Які з вказаних статей можуть бути віднесені до малоцінних та швидкозношуваних предметів



Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!



Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Які з вказаних статей можуть бути віднесені до малоцінних та швидкозношуваних предметів



Спецодяг.

 

99. Які з вказаних статей можуть бути віднесені до необоротних активів підприємства:

Нематеріальні активи.

 

100. Як відображається в обліку оприбуткування основних засобів в рахунок внесків до статутного капіталу:

Д 10 К46.

 

101. До якої класифікаційної групи нематеріальних активів слід включити придбане програмне забезпечення:

Авторські та суміжні з ними права.

 

102. В якій оцінці нематеріальні активи включаються у валюту балансу:

За залишковою вартістю.

 

103. Залишкова вартість нематеріальних активів це:

Первісна вартість за вирахуванням зносу.

104. Нематеріальні активи відносяться до:

Необоротних активів

 

105. Як відображається в обліку оприбуткування нематеріальних активів, що отримані безоплатно:

Д 12 К 424.

 

107. Що означає сальдо рахунку 12 “Нематеріальні активи”:

1. Первісну вартість нематеріальних активів.

 

108. Що означає сальдо рахунку 10 “Основні засоби”:

1. Первісну вартість основних засобів.

 

109. Які з вказаних статей можуть бути віднесені до нематеріальних активів :

1. Авторське право та суміжні з ним права.

 

 

110. До нематеріальних активів відносяться::

1.Право користування майном.

 

111. Як відображається в обліку оприбуткування нематеріальних активів в рахунок внесків до статутного капіталу:

Д 12 К 46.

 

112. Як відображається в обліку оприбуткування основних засобів в рахунок внесків до статутного капіталу:

Д 12 К 46.

 

113. Бухгалтерський запис Д 641 К 631 означає:

Відображення суми податкового кредиту.

 

Який документ є підставою для віднесення в дебет рахунку 641 суми ПДВ при сплаті авансу постачальнику

Податкова накладна.

 

115. Первісною вартістю товарів, що внесені до статутного капіталу підприємства, визнається:

1. Погоджена засновниками їх справедлива вартість.

 

 

116. Дебетове сальдо субрахунку 281 "Товари на складi" означає

Наявнiсть товарних запасiв, що знаходяться на оптових базах, складах.

117. Сальдо субрахунку 371 "Розрахунки за виданими авансами" в балансi показується у складi

1. Оборотних активiв

 

Сума виданого авансу в безготiвковiй формi вiдображається записом

1. Д 371 К 311.

 

Нарахування поточних зобов’язань перед постачальником за одержанi матеріали вiдображається записом

1. Д 201 К 631

Нарахування поточних зобов’язань перед постачальником за одержанi товари вiдображається записом

1. Д 281 К 631

Витрати зi сплати залiзничного тарифу при доставцi матеріалів на склад пiдприємства вiдображаються записом

Д 201 К 685.

На якому рахунку облiковуються витрати з доставки матерiалiв на склад пiдприємства

1. 201

 

Який з наведених бухгалтерських рахункiв не вiдноситься до рахунківоблiку виробничих запасiв на промисловому пiдприємствi

1. 10 “Основнi засоби”

 

В балансi запаси показуються

За найменшою з двох оцiнок: первісною вартiстю або чистою вартiстю реалізації

 

125. Що визначає сальдо субрахунку 201 “ Сировина і матерiали”

Залишок матерiалiв за фактичною собiвартiстю придбання без ПДВ

 

За даними якого рахунку визначається вартiсть незавершеного виробництва

1. 23

В якiй оцiнцi вiдображаються в облiку придбанi за плату виробничi запаси

За первiсною вартiстю

 

128. Кредитове сальдо субрахунку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» означає:

Суму поточних зобов’язань перед постачальниками за одержані товари.

 

129. Сальдо субрахунку 281 «Товари на складі» в балансі показують у складі:

Оборотних активів.

 

130. Сальдо рахунку 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» у балансі показують у складі:

1. Поточних зобов’язань;

 

131. Погашення поточних зобов’язань перед постачальником за одержані товари відображається за:

Дебетом рахунку 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками».

132. Не включають до первісної вартості товарів і включають до витрат періоду:

Проценти за користування позиками

133. Бухгалтерський запис Д 631 К 311 означає:

Оплату постачальнику за раніше отримані товари.

 

 

134. Бухгалтерський запис Д 371 К 311 означає:

Попередню оплату постачальникам.

