Теми для підготовки доповідейМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Теми для підготовки доповідей1. Особливості поділу тексту наукової роботи;

2. Посилання в науковій роботі.

3. Підготовка та оформлення тез доповіді, доповіді.

4. Написання та оформлення анотації.

5. Написання та оформлення статті.

6. Написання та оформлення реферату.

7. Написання та оформлення рецензії.

8. Написання та оформлення курсової та дипломної(магістерської) роботи.

Бібліографічний список

Обов’язкова література: (1),(2),(5),(10).

Додаткова література: (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9).


МЕТОДИЧНі РЕКОМЕНДАЦії до виконання індивідуальних завданнь

У посібнику передбачаються індивідуальні завдання, які спрямовані на поглиблення та розширення знань стосовно певних проблем розвитку науки та наукового пізнання, носять практично спрямований прикладний характер.

Індивідуальні завдання є однією з форм навчання у вищий школі, що має на меті поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які студенти отримують в процесі навчання, а також застосування цих знань на практиці, розвиток творчих здібностей, актуалізацію мотивів як навчально-пізнавальної, так і наукової та інноваційної діяльності студентів. Індивідуальні завдання виконуються окремо кожним студентом під керівництвом викладача.

Індивідуальні завдання з дисципліни «Основи наукових досліджень» виконуються у формах, що передбачають складання: картотеки (Додаток А) , анотації, рецензії, реферату. Роботи, що виконуються студентами, мають носити не інформаційний, а творчий характер. В них повинні відображатися точки зору різних авторів по тому чи іншому питанню, а також висновки студента щодо теоретичного обґрунтування поглядів авторів на проблему. Оформляти роботу потрібно згідно «Методичних рекомендацій по оформленню рефератів», на паперових носіях, або електроних (CD-диск). Обов’язково титульний аркуш (Додаток Б). В кінці роботи надається список використаної літератури (Додаток В). Індивідуальна робота здається на кафедру не пізніше ніж за 10 днів до сесії.


ІНДИВІДУАЛЬНІ НАУКОВО-ДОСЛІДНІ ЗАВДАННЯ

Студент обирає свій варіант за списком групи 1 за списком – В1, 11 за списком – В 5 та виконує 5 завдань цього варіанту, тобто Завдання 1 – В1, Завдання 2 – В1 , Завдання 3 – В1 і т.д. Тобто індивідуальне науково-дослідне завдання повинно містити 5 пунктів-завдань.

Завдання 1

В.1 (7, 13, 19, 25, 31, 37) Скласти картотеку статей журналів „Фінанси України”, „Общественные науки и современность”, ”Человек”, “Економіка України” за 2009-2010 рр. (не більш двох листів).

В.2 (8, 14, 20, 26, 32, 38) Звести у список статті та монографії зі словосполученням «філософія техніки» у темі а бо назві – за 2009р. (10 видань).

В.3. (9,15,21,27,33,39) Звести у список статті та монографії зі словосполученням «філософія техніки» у темі або назві – за 2010р. (10 видань).

В.4 Скласти картотеку статей журналів „Общественные науки и современность”, „Філософія. Культура. Життя ” – 30 2010 р. (не біль двох сторінок). (10, 16, 22, 28, 34, 40).

В.5. Підготувати анотований реферат, доповідь до захисту реферату: поняття знання та пізнання, види пізнання: чуттєве та раціональне пізнання, форми чуттєвого пізнання (3-5 сторінок). (11, 17, 23, 29, 35).

В.6. Підготувати анотований реферат, доповідь до захисту реферату: композиція та рубрикація наукового тексту, прийоми викладання наукових матеріалів(3-5 сторінок). (12, 18, 24, 30, 36).

Завдання 2

В.1. Відповідно до правил написання і оформлення підготувати анотацію та рецензію до періодичних видань соціально-економічного характеру (на дві статті).

В.2. Звести у список монографії зі словосполученням «філософія техніки» у темі або назві – за 2010р. (3-5 видань).

В.3 Звести у список статті та монографії зі словосполученням «футурологія» у темі або назві – за 2010р. (10 видань).

В.4. Відповідно до правил написання і оформлення підготувати анотацію та рецензію до періодичних видань, що стосуються питань демографії (на дві статті).

В.5. Підготувати анотований реферат, доповідь до захисту реферату: проблема істини наукового знання (3-5 сторінок).

