ТОП 10:

Чернігівський юридичний коледжЦикл загальноюридичних дисциплін

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Навчальної дисципліни «Господарське право»

Підготовки фахівців

освітньо-кваліфікаційного рівня „молодший спеціаліст”

за напрямом 6.030401 „Право”

спеціальністю „Правоохоронна діяльність”

(група 38 (М-ПД), 2014-2015 н.р.)

Укладачі: доктор юридичних наук, професор О.П. Віхров,

Кандидат юридичних наук С.О. Віхров

Чернігів 2014


І семестр

Тема 1. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ЇЇ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ (2 год.)

План

1. Господарська діяльність та її основні види

2. Господарська комерційна діяльність (підприємництво)

3. Некомерційна господарська діяльність

4. Конституційні основи та загальні принципи господарської діяльності

5. Основні напрями та форми участі держави і місцевого самоврядування у сфері господарювання

6. Особливості управління господарською діяльністю у державному і комунальному секторах економіки.

7. Предмет, метод і система господарського права

8. Джерела і принципи господарського права

Завдання для індивідуальної роботи

Підготувати реферати з таких питань: 1. Господарська діяльність та господарські відносини. 2. Конституційні основи правопорядку у сфері господарювання. 3. Загальні принципи господарювання 4. Господарський кодекс України як джерело господарського права.

Завдання для самостійної роботи

Самостійно опрацювати такі питання: Участь держави, органів державної влади, органів місцевого самоврядування в господарській діяльності. Форми реалізації державою економічної політики. Основні напрями економічної політики держави. Засоби державного регулювання господарської діяльності. Відносини суб’єктів господарювання з органами місцевого самоврядування. Розмежування господарських відносин з іншими видами відносин. Загальна характеристика частин, підгалузей та інститутів господарського права. Кодифікація господарського законодавства та її проблеми. Історія розвитку господарського законодавства України. Поняття і значення принципів господарського права. Ознаки правових принципів: загальність, нормативність, стабільність. Відповідність правового регулювання господарської діяльності об’єктивним економічним законам. Багатоманітність форм власності, на яких грунтується економіка, і форм господарювання. Свобода підприємництва і договорів. Обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції. Державний захист прав і законних інтересів суб’єктів господарювання. Державне забезпечення соціальної спрямованості економіки. Законність у господарській діяльності.

Основні нормативно-правові акти

1. Конституція України.

2. Господарський кодекс України.

3. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 травня 1997 р.

4. Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 9 квітня 1999 р.

5. Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності: Закон України від 5 квітня 2007 р.

6. Про Кабінет Міністрів України: Закон України від 27 лютого 2014 р.

Основна література

1. Вінник О.М. Господарське право: навч. посіб. – К.: Правова єдність, 2008. – 766 с.

2. Віхров О.П. Господарське право. Спеціальна частина: навч. посіб. – К.: Видавничий дім “Слово”, 2004. – 344 с.

3. Віхров О. П. Правове регулювання функціональних видів господарської діяльності: курс лекцій. – Чернігів: Чернігівські обереги, 2006. – 172 с.

4. Господарське право України / [М.К. Галянтич, С.М. Грудницька, О.М. Міхатуліна та ін.]. – К.: МАУП, 2005. – 424 с.

5. Господарське право України: підруч. ; за ред. В.М.Гайворонського, В.П.Жушмана. – Харків: Право, 2005. – 384 с.

6. Господарське право: підруч. / [О.П. Подцерковний, О.О. Квасніцька, А.В. Смітюх та ін.] ; за ред. О.П. Подцерковного. – X.: Одіссей, 2010. – 640 с.

7. Господарське право: підруч.: у 2 ч. – Ч. 1 ; за заг. ред. В.Ф. Опришка та Н.С. Хатнюк. – К.: КНЕУ, 2011. – 507 с.

8. Господарське право : підруч.: у 2 ч. – Ч. 2 ; за заг. ред. В.Ф. Опришка та Н.С. Хатнюк. – К.: КНЕУ, 2011. – 501 с.

9. Господарське право: практикум / [В.С. Щербина, Г.В. Пронська, О.М. Вінник та ін.] ; за заг. ред. В.С. Щербини. – К: Юрінком Інтер, 2001. – 320 с.

10. Господарський кодекс України: Науково-практичний коментар / [О.І. Харитонова, Є.О. Харитонов, В.М. Коссак та ін.] ; за ред. О.І. Харитонової. – Х.: Одіссей, 2007. – 832 с.

11. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України: / [О.А. Беляневич, О.М. Вінник, В.С. Щербина та ін.]; за заг. ред. Г.Л. Знаменського, В.С. Щербини. – 3-тє вид., переробл. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2012. – 776 с.

12. Хозяйственное право Украины : под ред. А.С. Васильева, О.П. Подцерковного. – Харьков: Одиссей, 2006. – 496 с.

13. Хозяйственное право: учебник ; под ред. В.К. Мамутова. – К.: Юрінком Интер, 2002. – 912 с.

