ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ (ДСТУ 3017-95)Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ (ДСТУ 3017-95)Видання документ, який пройшов редакційно-видавниче опрацювання, виготовлений друкуванням, тисненням, або іншим способом, містить інформацію, призначену для поширення, і відповідає вимогам державних стандартів, інших нормативних документів щодо їхнього видавничого оформлення і поліграфічного виконання.
Брошура книжкове видання обсягом від 4 до 48 сторінок.
Видання бібліографічне інформаційне видання упорядкованої сукупності бібліографічних записів.
Видання бібліографічно-практичне видання відомостей з технології, техніки й організації виробництва, а також інших галузей суспільної практики, призначене для фахівців певного профілю та відповідної кваліфікації.
Довідкове видання видання коротких відомостей наукового чи прикладного характеру, розміщених за порядком, зручним для їх швидкого пошуку, не призначене для суцільного читання.
Видання інформаційне видання систематизованих чи узагальнених відомостей відносно опублікованих чи неопублікованих даних з першоджерел, випущене друкарським способом, що здійснюють науково-інформаційну діяльність.
Видання книжкове видання у вигляді блока скріплених у корінці аркушів друкованого матеріалу будь-якого формату в обкладинці чи оправі.
Видання навчальне видання систематизованих відомостей наукового або прикладного характеру, викладених у зручній для вивчення та викладання формі.
Видання наукове видання результатів теоретичних і (чи) експеримен­тальних досліджень, а також підготовлених науковцями до публікації пам'яток культури, історичних документів та літературних текстів.
Видання науково-виробниче видання відомостей результатів теоретичних та (чи) експериментальних досліджень, а також конкретних рекомендацій щодо їх впровадження у практику.
Продовження табл. 3.1
Видання науково-популярне видання відомостей теоретичних та (чи) експериментальних досліджень в галузі науки, культури і техніки, і викладених у формі, доступній читачам-нефахівцям.
Видання неперіодичне видання, що виходить одноразово, продовження якого не передбачене.
Видання оглядове інформаційне видання публікації одного чи декількох оглядів, які відображають підсумки аналізу та узагальнення відомостей з різних джерел.
Видання періодичне видання, що виходить через певні проміжки часу, має заздалегідь визначену постійну щорічну кількість і назву нумерованих чи датованих, однотипно оформлених випусків, які не повторюються за змістом.
Видання реферативне інформаційне видання сукупності бібліографічних записів, включно з рефератами.
Видання серійне видання, що виходить протягом часу, тривалість якого заздалегідь не визначена, як правило, нумерованими чи датованими випусками (томами) з постійною спільною назвою.
Дайджест видання публікацій у вигляді добірки витягів із конкретного тексту, відібраних і згрупованих таким чином, щоб дати про нього загальне уявлення, чи добірки найцікавіших матеріалів, передрукованих з інших видань.
Довідник довідкове видання прикладного характеру, побудоване за абеткою назв статей або в систематичному порядку.
Експрес-інформація періодичне реферативне видання розширених і зведених рефератів найактуальніших опублікованих зарубіжних матеріалів або неопублікованих вітчизняних документів, призначене для оперативного інформування фахівців.
Енциклопедія довідкове видання зведення основних відомостей з однієї чи усіх галузей знань і практичної діяльності, викладених у коротких статтях, розташованих за абеткою їхніх назв або в систематичному порядку.
Журнал періодичне журнальне видання, яке виходить під постійною назвою, має постійні рубрики, містить статті, реферати, інші матеріали з різних громадсько-політичних , наукових, виробничих та інших питань, літературно-художні твори, ілюстрації, фотографії.
Продовження табл. 3.1
Журнал виробничо- практичний періодичне журнальне видання статей і матеріалів з технології, техніки, економіки, організації виробництва або практичної діяльності з методичними розробками, призначене для працівників певної галузі.
Журнал науковий періодичне журнальне видання, яке включає статті та матеріали теоретичного і прикладного характеру, призначене переважно для фахівців певної галузі науки.
Журнал науково- популярний періодичне журнальне видання, яке вміщує статті та матеріали з основ наукових знань з популярними відомостями щодо теоретичних та (чи) експериментальних досліджень у галузях науки, культури, практичної діяльності, що служить поширенню знань та самоосвіти.
Журнал популярний періодичне журнальне видання статей і матеріалів з різноманітних питань, а саме: культура, спорт, побут тощо, призначене для широкого кола читачів.
Журнал реферативний періодичне реферативне видання, офіційно зареєстроване як журнал.
Збірник видання, що містить ряд творів.
Збірник наукових праць збірник матеріалів досліджень, виконаних у наукових установах, навчальних закладах чи товариствах.
Книга книжкове видання обсягом понад 48 сторінок.
Конспект лекцій навчальне видання, яке містить стислий виклад курсу лекцій або окремих розділів навчальної дисципліни.
Курс лекцій - навчальне видання, яке вміщує повний виклад тем навчальної дисципліни, визначених програмою.
Матеріали конференції (з’їзду, симпозіуму) неперіодичний збірник підсумків конференції, доповідей, рекомендацій та рішень.
Моновидання видання, що містить один твір.
Монографія наукове книжкове видання повного дослідження однієї проблеми або теми, що належить одному чи декільком авторам.
Підручник навчальне видання з систематизованим викладом дисципліни (її розділу, частини), що відповідає навчальній програмі та офіційно затверджене як таке.
Посібник видання, призначене на допомогу в практичній діяльності чи в оволодінні навчальною дисципліною.
Продовження табл. 3.1
Посібник навчальний навчальне видання, що доповнює або частково (повністю) замінює підручник та офіційно затверджене як таке.
Посібник навчальний наочний навчальне образотворче видання матеріалів на допомогу у вивченні, викладанні чи вихованні.
Посібник навчально-методичний навчальне видання з методики викладання навчальної дисципліни (її розділу, частини) або з методики виховання.
Посібник наочний видання, зміст якого передається , в основному, зображувальними засобами.
Посібник практичний виробничо-практичне видання, призначене для практиків, що оволодівають знаннями та навичками при виконанні будь-якої роботи, операції, процесу.
Практикум навчальне видання практичних завдань і вправ, що сприяють засвоєнню набутих знань, умінь і навичок.
Препринт наукове видання з матеріалами попереднього характеру, які публікуються до виходу у світ видання, в якому вони мають бути вміщені.
Програма навчальна навчальне видання, що визначає зміст, обсяг, а також порядок вивчення і викладання певної навчальної дисципліни чи її розділу.
Рекомендації методичні навчальне або виробничо-практичне видання роз‘яснень з певної теми, розділу або питань навчальної дисципліни, роду практичної діяльності, з методикою виконання окремих завдань, певного виду робіт, а також заходів.
Розмовник популярний чи мовний словник загальнопобутової лексики, фразеології, що служить посібником із спілкування.
Серія видання, однотипово оформлення, що включає сукупність томів, об’єднаних спільністю задуму, тематики, цільовим або читацьким призначенням.
Словник довідкове видання упорядкованого переліку мовних одиниць (слів, словосполучень, фраз, термінів, імен, знаків), доповнених відповідними довідковими даними.
Словник енциклопедичний енциклопедія, статті якої викладені в стислій формі та розташовані за абеткою їхніх назв.
Продовження табл. 3.1
Словник мовний словник переліку мовних одиниць з їхніми характеристиками або перекладом іншою (іншими) мовою (мовами).
Словник термінологічний словник термінів і визначень певної галузі знання.
Словник тлумачний мовний словник, що пояснює значення слів певної мови, дає граматичну, стилістичну характеристики, приклади застосування та інші відомості.
Стандарт нормативне виробничо-практичне видання з комплексом норм, правил та вимог щодо об’єкта стандартизації, встановлених і затверджених відповідно до чинного законодавства.
Статут офіційне видання зведених правил, які регулюють принципи організації та порядок діяльності.
Тези доповідей (повідомлень) наукової конференції науковий неперіодичний збірник матеріалів попереднього характеру, таких як анотації, реферати доповідей чи повідомлень, опублікованих до початку конференції.
Текст лекцій навчальне видання, у якому викладені матеріали певних розділів навчальної дисципліни.