135. На якому рахунку обліковуються основні засоби:

1. 10

 

136. Витрати з придбання основних засобів відображаються записом:

Д 152 К 631

 

137. Що є розрахунковим документом на оплату матеріалів:

Платіжне доручення

 

 

138. Як в бухгалтерському обліку відображаються господарські операції

1. методом їх суцільного і безперервного документування

 

139. Довгострокові фінансові інвестиції відносяться до:

Необоротних активів

 

140. Який рахунок містить інформацію про витрати з управління підприємством

1. 92

 

 

141. Які бухгалтерські рахунки є пасивними

1. 441, 43, 63, 50.

 

142. Бухгалтерський запис: Д 60 К 311 означає

Погашення кредиту банку

143. Під об’єктами бухгалтерського обліку розуміють

1. Активи, пасиви, господарські процеси

 

 

144. Визначити, яка з господарських операцій відноситься до капітальних інвестицій

1. Придбання обладнання

 

145. Принцип безперервності діяльності при веденні бухгалтерського обліку означає

Оцінку активів і забовязань підприємства виходячи з припущення що його діяльність триватиме далі

 

146. До якої групи рахункiв належить рахунок 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети"

Основні, майнові

147. Де показується в балансі кредитове сальдо рахунку 631 „Розрахунки з постачальниками

і підрядниками”

У складі короткострокових зобов’язань підприємства

 

 

148. Визначити, які з приведених господарських засобів не відносяться до активів

Кредити банку

 

 

149. Облікова політика підприємства на календарний рік визначається

За наказом керівника підприємства

 

150. Який документ є підставою для відображення в обліку розбіжностей,

виявлених при інвентаризації матеріалів

Звіряльна відомість

 

151. До якої групи належить рахунок 13 "Знос необоротних активів"

Регулюючі

 

152. Що означає кредитове сальдо рахунку 661

Заборгованість підприємства працівникам по заробітній платі

 

153. Де відображається в балансі кредитове сальдо рахунку 40 „Статутний капітал”

У складі власного капіталу

 

154. Бухгалтерський запис: Д 641 К 311 означає

Внесення податків до бюджету

 

155. Визначити, який з приведених об’єктів не відноситься до оборотних активів

1. Будівля офісу

 

156. Яким записом вiдображається в облiку внесення в касу готiвки вiд

учасникiв в рахунок їх вкладiв до статутного капіталу пiдприємства

Д 30 К 46

157. Заборгованість за нарахованими податками відноситься до

Зобов’язань

 

 

158. Принцип превалювання змісту над формою при веденні бухгалтерського

обліку підприємством означає:

Операції повинні обліковуватись відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з юридичної форми

159. Де показується в балансі кредитове сальдо рахунку 65 „Розрахунки за

страхуванням”

У складі короткострокових зобов’язань підприємства

160. Бухгалтерський запис: Д 23 К 661 означає

Нарахування заробітної плати виробничим працівникам

161. Визначити, які з приведених господарських засобів не відносяться до пасивів

Право користування землею

 

162. Співробітникам підприємства право підпису облікових документів, які вони склали, надається:

Керівництвом підприємства

 

163. Принцип періодичності при веденні бухгалтерського обліку підприємством означає:

Розподіл діяльності підприємства на певні періоди часу з метою

Складання фінансової звітності

 

 

163. Кредити банків на термін більше одного року відносяться до

1. Довгострокових зобов’язань

 

 

164. Яким записом відображається в обліку утримання із заробітної плати

податку з доходів фізичних осіб

Д 661 К 641

 

165. Де показується в балансі кредитове сальдо рахунку 641 „Розрахунки за податками”

У складі короткострокових зобов’язань підприємства

 

166. Бухгалтерський запис: Д 10 К 424 означає

Отримання основних засобів безоплатно

 

167. Визначити, які з господарських засобів не відносяться до власного

капіталу та зобов’язань

Дебіторська заборгованість покупців

 

168. Визнання доходу від реалізації готової продукції за готівку відображається в обліку записом:

Д-т 301 К-т 701

169. Об’єктами бухгалтерського обліку є:

Активи, власний капітал, забовязання і господарські процеси підприємства

 

170. Принцип повного висвітлення при веденні бухгалтерського обліку

підприємством означає:

1. фінансова звітність повинна містити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки операцій та подій.

 

171. Заборгованість постачальникам за отримані і неоплачені товари відноситься до:



Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.214.224.207 (0.012 с.)