Завдання 1-16 мають по чотири або п ять варіантів відповідей, з яких лише одна правильна. Оберіть правильну відповідь і вкажіть її.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Завдання 1-16 мають по чотири або п ять варіантів відповідей, з яких лише одна правильна. Оберіть правильну відповідь і вкажіть її.Варіант 17

Завдання 1-16 мають по чотири або п ять варіантів відповідей, з яких лише одна правильна. Оберіть правильну відповідь і вкажіть її.

В уривку зі « Слова о полку Ігоревім »

А Б В Г
       

Не стало вина кривавого,

Закінчили своє погуляння русичі,

Сватів своїх добре напоїли,

Самі полягли за землю Руську.

ужито:

А метафору Б гіперболу В порівняння Г антитезу

З якого твору взято наведений уривок?

А Б В Г
       

Пам`ятайте, як учив мудрий Василь, зібравши круг себе юнаків: при старших годиться мовчати, при мудрих слухати, старшим підкорятися, з рівними і молодими мати згоду і бесіду вести без лукавства, а щонайбільше розумом вбирати. Не лютувати словом, не ганьбити нікого в розмові, не сміятися багато. Очі тримати донизу, а душу вгору.

А із « Поучення » Володимира Мономаха Б зі « Слова про Закон і Благодать » Іларіона

В зі « Слова о полку Ігоревім » Г з « Опису Києва » Іларіона

3. До козацьких літописів належать:

А Б В Г
       

А «Літопис Самовидця » Б «Початковий літопис » В «Галицько-Волинський » Г «Київський літопис »

Невеликий за обсягом вірш і музичний твір про кохання, призначений для сольного співу,

Називається

А Б В Г
       

А елегією Б романсом В баладою Г одою

Першим твором нової української літератури вважають

А Б В Г
       

А «Причинну » т. Шевченка Б «Чорну раду » П. Куліша

В «De libertate » Г. Сковороди Г «Енеїду » І. Котляревського

6. Перший фольклорно-літературний збірник нової української літератури в Галичині називався:

А Б В Г Д
         

А «Зоря Галичини » Б «Руська трійця » В «Джерело Галичини » Г «Русалка Дністрова » Д «Вибране »

7. Твір «Причинна » Т. Шевченка за жанром є:

А Б В Г Д
         

А баладою в романтичному дусі Б соціально-побутовою поемою

В ліричним пейзажним віршем Г драматичною поезією Д драматичною поемою

8. Леся Череванівна й Петро Шраменко в романі П. Куліша «Чорна рада » - уособлення:

А Б В Г Д
         

А нещасливого кохання Б ідеального сімейного життя В перешкод на шляху закоханих

Г перепонів в особистому житті Д невміння порозумітися через дрібниці

9. Темою твору Т. Шевченка «Назар Стодоля » є:

А Б В Г Д
         

А історія закоханих козака і дівчини Б історичне козацьке минуле та звичаї народу

В показ соціальних суперечностей як перешкоди на шляху до особистого щастя

Г боротьба козаків за свою незалежність Д показ зажерливості козацької старшини

10. Хутір у романі П. Куліша «Чорна рада » - це символ:

А Б В Г Д
         

А ідеального життя українців Б відособленості української нації

В ситого, самовпевненого багатія Г сварок та негараздів Д занедбаного обійстя

11. Колективний герой у художньому творі – це:

А Б В Г Д
         

А зображення рис якогось конкретного колективу людей Б узагальнений образ якогось загального поняття

В вигаданий, фантастичний образ Г конкретний образ кількох героїв Д той, що вміє прилаштуватися до колективу

12. Укажіть рядок із помилкою в періодизації української літератури:

А Б В Г Д
         

А давня українська література – XIV- XVIII ст. Б прадавня українська література – період Київської Русі

В нова українська література – з 1798 р. до XX ст.

Г прадавня українська література – до кінця XIII ст. Д новітня література – XX - початок XXI ст.

13. Матір`ю для Енея ( І. Котляревський «Енеїда ») була:

А Б В Г Д
         

А Сівілла Б Юнона В Венера Г Амата Д Дідона

14. Хто з митців слова так охарактеризував Г. Квітку-Основ`яненка:

А Б В Г Д
         

Тебе люде поважають,

Добрий голос маєш,

Співай же їм, мій голубе…?

