Застосування теорій мотивації вТзОВ кафе “Ольга” підприємствіМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Застосування теорій мотивації вТзОВ кафе “Ольга” підприємствіНазва теорії моти-вації Короткий зміст та особливості застосування Обгрунтування можливості застосування в організації Елементи системи матеріального стимулювання праці в яких знаходить відоб-раження теорія
Теорія потреб Туган-Баранов-ського   Виділив п’ять груп потреб: 1.фізіологічні; 2.статеві;3.симптома-тичні інстинкти; 4.альтруїстичні; 5.потреби фактичного характеру Статеві і альтруїстичні потреби на даному підприємстві не можуть бути задоволені. Людина сама задовільняє себе в цих потребах. До цієї групи можна віднести такі потреби, як з/п, надбавки, премії.
Ієрархія потреб Маслоу Потреби діляться на первинні і вторинні. Це потреби в їжі, воді, одежі, сексі тощо; потреби у захисті від психологічної і фізичної небезпеки; потреби відчувати причетність до подій; потреби поваги з боку оточення; потреби у реалізації своїх можли-востей.   Потреби, яким приділена увага в даній теорії, використовується для отри-мання більшої віддачі праців­ни­ків. Для отримання якісних результатів потрібно проводити заходи, що задо-вольняли превинні і вторинні потреби працівників. Використання таких методів передбачає своєчасну виплату заробітної плати, збільшення уваги до кожної особи, допомога у вирішені її особистих проблем. Результатом застосування даної теорії в кафе є підвишення віддачі працівників, бажання краще працювати та підвищувати свій професійний рівень. Компенсація на придбання продуктів, дотація на оплату послуг, дотація на дітей, встановлення зарплати відповідно до кваліфікаційного рівня, професійних можливостей працівників.    
Продовження таблиці 3
Теорія потреб Мак-Клел-ланда Виділяється три потреби, які мотивують людину-влада, успіх, причетність. Досягнення максимальних результа-тів діяльності на підприємстві згідно теорії потреб Мак-Клелланда полягає у задоволенні таких потреб людини, як потреба у владі, успіху, причетності. Це передбачає вивчення можливостей і вмінь людини, застосування цих зусиль при визначенні місця роботи. Важливим є диференційований підхід до кожного працівника. Розмір і структура з/п.
Двофак-торна те-орія Гер-цберга Виділяються гігієнічні і моти-ваційні фактори. Гігієнічні фактори (нижній порядок) не дають появи-тись незадоволен-ню роботою.Моти-вації (вищий поря-док) впливають на поведінку. Наслідком застосування гігієнічних факторів у кафе є стимулювання подальшого розвитку незадоволення роботою працівника (мотивуючої дії немає). Врахування мотиваційних факторів дає можливість формувати поведінку працівника. Дана теорія знахо-дить відображення в наступних елемен-тах: заробіток (він повинен відображати можли-вості та вмін-ня людини, повинен стимулювати до по-дальшого росту). Обов’язковим фак-тором є умови ро-боти (достатнє освіт-лення, якісна техніка, техніка безпеки, зручне розташування робочих місць).
Теорія очікувань (Врума) Базується на очікува-нні появи якоїсь по-дії. Виділяють наступні очікування: по від ношенню до “затрат результатів”;по відно-шенню до “результа-тів-винагород”; по відношенню до цін-ності заохочення або винагороди. Дана теорія у кафе застосовується при дотримуванні певних норм та правил. Дія даної теорії можлива лише при певній винагороді, при якій ро-бітник згоджується на затрату певних зусиль і отримання позитивного результату. Якщо винагорода не буде достатньою то застосування цієї теорії не принесе позитивних результатів. Основними елеме-нтами матеріального стимулювання, в яких знаходить відображення дана теорія є: премії, надбавки, піклування про добробут, підвищення зарплати працівникам.
Теорія справед-ливості Працівники суб’єк-тивно співставляють свою винагороду з затраченими зусил-лями та з винагоро-дами інших праців-ників. Доки винаго-рода не буде спра-ведливою, віддача в роботі буде низькою Застосовуючи дану теорію на практиці, для отримання результатів її дій потрібно зберігати принцип справедливості, тобто, при певних проблемах матеріального стимулювання потрібно забезпечити вищу зарплату тим працівникам, які внесли більший вклад у розвиток підприємства Основними елемен-тами, на основі яких діє дана теорія є: премії, надбавки тим працівникам, які працюють про-дуктивніше, забез-печення їм більшого рівня зарплати в порівнянні з іншими.  
Продовження таблиці 3
Комплек-сна проце-сійна тео-рія (Пор-тера і Лоулера) Базується на моделі, яка вра-ховує цінність винагороди, зв’язки “зусилля-ви-нагорода”, здібності, харак-тер, роль праців-ника. Дана теорія має практичне застосуван-ня на підприємстві. Вона показує нас-кільки можливим є об’єднання таких понять як здібність, результати, вина-города, задоволення й сприйняття в межах єдиної взаємозв’язаної системи. Основний моти-ваційний принцип да-ного п-ва, який встановило керівниц-тво, і який розуміють працівники, ­­ ре-зультативна праця веде до задоволеня. Так як дана теорія поєднує в собі еле-менти всіх інших теорій то її засто-сування відобра-жається в: зарпла-ті, преміях, над-бавках, винаго-родах.
Теорія матеріа-льного стимулювання Базується на викори-станні систем матеріа-льного стимулюван-ня праці і розподілу з/п у відповідністю із дією закону розподілу за кі-лькістю і якістю праці. Теорія має практичне застосування. Хто виконує з працівників якісну продукцію та вбільшій кількості той отримує більшу з/п. Основними елеме-нтами є з/п, премії, надбавки.