 

 

АНОТАЦІЯ ТА РЕФЕРАТ

 

Анотація - коротка характеристика твору друку або неопублікованої роботи з точки зору змісту, читацького призначення, форми та інших областей, які доповнюють бібліографічний опис.

Анотація дає змогу виявити наукове та практичне значення твору, його новизну. В документі не слід переказувати зміст (висновки, рекомендації, фактичний матеріал та ін.), використовувати складні мовні вживати вступні фрази типу - автор книги розглядає, показує і т.д.

Зміст анотації повинен включати:

  • дані про автора - вчена ступінь, звання та ін.
  • конкретна форма анотованого твору - монографія, підручник навчальний посібник тощо.

· предмет (об'єкт) викладу та його основна характеристика - основне ядро теми та аспекти його висвітлення, стан, зміни (процеси, відбуваються з ним), місце і час, протягом якого вони перебігають.

Відмінні ознаки твору: новизна змісту, специфіка подання матеріалу, постановка проблеми, нова методика, узагальнення літературних джерел, нова оцінка фактів, нова концепція, конкретні рекомендації практичного характеру.

Конкретна читацька адреса - спеціальність або спеціалізація читача, додаткове коло читачів, крім основного.

Об'єм анотації не повинен перевищувати 600 друкованих знаків.

Реферат - стислий виклад змісту твору друку (його частини) або неопублікованої роботи (її частини) з основними висновками і фактич­ними даними.

Основні аспекти змісту документа в рефераті: предмет дослідження, мета роботи, основні результати, методи та умови дослідження, реалізація результатів, основна характеристика технологічних процесів чи виробів, нова інформація про відомі явища, предмети і т.д.

Матеріал реферату подається у формі констатації або опису фак­тів. Інформація наводиться точно, коротко, без перекручування та суб'єктивних оцінок. У рефераті допускається включати ілюстрації та таблиці, якщо вони відображають основний зміст роботи чи скорочують текст.

Встановлено, що реферат має достатню семантичну еквівалент­ність, якщо його об'єм перебуває в межах 1/8 (10 -15%) об'єму реферованої статті. Цій вимозі практично відповідають автореферати ди­сертацій. Таке співвідношення не може бути рекомендоване для книг. Як правило, для книг об'єм реферату не повинен перевищувати одного друкованого аркуша.

У рефераті (анотації) повинна застосовуватися стандартизована та рекомендована термінологія, а при її відсутності - найбільш вживана, прийнята в науковій і технічній літературі. В документи дозволяється включати необхідну додаткову інформацію: назву організації (установи) і країни, де виконана робота.


РУКОПИС НАУКОВОГО ТВОРУПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-29; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.239.91 (0.011 с.)