ТОП 10:

Державна пенітенціарна служба УкраїниДержавна пенітенціарна служба України

Чернігівський юридичний коледж

Цикл загальноюридичних дисциплін

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Навчальної дисципліни «Господарське право»

Підготовки фахівців

освітньо-кваліфікаційного рівня „молодший спеціаліст”

за напрямом 6.030401 „Право”

спеціальністю „Правоохоронна діяльність”

(група 38 (М-ПД), 2014-2015 н.р.)

Укладачі: доктор юридичних наук, професор О.П. Віхров,

Кандидат юридичних наук С.О. Віхров

Чернігів 2014


І семестр

Тема 1. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ЇЇ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ (2 год.)

План

1. Господарська діяльність та її основні види

2. Господарська комерційна діяльність (підприємництво)

3. Некомерційна господарська діяльність

4. Конституційні основи та загальні принципи господарської діяльності

5. Основні напрями та форми участі держави і місцевого самоврядування у сфері господарювання

6. Особливості управління господарською діяльністю у державному і комунальному секторах економіки.

7. Предмет, метод і система господарського права

8. Джерела і принципи господарського права

Завдання для індивідуальної роботи

Підготувати реферати з таких питань: 1. Господарська діяльність та господарські відносини. 2. Конституційні основи правопорядку у сфері господарювання. 3. Загальні принципи господарювання 4. Господарський кодекс України як джерело господарського права.

Завдання для самостійної роботи

Самостійно опрацювати такі питання: Участь держави, органів державної влади, органів місцевого самоврядування в господарській діяльності. Форми реалізації державою економічної політики. Основні напрями економічної політики держави. Засоби державного регулювання господарської діяльності. Відносини суб’єктів господарювання з органами місцевого самоврядування. Розмежування господарських відносин з іншими видами відносин. Загальна характеристика частин, підгалузей та інститутів господарського права. Кодифікація господарського законодавства та її проблеми. Історія розвитку господарського законодавства України. Поняття і значення принципів господарського права. Ознаки правових принципів: загальність, нормативність, стабільність. Відповідність правового регулювання господарської діяльності об’єктивним економічним законам. Багатоманітність форм власності, на яких грунтується економіка, і форм господарювання. Свобода підприємництва і договорів. Обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції. Державний захист прав і законних інтересів суб’єктів господарювання. Державне забезпечення соціальної спрямованості економіки. Законність у господарській діяльності.

Основні нормативно-правові акти

1. Конституція України.

2. Господарський кодекс України.

3. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 травня 1997 р.

4. Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 9 квітня 1999 р.

5. Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності: Закон України від 5 квітня 2007 р.

6. Про Кабінет Міністрів України: Закон України від 27 лютого 2014 р.

Основна література

1. Вінник О.М. Господарське право: навч. посіб. – К.: Правова єдність, 2008. – 766 с.

2. Віхров О.П. Господарське право. Спеціальна частина: навч. посіб. – К.: Видавничий дім “Слово”, 2004. – 344 с.

3. Віхров О. П. Правове регулювання функціональних видів господарської діяльності: курс лекцій. – Чернігів: Чернігівські обереги, 2006. – 172 с.

4. Господарське право України / [М.К. Галянтич, С.М. Грудницька, О.М. Міхатуліна та ін.]. – К.: МАУП, 2005. – 424 с.

5. Господарське право України: підруч. ; за ред. В.М.Гайворонського, В.П.Жушмана. – Харків: Право, 2005. – 384 с.

6. Господарське право: підруч. / [О.П. Подцерковний, О.О. Квасніцька, А.В. Смітюх та ін.] ; за ред. О.П. Подцерковного. – X.: Одіссей, 2010. – 640 с.

7. Господарське право: підруч.: у 2 ч. – Ч. 1 ; за заг. ред. В.Ф. Опришка та Н.С. Хатнюк. – К.: КНЕУ, 2011. – 507 с.

