Задачі до контрольної роботи №29Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Задачі до контрольної роботи №29№1. Функція попиту на комп’ютери в країні А має вид: D=300-60Р, а функція пропозиції S=60+60Р.

А) визначте вид функції попиту на імпорт в країні А і накресліть криву попиту на імпорт. Якою буде ціна на комп’ютери при відсутності зовнішньої торгівлі? В країні Б попит на комп’ютери характеризується функцією D* = 240 - 60Р, а пропозиція – S* = 120+60Р.

Б) Визначте вид функції експортної пропозиції в країні Б і накресліть криву експортної пропозиції. Якою буде ціна на комп’ютери в країні Б при відсутності зовнішньої торгівлі?

В) Країни А і Б почали торгувати між собою (припустимо, що транспортні витрати дорівнюють нулю). Якою буде світова ціна на комп’ютери ? Яким буде обсяг торгівлі?

№2. Платіжний баланс країни має такі дані (млн у.г.о.):

1. Товарний експорт - 60 Необхідно: 1)визначити величину: а) торгового балансу; б) балансу поточних операцій; в) балансу руху капіталів; г)сальдо базисного балансу; 2)охарактеризувати стан платіжного балансу і назвати заходи з боку держави, впровадження яких сприятиме зрівноваженню балансу міжнародних розрахунків.
2. Товарний імпорт +50
3. Експорт послуг - 20
4. Імпорт послуг + 15
5. Чисті доходи від інвестицій + 5
6. Чисті трансферти - 1
7. Приплив капіталу + 10
8. Відплив капіталу - 70
9. Офіційні резерви + 10

Варіант № 30

Теоретичні завдання до контрольної роботи №30

1.Проаналізуйте основні етапи еволюції регіональної політики Європейського союзу. (Соколов В. Тенденции развития мировой товарной торговли в 1990-2008гг. / В. Соколов // Мировая экономика и международные отношения. – 2011. - №2. – с.53-55).

2. Проаналізуйте умови надання Україні кредиту МВФ наприкінці 2008р. (Салтинський В.В. Особливості організації кредитування національних економік Міжнародним валютним фондом / В.В.Салтинський // Фінанси України. – 2009. - №2. – С. 63-65).

Тести до контрольної роботи №30

1. Характерною тенденцією сучасного міжнародного поділу праці є:

а) послаблення ролі міжнародних економічних організацій;

б) зменшення розриву у рівнях розвитку промислово розвинутих країн і країн, що розвиваються;

в) розширення міжгалузевої спеціалізації;

г) переорієнтація економік колишніх соціалістичних країн до активної участі у міжнародному поділі праці на ринкових засадах.

2. Виробництво певного товару за його якісними і кількісними показниками дозволяє вважати країну конкурентноспроможною на світовому ринку, якщо:

а) частка країни у світовому виробництві цього товару є значною;

б) частка країни у світовому споживанні цього товару є значною;

в) частка країни у світовому експорті цього товару значно більша, ніж у його світовому виробництві;

г) частка країни у світовому виробництві цього товару значно більша, ніж у його світовому експорті.

3. Підприємницький капітал - це:

а) кошти, які вкладаються у підприємства виробничої і невиробничої сфери для отримання прибутку;

б) кошти, що забезпечують контроль над підприємствами в які вони вкладені;

в) вкладення капіталу в цінні папери підприємств, що не забезпечують права власності або контролю над ними;

г) капітал, що вивозиться за межі країн на визначений строк за визначену плату.

4. Технології, що мають новизну і техніко-економічні переваги у порівнянні з технологіями-аналогами, які використовуються потенціальними покупцями нових технологій і їх конкурентами, називаються:

а)прогресивними; б) унікальними; в) монопольними; г) новітніми

5. Вимоги стосовно віку, здоров’я, політичного і соціального статусу іммігрантів, називаються:

а) обмеженнями особистого характеру; б) кількісним квотуванням;

в) економічним регулюванням; г) демографічним квотуванням.

6. Найбільшим інтеграційним угрупованням у Північній Америці є:

а) НАФТА; б) МЕРКОСУР; в) АСЕАН; г) АПЕК.

