ТОП 10:

для денної та вечірньої форм навчання№№ пп Об'єкти контролю Кількість балів
1. Оцінка поточної роботи в семестрі, в т.ч.: Від 0 до 100 балів в т.ч.:
1.1. Систематичність та результативність роботи на семінарських заняттях до 60 балів
1.2. Виконання завдань для самостійного опрацювання до 20 балів
1.3. Виконання модульних завдань до 20 балів

Підсумкова оцінка (в балах) =

= результати поточної роботи

Оцінка поточної роботи в семестрі проводиться в межах 100 балів

Оцінювання поточної роботи студента

Процес вивчення житлового права студентами передбачає відвідування лекцій, семінарських занять, виконання індивідуальних завдань, самостійну роботу по опрацюванню матеріалу. Успішне виконання студентом цих завдань є передумовою успішного виконання завдань ПМК, який є формою контролю знань з дисципліни.

Оцінка самостійної роботи включає оцінки за написання рефератів, виконання індивідуальних завдань та вивчення питань, які виносяться на самостійне опрацювання. Оцінка модульних завдань не може перевищувати 10 балів. Максимальна оцінка за самостійну роботу – 30 балів , за систематичність та результативність – 60 балів.

Поточний контроль знань здійснюється в аудиторії в години, відведені для семінарських занять та в процесі індивідуальної роботи зі студентом у позанавчальний час шляхом:

· усного опитування студентів по питаннях тем ( модуля), у т.ч. відведених для самостійного вивчення;

· оцінювання дискусійного обговорення питань – що становлять зміст теми;

· оцінювання самостійних письмових робіт студентів в аудиторії;

· оцінювання виконаного і захищеного студентом письмового реферату (есе, повідомлення тощо) за заданими індивідуальними темами;

· оцінювання виконаного і захищеного студентом завдання практичного характеру;

· оцінювання відповідей студента на питання, що відведені для самостійного вивчення, у процесі індивідуально-консультативної роботи викладача зі студентом;

· оцінювання участі студента в розгляді питань в аудиторії (внесення уточнень, доповнень, зауважень до відповідей і т.п.) тощо.

 

ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ ПОТОЧНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА В СЕМЕСТРІ

Максимальна кількість балів, які може набрати студент за результатами поточної роботи - 100

для денної та вечірньої форм навчання:

Об’єкти контролю:

1)максимальна кількість балів, яку студент може набрати на семінарських заняттях - до 60 балів;

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент на одному семінарському занятті дорівнює «10» балам. Ряд залікових оцінок залежно від якості виконання студентом завдань - 10; 8; 6; 0.

Кількість балів, отриманих студентами на кожному семінарському занятті сумується і включається в загальну суму балів поточної успішності разом з балами за модульні контрольні роботи, виконання завдань самостійної та індивідуальної роботи тощо.

2) виконання завдань до 20 балів;

включає:

індивідуальне завдання

ü виконання індивідуальних завдань наукового характеру – 10 балів;

або

ü виконання індивідуальних завдань практичного характеру – 10 балів;

завдання

ü підготовка програмного матеріалу (тем, питань), який відводиться на самостійне вивчення – 10 балів;

3) виконання модульних завдань - до 20 балів

включає 2 модулі (перший модуль – 10 балів; другий модуль – 10 балів)

 

Для заочної форми навчання:

Об’єкти контролю:

1) виконання модульних завдань -до 80 балів

2) виконання індивідуальних завдань до 20 балів

Орієнтовні питання для розгляду на семінарських заняттях

Денна форма навчання

Тема 1. Поняття та предмет житлового права України

 

План заняття

1. Житлове право України - комплексна галузь права.

2. Конституційні та законодавчі гарантії здійснення права громадян на житло.

3. Об'єкти житлових правовідносин.

4.Джерела житлового права, їх характеристика.

Тема 2. Юридична класифікація жилих будинків і жилих приміщень. Житловий фонд України, його структура та призначення

 

План заняття

1. Поняття житлового приміщення та його характеристика.

2. Поняття житлового фонду та його класифікація.

3. Державна реєстрація та державний облік житлового фонду.

4. Управління житловим фондом.

Тема 3. Забезпечення громадян жилими приміщеннями в будинках державного і громадського житлового фонду

План заняття

1. Загальна характеристика забезпечення громадян житлом у будинках державного житлового фонду.

