Робоча програма та методичні вказівки 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Робоча програма та методичні вказівкиЗміст курсової роботи

Мета курсової роботи – отримання навичок складання звітності підприємства. Для цього слід навчитися розробляти облікові регістри: розрахункові таблиці, оборотну відомість, бухгалтерські рахунки; складати сальдово-оборотну відомість і за її допомогою − звітність.

Об’єкт обліку Ви обираєте самостійно. Це може бути підприємство, яке займається промисловою діяльністю або надає послуги. Всі вихідні дані, що характеризують його роботу, Ви обираєте самостійно за винятком тих, які регламентовані завданням на курсову роботу (див. Додаток 2). Вам необхідно скласти місячну звітність підприємства.

Курсова робота складається з титульного листа, завдання на курсову роботу, реферату, змісту, вступу, короткої характеристики підприємства, аналітично-розрахункової частини, синтетичного обліку, звітності, висновків, переліку посилань.

Реферат призначений для ознайомлення з курсовою роботою. На початку слід указати обсяг курсової роботи, кількість частин, таблиць, кількість джерел згідно з переліком посилань. Текст реферату включає дані про об’єкт обліку, мету роботи, її результати. Він закінчується ключовими словами (до 5 слів). Реферат повинен уміститися на одній сторінці.

Зміст включає назви всіх розділів і підрозділів роботи з нумерацією сторінок, із яких починається відповідний розділ (підрозділ).

У вступідо курсової роботи необхідно викласти значення фінансової звітності як для працівників підприємства, так і для зовнішніх користувачів: кредиторів, інвесторів, постачальників тощо; необхідно сформулювати мету та завдання курсової роботи. Його обсяг становить до 2 сторінок.

В короткій характеристиці підприємства необхідно вказати, яким видом діяльності воно займається, яку виготовляє продукцію, чи які послуги надає. Треба визначитися з місячним обсягом виробництва, чисельністю працюючих. Остання повинна бути не менше трьох осіб. Тут же треба навести баланс підприємства на початок звітного місяця.

Аналітично-розрахункова частина містить розрахунки до синтетичного обліку діяльності підприємства та складається з таких пунктів:

1. Облік придбання матеріальних цінностей (поповнення виробничих запасів).

2. Облік використання виробничих запасів.

3. Облік виплати заробітної плати.

4. Облік нарахування заробітної плати, відрахувань на соціальні заходи, утримань із заробітної плати.

5. Облік амортизації (зносу) основних засобів.

6. Облік доходу від реалізації продукції (надання послуг).

7. Облік собівартості готової та реалізованої продукції (послуг).

Кожний пункт аналітично-розрахункової частини необхідно розпочинати з таблиць вихідних даних. Далі необхідно викласти методику розрахунків та самі розрахунки. Бухгалтерські проведення в цій частині курсової роботи наводити не потрібно.

Частина курсової роботи “Синтетичний облік” складається з оборотної відомості (зведення господарських операцій, що здійснені протягом місяця), фактичного кошторису використання прибутку і бухгалтерських рахунків.

Розрахунки, які Ви зробите в аналітично-розрахунковій частинні роботи, і записи в регістрах синтетичного обліку виконуються паралельно, тобто, розрахувавши, наприклад, вартість придбаних матеріальних цінностей для виробничих потреб, необхідно зразу зробити записи в оборотній відомості і на відповідних бухгалтерських рахунках.

В розділі “Звітність”наводиться сальдово-оборотна відомість, калькуляція собівартості виготовлення продукції (надання послуг), баланс, звіт про фінансові результати.

Висновки містять оцінку одержаних результатів діяльності підприємства за звітний місяць.

Перелік посилань дається в порядку послідовності їх використання. Відомості про посилання наводяться згідно з діючими вимогами бібліографічного опису документа.

Текст на аркуші паперу розміщуйте, дотримуючись таких розмірів від краю: ліворуч, знизу й згори – не менше 20 мм; праворуч – 10 мм.

