) ДОСТАТНЬО – виконання задовольняє мінімальні критерії
FX (35-59) незадовільно з можливістю повторного складання НЕЗАДОВІЛЬНО – потрібно попрацювати перед тим, як отримати залік
F (1-34) незадовільно з обов’язковим повторним курсом НЕЗАДОВІЛЬНО – необхідна серйозна подальша робота

ОРІЄНТОВАНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЗАЛІКУ З ДИСЦИПЛІНИ «ЖИТЛОВЕ ПРАВО»

1. Житло - як майнове та немайнове благо.

2. Поняття, предмет та система житлового законодавства і житлового права України.

3. Метод правового регулювання житлових відносин.

4. Джерела житлового права.

5. Суб`єкти житлового права, їхні права та обов’язки.

6. Об’єкти житлового права.

7. Компетенція Верховної Ради України щодо проведення житлової політики.

8. Компетенція Кабінету Міністрів України щодо здійснення житлової політики.

9. Житлові права та обов`язки громадян.

10. Віковий ценз на придбання у власність та одержання житла в оренду.

11. Поняття та призначення житлового фонду України.

12. Види житлових фондів України.

13. Структура та особливості регулювання житлових відносин, що виникають у приватному житловому фонді.

14. Юридична класифікація жилих будинків та приміщень.

15. Права та обов`язки власника жилого будинку приватного житлового фонду.

16. Непридатність жилих будинків для проживання.

17. Підстави для визнання громадян України такими, що потребують поліпшення житлових умов.

18. Облік громадян України, які потребують поліпшення житлових умов.

19. Черговість поліпшення житлових умов громадян України.

20. Передача житлового фонду у комунальну власність.

21. Умови, підстави та порядок прийняття на квартирний облік громадян.

22. Підстави зняття з квартирного обліку громадян.

23. Черговість надання громадянам жилих приміщень.

24. Вимоги, що ставляться до жилих приміщень.

25. Норма жилої площі та жилого приміщення.

26. Поняття члену сім`ї наймача жилого приміщення. Права та обов`язки членів сім`ї наймача.

27. Перебування на обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов. Зняття з обліку.

28. Поняття та призначення службового приміщення.

29. Вимоги, що ставляться до службових приміщень, порядок їх надання.

30. Права та обов`язки наймача службового приміщення та членів його сім`ї.

31. Права та обов`язки наймодавця службового жилого приміщення.

32. Припинення користування службовими жилими приміщеннями.

33. Користування гуртожитками. Права та обов`язки мешканців та адміністрації гуртожитку.

34. Порядок надання та користування жилою площею у гуртожитках.

35. Підстави виселення з гуртожитків.

36. Надання жилих приміщень громадянам у будинках житлово-будівельних кооперативів.

37. Права та обов`язки членів житлово-будівельних кооперативів і членів їх сімей.

38. Порядок організації та діяльність житлово-будівельних кооперативів.

39. Особливості створення та діяльності молодіжних житлових комплексів.

40. Правові підстави приватизації державного житлового фонду.

41. Право громадян на приватизацію державного та комунального житла.

42. Реприватизація та доприватизація житла.

43. Приватизація громадського житлового фонду.

44. Види угод (правочинів) з жилими приміщеннями.

45. Порядок укладення договору купівлі - продажу жилих приміщень.

46. Міна жилих приміщень.

47. Дарування жилого приміщення.

48. Рентний договір (договір постійної ренти, договір довічної ренти, договір довічного утримання).

49. Обмін жилих приміщень.

50. Види угод (правочинів), спрямованих на передачу жилих приміщень у користування.

51. Поняття та порядок укладення договору найму жилих приміщень.

52. Види договору найму жилих приміщень (соціальний та комерційний найм).

53. Договір піднайму жилого приміщення.

54. Підстави виникнення та припинення права власності на житло.

55. Користування жилими приміщеннями у будинках (квартирах) приватного житлового фонду.

56. Правове регулювання права спільної власності на квартиру (будинок).

57. Збереження права на жиле приміщення за громадянами в разі їх тимчасової відсутності.

58. Право наймача на заміну жилого приміщення більшого розміру на жиле приміщення меншого розміру.

59. Правове становище співвласників квартир.

60. Право власності на об`єкти загального користування у багатоквартирному будинку. Поняття кондомініуму.

61. Організація та діяльність товариства співвласників квартир багатоквартирного житлового будинку.

62. Права і обов’язки членів об’єднання багатоквартирного житлового будинку.

63. Квартирна плата. Пільги по квартирній платі та плати за комунальні послуги.

64. Порядок надання субсидій.