2. Порядок, підстави та умови прийняття громадян на квартирний облік.

3. Правове значення ордера на жиле приміщення.

4. Черговість у наданні жилих приміщень.

Тема 4. Користування жилими приміщеннями в будинках державного і громадського житлового фонду

План заняття

1. Загальна характеристика порядку користування жилими при­міщеннями у будинках державного житлового фонду, приватного житлового фонду та фонду житлово-будівельних кооперативів.

2. Поняття договору найму жилого приміщення, його особливості.

3. Бронювання жилих приміщень.

4. Порядок та підстави виселення тимчасових жильців.

5. Порядок надання та користування службовими жилими приміщен­нями і гуртожитками.

 

Тема 5. Користування жилими приміщеннями в

Будинках (квартирах) приватного житлового фонду

Та фонду житлово-будівельних кооперативів

План заняття

1. Правовий режим жилих приміщень, що належать громадянам на праві приватної власності.

2. Права та обов'язки члена житлово-будівельного кооперативу та членів його сім'ї.

3. Об'єднання власників багатоквартирних будинків: їх права та обов'язки.

4. Правовий статус піднаймача жилого приміщення та членів його сім’ї.

Тема 6. Квартирна плата та плата за комунальні послуги

План заняття

1.Квартирна плата порядок її нарахування.

2.Пільги по квартирній платі.

3.Поняття та правовий зміст субсидії.

4. Випадки не надання субсидії.

Тема 7. Приватизація державного житлового фонду.

1. Право громадян на приватизацію державного житлового фонду.

2.Приватизація житла в будинку, що потребує ремонту.

3.Правові засади приватизації державного житлового фонду.

4.Приватизація окремих житлових об’єктів.

 

Тема 8. Забезпечення схоронності житлового фонду,

його експлуатація та ремонт.

1. Права та обов’язки суб’єктів житлових правовідносин щодо забезпечення схоронності житлового фонду.

2. Організація проведення поточного та капітального ремонту, його фінансування.

3. Обов’язки громадян по забезпеченню схоронності жилих будинків та жилих приміщень.

Тема 9. Припинення права на жиле приміщення

План заняття

1. Правові підстави припинення права на жиле приміщення,

2. Конституційні гарантії житлових інтересів громадян у разі їх виселення.

3. Виселення громадян із наданням іншого жилого приміщення та випадки виселення без надання іншого жилого приміщення.

4. Виселення громадян у разі визнання ордера недійсним.

Тема 10. Відповідальність за порушення житлового законодавства

План заняття

1. Види відповідальності за порушення норм житлового законодавства.

2. Порядок накладення стягнень за порушення норм житлового законодавства.

3. Органи та посадові особи, що накладають стягнення у разі пору­шення норм житлового законодавства.

 

Матеріали до модульного контролю знань студентів

Модульні завдання

Модуль № 1 (теми 1-5)

Назви тем:

1. Поняття та предмет житлового права України.

2. Юридична класифікація жилих будинків і жилих приміщень. Житловий фонд, його структура та призначення.

3. Забезпечення громадян жилими приміщеннями у будинках державного і громадського житлового фонду.

4. Користування жилими приміщеннями в будинках державного і громадського житлового фонду.

5. Користування жилими приміщеннями в будинках (квартирах ) приватного житлового фонду та фонду житлово-будівельних кооперативів.

 

Варіант 1

 

1.Порядок надання жилих приміщень.

2.Загальна площа квартири – це...........

3. Тести

1.Житлове законодавство регулює відносини між уповноваженими державними органами, органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами щодо: (вказати зайве)

А) оплати житлово–комунальних послуг

Б) приватизації державного житлового фонду

В) будівництва жилих будинків

Г) недобросовісної конкуренції.

2.Сукупність житла всіх форм власності, призначених для проживання громадян – це...

А) житловий фонд загального призначення

Б) житловий фонд спеціального призначення

В) державний житловий фонд

Г) приватний житловий фонд.

3.Додаткова житлова площа надається у вигляді кімнати або в розмірі.......

А) 7 кв.м.

Б) 9 кв.м.

В) 10 кв.м.

Г) 13 кв.м.