В.6. Підготувати анотований реферат, доповідь до захисту реферату: мова і стиль наукової роботи, вимоги до них, вимоги до змісту наукової роботи, вимоги до оформлення наукової роботи (3-5 сторінок).

Завдання 3

В.1. Відповідно до вимог скласти бібліографію за темами: „Демографічна ситуація в Україні”, „Глобальні філософські проблеми сучасності” (на дві сторінки).

В.2 Звести у список статті та монографії зі словосполученням «утопія» у темі або назві – за 2010р (10 видань).

В.3. Звести у список статті та монографії зі словосполученням «дістопія» (антіутопія) у темі або назві – за 2010р (10 видань).

В.4. Звести у список статті та монографії зі словосполученням «технологічна сингулярність» у темі або назві – за 2010р. (10 видань).

В.5. Підготувати анотований реферат, доповідь до захисту реферату: наука як форма пізнання та соціальний інститут, закономірності розвитку науки. (3-5 сторінок).

В.6. Підготувати анотований реферат, доповідь до захисту реферату: наукова картина світу, її структура, функції в пізнанні та ідеали і норми цього пізнання. (3-5 сторінок).

Завдання 4

В.1. Підібрати та оформити законодавчі акти за темою „Наукові відкриття за захист авторських прав в Україні”.

В.2. Звести у список статті та монографії зі словосполученням «штучний інтелект» у темі або назві – за 2010р. (10 видань).

В.3. Звести у список дисертаційні роботи зі словосполученням «філософія техніки» у темі або назві – за 2009-10р. (скільки можливо).

В.4. Підібрати та оформити законодавчі акти за темою „Допомога науці та впровадження наукових відкриттів в Україні”.

В.5. Підготувати анотований реферат, доповідь до захисту реферату: методи емпіричного дослідження, методи теоретичного дослідження. (3-5 сторінок).

В.6. Підготувати анотований реферат, доповідь до захисту реферату: поняття “закон” у науці. (3-5 сторінок).

Завдання 5

В.1. Написати реферативний огляд за темою: „Наука і її роль в інформаційній цивілізації”, „Сучасні проблеми та перспективи української науки”. Підготувати тези доповіді, підготувати анотований реферат, доповідь до захисту реферату. (3-5 сторінок).

В.2. Скласти список електронних бібліотек де можливо взяти статті за темами «філософія техніки», «футурологія».

В.3. Скласти список електронних бібліотек де можливо взяти будь-яки дисертаційні роботи.

В. 4. Написати реферативний огляд за темою: „Підвищення темпу взаємодії науки та техніки ”.(3-5 сторінок, 5-7 джерел).

В.5. Підготувати анотований реферат, доповідь до захисту реферату: поняття теорії, поняття гіпотези. (3-5 сторінок).

В.6. Підготувати анотований реферат, доповідь до захисту реферату: аргументація і доведення. (3-5 сторінок).

 


Список рекомендованої літератури

Основна література

1. Білуха М.Т. Основи наукових досліджень. – К.: Вища шк.,1997. – 271 с.

2. Ковальчук В.В., Моїсеєв Л.М. Основи наукових досліджень. – К.: Професіонал, 2004. – 208 с.

3. Копаєва Є.В. Основи наукових досліджень: навчальний посібник. -Дніпропетровськ, ДПК ДНУ, 2010. - 112с.

4. Лудченко А.А, Лудченко Я.А., Примак Т.А. Основи наукових досліджень. Навчальний посібник.- К.,Знання, 2001.-114 с.

5. Наринян А.Р., Подзеев В.А. Основи научных исследований: Учебное пособие. – К.: Изд-во Европ. ун-та, 2002. – 110 с.

6. П’ятницька-Позднякова І.С. Основи наукових досліджень у вищій школі: Навч. посіб.- К.:ЦНЛ, 2003.- 116 с.

7. Єріна А.М., Захожай В.Б., Єрін Д.Л. Методологія наукових досліджень: Навчальний посібник.-Київ: ЦНЛ, 2004.-212 с.

8. Стеченко Д.М., Чмир О.С. Методологія наукових досліджень: Підручник.- К.: Знання, 2005.- 309 с.

9. Шейко В.М. , Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: Підручник.- К.: Знання, 2006.- 307 с.

10. Цехмістрова Г.С. Основи наукових досліджень Навчальний посібник. - Київ: Видавничий Дім «Слово», 2004. -240 с.