65. Продаж квартир на аукціонах.

66. Застава квартири чи будинку.

67. Спадкування жилих приміщень.

68. Державна реєстрація прав на жиле приміщення.

69. Порядок надання кредитів окремим категоріям громадян.

70. Підстави і порядок виселення громадян з житлових приміщень.

71. Виселення з наданням іншого упорядкованого житла.

72. Вимоги щодо упорядкованості житлового приміщення.

73. Вимоги, яким мають відповідати житлові приміщення, що надаються громадянам при виселенні.

74. Надання житла у зв’язку зі знесенням будинку або переобладнання будинку (приміщення) у житлове.

75. Надання житла у зв’язку з виселенням з будинку (житлового приміщення), що загрожує обвалом.

76. Виселення без надання громадян іншого помешкання.

77. Юридична відповідальність за порушення житлового законодавства.

78. Види житлових спорів.

79. Вирішення житлових спорів у судовому порядку.

80. Охорона та захист права на житло.

81. Захист житлових прав громадян.

82. Нотаріальне засвідчення при укладенні правочинів про відчуження квартири (будинку).

83. Адміністративний та судовий захист.

84. Характеристика категорій спорів, що розглядаються в судовому порядку.

85. Особливості виконання рішень.

 


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Конституція України від 28 червня 1996 р. /Відомості Верх. Ради України. – 1996. - №30 – ст. 141.

2. Житловий Кодекс Української РСР від 30 червня 1983 р. /Відомості Верх. Ради України. –1983. - №28. – ст. 356.

3. Житловий Кодекс Української РСР. Науково-практичний коментар. / За заг. ред. С.Я.Фурси. – К: Видавець Фурса С.Я.: КНТ. – 2008. – ст. 1280.

4. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. /Відомості Верх. Ради України. – 2003 р. - №40 – 44. – ст. 356.

5. Житлове законодавство України / вид. „Істина”. – 2008. – ст. 320.

6. Житлове законодавство України. Комунальні послуги. Тарифи і пільги: Зб. нормат. актів. – К: Юрінком Інтер, - 2007. – ст. 416.

7. Закон України „Про приватизацію державного житлового фонду” від 19.06.1992 р. №2482 – XII /Відомості Верх. Ради України. – 1992. - №36. – ст. 524.

8. Закон України „Про тимчасову заборону стягнення з громадян України пені за несвоєчасне внесення плати за житлово-комунальні послуги від 13 листопада 1996 р. №486/96-ВР/ВВР України. – 1996. - №52. – ст. 304.

9. Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні” від 21.05.1997 р. №280/97 – ВР /Відомості Верх. Ради України. – 1997 р. - №24. – ст. 170.

10. Закон України „Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності” від 03.03.1998 р. №147/98 – ВР /відомості Верх. Ради України . – 1998. - №34. – ст. 228.

11. Закон України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” в редакції Закону від 19.12.1991 р. №2001 - XII /Відомості Верх. Ради України. – 1992. - №13. – ст. 178.

12. Закон України „Про біженців” від 21.06.2001 р. №2557 – ІІІ /Відомості Верх. Ради України. – 2001 р. №47. – ст. 250.

13. Закон України „Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку” від 29.11.2001 р. №2866 – ІІІ /Відомості Верх. Ради України. – 2002 р. №10. – ст. 78.

14. Закон України „Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей” від 02.06.2005 р. №2623 – ІІ /Відомості Верх. Ради України . – 2005. - №26. – ст. 1108.

15. Закон України „Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” від 20 грудня 1998 р. №2011 – ХІІ /Відомості Верх. Ради України. – 1992 р. - №15. – ст. 190.

16. Закон України „Про іпотеку” від 05.06.2003 р. № 898/IV / Відомості Верх. Ради України. – 2003 р. №38. – ст. 313.

17. Закон України „Про реструктуризацію заборгованості з квартирної плати, плати за житлово-комунальні послуги, спожиті газ та електроенергію від 20 лютого 2003 року. №54 – IV / Офіційний вісник України. – 2003 р. – 312. – ст. 521.

18. Закон України „Про житлово-комунальні послуги від 24.06.2004 р. №1875 - IV/Відомості Верх. Ради України. – 2004 р. №47. – ст. 1899.

19. Закон України „Про внесення змін до деяких законів України з питань забезпечення захисту житлових прав громадян, які проживають у гуртожитках” від 3 березня 2005 р. /Відомості Верх. Ради України. – 2005. №6. – ст. 258.

20. Закон України „Про загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2004-2010 роки” від 24 червня 2004 р. /Відомості Верх. Ради України. – 346. – ст. 512.