Нумерація сторінок курсової роботи повинна бути послідовною з першої до останньої сторінки. Першою сторінкою є титульний лист. Номери сторінок проставляйте арабськими цифрами в правому верхньому куті без крапки.

Таблиці розміщуйте після першого звернення до них по тексту. При переносі таблиці заголовок не повторюється, при цьому графи нумерують, нумерація повторюється на наступній сторінці і над нею розміщують слова “Продовження таблиці” з указанням номера.

Таблиці нумеруйте в межах розділу арабськими цифрами, наприклад:

 

Таблиця 2.1

Розрахунок первісної вартості використаних виробничих запасів

 

Приклад розробки звітності підприємства

 

Коротка характеристика підприємства

Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) “Рута” займається пошиттям спецодягу для ремонтних робітників. Виробнича програма на квітень становить 90 одиниць. На підприємстві працює чотири особи: закрійник, дві швачки, менеджер. Середньомісячна заробітна плата становить 900 грн.

Основні фонди ТОВ складаються із двох швейних машин, загальна первісна вартість яких становить 1500 грн., закрійного стола (600 грн.), комп’ютера (2000 грн.). Коефіцієнт зносу основних засобів – 40%.

На перше квітня на складі ТОВ знаходилось 10 метрів тканини, яка придбана по ціні 15 грн. (без податкового кредиту), 5 бабін ниток (ціна одиниці 2 грн.), 6 одиниць спецодягу, собівартість якого становила 540 грн. (6∙90). Залишок транспортно-заготівельних витрат дорівнював 20 грн.

Баланс ТОВ на 1.04 характеризують дані, наведені в табл. 2.1. При його складанні враховано, що нарахування й утримання до Пенсійного фонду визначаються за ставкою 33,8 % (31,8+2), до Фондів соціального страхування на випадок тимчасової втрати працездатності 3,9 % (2,9+1) та безробіття 1,8 % (1,3+0,5). Ставка внеску на страхування від нещасних випадків – 4% (обирається в межах від 0,2 до 13,8%).

 

Таблиця 2.1

Баланс підприємства на 1 квітня, у грн., коп.

№ рахунку Сальдо
Дебетове Кредитове
1500+600+2000=4100  
  4100∙0,4=1640
10∙15+5∙2=160  
 
 
 
 
 
 
6411 – ПДВ  
6412 – податок з доходів фізичних осіб  
6413 – податок на прибуток  
  900∙4=3600
  3600∙0,338=1216,8
  3600∙0,039=140,4
  3600∙0,018=64,8
  3600∙0,04=144
Разом

Залишки рахунків 30, 31, 44, 6411, 6412, 6413 визначаються довільно в межах прийнятних рівнів з огляду на обсяг виробництва. Балансування здійснюється за допомогою залишку рахунку 40. Спочатку визначається загальна сума кредитових сальдо (без сальдо рахунку 40), яка становить 8476 грн. (1640+900+210+450+110+3600+1216,8+140,4+64,8+144). Тоді загальна сума дебетових сальдо (15270) зменшується на суму кредитових сальдо (8476), у результаті чого отримуємо сальдо рахунку 40 (6794).

 

Облік придбання матеріальних цінностей для виробничих потреб

Для здійснення господарської діяльності у квітні ТОВ “Рута” поповнило виробничі запаси наступним чином:

Таблиця 2.2

Наймену-вання Одиниця виміру Кіль-кість Ціна один. (без ПК1), грн. Транспортно-заготівельні витрати (без ПК) Форма розрахунків
Тканина метр Платіжне дору-чення, поперед-ня оплата
Нитки штук 1,5 Платіжне дору-чення,наступна оплата

1ПК – податковий кредит за ПДВ.