7. Сприяння економічного розвитку і фінансовій стабілізації країн – членів ЄС, вільній торгівлі, розвитку молодих держав є метою діяльності:

а) Європейського інвестиційного банку;

б) Європейського фонду валютного співробітництва;

в) Європейського банку реконструкції і розвитку;

г) Організації економічного співробітництва і розвитку.

8.Основним джерелом фінансування на світовому ринку капіталів є: а) акції; б) депозити; в) векселі; г) облігації.

9. В сучасних умовах регулювання платіжних балансів практично не здійснюється за рахунок таких офіційних резервів, як:

а) монетарне золото;

б) іноземна валюта;

в) СПЗ;

г) резервна позиція в МВФ.

10. Найвищою норма нагромадження є у:

а) США; б) Японії; в) Німеччини; г) Італії.

Задачі до контрольної роботи №30

№1.Функція попиту на пральні машини в країні А має вид: D=500-100Р, а функція пропозиції S=100+100Р.

А) визначте вид функції попиту на імпорт в країні А і накресліть криву попиту на імпорт. Якою буде ціна на пральні машини при відсутності зовнішньої торгівлі? В країні Б попит на пральні машини характеризується функцією D* = 400-100Р, а пропозиція – S* = 200+100Р.

Б) Визначте вид функції експортної пропозиції в країні Б і накресліть криву експортної пропозиції. Якою буде ціна на пральні машини в країні Б при відсутності зовнішньої торгівлі?

В) Країни А і Б почали торгувати між собою (припустимо, що транспортні витрати дорівнюють нулю). Якою буде світова ціна на пральні машини? Яким буде обсяг торгівлі?

 

№2. Платіжний баланс країни має такі дані (млн.у.г.о.):

10. Товарний експорт + 20 Необхідно: 1) визначити величину: а) торгового балансу; б) балансу поточних операцій; в) балансу руху капіталів; г) сальдо базисного балансу; 2) охарактеризувати стан платіжного балансу і назвати заходи з боку держави, впровадження яких сприятиме зрівноваженню балансу міжнародних розрахунків.
11. Товарний імпорт - 80
12. Експорт послуг + 20
13. Імпорт послуг - 10
14. Чисті доходи від інвестицій + 2
15. Чисті трансферти + 1
16. Приплив капіталу + 5
17. Відплив капіталу - 40
18. Офіційні резерви + 8

 

Додаток А

Міністерство внутрішніх справ України

ХАРКІВСЬКИЙ Національний університет внутрішніх справ

СУМСЬКА ФІЛІЯ

 

 

Кафедрасоціально-економічних дисциплін

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни

«Міжнародна економіка»

Варіант № 1

Виконав: студент групи СФ зср – 09-1 Петренко Олег Іванович Перевірив: __________

Суми – 2012


Додаток Б

ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ У СПИСКУ ДЖЕРЕЛ, ЯКИЙ НАВОДЯТЬ У НАУКОВИХ РОБОТАХ

Книги: Один автор

1. Василій Великий. Гомілії / Василій Великий ; [пер. з давньогрец. Л. Звонська]. - Львів : Свічадо, 2006. - 307 с. - (Джерела християнського Сходу. Золотий вік патристики IV-V ст. ; № 14).

2. Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект параметричного білого шуму в неперервних та дискретних динамічних системах / Коренівський Д. Г. - К. : Ін-т математики, 2006. - 111 с. - (Математика та її застосування) (Праці / Ін-т математики НАН України ; т. 59).

3. Матюх Н. Д. Що дорожче срібла-золота / Наталія Дмитрівна Матюх. - К. : Асамблея діл. кіл : Ін-т соц. іміджмейкінгу, 2006. - 311 с. - (Ювеліри України ; т. 1).

4. Шкляр В. Елементал : [роман] / Василь Шкляр. - Львів : Кальварія, 2005. - 196, [1 ] с. - (Першотвір).

Два автори

1. Матяш І. Б. Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Угорщині : історія, спогади, арх. док. / І. Матяш, Ю. Мушка. - К. : Києво-Могилян. акад., 2005. - 397, [1] с. - (Бібліотека наукового щорічника "Україна дипломатична" ; вип. 1).

2. Ромовська 3. В. Сімейне законодавство України / 3. В. Ромовська, Ю. В. Черняк. - К. : Прецедент, 2006. - 93 с. - (Юридична бібліотека. Бібліотека адвоката) (Матеріали до складання кваліфікаційних іспитів для отримання Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю ; вип. 11).