21. Закон України „Про житловий фонд соціального призначення” від 12 січня 2006 року, №3334 – IV /Відомості Верх. Ради України. – 2006 р. №19-20. – ст. 259.

22. Закон України „Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків” від 4 вересня 2008 р. №500 VI / Офіційний вісник України. – 2008. - №72. – ст. 2419.

23. Указ Президента України «Про прискорення реформування житлово-комунального господарства» від 19 жовтня 1999 р. № 1351/99.

24. Указ Президента України від 03.03.2006 р. „Про заходи щодо вдосконалення державного регулювання у сфері будівництва житла та стабільності на первинному ринку житла / ОВУ. – 2006 р. - №10. ст. 604.

25. Постанова Ради Міністрів Української РСР „Про порядок обстеження стану жилих будинків з метою встановлення їх відповідності санітарним та технічним вимогам та визнання жилих будинків і жилих приміщень непридатними для проживання” від 26.04.1984 р. №189

26. Правила обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов і надання їм жилих приміщень в Україні, затверджено постановою Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 11.12.1984 р. № 470 (ЗП УРСР. – 1984. – 312. – ст. 80. 1986 р. - №7. ст. 34; 1988 р. - №1. – ст. 1; 1991 р. №3. – ст. 15.

27. Постанова Ради Міністрів України РСР „Про затвердження Правил бронювання жилих приміщень в Українській РСР” від 09.09.1989 р. №3012/ ЗП УРСР,- 1985. - №9. – ст. 74.

28. Постанова Ради Міністрів УРСР і Української республіканської ради професійних спілок ”Про затвердження Правил обліку громадян, які бажають вступити до житлово-будівельного кооперативу” від 05.06.1985 р. №228/ ЗП УРСР. – 1985. -№6. –ст.. 46; 1986. - №7. – ст. 34; 1988. - №1. – ст. 1; 1989. - №1. – ст. 2.

29. Постанова Ради міністрів Української РСР „Про Затвердження Правил обміну жилих приміщень в Українській РСР” від 31.01.1986 р. №31/ЗП УРСР. – 1986. - №2. – ст7.

30. Порядок надання додаткової житлової площі особам, які внаслідок чорнобильської катастрофи перенесли променеву хворобу будь-якого ступеня або стали інвалідами, дітям – інвалідам, які потребують особливого догляду, та сім’ям, що втратили годувальника з числа осіб, віднесених до категорії 1: Затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 31 грудня 1996 року, №1589/Урядовий кур’єр, 1997 р. – 16 січня.

31. Постанова Кабінету Міністрів України „Про встановлення норм користування житлово-комунальними послугами громадянами, які мають пільги щодо їх оплати від 1 серпня 1996 р. №879.

32. Положення про порядок надання службових жилих приміщень і користування ними в Українській РСР. Затверджено постановою Ради міністрів УРСР від 04.02.1988 р. №37/ЗП УРСР.- 1988. - №2. – ст8; 1989 р. - №3. – ст13; 1989 р. - №7. ст. 42.

33. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Порядку кредитування будівництва та придбання житла для військовослужбовців Збройних сил та інших військових формувань” від 28 жовтня 2004 р., №88/ОВУ. – 2004. - №4. – ст.. 169.

34. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Порядку формування фондів житла для тимчасового проживання та порядку надання і користування житловими приміщеннями” від 31 березня 2004 р. №422.

35. Порядок забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей житловими приміщеннями: Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2006 року № 1081/Офіційний вісник України. – 2006. -№ 31. – ст.. 2238.

36. Положення про Наглядову раду у сфері розподілу соціального житла: Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня 2007 р. № 23/Офіційний вісник України. – 2007. - №3. – ст.. 103.

37. Постанова Кабінету Міністрів України „Деякі питання реалізації Закону України „Про житловий фонд соціального призначення” від 23 липня 2008 р. №682.

38. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Тимчасового договору про спільне володіння та користування неподільним і загальним майном гуртожитку” від 8 квітня 2009 р. №324/Офіційний вісник України. – 2009. - №27. – ст.. 899.

39. Постанова Кабінету Міністрів України „Деякі питання іпотечного кредитування” від 11 лютого 2009 р. №124/ОВУ. – 2009. - №14. – ст.. 429.

40. Порядок надання державної підтримки для забезпечення громадян доступним житлом: Затверджено Постановою кабінету міністрів України від 11 лютого 2009 р. №140/ОВУ. – 2009. - №14. – ст. 436.

41. Постанова Кабінету Міністрів „Порядок оренди житла з викупом” від 25 березня 2009 р. № 274/ОВУ . – 2009ю - №23. – ст. 754.