 

Обсяги поповнення запасів, ціну одиниці запасу, транспортно-заготівельні витрати (ТЗВ) Ви визначаєте самостійно. Необхідні розрахунки по придбанню матеріальних цінностей представлені в таблиці 2.3. Доставка здійснюються постачальником.

 

Таблиця 2.3

у грн.

Найменування Первісна вартість ТЗВ Повна первісна вартість ПК Загальна вартість
Тканина 270∙20=5400 5400+60=5460 5460∙0,2= 5460+1092=
Нитки 40∙1,5=60 60+5=65 65∙0,2=13 65+13=78

 

Тепер за даними табл. 2.3 необхідно скласти оборотну відомість.

 

Таблиця 2.4

Оборотна відомість ТОВ “Рута” за квітень

№ запису Короткий зміст господарської операції Сума, грн. коп. Рахунки
Дебет Кредит
А Б
1. Перерахували аванс за тканину 6552,0
    Продовження табл. 2.4
А Б
2. Оприходували тканину 5400,0
3. Нарахували ТЗВ 60,0
4. Нарахували податковий кредит 1092,0
5. Закрили рахунок 371 6552,0
6. Оприходували нитки 60,0
7. Нарахували ТЗВ 5,0
8. Нарахували податковий кредит 13,0
9. Оплатили нитки 78,0

 

Виявлення фінансового результату діяльності підприємства

Виявлення фінансового результату слід оформити відповідною оборотною відомістю.

 

Оборотна відомість ТОВ "Рута" за квітень місяць (продовження)

№ запису Короткий зміст господарської операції Сума, грн. коп. Рахунки
Дебет Кредит
53. Закрили рахунок 701 10531,04
54. Закрили рахунок 901 7911,21
55. Закрили рахунок 92 1963,33
56. Закрили рахунок 981 164,00
57. Закрили рахунок 791 492,50

 

Синтетичний облік: бухгалтерські рахунки

Таблиця 2.15

Бухгалтерські рахунки за квітень місяць по ТОВ "Рута"

№ за об. відом. Зміст господарської операції Обороти Сальдо  
Д К Д К  
  Рахунок 10  
           
           
  Рахунок 131  
           
35. Знос машин та інвентарю   23,05      
36. Знос комп'ютера   83,33      
          1746,38  
  Рахунок 201  
           
2. Оприходували тканину        
6. Оприходували нитки        
10. Видали тканину        
11. Видали нитки   65,5      
        94,5    
  Рахунок 210  
           
3. ТЗВ по придбаній тканині        
7. ТЗВ по придбаних нитках        
12. ТЗВ по використаній тканині   81,75      
13. ТЗВ по використаних нитках   0,98      
        2,27    
  Рахунок 23  
10. Використана тканина        
11. Використані нитки 65,5        
12. ТЗВ по тканині 81,75        
13. ТЗВ по нитках 0,98        
21. Зарплата робітників 2473,68        
23. Нарахування до Пенсійного фонду 786,63        
25. Нарахування до ФСС на випадок тимчасової втрати працездатності 71,74        
27. Нарахування до ФСС на випадок безробіття 32,16        
29. Нарахування на соціальне страхування від нещасних випадків 98,95        
35. Знос машин та інвентарю 23,05        
48. Оприходували спецодяг   9094,44      
  Рахунок 26  
           
53. Оприходували спецодяг 9094,44        
54. Відвантажили спецодяг за собівартістю   7911,21      
        1723,23    
  Рахунок 301  
           
19. Гроші на виплату зарплати        
20. Видана зарплата        
           
  Рахунок 311  
           
1. Аванс за тканину        
9. Оплата ниток        
14. Внески до Пенсійного фонду   1216,8      
15. Внески до ФСС на випадок тимчасової втрати працездатності   140,4      
16. Внески до ФСС на випадок безробіття   64,8      
17. Внески на страхування від нещасних випадків   144,0      
18. Податок із доходів фізичних осіб        
19. Гроші на виплату зарплати        
39. Орендна плата        
40. Аванс від АТП 1 6851,52        
47. Отримали гроші від АТП 2 5785,73        
50. ПДВ за березень        
51. Податок на прибуток за березень        
        10131,25    
  Рахунок 361  
42. Виставили рахунок АТП 1 6851,52        
44. Закрили рахунок 361   6851,52      
45. Виставили рахунок АТП 2 5785,73        
47. Отримали гроші від АТП 2   5785,73      
  Рахунок 371  
1. Аванс за тканину        
5. Закрили рахунок 681        
  Рахунок 40  
           