8. Господарське право : підруч.: у 2 ч. – Ч. 2 ; за заг. ред. В.Ф. Опришка та Н.С. Хатнюк. – К.: КНЕУ, 2011. – 501 с.

9. Господарське право: практикум / [В.С. Щербина, Г.В. Пронська, О.М. Вінник та ін.] ; за заг. ред. В.С. Щербини. – К: Юрінком Інтер, 2001. – 320 с.

10. Господарський кодекс України: Науково-практичний коментар / [О.І. Харитонова, Є.О. Харитонов, В.М. Коссак та ін.] ; за ред. О.І. Харитонової. – Х.: Одіссей, 2007. – 832 с.

11. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України: / [О.А. Беляневич, О.М. Вінник, В.С. Щербина та ін.]; за заг. ред. Г.Л. Знаменського, В.С. Щербини. – 3-тє вид., переробл. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2012. – 776 с.

12. Хозяйственное право Украины : под ред. А.С. Васильева, О.П. Подцерковного. – Харьков: Одиссей, 2006. – 496 с.

13. Хозяйственное право: учебник ; под ред. В.К. Мамутова. – К.: Юрінком Интер, 2002. – 912 с.

14. Хозяйственный кодекс Украины: Научно-практический комментарий ; под общ. ред. А.Г. Бобковой. – Харьков: Издатель ФЛ-П Вапнярчук Н.Н., 2008. – 1296 с.

15. Щербина В.С. Господарське право: підруч. – 6-те вид., перероб. і допов. – К. : Юрінком Інтер, 2013. – 640 с.


Тема 2. СУБ’ЄКТИ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА: ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ (2 год.)

План

1. Поняття і види суб’єктів господарського права

2. Суб’єкти господарювання: ознаки, поняття, види

3. Утворення та легалізація суб’єктів господарювання

4. Державна реєстрація суб’єктів господарювання

5. Ліцензування певних видів господарської діяльності

6. Припинення діяльності суб’єкта господарювання

7. Ліквідація суб’єкта господарювання в порядку банкрутства

 

Завдання для індивідуальної роботи

Підготувати реферати з таких питань: 1. Підприємець і держава. 2. Установчі документи суб’єкта господарювання. 3. Патентування окремих видів господарської діяльності.

 

Завдання для самостійної роботи

Самостійно опрацювати такі питання: Розрахунки з кредиторами у разі ліквідації суб’єкта господарювання. Розпорядження майном боржника, розпорядник майна, його повноваження. Процедура санації боржника, порядок і заходи санації, керуючий санацією та його повноваження. Оцінка і продаж майна банкрута. Черговість задоволення вимог кредиторів. Мирова угода, строк та умови її укладення. Особливості банкрутства містоутворюючих, особливо небезпечних підприємств, деяких інших категорій суб’єктів господарювання.

 

Основні нормативно-правові акти

1. Господарський кодекс України.

2. Податковий кодекс України.

3. Про ліцензування певних видів господарської діяльності: Закон України від 1 червня 2000 р.

4. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців: Закон України від 15 травня 2003 р.

5. Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності: Закон України від 6 вересня 2005 р.

6. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: Закон України в редакції від 22 грудня 2011 р.

7. Перелік органів ліцензування: Затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 р. № 1698.

 

Основна література

1. Вінник О.М. Господарське право: навч. посіб. – К.: Правова єдність, 2008. – 766 с.

2. Господарське право: підруч. / [О.П. Подцерковний, О.О. Квасніцька, А.В. Смітюх та ін.] ; за ред. О.П. Подцерковного. – X.: Одіссей, 2010. – 640 с.

3. Господарське право: підруч.: у 2 ч. – Ч. 1 ; за заг. ред. В.Ф. Опришка та Н.С. Хатнюк. – К.: КНЕУ, 2011. – 507 с.

4. Господарський кодекс України: Науково-практичний коментар / [О.І. Харитонова, Є.О. Харитонов, В.М. Коссак та ін.] ; за ред. О.І. Харитонової. – Х.: Одіссей, 2007. – 832 с.

5. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України: / [О.А. Беляневич, О.М. Вінник, В.С. Щербина та ін.]; за заг. ред. Г.Л. Знаменського, В.С. Щербини. – 3-тє вид., переробл. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2012. – 776 с.

6. Хозяйственное право: учебник ; под ред. В.К. Мамутова. – К.: Юрінком Интер, 2002. – 912 с.

7. Хозяйственный кодекс Украины: Научно-практический комментарий ; под общ. ред. А.Г. Бобковой. – Харьков: Издатель ФЛ-П Вапнярчук Н.Н., 2008. – 1296 с.

8. Щербина В.С. Господарське право: підруч. – 6-те вид., перероб. і допов. – К. : Юрінком Інтер, 2013. – 640 с.


Тема 3. ПРАВОВИЙ СТАТУС СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА (2 год.)

План

1. Підприємства, їх види і правовий статус

2. Особливості правового статусу державних і комунальних підприємств

3. Господарські товариства, їх види і правовий статус

4. Особливості правового статусу акціонерних товариств

5. Підприємства колективної власності. Виробничі кооперативи

6. Об’єднання підприємств, їх види і правовий статус

7. Правовий статус суб’єктів організаційно-господарських повноважень

 

Завдання для індивідуальної роботи

Підготувати реферати з таких питань: 1. Правовий статус казенного підприємства. 2. Правовий статус повного та командитного товариств. 3. Правовий статус фермерського господарства. 4. Правовий статус холдингової компанії. 5. Господарсько-правові повноваження місцевих органів виконавчої влади. 6. Господарсько-правові повноваження органів місцевого самоврядування.

 

Завдання для самостійної роботи

Самостійно опрацювати такі питання: Організаційна структура підприємства. Управління підприємством. Облік і звітність підприємства. Господарська діяльність виробничого кооперативу. Приватні підприємства. Асоційовані підприємства. Громадянин у сфері господарювання. Особливості статусу іноземних суб’єктів господарювання. Особливості статусу благодійних та інших неприбуткових організацій у сфері господарювання. Господарсько-правові повноваження центральних органів виконавчої влади.

 

Основна література

1. Вінник О.М. Господарське право: навч. посіб. – К.: Правова єдність, 2008. – 766 с.

2. Господарське право: підруч. / [О.П. Подцерковний, О.О. Квасніцька, А.В. Смітюх та ін.] ; за ред. О.П. Подцерковного. – X.: Одіссей, 2010. – 640 с.

3. Господарське право: підруч.: у 2 ч. – Ч. 1 ; за заг. ред. В.Ф. Опришка та Н.С. Хатнюк. – К.: КНЕУ, 2011. – 507 с.

4. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України: / [О.А. Беляневич, О.М. Вінник, В.С. Щербина та ін.]; за заг. ред. Г.Л. Знаменського, В.С. Щербини. – 3-тє вид., переробл. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2012. – 776 с.

5. Хозяйственное право: учебник ; под ред. В.К. Мамутова. – К.: Юрінком Интер, 2002. – 912 с.

6. Хозяйственный кодекс Украины: Научно-практический комментарий ; под общ. ред. А.Г. Бобковой. – Харьков: Издатель ФЛ-П Вапнярчук Н.Н., 2008. – 1296 с.

7. Щербина В.С. Господарське право: підруч. – 6-те вид., перероб. і допов. – К. : Юрінком Інтер, 2013. – 640 с.


План

1. Поняття і види майна у сфері господарювання

2. Основні форми правового режиму майна у сфері господарювання

3. Особливості правового режиму майна окремих видів суб’єктів господарювання

4. Правовий режим державного майна у сфері господарювання

5. Правовий режим комунального майна у сфері господарювання

6. Використання природних ресурсів у сфері господарювання

7. Використання у господарській діяльності прав інтелектуальної власності

8. Корпоративні права та корпоративні відносини

Завдання для індивідуальної роботи

Підготувати реферати з таких питань: 1. Право господарського вiдання та право оперативного управління. 2. Права та обов’язки суб’єктів господарювання щодо використання природних ресурсів. 3. Цінні папери у складі майна суб’єктів господарювання. 4. Використання у господарській діяльності торговельної марки, комерційного найменування, географічного зазначення, назви країни походження товару. 5. Управління державними корпоративними правами.