А М. Костомаров Б Є. Гребінка В В. Забіла Г Т. Шевченко Д І. Котляревський

15. « Маруся » Г. Квітки-Основ`яненка має ознаки

А Б В Г Д
         

А орнаменталізму Б романтизму В класицизму Г сентименталізму Д реалізму

Укажіть автора збірки « Сад божественних пісень »

А Б В Г Д
         

А І. Величковський Б М. Мірошниченко В І. Котляревський Г Т. Шевченко Д Г. Сковорода

Завдання 17-20 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою ( один варіант зайвий )

Установіть відповідність між твором та його жанром

       

Назар Стодоля » Т. Шевченка 2. «Енеїда » І. Котляревського

3. «Чорна рада » П. Куліша 4. «Повість минулих літ »
А літопис Б роман В драма Г поема Д оповідання

18. Установіть відповідність між героєм « Енеїди » І. Котляревського та його описом:

       

Нептун

Венера

Турн

Зевс А головний серед богів, любить сивуху

Б товстий, високий, кучерявий, обточений, як огірок; любить

Гроші і війну

В мати, що любить своє дитя й хоче допомогти в життєвих

Ситуаціях

Г керує вітрами, не стидається брати хабарі

Д повелитель моря, жадібний до грошей, дряпічка

Установіть відповідність між літературними творами та їхніми героями

       

Собака і Вовк » Г. Сковороди

Всесвітній потоп »

Літопис Самовидця

Назар Стодоля » Т. Шевченка

А Титар

Б І. Мазепа

В І. Брюховецький

Г Ной

Д Гнат Карий

Установіть відповідність між художнім засобом і поетичними рядками, у яких його використано

       

Риторичне звертання

Порівняння

Анафора

Синекдоха А Не одцуравсь того слова,

Що мати співала,

Як малого повивала…

Б Добридень же,тату, в хату!

На твоїм порогу

Благослови моїх діток…

В В своїй хаті, своя й правда,

І сила, і воля…

Г Що не в Украйні поховають,

Що не в Украйні буду жить,

Людей і господа любить.

Д Все осталось, все сумує,

Як руїни Трої.

У завданнях 21-24 запишіть відповідь словом, словосполученням чи реченням

21. Гостре висміювання російського імперського режиму, викриття його антинародної суті є у творах Т. Шевченка ( запишіть не менше 2 творів) ________________________________

_______________________________________________________________________________________

22. Елементи фантастики, драматичний напружений сюжет і трагічне закінчення характерні для жанр______________________________________________________________________________

23. Двоскладова стопа з наголосом на другому складі називається _________________________

24. Козацькими літописами є ( запишіть не менше трьох творів ) _________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Завдання 25 потребує розгорнутої відповіді на запитання

Чому поему І. Котляревського « Енеїда » « називають енциклопедією народного життя »?

Варіант 18

Завдання 1-16 мають по чотири або п ять варіантів відповідей, з яких лише одна правильна. Оберіть правильну відповідь і вкажіть її.

До біблійних належить крилатий вислів

А Б В Г
       

А всесвітній потоп Б ахіллесова п`ята В гордіїв вузол Г прийшов, побачив, переміг

До родинно-побутових належать пісні

А Б В Г
       

А кріпацькі; Б чумацькі; В бурлацькі; Г про кохання;

Про історію періоду Київської Русі розповідає літопис

А Б В Г
       

А С. Величка Б Самовидця В Г. Грабянки Г « Повість минулих літ »

До основних мотивів народних пісень про кохання НЕ належить мотив

А Б В Г
       

А вірності Б розлуки закоханих В визволення з неволі Г зрадженого кохання

Твір « Катерина » Т. Шевченко присвятив

А Б В Г
       

А К. Брюллову Б В. Григоровичу В В. Жуковському Г Я. де Бальмену

Жадібності, марнославству та іншим людським вадам протиставлено « совість, як

Чистий кришталь » у творі

А Б В Г
       

А « Чорна рада » П. Куліша Б « І мертвим, і живим…» Т. Шевченка

В « Три як рідні брати » Ю. Федьковича Г « Всякому місту – звичай і права » Г. Сковороди

Бурлескно-травестійною поемою є

А Б В Г
       

А « Наймичка » Т. Шевченка Б « Інститутка » Марка Вовчка

В « Енеїда » І. Котляревського Г « Бджола і Шершень » Г. Сковороди

Обряди сватання та поховання описано у творі

А Б В Г Д
         

А П. Куліша ( «Чорна рада ») Б Т. Шевченка ( «Катерина »)

В Ю. Федьковича ( «Три як рідні брати »)

Г Марка Вовчка («Інститутка ») Д Г. Квітки-Основ`яненка ( «Маруся »)

Серйозні теми та проблеми зображує зумисне веселим, часом навіть вульгарним стилем,

«переодягає» персонажів однієї країни в одяг і характери зовсім іншого народу та історичного

Часу автор твору

А Б В Г Д
         

А «Енеїда » І. Котляревський Б «Чорна рада » П. Куліш В «Лілея » Т. Шевченко

Г «Маруся » Г. Квітка-Основ`яненко Д «Орел і Черепаха » Г. Сковорода

До « Руської трійці » належали письменники

А Б В Г Д
         

А М. Шашкевич, В. Забіла, М. Петренко Б М. Шашкевич, М. Петренко, Є. Гребінка

В М. Шашкевич, Є. Гребінка, М. Костомаров

Г М. Шашкевич, Я. Головацький, І. Вагилевич Д М. Шашкевич, П. Гулак-Артемовський, В. Забіла

Зразком сатиричного послання у творчості Т. Шевченка є твір

А Б В Г Д
         

А «Думка » Б «Наймичка » В «Катерина » Г «Ісаія. Глава 35 » Д «І мертвим, і живим…»

Прочитайте уривок із поеми « Катерина » Т. Шевченка

А Б В Г Д
         

Катерино, серце моє!