4.Плата за користування житлом (квартирна плата) обчислюється виходячи із........

А) жилої площі.

Б) загальної площі.

В) жилої площі та показників водо, газо, електро постачання.

Г) загальної площі та показників водо, газо, електро постачання.

5.Молодим сім’ям, які мають одну дитину, надається:

А) безвідсотковий кредит.

Б) у розмірі 3% річних.

В) погашається 25% суми державою.

Г) у розмірі 5% річних..

 

Варіант 2

1.Збереження жилого приміщення за тимчасово відсутніми громадянами.

2.Бронювання жилого приміщення – це......

3.Тести.

1.Громадяни вважаються такими, що потребують поліпшення житлових умов, якщо вони проживають за договором найму (оренди) в будинках (квартирах), що належать громадянам на праві приватної власності не менше.......

А) 3р., Б)5р., В)6р., Г)9р.

2. Плата за користування жилою площею в приміщеннях гуртожитку, що знаходяться в спільному користуванні кількох осіб, які не перебувають у сімейних стосунках, провадиться за встановленими ставками:

А) до яких входять витрати на комунальні послуги.

Б) не входять витрати на комунальні послуги

В) за бажанням мешканців гуртожитку може входити чи не входити витрати на комунальні послуги.

Г) за розпорядженням адміністрації підприємства, установи, організації може входити (або не входити) витрати на комунальні послуги.

 

3.Облікова справа зберігається за місцем квартирного обліку громадян протягом..................р. після одержання громадянином жилих приміщень.

А) 3

Б) 5

В) 7

Г) 10

 

4.З наданням іншого жилого приміщення може бути виселено:

А) осіб, які самоправно зайняли жиле приміщення.

Б) громадян, позбавлених батьківських прав, якщо вони проживають спільно з дітьми, відносно яких позбавлені батьківських прав.

В) якщо будинок загрожує обвалом.

Г) якщо будинок підлягає переобладнанню в нежилий.

5.Державну реєстрацію об’єктів нерухомого майна здійснюється:

А) Кабінетом Міністрів України.

Б) Державним комітетом будівництва, архітектури та житлової політики України.

В) Бюро технічної інвентаризації місцевих органів державної виконавчої влади.

Г) житлово–експлуатаційна організація.

 

Варіант 3.

1.Державна реєстрація та державний облік житлового фонду.

2.Ордер на жиле приміщення – це....

3.Тести.

1.Громадяни, які користуються правом першочергового одержання жилих приміщень, беруться на квартирний облік при наявності передбачених Правилами підстав і ...................... проживання у даному населеному пункті.

А) незалежно від тривалості

Б) 5 років

В) 3 років

Г) 2 років.

2.Громадяни які проживають у гуртожитку мають право:

А) обмінювати жиле приміщення.

Б) обирати раду гуртожитку і бути обраним до її складу.

В) всиляти в займане приміщення неповнолітніх дітей.

Г) бронювати жиле приміщення.

3.Вимогу про визнання ордера недійсним може бути заявлено протягом...........р. з дня його видачі.

А) 1р

Б) 3р.

В) 5р.

Г) 6р.

4.Обмін жилими приміщеннями не допускається............. ( вказати зайве)

А) якщо одним із учасників обміну є член ЖБК.

Б) якщо один із учасників обміну проживає в іншому населеному пункті.

В) якщо будинок підлягає кап. Ремонту з переобладнанням або переплануванням обмінюваного жилого приміщення.

Г) якщо до наймача пред’явлено позов про розірвання чи зміну договору найму жилого приміщення.

5.Погашення кредиту та сплати відсотків за користування ним розпочинається позичальником............підписання державною комісією акта про введення в експлуатацію жилого приміщення.

А) через місяць з дати.

Б) через 14 днів з дати.

В) дня підписання акту державною комісією.

Г) через 45 днів з дати.

 

Варіант 4.

1.Користування службовим жилим приміщенням.

2.Житловий фонд – це........

3.Тести.

1. Рішення щодо взяття на квартирний облік може бути винесене протягом....... від дня подання громадянином необхідних документів.

А) 14 днів.

Б) 30 днів.

В) 60 днів.

Г) 90 днів.

2.Зі службового жилого приміщення без надання іншого не може бути виселено : (вказати зайве)

а) осіб, звільнених у зв’язку з ліквідацією підприємства, установи, організації.