 

Завдання для самостійної роботи

Самостійно опрацювати такі питання: Джерела формування майна суб’єкта господарювання та його майновий стан. Підстави виникнення майнових прав та обов’язків суб’єкта господарювання. Гарантії та захист майнових прав суб’єктів господарювання. Органи управління об’єктами державної власності. Органи управління майном, що є у комунальній власності, їх основні повноваження у цій сфері. Розмежування об’єктів права державної та комунальної влас­ності, передача майна з державної у комунальну влас­ність, з комунальної у державну влас­ність.

 

Основна література

1. Вінник О.М. Господарське право: навч. посіб. – К.: Правова єдність, 2008. – 766 с.

2. Господарське право: підруч. / [О.П. Подцерковний, О.О. Квасніцька, А.В. Смітюх та ін.] ; за ред. О.П. Подцерковного. – X.: Одіссей, 2010. – 640 с.

3. Господарське право: підруч.: у 2 ч. – Ч. 1 ; за заг. ред. В.Ф. Опришка та Н.С. Хатнюк. – К.: КНЕУ, 2011. – 507 с.

4. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України: / [О.А. Беляневич, О.М. Вінник, В.С. Щербина та ін.]; за заг. ред. Г.Л. Знаменського, В.С. Щербини. – 3-тє вид., переробл. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2012. – 776 с.

5. Хозяйственное право: учебник ; под ред. В.К. Мамутова. – К.: Юрінком Интер, 2002. – 912 с.

6. Хозяйственный кодекс Украины: Научно-практический комментарий ; под общ. ред. А.Г. Бобковой. – Харьков: Издатель ФЛ-П Вапнярчук Н.Н., 2008. – 1296 с.

7. Щербина В.С. Господарське право: підруч. – 6-те вид., перероб. і допов. – К. : Юрінком Інтер, 2013. – 640 с.


План

1. Поняття і склад господарського зобов’язання

2. Підстави виникнення і види господарських зобов’язань

3. Поняття господарського договору та його зміст

4. Види господарських договорів

5. Форма і загальний порядок укладання господарських договорів

6. Особливості укладання окремих видів господарських договорів

7. Порядок зміни та розірвання господарських договорів

8. Засоби забезпечення виконання господарських зобов’язань

9. Недійсність господарського зобов’язання

Завдання для індивідуальної роботи

Підготувати реферати з таких питань: 1. Майново-господарські та організаційно-господарські зобов’язання. 2. Соціально-комунальні та публічні зобов’язання суб’єктів господарювання. 3. Попередні договори та особливості їх укладання. 4. Виконання господарського зобов’язання. 5. Зміна і припинення господарського зобов’язання.

 

Завдання для самостійної роботи

Самостійно опрацювати такі питання: Зміст договору, що укладається на підставі державного замовлення. Особливості укладання господарських договорів за державним замовленням, на основі вільного волевиявлення сторін, приблизних і типових договорів. Особливості укладання господарських договорів на біржах, ярмарках та публічних торгах. Укладання організаційно-господарських договорів. Укладання господарських договорів за рішенням господарського суду.

 

Основна література

1. Вінник О.М. Господарське право: навч. посіб. – К.: Правова єдність, 2008. – 766 с.

2. Господарське право: підруч. / [О.П. Подцерковний, О.О. Квасніцька, А.В. Смітюх та ін.] ; за ред. О.П. Подцерковного. – X.: Одіссей, 2010. – 640 с.

3. Господарське право: підруч.: у 2 ч. – Ч. 1 ; за заг. ред. В.Ф. Опришка та Н.С. Хатнюк. – К.: КНЕУ, 2011. – 507 с.

4. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України: / [О.А. Беляневич, О.М. Вінник, В.С. Щербина та ін.]; за заг. ред. Г.Л. Знаменського, В.С. Щербини. – 3-тє вид., переробл. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2012. – 776 с.

5. Хозяйственное право: учебник ; под ред. В.К. Мамутова. – К.: Юрінком Интер, 2002. – 912 с.

6. Хозяйственный кодекс Украины: Научно-практический комментарий ; под общ. ред. А.Г. Бобковой. – Харьков: Издатель ФЛ-П Вапнярчук Н.Н., 2008. – 1296 с.

7. Щербина В.С. Господарське право: підруч. – 6-те вид., перероб. і допов. – К. : Юрінком Інтер, 2013. – 640 с.


План

1. Господарсько-правова відповідальність: поняття, сутність, принципи

2. Види і форми господарсько-правової відповідальності

3. Підстави господарсько-правової відповідальності

4. Відшкодування збитків у сфері господарювання

5. Штрафні санкції

6. Оперативно-господарські санкції

7. Адміністративно-господарські санкції

Завдання для індивідуальної роботи

Підготувати реферати з таких питань: 1. Господарсько-правова відповідальність і господарські санкції. 2. Функції господарсько-правової відповідальності. 3. Умови господарсько-правової відповідальності. 4. Господарське правопорушення як підстава господарсько-правової відповідальності. 5. Досудовий порядок реалізації господарсько-правової відповідальності. 6. Гарантії прав суб’єктів господарювання у разі неправомірного застосування до них адміністративно-господарських санкцій. 7. Господарсько-правова відповідальністьу негативному (ретроспективному) та позитивному (проспективному) аспектах.

 

Завдання для самостійної роботи

Самостійно опрацювати такі питання: Межі господарсько-правової відповідальності. Зменшення розміру та звільнення від відповідальності. Прострочення боржника. Прострочення кредитора. Строки реалізації господарсько-правової відповідальності. Солідарне відшкодування збитків. Регресні вимоги про відшкодування збитків. Відшкодування збитків у разі порушення грошових зобов’язань. Правове регулювання відповідальності за нераціональне господарювання.

 

Основна література

1. Вінник О.М. Господарське право: навч. посіб. – К.: Правова єдність, 2008. – 766 с.

2. Господарське право: підруч. / [О.П. Подцерковний, О.О. Квасніцька, А.В. Смітюх та ін.] ; за ред. О.П. Подцерковного. – X.: Одіссей, 2010. – 640 с.

3. Господарське право: підруч.: у 2 ч. – Ч. 1 ; за заг. ред. В.Ф. Опришка та Н.С. Хатнюк. – К.: КНЕУ, 2011. – 507 с.

4. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України: / [О.А. Беляневич, О.М. Вінник, В.С. Щербина та ін.]; за заг. ред. Г.Л. Знаменського, В.С. Щербини. – 3-тє вид., переробл. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2012. – 776 с.

5. Хозяйственное право: учебник ; под ред. В.К. Мамутова. – К.: Юрінком Интер, 2002. – 912 с.

6. Хозяйственный кодекс Украины: Научно-практический комментарий ; под общ. ред. А.Г. Бобковой. – Харьков: Издатель ФЛ-П Вапнярчук Н.Н., 2008. – 1296 с.

7. Щербина В.С. Господарське право: підруч. – 6-те вид., перероб. і допов. – К. : Юрінком Інтер, 2013. – 640 с.


ІІ семестр

Тема 7. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОБМЕЖЕННЯ МОНОПОЛІЗМУ І РЕГУЛЮВАННЯ КОНКУРЕНЦІЇ, ГОСПОДАРСЬКОГО ПЛАНУВАННЯ ТА ЦІНОУТВОРЕННЯ (2 год.)

