ТЕМА: «Лімфогранульоматоз та неходжкінські лімфоми»Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМА: «Лімфогранульоматоз та неходжкінські лімфоми»РОБОЧИЙ ЗОШИТ

для самостійної роботи

студентів 4 курсу навчальної дисципліни «Онкологія»

(спеціальність «Стоматологія», освітня програма «Стоматологія»)

студентів 5 курсу навчальної дисципліни «Онкологія»

(спеціальність «Медицина», освітня програма «Лікувальна справа», «Педіатрія»,
«Медико-профілактична справа»)

студентів 6 курсу навчальної дисципліни «Онкологія з клінічною психологією»

(спеціальність «Медична та психологічна реабілітація», освітня програма
«Медична психологія»)

ТЕМА: «Лімфогранульоматоз та неходжкінські лімфоми»

Зошит склала:

Ас., к.м.н. Алексик О.М.

Розглянуто та затверджено цикловою методичною комісією з хірургічних дисциплін від _________________201_р., протокол №-______

 

Вступ

Одним із ефективних засобів організації самостійної роботи студентів з тем дисципліни, які відведені на самостійне опрацювання є робота студента над робочим зошитом.Роботу над робочим зошитом слід починати з ознайомлення ключових питань з теми. На наступному етапі необхідно познайомитися з переліком джерел, в яких студент може знайти відповіді на поставлені питання. Для більш поглибленого вивчення даної проблеми студент може звернутися на професійні сайти.

Ознайомившись зтеорією, студенту необхідно оцінити ступінь засвоєння матеріалу. У цьому зв'язку він вирішує запропоновані завдання, тестові запитання з теми. Особливу увагу при підготовці до заняття студент повинен звернути на необхідний мінімум тих практичних навичок, якими йому необхідно оволодіти. У відповідних розділах підручників, посібників, він повинен почерпнути ті відомості, які йому потрібні для оволодіння практичними навичками.

Організація самостійної роботи засобом робочого зошита здійснюється наступним чином: викладач представляє робочий зошит студенту або на електронних носіях (на кафедральному сайті), або в друкованому вигляді, далі студенти виконують завдання в позааудиторний час, згодом викладач їх перевіряє та оцінює на початковому етапі практичного заняття.

Критерії оцінки завдань робочого зошита

Кожне завдання вимагає окремого підходу при оцінці якості його виконання зі своїми критеріями. І тим не менш, при 5-бальній оцінці кожного виду завдань слід дотримуватися загальнодидактичних критеріїв, а саме:

Оцінка «5»ставиться, якщо студент:

1. Виконав роботу без помилок і недоліків.

2. Допустив не більше одного недоліку.

Оцінка «4»ставиться, якщо студент виконав роботу повністю, але допустив в ній:

1. Не більше однієї негрубої помилки і одного недоліку.

2. Не більше двох недоліків.

Оцінка «З»ставиться, якщо студент правильно виконав не менше половини роботи або допустив:

1. Не більше двох грубих помилок або не більше однієї грубої і однієї
негрубої помилки і одного недоліку.

2. Не більше двох-трьох негрубих помилок або однієї негрубої помилки
і трьох недоліків.

3. За відсутності помилок, але за наявності чотирьох-п'яти недоліків.

Оцінка «2»ставиться, якщо студент:

1. Допустив число помилок (недоліків) перевищує норму, при якій
може бути виставлена оцінка «З».

2. Якщо правильно виконав менше половини роботи .

3. Не приступив до виконання роботи.

Мета(навчальні цілі)

1. Визначати етіологічні фактори розвитку лімфоми Ходжкіна та неходжкінських лімфом.

2. Проводити аналіз типової клінічної картини лімфоми Ходжкіна.

3. Проводити аналіз типової клінічної картини неходжкінських лімфом.

4. Встановлювати діагноз лімфоми Ходжкіна та неходжкінської лімфоми.

5. Обґрунтовувати та формулювати попередній діагноз лімфоми Ходжкіна.

6. Обґрунтовувати та формулювати попередній діагноз неходжкінської лімфоми.

7. Складати план обстеження хворого з лімфомою Ходжкіна

8. Складати план обстеження хворого з неходжкінською лімфомою.

9. Аналізувати дані клінічних, лабораторних та інструментальних методів обстеження хворих із лімфомою Ходжкіна та неходжкінськими лімфомами.

10. Визначати тактику ведення хворих з первинно встановленим діагнозом лімфома Ходжкіна.

11. Визначати тактику ведення хворих з первинно встановленим діагнозом неходжкінська лімфома.

12. Визначати тактику ведення хворих з ранніми рецидивами лімфоми Ходжкіна та неходжкінськими лімфомами.

13. Визначати тактику ведення хворих з пізніми рецидивами лімфоми Ходжкіна та неходжкінськими лімфомами.

14. Проводити диспансерізацію хворих на лімфому Ходжкіна та неходжкінські лімфоми.

15. Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного працівника та принципи фахової субординації.

Студент має знати:

1. Визначення поняття лімфоми Ходжкіна та неходжкінської лімфоми.

2. Етіологічні чинники виникнення лімфом.

3. Класифікацію лімфом.

4. Клінічну картину лімфоми Ходжкіна та неходжкінської лімфоми.

5. Діагностичні критерії встановлення діагнозу лімфоми Ходжкіна та неходжкінської лімфоми.

6. Принципи диференційної діагностики.

7. Принципи лікування лімфоми Ходжкіна та неходжкінської лімфоми.

8. Прогноз захворювання та працездатності хворих з лімфомою Ходжкіна та неходжкінською лімфомою.