Лишенько з тобою!

Де ти в світі подінешся

З малим сиротою ?

А епілогу Б прологу В експозиції Г кульмінації Д ліричного відступу

Художньою основою для твору « Енеїда » І. Котляревського став твір

А Б В Г Д
         

А Гомера Б Цицерона В Вергілія Г Г. Сковороди Д І. Величковського

Ідеалізує головних героїв свого твору

А Б В Г Д
         

А П. Куліш ( « Чорна рада » ) Б Г. Квітка-Основ’яненко ( « Маруся » ) В Марко Вовчок ( « Інститутка » )

А « Собака і Вовк »

Б « Інститутка »

В « Причинна »

Г « Чорна рада »

Д « Маруся »

Енеїда »

Маруся »

Наймичка »

Біблія А Мойсей

Б Анхіз

В Ганна

Г Сомко

Д Василь

Наум

Гвинтовка

Марко

Турн А « Наймичка »

Б « Чорна рада »

В « Енеїда »

Г « Маруся »

Д « Інститутка »

Ямб

Хорей

Дактиль

Древнє чоловіче коло

В …ночами про подвиг

я марив малим…

Г В райдугу чайка летіла.

Хмара спливала на схід.

Д Село неначе погоріло,

Неначе люди подуріли…

Варіант 19

Зразком шкільної драми є

А Б В Г
       

А Яким Сомко

Б Матвій Гвинтовка

В Михайло Черевань

Г Іван Брюховецький

Д Васюта Золотаренко

А І. Брюховецького

Б М. Гвинтовки

В І. Шрама

Г Кирила Тура

Д М. Череваня

Черевань

Шрам

Брюховецький

Гвинтовка

А флюгер на шпилі

Б попівська ряса й шабля

В пасіка на хуторі

Г мішечок із травами

Д гетьманська булава

Метафора

2 риторичне запитання

Антитеза

Порівняння

Б Аж у душі похолоне,

Аж замре серденько.

В Не щебечи, соловейку,

Як сонце пригріє!

Г За городом качки пливуть,

Каченята прячуть…

Вбогі дівки заміж ідуть,

А багаті плачуть.

Наймичка »

Маруся »

Три як рідні брати »

Причинна »

А оповідання

Б балада

В повість

Г легенда

Д поема

Класицизм

Бароко

Сентименталізм

Реалізм

Б І. Котляревський

Г Нестор Літописець

Д Г. Сковорода

Варіант 20

Називається

А Б В Г
       

Прочитайте уривок.

А Б В Г Д
         

Будеш, батьку, панувати,

Поки живуть люди;

Поки сонце з неба сяє,

Тебе не забудуть!

Такими словами звертається Т. Шевченко до

А Г. Квітки-Основ`яненка Б Марка Вовчка В І. Котляревського Г Г. Сковороди Д П. Куліша

А) Вірний продовжувач політики Б. Хмельницького, наказний гетьман, носій авторської ідеї,наділений ідеальними рисами народного героя – лицарством, мужністю, шляхетністю.

Б) Паволоцький полковник, загартований у жорстоких боях, освічена людина, збагачена життєвим досвідом, наділена державним розумом, уособлення патріотично-героїчних сил української нації.

В) Курінний отаман, втілює могутній волелюбний дух запорозького козацтва, неприборканий і загадковий, відчайдушний і непередбачуваний.

Г) Хитрий, підступний, мстивий, і жорстокий, уособлення державно-політичного авантюризму, здобуває владу підкупами, інтригами, обманом.

Ямб

Хорей

Дактиль

Амфібрахій

А Піднялися крила

Сонних вітряків…

Древнє чоловіче коло

В …ночами про подвиг

я марив малим…

Г В райдугу чайка летіла.

Хмара спливала на схід.

Д Село неначе погоріло,

Неначе люди подуріли…

Класицизм

Бароко

Сентименталізм

Реалізм

Б І. Котляревський

Г Нестор Літописець

Д Г. Сковорода

Г. Сковорода

Т. Шевченко

3 Г. Квітка-Основ`яненко

Марко Вовчок

А « Собака і Вовк »

Б « Інститутка »

В « Причинна »

Г « Чорна рада »

Д « Маруся »

Вовк » )

Варіант 17

Завдання 1-16 мають по чотири або п ять варіантів відповідей, з яких лише одна правильна. Оберіть правильну відповідь і вкажіть її.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.175.107.77 (0.014 с.)