3. Суберляк О. В. Технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. В. Суберляк, П. І. Баштанник. - Львів : Растр-7, 2007. - 375 с.

 

Три автори

1. Акофф Р. Л. Идеализированное проектирование: как предотвратить завтрашний кризис сегодня. Создание будущего организации / Акофф Р. Л., Магидсон Д., Эддисон Г. Д. ; пер. с англ. Ф. П. Тарасенко. - Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2007. - XLIII, 265 с.

Чотири автори

1. Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва / [ Вітвіцький В. В., Кисляченко М. Ф., Лобастов І. В., Нечипорук А. А.]. - К. : НДІ "Украгропромпродуктивність", 2006. - 106 с. - (Бібліотека спеціаліста АПК. Економічні нормативи).

2. Механізація переробної галузі агропромислового комплексу : [підруч. для учнів проф.-техн. навч. закл.] / О. В. Гвоздев, Ф. Ю. Ялпачик, Ю. П. Рогач, М. М. Сердюк. - К. : Вища освіта, 2006. - 478, [1] с. - (ПТО: Професійно- технічна освіта).

П'ять і більше авторів

1. Психология менеджмента / [ Власов П. К., Липницкий А. В., Лущихина И. М. и др.]; под ред. Г. С. Никифорова. - [3-е изд.]. - X. : Гуманитар. центр, 2007. - 510с.

2. Формування здорового способу життя молоді : навч.-метод. посіб. для працівників соц. служб для сім'ї, дітей та молоді / [Т. В. Бондар, О. Г. Карпенко, Д. М. Дикова-Фаворська та ін.]. - К. : Укр. ін-т соц. дослідж., 2005. - 115 с. - (Серія "Формування здорового способу життя молоді": у 14 кн., кн. 13).

Без автора

1. Історія Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря / [авт. тексту В. Клос]. - К. : Грані-Т, 2007. - 119 с. - (Грані світу).

2. Воскресіння мертвих : українська барокова драма : антологія / [упорядкув., ст., пер. і прим. В. О. Шевчук]. - К. : Грамота, 2007. - 638, [1] с.

3. Тіло чи особистість? Жіноча тілесність у вибраній малій українській прозі та графіці кінця XIX - початку XX століття : [антологія / упоряд.: Л. Таран, О. Лагутенко]. - К. : Грані-Т, 2007. - 190, [1] с.

4. Проблеми типологічної та квантитативної лексикології : [зб.наук.праць / наук. ред. Каліущенко В. та ін.]. - Чернівці: Рута, 2007. - 310 с.

 

Багатотомний документ

1. Історія Національної академії наук України, 1941-1945 / [упоряд. Л. М. Яременко та ін.]. - К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2007- . - (Джерела з історії науки в Україні).

Ч. 2 : Додатки - 2007. - 573, [1 ] с.

2. Межгосударственные стандарты : каталог в 6 т. / [сост. Ковалева И. В., Рубцова Е. Ю. ; ред. Иванов В. Л.]. - Львов : НТЦ "Леонорм-Стандарт", 2005- . - (Серия "Нормативная база предприятия").

Т. 1. - 2005. - 277 с.

3. Дарова А. Т. Неисповедимы пути Господни... : (Дочь врага народа) : трилогия / А. Дарова. - Одесса : Астропринт, 2006- . - (Сочинения : в 8 кн. /А. Дарова ; кн. 4).

4. Кучерявенко Н. П. Курс налогового права : Особенная часть : в 6 т. / Н. П. Кучерявенко. - X. : Право, 2002-

Т. 4: Косвенные налоги. - 2007. - 534 с.

5. Реабілітовані історією. Житомирська область : [у 7 т.]. - Житомир : Полісся, 2006-. - (Науково-документальна серія книг "Реабілітовані історією": у 27 т. / голов, редкол.: Тронько П. Т. (голова) [та ін.]). Кн. 1 / [обл. редкол.: Синявська І. М. (голова) та ін.]. - 2006 . - 721, [2] с.

6. Бондаренко В. Г. Теорія ймовірностей і математична статистика. Ч. 1 / В. Г. Бондаренко, І. Ю. Канівська, С. М. Парамонова. - К. : НТУУ "КПІ", 2006. - 125 с.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.16.210 (0.018 с.)