 

В табл. 4 розраховуємо фактичну з/п працівників

Таблиця 4

Результати розрахунку фактичної заробітної плати працівників

  Посадові особи Поса-довий оклад, грн. Надбавки (доплати) Премії Величина місячної заробітної плати,грн
Характер Величина, грн Характер Величина, грн
Директор       За еконо-мічні по- казники    
Заступник директора з економіки   За науко-вий сту-пінь        
Заступник директора з реалізації            
Працівник бухгалтерія            
Працівник від-ділу обслуго-вуання та реа-лізації п-ції     За кваліфі-кацію        
Служба робо-ти з інвентарем   За стаж ро-боти        
Працівник обслуговуючо-го персоналу            
Працівник транспортної бригади   За понад нормову роботу        
Всього 4600
Середня заробітна плата 230

В табл. 5 розраховуємо раціональну з/п працівників

Таблиця 5

Результати розрахунку раціональної заробітної плати працівників

  Посадові особи Поса-довий оклад, грн. Надбавки (доплати) Премії Величина місячної заробітної плати,грн
Характер Величина, грн Характер Величина, грн  
Директор       За еконо-мічні по- казники
Заступник директора з економіки   За науко-вий сту-пінь    
Заступник директора з реалізації            
Заступник директора з організацій-них питань       За новизну втілених рішень    
Працівник бухгалтерія            
Працівник відділу обс-луговування та релізації продукції     За кваліфі-кацію        
Працівник відділ конт-ролю обслу-говування та якості про-дукції           За оновле-ння прист-роїв т/б        
Служба роботи з інвентарем     За стаж ро-боти        
Працівник обслуговую-чого персо-налу            
Працівник транспорт-ної бригади   За понад нормову роботу        
Працівник цеху з виро-бництва морозива       За переви-конання плану      
Всього 8000
Середня заробітна плата 250

 

 

КОНТРОЛЮВАННЯ

Контролювання-це вид управлінської діяльності по забезпеченню процесу, з допомогою якого

Керівництво організації визначає, наскільки правильні його управлінські рішення ,Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.232.99 (0.012 с.)