14. Хозяйственный кодекс Украины: Научно-практический комментарий ; под общ. ред. А.Г. Бобковой. – Харьков: Издатель ФЛ-П Вапнярчук Н.Н., 2008. – 1296 с.

15. Щербина В.С. Господарське право: підруч. – 6-те вид., перероб. і допов. – К. : Юрінком Інтер, 2013. – 640 с.


Тема 2. СУБ’ЄКТИ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА: ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ (2 год.)

План

1. Поняття і види суб’єктів господарського права

2. Суб’єкти господарювання: ознаки, поняття, види

3. Утворення та легалізація суб’єктів господарювання

4. Державна реєстрація суб’єктів господарювання

5. Ліцензування певних видів господарської діяльності

6. Припинення діяльності суб’єкта господарювання

7. Ліквідація суб’єкта господарювання в порядку банкрутства

 

Завдання для індивідуальної роботи

Підготувати реферати з таких питань: 1. Підприємець і держава. 2. Установчі документи суб’єкта господарювання. 3. Патентування окремих видів господарської діяльності.

 

Завдання для самостійної роботи

Самостійно опрацювати такі питання: Розрахунки з кредиторами у разі ліквідації суб’єкта господарювання. Розпорядження майном боржника, розпорядник майна, його повноваження. Процедура санації боржника, порядок і заходи санації, керуючий санацією та його повноваження. Оцінка і продаж майна банкрута. Черговість задоволення вимог кредиторів. Мирова угода, строк та умови її укладення. Особливості банкрутства містоутворюючих, особливо небезпечних підприємств, деяких інших категорій суб’єктів господарювання.

 

Основні нормативно-правові акти

1. Господарський кодекс України.

2. Податковий кодекс України.

3. Про ліцензування певних видів господарської діяльності: Закон України від 1 червня 2000 р.

4. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців: Закон України від 15 травня 2003 р.

5. Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності: Закон України від 6 вересня 2005 р.

6. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: Закон України в редакції від 22 грудня 2011 р.

7. Перелік органів ліцензування: Затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 р. № 1698.

 

Основна література

1. Вінник О.М. Господарське право: навч. посіб. – К.: Правова єдність, 2008. – 766 с.

2. Господарське право: підруч. / [О.П. Подцерковний, О.О. Квасніцька, А.В. Смітюх та ін.] ; за ред. О.П. Подцерковного. – X.: Одіссей, 2010. – 640 с.

3. Господарське право: підруч.: у 2 ч. – Ч. 1 ; за заг. ред. В.Ф. Опришка та Н.С. Хатнюк. – К.: КНЕУ, 2011. – 507 с.

4. Господарський кодекс України: Науково-практичний коментар / [О.І. Харитонова, Є.О. Харитонов, В.М. Коссак та ін.] ; за ред. О.І. Харитонової. – Х.: Одіссей, 2007. – 832 с.

5. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України: / [О.А. Беляневич, О.М. Вінник, В.С. Щербина та ін.]; за заг. ред. Г.Л. Знаменського, В.С. Щербини. – 3-тє вид., переробл. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2012. – 776 с.

6. Хозяйственное право: учебник ; под ред. В.К. Мамутова. – К.: Юрінком Интер, 2002. – 912 с.

7. Хозяйственный кодекс Украины: Научно-практический комментарий ; под общ. ред. А.Г. Бобковой. – Харьков: Издатель ФЛ-П Вапнярчук Н.Н., 2008. – 1296 с.

8. Щербина В.С. Господарське право: підруч. – 6-те вид., перероб. і допов. – К. : Юрінком Інтер, 2013. – 640 с.


Тема 3. ПРАВОВИЙ СТАТУС СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА (2 год.)

План

1. Підприємства, їх види і правовий статус

2. Особливості правового статусу державних і комунальних підприємств

3. Господарські товариства, їх види і правовий статус

4. Особливості правового статусу акціонерних товариств

5. Підприємства колективної власності. Виробничі кооперативи

6. Об’єднання підприємств, їх види і правовий статус

7. Правовий статус суб’єктів організаційно-господарських повноважень

 

Завдання для індивідуальної роботи

Підготувати реферати з таких питань: 1. Правовий статус казенного підприємства. 2. Правовий статус повного та командитного товариств. 3. Правовий статус фермерського господарства. 4. Правовий статус холдингової компанії. 5. Господарсько-правові повноваження місцевих органів виконавчої влади. 6. Господарсько-правові повноваження органів місцевого самоврядування.

 

Завдання для самостійної роботи

Самостійно опрацювати такі питання: Організаційна структура підприємства. Управління підприємством. Облік і звітність підприємства. Господарська діяльність виробничого кооперативу. Приватні підприємства. Асоційовані підприємства. Громадянин у сфері господарювання. Особливості статусу іноземних суб’єктів господарювання. Особливості статусу благодійних та інших неприбуткових організацій у сфері господарювання. Господарсько-правові повноваження центральних органів виконавчої влади.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.206.194.161 (0.01 с.)