42. Порядок проведення безкоштовного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир, що мають право на таку пільгу, а також першочерговий поточний ремонт житлових будинків і квартир осіб, які мають на це право: Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 р. №565/ОВУ. – 2009. - №14. – ст. 436.

43. Перелік хронічних захворювань, при яких особи, що хворіють на тяжкі форми деяких хронічних захворювань, не можуть проживати в комунальній квартирі або в одній кімнаті з членами своєї сім'ї: Затверджено наказом Міністерства охорони здоров'я УРСР від 08.02.1985 р. №52/Офіційний сайт Верховної Ради України (www.rada.gov.ua).

44. Правила утримання жилих будинків та при будинкових територій: Затверджено наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17.05.2005 р. №76/ОВУ. – 2005. - №35. – с. 2285. – ст. 2158.

45. Постанова Кабінету Міністрів України №529 від 20 травня 2009 р. „Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та при будинкових територій і Типового договору про надання послуг з утримання будинків і споруд та при будинкових територій” (ОВУ, 2009, №40, ст. 1353).

46. Постанова Кабінету міністрів України від 11 листопада 2009 р. №1249. „Про затвердження Державної цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2017 роки. (ОВУ, 2009 №92 ст. 3108)

47. Наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлового комунального господарства України «Про затвердження Порядку встановлення вартості технічного обслуговування ліфтів та систем диспетчеризації» від 9 листопада 2006 р. №369.

48. Наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлового комунального господарства України «Про затвердження Методики розрахунку кількості теплоти, спожитої на опалення місць загального користування багатоквартирних будинків, та визначення плати за їх опалення» від 31 жовтня 2006 р. №359.

49. Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства «Про затвердження Правил утримання жилих будинків та при будинкових територій» від 17 травня 2005 р. №76.

50. Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства «Про затвердження Типового статуту об’єднання співвласників багатоквартирного будинку та Типового договору відносин власників житлових і нежитлових приміщень та управителя» від 27 серпня 2003 р. №141 (ОВУ. – 2003. - №51. – ст.2885.

51. Коментар судової практики розгляду житлових спорів За заг. ред М.К. Галянтича. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К, 2012. – ст. 336.

52. Постанова Пленуму Верховного Суду України №2 „Про деякі питання, що виникли на практиці застосування судами житлового кодексу України” від 12.04.1985/Постанови Пленуму Верховного Суду України у цивільних справах. – К: Видавничий дім „Скіф”. – 2005. – ст. 152-163.

53. Винник Б. Поняття „житло” в законодавстві України та його правове значення/юридичний журнал. – 2010. - №3. – ст. 26-31.

54. Галянтич М. Приватно - правове регулювання забезпечення права громадян на житло в Україні/Право України. – 2003. - №7. ст. 70-73.

55. Галянтич М., Махінчук В. Право на житло як особисте немайнове право/Юридична Україна. – 2003. – №10. – ст. 19-24.

56. Галянтич М. Особисте немайнове право на житло (цивільно-правовий аспект)/Право України. – 2007. - №5. – ст. 32-36.

57. Галянтич М. Поняття „житло2 як особливого майнового об’єкта/Підприємництва, господарство і право. – 2007. - №7. – ст. 32-34.

58. Галянтич М. Соціальне значення житлового законодавства /Підприємництво, господарство і право. – 2008. -№5. – ст. 9-12.

59. Галянтич М. Розмежування договору соціального та комерційного найму(оренди) житла /Підприємництво, господарство і право. – 2007. - №8. ст. 24-28.

60. Коцюба В.О. Приватизація житла та її скасування . – К: Видавець Фурса С.Я. – 2007. – ст. 152.

61. Мічман Л. Про місце житлового права в системі національного права України/ Підприємництво, господарство і право. – 2014. – №12. ст. 22-26.

62. Радченко Л. Довірче управління у сфері інвестування у житлове будівництво/ Право України. – 2008. №1. ст. 62-66.

63. Кукса В.П., Онищук Г.І., Руль М.В., Семчук Г.М., Чернявський В.П. Створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків – основа реформування житлового сектора. – К: Укрлітопис, 1996. – 64 с.

64. Галянтич М.К., Коваленко Г.І. Житлове право України. Навч. посіб. – К.; 2002.

65. Житлове право України: Навч. посіб./за ред.. В.С. Гопанчука, Ю.О. Заіки. – К.: Істина, 2003. – 208 с.

66. Галянтич М.К. Житлове право України: Навч. посіб. – К.: Хрінком Інтер, 2013. – 528 с.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.175.107.77 (0.011 с.)