Додаткова література

1. Аверьянов А.Н. Системное познане мира. Методологические проблемы.-М., 1985.

2. Гадамер Х.Г. Истина и метод.-М.,1988.-320 с.

3. Гайденко Г.Г. Эволюция понятия науки. Становление и развитие научных программ.-М., 1980.-270 с.

4. Галушко В.Г. Вероятностно-статистические методы на автотранспорте. – К.: Вища шк., 1976. – 232 с.

5. Герасимов І.Г. Наукові дослідження.-М.: Думка,1990.-215 с.

6. Герасимов Б.И., Дробышева В.В., Нижегородов Е.В., Терехова Г.И., Злобина Н.В., Основы научных исследований: Форум, 2011г - 272с.

7. Глушко І.М. Основи наукових досліджень.-Харків.Вища школа,1995.-200 с.

8. Гнеденко Б.В. Курс теории вероятностей. – М.: Наука, 1969. – 400 с.

9. Горленко О.І. та ін. Організація творчої діяльності. – К.: Вища школа, 1997. – с. 1 – 115.

10. Горський Д.П., Ивин А.А., Никифоров А.Л. Краткий словарь по логике. – М., 1991. -372 с.

11. Грушко І.М. Основи наукових досліджень. – Харків: Вища школа, 1995. – с. 150 – 167.

12. Доблаев Л.П. Основы работы над книгой.-М.:Книга,1995.-175 с.

13. Доблаев Л.П. Психологические основы работы над книгой. – М.: Книга, 1970. – 72 с.

14. Жеребкін В.Є. Логіка. Підручник.-К.,2001.-304 с.

15. Здобувачу наукового ступеня: Метод. ркомендації / Упоряд. С.В.Сьомін.-ДО.:МАУП,2002-с.-32-33.

16. Івін А.А. Логіка. – М., 1997. – с. 3 – 67.

17. Канке В.А. Філософія. Навчальний посібник.-М.,2000.-246 с.

18. Капица П.Л. Эксперимент, теория, практика. – М.: Наука, 1977. – 420 с.

19. Капица П.Л. Элемент, теория, практика. – М.: Наука, 1974. – 288 с.

20. Кирилов В.И. Старченко А.А. Логика.-М.,1987.-197 с.

21. Кукушкин Е.І. Познание, язык, культура. – М., 1984. С. 61 – 62.

22. Мигдал А. Поиски истины. – М.: Молодая гвардия, 1983. – 239 с.

23. Минаев Е.И. Основы радиоэлектроники. – М.: Радио и связь, 1985. – 488 с.

24. Мінкевич В.Б. Основи роботи над науковим текстом. – К.: Знання, 1998. – с. 1-78.

25. Мостатенко М.В. Філософія. Навчальний посібник. – К., 2001. – с.48.

26. Надольний І.Ф. Філософія. Навчальний посібник. – К., 2001.

27. Научно-технический прогресс. Словарь / В.Г. Горохов, В.Ф. Халипов, - М.: Политиздат, 1987. – 366 с.

28. О внесении изменений в Закон Украины «Об основах государственной политики в сфере науки и научно-технической деятельности» // Голос Украины. 22 декабря 1998 г., №245. – С. 6-12.

29. Популярный экономико-математический словарь / Л.И. Лопатников. – М.: Знание, 1973. – 168 с.

30. Пуанкаре Анри. О науке / Пер. с фр. – М.: Наука, 1983. – 560 с.

31. Пустыльник Е.И. Статистические методы анализа и обработки наблюдений. – М.: Наука, 1968. – 270 с.

32. Рачков П.А. Науковедение. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1974. – 242 с.

33. Рузавин Г.Н. Методы научного исследования. – М., 1974. – с. 1 – 84.

34. Справочник научного работника / А.Р. Мацюк, З.К. Симорт, Я.Н. Шевченко и др. Отв. ред. З.К. Симорт. – К.: Наук. думка, 1989. – 328 с.

35. Шкляр М. Ф. Основы научных исследований: Дашков и Ко, 2009 - 244 с.

36. Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового ступеня: Методичні поради. – К.: Редакція бюлетеня ВАК України, 1999. – 80 с.

 


ДОДАТКИ

Додаток А

Картотека статей щомісячного журналу «Общественные науки и современность»

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; просмотров: 64; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.90.49.108 (0.013 с.)