План

1. Державна антимонопольна політика та її організаційно-правове забезпечення

2. Правове регулювання природних монополій

3. Поняття і види порушень антимонопольно-конкурентного законодавства

4. Здійснення державного контролю за узгодженими діями суб’єктів господарювання

5. Здійснення державного контролю за економічною концентрацією

6. Заходи впливу за порушення антимонопольно-конкурентного законодавства

7. Загальні засади правового регулювання господарського планування

8. Правове регулювання господарського планування на рівні суб’єктів господарювання

9. Загальні засади правового регулювання ціноутворення. Державне регулювання цін

10. Державний контроль та відповідальність у сфері ціноутворення

Завдання для індивідуальної роботи

Підготувати реферати з таких питань: 1. Антиконкурентні узгоджені дії суб’єктів господарювання. 2. Зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку. 3. Антиконкурентні дії органів держави та органів місцевого самоврядування. 4. Неправомірне використання ділової репутації суб’єкта господарювання. 5. Створення перешкод суб’єктам господарювання у процесі конкуренції та досягнення неправомірних переваг у конкуренції. 6. Повноваження центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у сфері господарського планування. 7. Система прогнозних i програмних документiв економiчного i соцiального розвитку. 8. Повноваження центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування щодо регулювання цін і тарифів на окремі види продукції, товарів і послуг.

 

Завдання для самостійної роботи

Самостійно опрацювати такі питання: Обмежувальна та дискримінаційна діяльність суб’єктів господарювання, об’єднань. Порядок розгляду заяв і справ органами Антимонопольного комітету. Правове регулювання державного прогнозування і планування господарської діяльності. Прогнози та програми економiчного i соцiального розвитку областей, районiв, мiст. Цільові програми економічного, науково-технічного і соціального розвитку. Соціально-економічна спрямованість державної цінової політики. Встановлення цін у договорах. Права підприємств у сфері ціноутворення. Державне регулювання цін і тарифів на продукцію монопольних утворень.

 

Основна література

1. Вінник О.М. Господарське право: навч. посіб. – К.: Правова єдність, 2008. – 766 с.

2. Віхров О.П. Правове регулювання функціональних видів господарської діяльності: курс лекцій. – Чернігів: Чернігівські обереги, 2006. – 172 с.

3. Господарське право: підруч. / [О.П. Подцерковний, О.О. Квасніцька, А.В. Смітюх та ін.] ; за ред. О.П. Подцерковного. – X.: Одіссей, 2010. – 640 с.

4. Господарське право: підруч.: у 2 ч. – Ч. 1 ; за заг. ред. В.Ф. Опришка та Н.С. Хатнюк. – К.: КНЕУ, 2011. – 507 с.

5. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України: / [О.А. Беляневич, О.М. Вінник, В.С. Щербина та ін.]; за заг. ред. Г.Л. Знаменського, В.С. Щербини. – 3-тє вид., переробл. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2012. – 776 с.

6. Хозяйственное право: учебник ; под ред. В.К. Мамутова. – К.: Юрінком Интер, 2002. – 912 с.

7. Хозяйственный кодекс Украины: Научно-практический комментарий ; под общ. ред. А.Г. Бобковой. – Харьков: Издатель ФЛ-П Вапнярчук Н.Н., 2008. – 1296 с.

8. Щербина В.С. Господарське право: підруч. – 6-те вид., перероб. і допов. – К. : Юрінком Інтер, 2013. – 640 с.


План

1. Правове регулювання ринків фінансових послуг

2. Банківські рахунки та порядок їх відкриття

3. Правові засади функціонування ринку цінних паперів

4. Правові засади приватизації державного та комунального майна

5. Договір оренди, порядок його укладення, форма, права та обов’язки сторін

6. Особливості оренди державного та комунального майна

7. Поняття, види і форми лізингу

8. Права та обов’язки сторін договору лізингу

9. Правове регулювання концесії державного та комунального майна

Завдання для індивідуальної роботи

Підготувати реферати з таких питань: 1. Умови створення та діяльності фінансових установ. 2. Державне регулювання ринків фінансових послуг. 3. Порядок і форми розрахунків у господарському обігу. 4. Порядок банківського кредитування суб’єктів господарювання. 5. Державне регулювання ринку цінних паперів. 6. Правове регулювання комерційної концесії. 7. Концесійний договір та порядок його укладення.