Б) осіб, за скороченням чисельності чи штату працівників.

В) осіб, які припинили трудові відносини з підприємством, установою, організацією за власним бажанням.

Г) одиноких осіб з неповнолітніми дітьми, які проживають разом з ним.

3.Протягом якого часу дійсний ордер

А) 1 міс.

Б) 2 міс.

В) 5 міс.

Г) 6 міс.

4.Жиле приміщення зберігається за тимчасово відсутнім наймачем або членами його сім’ї понад 6 міс. У випадках:

А) Виїзду в зв’язку з виконанням обов’язків опікуна.

Б) взяття під варту або засудження до позбавлення волі.

В) призову на строкову військову службу.

Г) виїзду за кордон.

5.Державна реєстрація об’єктів нерухомого майна здійснюється:

А) Кабінетом Міністрів України.

Б) Міністерством будівництва, архітектури та житлової політики України.

В) Бюром технічної інвентаризації.

Г) Житлово–експлуатаційною організацією.

Варіант 5.

1.Державний житловий фонд, його складові частини.

2.Найом житла – це.....

3.Тести.

1.У першу чергу жилі приміщення надаються:

А) Особам, направленим у порядку розподілу на роботу в іншу місцевість.

Б) матерям, яким присвоєно звання “Мати –героїня”.

В) громадянам, житло яких внаслідок стихійного лиха стало не придатним для проживання.

Г) громадянам, незаконно засудженим і згодом реабілітованими, за неможливості повернення займаного раніше жилого приміщення.

2.Жиле приміщення включається до числа службових, рішенням............

А) адміністрації підприємства, установи, організації за клопотанням громадян.

Б) КМУ за клопотанням адміністрації підприємства.

В) виконавчого комітету місцевої ради за клопотанням адміністрації підприємства, установи, організації.

Г) адміністрації підприємства, установи, організації за клопотанням професійної спілки.

3.Громадяни можуть бути зняті з квартирного обліку у випадку (вказати зайве):

А) поліпшення житлових умов.

Б) виїзду на постійне місце проживання до іншого населеного пункту.

В) направлення підприємством, установою, організацією, на навчання.

Г) подання завідомо неправдивих відомостей.

4.У разі знесення жилих будинків, що є в приватній власності громадян, у зв’язку з вилученням земельних ділянок для державних або громадських потреб зазначеними громадянам: (вказати зайве)

А) сплачується вартість будинків, будівель, що зносяться.

Б) надається право стати на квартирний облік і отримати житло в першу чергу.

В) надається право використати матеріали від розбирання цих будинків, будівель та пристроїв.

Г) надається право позачергового вступу до членів ЖБК і одержання в них квартир.

5.Погашення кредиту та сплати відсотків за користування ним розпочинається позичальником............підписання державною комісією акта про введення в експлуатацію жилого приміщення.

А) через місяць з дати.

Б) через 14 днів з дати.

В) з дня підписання державною комісією акта.

Г) через 45 днів з дати.

 

Варіант 6.

1.Норма жилої площі, її значення.

2.Балансова вартість будинку –......

3.Тести.

1.Громадянинові, який перебуває на обліку потребуючих поліпшення житлових умов за місцем роботи черговість на одержання жилого приміщення може бути перенесено на рік, якщо:

А) громадянин засуджений до позбавлення волі на строк понад 6 міс.

Б) громадянин подав відомості, що не відповідають дійсності і які стали підставою для взяття на облік.

В) поліпшення житлових умов.

Г) систематичне порушення трудової дисципліни, пияцтво, хуліганство тощо.

2.Не допускається розміщення гуртожитків у:

А) підвалах і цокольних поверхах.

Б) переобладнаних під гуртожитки жилі будинки.

В) приміщеннях у жилих будинках.

Г) спеціально споруджених для тимчасового проживання будинках.

3. Громадяни вважаються взятими на квартирний облік у місцевій раді з ..............

А) дня затвердження рішення вищестоящими органом

Б) дня винесення рішення виконавчим органом місцевої Ради.

В) дня подання всіх документів.

Г) дня винесення рішення адміністрацією підприємства, установи, організації.

