Відстрочка від призову на СС в мирний час надається(ст.17): 1. За сімейними обставинами.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Відстрочка від призову на СС в мирний час надається(ст.17): 1. За сімейними обставинами.За станом здоров’я на строк до одного року

Для продовження навчання.

Призовникам з вищою освітою.

Призовники, яким надано відстрочку, зобов’язані щорічно до

Жовтня подавати у військкомати документи,

Що підтверджують їх право на відстрочку.

Початком проходження військової служби вважається (ст.24):

Для призовників на СС та Оф. призваних із запасу – день прибуття до військкомату для відправлення у в/ч.

Для військовозобов’язаних і жінок, які вступають на КС – день зарахування до списків о/с в/ч.

 

Граничний вік перебування на військовій службі встановлюється

К а т е г о р і ї Граничний вік (років)
Солдати, матроси, сержанти, старшини. Строкової служби
Служби за контрактом
П р а п о р щ и к и , м і ч м а н и
Офіцери М о л о д ш і
Старші Майор, підполковник, капітани 3-го і 2- го рангу.
Полковник, капітан 1-го рангу.
         

 

Закінченням проходження військової служби вважається день з якого в/с виключений наказом по в/ч зі списків о/с (ст. 24).

Звільнення в/с з військової служби може відбуватися:

а) в запас, якщо в/с не досягли граничного віку перебування військовозобов’язаних у запасі і за станом здоров’я придатні до військової служби в мирний або воєнний час;

б) у відставку, якщо в/с досягли граничного віку перебування військовозобов’язаних у запасі або визнані військово-лікарськими комісіями непридатними за станом здоров’я до військової служби з виключенням з військового обліку.

Громадяни, звільнені з військової служби, а також звільнені від призову на строкову службу, зараховуються в запас I або II категорії :

До першої – належать військовозобов’язані, які проходили військову службу і одержали військово - облікову спеціальність (ВОС).

До другої категорії належать військовозобов’язані, які не одержали ВОС під час проходження служби або не призивалися.

Запас військовозобов’язаних, в залежності від їх віку, поділяється на два розряди, при цьому граничний вік перебування в запасі другого розряду є граничним віком перебування в запасі.

В/с, після звільнення в запас, а також військовозобов’язані і призовники, після прибуття на нове місце проживання, – повинні в 7 денний строк стати на військовий облік в районному (міському) військкоматі за місцем постійного або фактичного мешкання.

Граничний вік перебування в запасі встановлюється (ст. 28):

 

К а т е г о р і ї 1-й розряд 2-й розряд
Солдати, сержанти матроси, старшини
Прапорщики, мічмани
Офіцери Молодші
Старші майор, підполковник, капітан 3-го і 2-го рангів
Полковник, капітан 1-го рангу
Вищі (генерали та адмірали)
Військовозобов’язані – жінки офіцери, прапорщики (мічмани) ___
інші категорії ___

 

Під час перебування в запасі, військовозобов’язані призиваються на навчальні, перевірні та спеціальні збори (ст. 29).

На навчальні збори залучаються :

К а т е г о р і ї Розряд запасу Кількість зборів Термін кожного збору
Солдати, матроси, сержанти, старшини, прапорщики, мічмани, офіцери, які не проходили військової служби як офіцери, або звільнені в запас до набуття права на пенсію за вислугу років. до 5 до 2 місяців
до 3 до 1 місяця

Військовозобов’язаним, які пройшли навчальні збори і склали заліки за програмою навчання або здобули відповідну освіту, можуть бути присвоєні чергові військові звання в запасі у порядку, встановленому положеннями про проходження військової служби відповідними категоріями в/с - до полковника включно.

Між навчальними зборами, за планом Міністра оборони України, можуть проводитись

Перевірні збори на строк до 15 днів.

Загальний термін зборів, під час перебування військовозобов’язаного в запасі, не повинен перевищувати 10 місяців.

Навчальне питання№3.

Військова підготовка студентів за програмою офіцерів запасу.