 

Завдання для самостійної роботи

Самостійно опрацювати такі питання: Правовий статус банків і банківські операції. Запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму. Цінні папери у сфері господарювання та їх правовий режим. Об’єкти приватизації державного та комунального майна. Суб’єкти приватизації державного та комунального майна. Порядок приватизації (приватизаційний процес).

 

Основна література

1. Вінник О.М. Господарське право: навч. посіб. – К.: Правова єдність, 2008. – 766 с.

2. Віхров О.П. Правове регулювання функціональних видів господарської діяльності: курс лекцій. – Чернігів: Чернігівські обереги, 2006. – 172 с.

3. Господарське право: підруч. / [О.П. Подцерковний, О.О. Квасніцька, А.В. Смітюх та ін.] ; за ред. О.П. Подцерковного. – X.: Одіссей, 2010. – 640 с.

4. Господарське право: підруч.: у 2 ч. – Ч. 1 ; за заг. ред. В.Ф. Опришка та Н.С. Хатнюк. – К.: КНЕУ, 2011. – 507 с.

5. Господарське право : підруч.: у 2 ч. – Ч. 2 ; за заг. ред. В.Ф. Опришка та Н.С. Хатнюк. – К.: КНЕУ, 2011. – 501 с.

6. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України: / [О.А. Беляневич, О.М. Вінник, В.С. Щербина та ін.]; за заг. ред. Г.Л. Знаменського, В.С. Щербини. – 3-тє вид., переробл. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2012. – 776 с.

7. Хозяйственное право: учебник ; под ред. В.К. Мамутова. – К.: Юрінком Интер, 2002. – 912 с.

8. Хозяйственный кодекс Украины: Научно-практический комментарий ; под общ. ред. А.Г. Бобковой. – Харьков: Издатель ФЛ-П Вапнярчук Н.Н., 2008. – 1296 с.

9. Щербина В.С. Господарське право: підруч. – 6-те вид., перероб. і допов. – К. : Юрінком Інтер, 2013. – 640 с.


Практичне заняття

План

1. Організаційно-правові форми забезпечення засобами виробництва і реалізації продукції

2. Правове регулювання здійснення державних закупівель

3. Договори у сфері забезпечення засобами виробництва та реалізації продукції

4. Загальні засади правовового регулювання зовнішньоекономічної діяльності

5. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Ліцензування і квотування

6. Зовнішньоекономічні договори (контракти)

7. Правовове регулювання іноземних інвестицій

8. Спеціальні (вільні) економічні зони та інші види спеціальних режимів господарювання

Завдання для індивідуальної роботи

Підготувати реферати з таких питань: 1. Правовий статус товарної біржі та порядок здійснення біржових операцій. 2. Правові режими зовнішньоекономічної діяльності іноземних суб’єктів господарювання в Україні. 3. Гарантії для іноземних інвесторів. 4. Спеціальний режим господарювання на територіях, радіоактивно забруднених внаслідок Чорнобильської катастрофи.

 

Основна література

1. Віхров О.П. Правове регулювання функціональних видів господарської діяльності: курс лекцій. – Чернігів: Чернігівські обереги, 2006. – 172 с.

2. Господарське право: підруч. / [О.П. Подцерковний, О.О. Квасніцька, А.В. Смітюх та ін.] ; за ред. О.П. Подцерковного. – X.: Одіссей, 2010. – 640 с.

3. Господарське право : підруч.: у 2 ч. – Ч. 2 ; за заг. ред. В.Ф. Опришка та Н.С. Хатнюк. – К.: КНЕУ, 2011. – 501 с.

4. Господарський кодекс України: Науково-практичний коментар / [О.І. Харитонова, Є.О. Харитонов, В.М. Коссак та ін.] ; за ред. О.І. Харитонової. – Х.: Одіссей, 2007. – 832 с.

5. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України: / [О.А. Беляневич, О.М. Вінник, В.С. Щербина та ін.]; за заг. ред. Г.Л. Знаменського, В.С. Щербини. – 3-тє вид., переробл. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2012. – 776 с.

6. Хозяйственное право: учебник ; под ред. В.К. Мамутова. – К.: Юрінком Интер, 2002. – 912 с.

7. Хозяйственный кодекс Украины: Научно-практический комментарий ; под общ. ред. А.Г. Бобковой. – Харьков: Издатель ФЛ-П Вапнярчук Н.Н., 2008. – 1296 с.

8. Щербина В.С. Господарське право: підруч. – 6-те вид., перероб. і допов. – К. : Юрінком Інтер, 2013. – 640 с.


План

1. Правові засади господарської діяльності у гірничодобувній промисловості

2. Порядок і умови користування надрами

3. Порядок користування надрами на умовах розподілу продукції

4. Правові засади господарської діяльності у нафтогазовому комплексі.

5. Правові засади функціонування ринку природного газу

6. Порядок забезпечення споживачів нафтогазовою продукцією

7. Правові засади господарської діяльності в електроенергетиці.

8. Правове регулювання ринку електричної і теплової енергії. Договори енергопостачання

9. Правові засади забезпечення безпечності та якості харчових продуктів

10. Державне регулювання виробництва та обігу спиртів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, цукру та деяких інших харчових продуктів

Завдання для індивідуальної роботи

Підготувати реферати з таких питань: 1. Правове регулювання господарських відносин у галузі геології і розвідки надр. 2 Правове регулювання господарських відносин у вугільній промисловості. 3. Учасники господарських відносин у нафтогазовому комплексі. 4. Порядок пооб’єктового припинення (обмеження) газопостачання споживачам 5. Правове регулювання господарських відносин у теплоенергетиці. 6. Підстави і порядок обмеження енергопостачання та відключення споживачів від джерел енергопостачання. 7. Державний нагляд і контроль у сфері забезпечення безпечності та якості харчових продуктів. 8. Забезпечення безпечності та якості харчових продуктів при їх імпорті та експорті.

Завдання для самостійної роботи

Самостійно опрацювати такі питання: Державні акціонерні вугільні компанії, державні холдингові компанії, інші суб’єкти господарювання у вугільній промисловості. Право власності на нафту і газ. Особливості регулювання відносин у сфері геологічного вивчення нафтогазоносності надр. Організаційні основи розробки родовищ нафти і газу. Єдина газотранспортна система України та централізована диспетчерська система оперативно-технологічного управління виробництвом, передачею та постачанням природного газу. Особливості ліцензування господарської діяльності на газовому ринку України. Порядок розрахунків за природний газ. Порядок розрахунків за електричну енергію. Господарсько-правові основи енергозбереження.

 

Основна література

1. Віхров О.П. Господарське право. Спеціальна частина: навч. посіб. – К.: Слово, 2004. – 344 с.

2. Віхров О.П. Організаційно-господарські правовідносини: моногр. – К.: Слово, 2008. – 512 с.

3. Господарське право : підруч.: у 2 ч. – Ч. 2 ; за заг. ред. В.Ф. Опришка та Н.С. Хатнюк. – К.: КНЕУ, 2011. – 501 с.

4. Господарський кодекс України: Науково-практичний коментар / [О.І. Харитонова, Є.О. Харитонов, В.М. Коссак та ін.] ; за ред. О.І. Харитонової. – Х.: Одіссей, 2007. – 832 с.

5. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України: / [О.А. Беляневич, О.М. Вінник, В.С. Щербина та ін.]; за заг. ред. Г.Л. Знаменського, В.С. Щербини. – 3-тє вид., переробл. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2012. – 776 с.

6. Хозяйственный кодекс Украины: Научно-практический комментарий ; под общ. ред. А.Г. Бобковой. – Харьков: Издатель ФЛ-П Вапнярчук Н.Н., 2008. – 1296 с.


Державна пенітенціарна служба УкраїниПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.55.168 (0.028 с.)