4.Довідка–характеристика на об’єкти нерухомого майна, що знаходиться у власності громадян видається:

А) згідно з письмовим запитом нотаріуса при оформленні спадщини.

Б) на замовлення власника нерухомого майна.

В) на замовлення зацікавленої особи.

Г) згідно з письмовим запитом уповноважених на те осіб.

5.Молодим сім’ям, які мають одну дитину, надається:

А) безвідсотковий кредит.

Б) у розмірі 3% річних.

В) погашається 25% суми державою.

Г) у розмірі 5% річних..

Модуль №2 (теми 6-11)

Назви тем:

6. Квартирна плата та плата за комунальні послуги.

7. Приватизація державного житлового фонду.

8. Забезпечення схоронності житлового фонду, його експлуатація та ремонт.

9. Припинення права на жиле приміщення.

10. Відповідальність за порушення житлового законодавства.

 

Варіант 1

1. Юридична відповідальність за порушення норм житлового законодавства.

2.Приватизація – це...........

3. Тести.

1. Плата за користування жилим приміщенням обчислюється виходячи із

А) оплати житлово–комунальних послуг

Б) загальної площі квартири чи одноквартирного будинку

В) жилої площі квартири чи одноквартирного будинку

Г) розрахункового коефіцієнта загальної площі, жилої та комунальних послуг.

 

2. Суб’єктами приватизації – є…

А)громадяни України, які мають право отримати безоплатно квартиру , яку вони займають.

Б) Іноземці, які виявили бажання придбати квартиру в якій вони проживають за договором найму (оренди)

В) фізичні та юридичні особи

Г) громадяни та особи без громадянства.

 

3. Власники житлових будинків державного житлового фонду зобов’язані: (вказати зайве)

А) здійснювати своєчасне проведення ремонту.

Б) виконувати умови договірних відносин з підприємствами по обслуговуванню житла.

В) забезпечувати технічне обслуговування конструктивних елементів і технічного обладнання приміщень.

Г) висиляти громадян за недотримання правил користування жилими приміщеннями.

 

4. Громадяни виселяються з жилих будинків державного і громадського житлового фонду з наданням іншого благоустроєного жилого приміщення, якщо: (вказати зайве)

А) будинок, у якому знаходиться жиле приміщення, підлягає знесенню.

Б) будинок загрожує обвалом.

В) будинок підлягає переобладнанню в нежилий.

Г) робітники і службовці, які припинили трудові відносини з підприємством, установою, організацією, що надали жиле приміщення.

 

5. Допоміжні приміщення передаються у власність квартиронаймачів .......

А)безоплатно і окремо приватизації не підлягають

Б) за відповідну плату.

В) безоплатно, але підлягають окремій приватизації.

Г) за відповідну плату, але окремо приватизації не підлягають .

 

Варіант 2

1. Поняття та правовий зміст субсидії.

2. Виселення – це......

3. Тести.

1.Рішення про передачу житла у власність громадян органи приватизації приймають не пізніше....з дня одержання заяви громадянина.

А) 14дн., Б)1м., В)3м., Г)6м.

 

2. Повністю звільняються від кварт. плати і плати за комунальні послуги:

А)сім’ї, що складаються лише з непрацездатних осіб.

Б) реабілітовані громадяни, які стали інвалідами внаслідок репресій

В)інваліди війни.

Г) учасники війни.

3.Реконструкція проводиться в жилому будинку після.....

А) звільнення його мешканцями

Б) отримання згоди від мешканців на його проведення

В) отримання згоди від ЖЕО.

Г) отримання спільної згоди на його проведення від ЖЕО та мешканців будинку.

 

4.З наданням іншого жилого приміщення може бути виселено:

А) осіб, які самоправно зайняли жиле приміщення.

Б) громадян, позбавлених батьківських прав, якщо вони проживають спільно з дітьми, відносно яких позбавлені батьківських прав.

В) якщо будинок загрожує обвалом.

Г) якщо будинок підлягає переобладнанню в нежилий.

 

5. Фінансування затрат на експлуатацію та ремонт (поточний і капітальний) житлового фонду місцевих рад здійснюється за рахунок коштів

А) житлово–експлуатаційних організацій

Б) підприємствами, установами, організаціями.

В) ЖБК.

Г) власників квартир

 

Варіант 3.