Студент має вміти:

1. Визначати етіологічні та патогенетичні фактори формування лімфоми Ходжкіна та неходжкінської лімфоми.

2. Аналізувати типову клінічну картину лімфоми Ходжкіна та неходжкінської лімфоми.

3. Обґрунтовувати та формулювати попередній діагноз при лімфомі Ходжкіна та неходжкінській лімфомі.

4. Складати план обстеження хворого з лімфомою Ходжкіна та неходжкінською лімфомою, проводити аналіз даних спеціальних методів обстеження: ПГЗ, ІГХД, КТ шиї, органів грудної, черевної порожнин, малого тазу; дослідження кісткового мозку.

5. Проводити диференційний діагноз різних форм лімфом.

6. Визначати тактику ведення хворого, обсяг і вид спеціального лікування.

7. Визначати прогноз захворювання та оцінювати працездатність.

 

Основні терміни теми.

Термін Визначення
Лімфопроліферативні захворювання -гетерогенна група злоякісних захворювань лімфатичної системи. Субстратом є В- та Т-лімфоцити, які знаходяться на різних етапах диференціації.
Лімфома Ходжкіна -пухлинне захворювання, первинно локалізоване в лімфоїдній тканині, субстратом якого є гігантські багатоядерні клітини Березовського — Штернберга
Неходжкінські лімфоми -група лімфопроліферативних пухлин, які відрізняються за біологічними властивостями, морфологічною будовою, клінічними проявами, відповіддю на терапію та прогнозом.
Імуногістохімічне дослідження -це застосування моноклональних антитіл на гістологічних зрізах. Метод засновано на реакції антиген-антитіло
Позитроно-емісійна томографія -це сучасний метод молекулярної діагностичної візуалізації з використанням внутрішньовенно контрасту 18F-фтордезоксиглюкозою

Література.

Основна

1. Онкологія За редакцією професора І.Б. Щепотіна // Навчальний посібник. – Киів. : МОРІОН, 2014. – 383 с.

2. Онкологія. За редакцією професора І.Б. Щепотіна // Підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації. – Київ, Книга-плюс, 2008.

 

Додаткова

1. Алгоритмы современной онкологии // Щепотин И.Б., Бондарь Г.В., Ганул В.Л. и др. Киев, Книга плюс, 2006. – 303 с.

2. Ганцев Ш.Х. Онкология. – М.: МИА, 2004. – 488 с.

3. Клиническая гематология. Под ред. М.А.Волковой // Руководство для врачей – М: Медицина, 2001.

 

Завдання для самостійного опрацювання теми (потрібно відповісти письмово)

Варіант 1

Завдання 1.

Завдання 2.

Перерахувати основні фактори ризику несприятливого прогнозу при лімфомі Ходжкіна І–ІІ стадії:

1. Наявність масивного >10 см (bulky disease)ураження лімфатичних вузлів.

2. ..

3. ..

4. ..

5. ..

 

Завдання 3.

Завдання 4.

 

Завдання 5.

Завдання 6.

Перерахувати покази для початку терапії індолентних лімфом:

1. Симптоми хвороби.

2. ..

3. ..

4. ..

5. ..

 

Тестові запитання.

Варіант 2

Завдання 1.

Завдання 2.

Завдання 3.

Завдання 4.

Завдання 5.

Для неходжкінських лімфом.

1.Вік хворого.

2...лдг

3...загальний стан

4…стадія за анн-арбор

5…екароподальні вогнища

 

Завдання 6.

РОБОЧИЙ ЗОШИТ

для самостійної роботи

студентів 4 курсу навчальної дисципліни «Онкологія»

(спеціальність «Стоматологія», освітня програма «Стоматологія»)

студентів 5 курсу навчальної дисципліни «Онкологія»

(спеціальність «Медицина», освітня програма «Лікувальна справа», «Педіатрія»,
«Медико-профілактична справа»)

студентів 6 курсу навчальної дисципліни «Онкологія з клінічною психологією»

(спеціальність «Медична та психологічна реабілітація», освітня програма
«Медична психологія»)

ТЕМА: «Лімфогранульоматоз та неходжкінські лімфоми»

Зошит склала:

Ас., к.м.н. Алексик О.М.

Розглянуто та затверджено цикловою методичною комісією з хірургічних дисциплін від _________________201_р., протокол №-______

 

Вступ

Одним із ефективних засобів організації самостійної роботи студентів з тем дисципліни, які відведені на самостійне опрацювання є робота студента над робочим зошитом.Роботу над робочим зошитом слід починати з ознайомлення ключових питань з теми. На наступному етапі необхідно познайомитися з переліком джерел, в яких студент може знайти відповіді на поставлені питання. Для більш поглибленого вивчення даної проблеми студент може звернутися на професійні сайти.

Ознайомившись зтеорією, студенту необхідно оцінити ступінь засвоєння матеріалу. У цьому зв'язку він вирішує запропоновані завдання, тестові запитання з теми. Особливу увагу при підготовці до заняття студент повинен звернути на необхідний мінімум тих практичних навичок, якими йому необхідно оволодіти. У відповідних розділах підручників, посібників, він повинен почерпнути ті відомості, які йому потрібні для оволодіння практичними навичками.

Організація самостійної роботи засобом робочого зошита здійснюється наступним чином: викладач представляє робочий зошит студенту або на електронних носіях (на кафедральному сайті), або в друкованому вигляді, далі студенти виконують завдання в позааудиторний час, згодом викладач їх перевіряє та оцінює на початковому етапі практичного заняття.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.218.88 (0.014 с.)