 

Військова підготовка студентів ВНЗ (денної форми навчання) за програмою офіцерів запасу здіснюється на підставі статті 11 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» та відповідно Інструкції про організацію підготовки офіцерів запасу з числа студентів ВНЗ, яка введена в дію наказом МОУ та МОНУ.

Військову підготовку проходять громадяни, придатні до військової служби за станом здоров’я та моральними і діловими якостями, якщо їм на початок військової підготовки не виповнилось 25 років.

Студенти можуть бути відраховані з факультету підготовки офіцерів запасу за контрактом наказом начальника ХУПС за поданням начальника факультету за таких умов:

невиконання навчального плану;

відсутності на заняттях з військової підготовки (більше ніж 20 % годин навчальних занять, що заплановані у семестрі);

за власним бажанням;

ухилення, без поважної причини, від навчальних зборів (стажування) у військах;

порушення дисципліни та громадського порядку під час навчання у військовому навчальному підрозділі (ВВНЗ);

порушення умов контракту студентами (для тих, хто навчається за кошти юридичних та фізичних осіб).

Про відрахування студента письмово повідомляється військкомат, де він перебуває на обліку, а кошти, які сплачені за підготовку йому не повертаються.

Для перевірки рівня підготовленості студента до занять та оцінки якості засвоєння програмного матеріалу здійснюється поточний та підсумковий контроль.

Форма проведення поточного контролю і система оцінки рівня знань визначається відповідною кафедрою (предметно-методичною комісією).

Підсумковий контроль містить семестровий контроль та випускний іспит.

Семестровий контроль здійснюється шляхом складання заліків та іспитів.

Студент вважається допущеним до семестрового контролю, якщо він не має заборгованостей по попереднім темам навчальної дисципліни.

При отриманні незадовільної оцінки на іспиті (заліку), дозволяється повторне складання іспиту (заліку) за рішенням начальника факультету не більше двох разів: перший раз викладачу; другий-комісії.

Навчальна заборгованість за попередній семестр повинна бути ліквідована до початку наступного семестру.

За неявку без поважних причин на іспит (залік) виставляється оцінка «незадовільно»

 

Завершальним станом військової підготовки є проведення навчального збору, який організується на польових базах ХУПС, у військових частинах та на підприємствах.

Тривалість проведення навчального збору становить 30 діб, враховуючи і вихідні дні, навчального тижня – 6 годин навчальних занять і 2 години самостійної підготовки, а в передвихідні дні самостійна підготовка не проводиться.

Під час навчального збору, після проходження всієї його програми та складання випускного іспиту, студенти приймають Військову присягу, про що в приписному свідоцтві та особовій картці студента робиться відмітка «Військову присягу склав (день, місяць, рік)»

Заключним етапом підсумкового контролю є випускний екзамен, для проведення якого виділяється 3 дні на взвод (2 дні на підготовку та 1 день на складання випускного екзамену).

Студенти, які отримали незадовільну оцінку під час складання випускного екзамену, допускаються до повторного його складання у термін, встановлений екзаменаційною комісією, але не пізніше ніж за 3 місяці до закінчення навчання у вищому навчальному закладі.

У випадку отримання повторної незадовільної оцінки на випускному екзамені студент до присвоєння первинного офіцерського звання не атестується.

Екзаменаційна комісія діє протягом року з дня видання наказу про створення комісії.

Первинне офіцерське звання «молодший лейтенант запасу» присвоюється Міністром оборони України студентам за умов:

а) які пройшли повний курс військової підготовки за програмою офіцерів запасу;

б) склали Військову присягу;

в) склали встановлені екзамени;

г) атестовані до офіцерського складу;

д) закінчили вищій навчальний заклад.

Студенти, які не атестовані до офіцерського складу після закінчення курсу військової підготовки за програмою офіцерів запасу і не пройшли строкової військової служби, підлягають призову на строкову військову службу з урахуванням фаху, який вони отримали у вищому навчальному закладі або за спорідненими військово-обліковими спеціальностями.


Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.229.142.91 (0.011 с.)