1.Право наймача на приватизацію жилого приміщення. Способи приватизації.

2.Капітальний ремонт будинку – це....

3.Тести.

1. Безоплатна передача громадянам квартир (будинків) у приватну власність здійснюється з розрахунку …….

А) загальної площі в межах санітарної норми

Б) додаткової площі в межах санітарної норми

В) жилої площі та додаткової площі.

Г)Загальної та жилої площі.

 

2. 50% знижка при сплаті комунальних послуг надається: (Вказати зайве)

А) сім’ям, які мають дитину–інваліда, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Б) сім’ї, що складаються лише з непрацездатних осіб.

В) реабілітовані громадяни, які стали інвалідами внаслідок репресій

Г) інваліди війни.

 

3.Фінансування затрат на експлуатацію та ремонт (поточний і капітальний) житлового фонду місцевих рад здійснюється за рахунок коштів

А) житлово–експлуатаційних організацій

Б) підприємствами, установами, організаціями.

В) ЖБК.

Г) власників квартир

 

4. Загальними підставами для настання відповідальності за порушення житлового законодавства є: (вказати зайве)

А) Протиправні дії винних осіб.

Б) наявність завданих збитків.

В) наявність причинного зв’язку між протиправними діями винних осіб та наслідками. Що настали внаслідок таких дій.

Г) юридичний факт.

 

5. Громадяни виселяються з жилих будинків державного і громадського житлового фонду з наданням іншого благоустроєного жилого приміщення, якщо: (вказати зайве)

А) будинок, у якому знаходиться жиле приміщення, підлягає знесенню.

Б) будинок загрожує обвалом.

В) будинок підлягає переобладнанню в нежилий.

Г) робітники і службовці, які припинили трудові відносини з підприємством, установою, організацією, що надали жиле приміщення.

 

Варіант 4.

1.Механізм приватизації державного житлового фонду.

2.Ремонт будинку – це........

3.Тести.

1.Оплата вартості приватизованого житла може провадитись в розстрочку на.......за умови внесення первинного внеску в розмірі не менше 10% суми, що підлягає виплаті.

А)5р.

Б)10р.

В) 15р.

Г) 3р.

2. Випадки коли субсидія не призначається : (вказати зайве)

А) уповноважений власник житла має у своєму володінні транспортний засіб, який перебуває в експлуатації понад 10 років

Б) неповнолітні діти, маючи батьків, зареєстровані в житловому приміщенні самі.

В) уповноважений власник житла має у своєму володінні більше ніж одне житлове приміщення.

Г) громадяни, які доглядають за трьома і більше дітьми.

 

3. Реконструкцію житлового будинку рекомендується проводити ....... за період його нормативного строку служби.

А) 1раз.

Б) 2 рази.

В) 3 рази.

Г) скільки потрібно.

 

4. Суб’єктами юридичної відповідальності за порушення норм житлового законодавства можуть бути:

А) тільки громадяни.

Б) фізичні, юридичні особи, посадові особи, держава.

В) тільки юридичні особи.

Г) фізичні та юридичні особи..

 

5. Реконструкція проводиться в жилому будинку після.....

А) звільнення його мешканцями

Б) отримання згоди від мешканців на його проведення

В) отримання згоди від ЖЕО.

Г) отримання спільної згоди на його проведення від ЖЕО та мешканців будинку.

 

Варіант 5.

1.Права та обов’язки суб’єктів житлових правовідносин щодо забезпечення схоронності житлового фонду.

2. Технічне обслуговування будинку – це.....

3.Тести.

1. Передача квартир у власність громадян оформляється:

А) ордером про право власності на квартиру (будинок).

Б) нотаріальним посвідченням.

В) свідоцтвом про право власності на квартиру (будинок)

Г) приватизаційними чеками.

 

2.На оплату житлово–комунальних послуг субсидія призначається на.......

А) 3 міс.

Б) 6 міс.

В) опалювальний період.

Г) 1раз на календарний рік.

 

3. Проведення після приватизації першого ремонту в будинку де приватизовані всі квартири фінансує ....

А) його колишній власник.

Б) його теперішній власник.

В) ЖБК.

Г) наймач жилого приміщення.

4.Випадки, коли особа підлягає адміністративній відповідальності: (вказати зайве)

А) самоправне зайняття жилого приміщення у будинках державного або громадського житлового фонду чи фонду ЖБК.

Б) порушення посадовими особами порядку взяття на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

В) недодержання екологічних вимог під час проектування, розміщення, будівництва, реконструкції.

Г) зловживання опікунським правами, що полягає у використанні опіки чи піклування з корисливою метою.

 

5. Розмір квартирної плати мають право встановлювати...

А) власники квартир.

Б) рада міністрів АРК.

В) обласні державні адміністрації.

Г)житлово–експлуатаційні організації

 

Варіант 6.

1.Порядок виселення громадян із жилих приміщень з наданням та без надання іншого жилого приміщення .

2.Субсидія – це......

3.Тести.

1. Свідоцтво про право власності на квартиру...

А) реєструється в органах приватизації.

Б) потребує нотаріального посвідчення.

В) реєструється в житлово–експлуатаційній організації.

Г) реєструється в органах приватизації та нотаріально посвідчується.

 

2. Розмір квартирної плати мають право встановлювати...

А) власники квартир.

Б) рада міністрів АРК.

В) обласні державні адміністрації.

Г) житлово–експлуатаційні організації

 

3. Допоміжні приміщення передаються у власність квартиронаймачів .......

А) безоплатно і окремо приватизації не підлягають

Б) за відповідну плату.

В) безоплатно, але підлягають окремій приватизації.

Г) за відповідну плату, але окремо приватизації не підлягають .

 

4.За порушення норм житлового законодавства особа може підлягати : (вкажіть зайве)

А) адміністративно–правовій відповідальності .

Б) цивільно–правовій відповідальності.

В) дисциплінарній відповідальності.

Г) кримінальній відповідальності.

 

5. на оплату житлово–комунальних послуг субсидія призначається на.......

А) 3 міс.

Б) 6 міс.

В) опалювальний період.

Г) 1раз на календарний рік.

 

Теми та питання курсу, які виносяться на самостійне вивчення

Питання для самостійної роботи до теми 2:

1. Державна реєстрація жилих приміщень.

2. Зміни в складі житлового фонду.

 

Питання для самостійної роботи до теми 3:

1. Органи, що надають житлове приміщення.

2. Першочергове та позачергове надання жилих приміщень.

3. Ордер на жиле приміщення.

 

Питання для самостійної роботи до теми 4:

1. Умови, за яких обмін жилими приміщеннями не допускається.

2. Право наймача на заміну жилого приміщення, форми компенсації.

3. Поняття “тимчасові мешканці”, їх правовий статус.

4. Правові підстави виселення з службових жилих приміщень.

 

Питання для самостійної роботи до теми 5:

1. Договір оренди жилого приміщення у будинках (квартирах), що належить громадянину на праві приватної власності.

2. Розвиток приватного житлового фонду в сучасних умовах.

3. Правові наслідки переходу права власності на будинок (квартиру).

4.Права і обов’язки членів сім’ї наймача, члена житлово-будівельного кооперативу.

Питання для самостійної роботи до теми 6:

1.Нормативне регулювання нарахування квартирної плати та плати за комунальні послуги.

2.Правові підстави надання субсидії.

3. “Член сім’ї” та “утриманець” як суб’єкти права на пільги

 

Питання для самостійної роботи до теми 7:

1. Юридична природа приватизації жилих приміщень.

2. Поняття приватизації житла за чинним законодавством.

3. Юридичні підстави приватизації жилих приміщень.

4. Жилі приміщення, що не є об’єктом приватизації.

5. Законодавчі гарантії права на приватизацію жилого приміщення.

Питання для самостійної роботи до теми 8:

1. Користування приміщеннями жилих будинків і прибудинковими територіями.

2. Державна охорона жилих будинків–пам’яток історії, культури та архітектури.

 

Питання для самостійної роботи до теми 9:

1. Законодавчі гарантії забезпечення права громадян на жиле приміщення.

2. Вилучення земельної ділянки для державних і громадських потреб у разі знесення житлового будинку.

3. Надання жилих приміщень у зв’язку з виселенням з будинку, що загрожує обвалом.

4. Форми компенсації у разі знесення жилого будинку для державних потреб.

 

Питання для самостійної роботи до теми 10:

1. Юридична відповідальність за неналежне використання житлового фонду.

2. Способи відшкодування шкоди, заподіяної житловому фонду.

3. Правові наслідки визнання правочинів щодо житла недійсним.

 


ОСОБЛИВОСТІ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

Завдання одного модульного контролю – до 80 балів

Самостійна робота – до 20 б. (результат зараховується за умови отримання не менше 60 балів)

 

Самостійна робота – до 20 б.:

 

- підготовка тем та питань, що виносяться на самостійне вивчення – до 20 балів

Або

- виконання завдань практичного характеру – до 20 балів

 


Оцінювання знань студентів за традиційною шкалою та шкалою ECTS

Оцінка за шкалою, що використовується в КНЕУ Оцінка за національною шкалою Оцінка за шкалою ECTS
90-100 відмінно А
80-89 добре В
70-79 С
66-69 задовільно D
60-65 Е
21-59 незадовільно з можливістю повторного складання FX
0-20 незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни F

ПІДСУМКОВА ОЦІНКА (в балах) =

= результати поточної роботи

Оцінка поточної роботипроводиться в межах 100 балів

 

Поточний контроль здійснюється шляхом оцінювання модульних завдань ( тобто, об’єктом контролю є виконання модульних завдань) та завдань для самостійної роботи (за вибором студента).

Для студентів заочної форми навчання: проводиться один модульний контроль, що включає 4 завдання, кожне з яких оцінюється в межах 20 балів, або тестові завдання

Завдання для самостійної роботи:

- Виконання індивідуальних завдань практичного характеру (складання юридичних документів тощо);

- Підготовка тем та питань, що виносяться на самостійне вивчення

Виконується одне із вказаних завдань, яке оцінюється в межах 20 балів. Вибіркові завдання виконуються в години ІКР (індивідуально-консультативної роботи викладача)

 


6. Зразок білета для проведення ПМК для студентів заочної форми навчання

Білет №1

 

1. Поняття та характеристика предмету житлового права.

2. Органи, що здійснюють управління житловим фондом.

3. Співвідношення та характеристика понять „квартирна плата” та „плата за комунальні послуги”.

4. Підстави припинення права на житло.

 

 


Список рекомендованої літератури

Рекомендована література

а) нормативно -правові акти:

1. Конституція України. - К., 1996.

2. Житловий кодекс України (із змінами і доповненнями за станом на 1 березня 2001 р.). - К.: Юрінком Інтер, 2001.

3. Житловий кодекс України. Проект // www. rada.gov.ua

4.Цивільний кодекс України, науково-практичний коментар. – К., 2005.

5. Кодекс про адміністративні правопорушення (Із змінами та доповненнями за станом на 1 вересня 2005 р.). - К.: Юрінком Інтер, 2005.

6. Кримінальний кодекс України 5 квітня 2001 р. // ВВРУ 2001,№25-26.

7. Сімейний кодекс України від 10 січня 2002р.

8. Про приватизацію державного житлового фонду: Закон України від 19 черв. 1992р.

9. Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності:

Закон України від 03.03.1998 р. № 147/98. - ВР.

10. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997р.-Уряд. кур'єр.-1997. - № 107-108.-С. 11-20.

11. Про власність: Закон України від 07.02.1991 р. № 698 - XII // Галиц. контракти. - № 42. - 1996. - С.28 - 32.

12. Про житлово-комунальні послуги: Закон України від 24 червня 2004 року № 1875-IV // ВВР, 2004, N 47, ст.514.

13. Про порядок надання додаткової жилої площі особам, які внаслідок чорнобильської катастрофи перенесли променеву хворобу будь-якого ступеня або стали інвалідами, дітям-інвалідам, які потребують особливого догляду, та сім'ям, що втратили годувальника з числа осіб, віднесених до категорії 1: Постанова Кабінету Міністрів України від 31.12.1996 р. № 1589.

14. Концепція державної житлової політики: Схвалено Верховною Радою України від 30.06.1995 р.

15. Про затвердження Положення про порядок передачі в комунальну власність загальнодержавного житлового фонду, що перебував у повному господарському віданні або в оперативному управлінні підприємств, установ та організацій: Постанова Кабінету Міністрів України від 06.11.1995 р. № 891.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.45.196 (0.072 с.)