           
  Рахунок 43  
58. Відрахували прибуток у резервний капітал        
           
  Рахунок 441  
           
57. Чистий прибуток   492,5      
59. Використаний прибуток        
          1252,5  
  Рахунок 443  
58. Відрахували прибуток у резервний капітал        
59. Закрили рахунок 443        
  Рахунок 631  
2. Оприходували тканину        
3. ТЗВ по тканині        
4. ПК у вартості тканини        
5. Закрили рахунок 371        
6. Оприходували нитки        
7. ТЗВ по нитках        
8. ПК у вартості ниток        
Оплатили нитки        
Акцептували рахунок за оренду приміщення        
38. Нараховали ПК по орендній платі        
39. Оплатили рахунок за оренду приміщення        
  Рахунок 6411  
           
4. ПК у вартості тканини        
8. ПК у вартості ниток        
38. ПК по орендній платі        
41. ПЗ в рахунку, виставленому АТП 1   1141,92      
48. ПЗ у рахунку, виставленому АТП 2   964,29      
50. Сплатили ПДВ за березень        
          961,21  
  Рахунок 6412  
           
18. Сплатили податок за березень        
31. Утримали податок з доходів фізичних осіб   460,86      
          460,86  
  Рахунок 6413  
           
51. Сплатили податок за березень        
52. Нарахували податок за квітень        
           
  Рахунок 643  
41. Нарахували ПЗ по ПДВ 1141,92        
43. Закрили рахунок 643   1141,92      
  Рахунок 651  
          1216,8  
14. Сплатили внески за березень 1216,8        
23. Нарахували внески по зарплаті робітників   786,63      
26. Нарахували внески по зарплаті менеджера   381,6      
34. Утримали внески із зарплати   73,47      
          1241,7  
  Рахунок 652
          140,4  
15. Сплатили внески за березень 140,4        
25. Нарахували внески по зарплаті робітників   71,74      
26. Нарахували внески по зарплаті менеджера   34,8      
35. Утримали внески із заробітної плати   36,74      
          143,28  
  Рахунок 653  
          64,8  
16. Сплатили внески за березень 64,8        
27. Нарахували внески по зарплаті робітників   32,16      
28. Нарахували внески по зарплаті менеджера   15,6      
34. Утримали внески із заробітної плати   18,38      
          66,14  
  Рахунок 656  
         
17. Сплатили внески за березень        
29. Нарахували внески по зарплаті робітників   98,95      
30. Нарахували внески по зарплаті менеджера        
          146,95  
  Рахунок 661  
           
20. Виплатили зарплату за березень        
21. Нарахували зарплату робітникам   2473,68      
22. Нарахували зарплату менеджеру        
31. Утримали податок із доходів фізичних осіб 460,86        
32. Утримали внески до Пенсійного фонду 73,47        
33. Утримали внески до ФСС на випадок тимчасової втрати працездатності 36,74        
34. Утримали внески до ФСС на випадок безробіття 18,38        
          3084,23  
  Рахунок 681  
40. Аванс, отриманий від АТП 1   6851,52      
44. Списали аванс 6851,52        
  Рахунок 701  
42. Виставили рахунок АТП 1   6851,52      
43. ПЗ по рахунку, виставленому АТП 1 1141,92        
46. Виставили рахунок АТП 2   5785,73      
48. ПЗ по рахунку, виставленому АТП 2 964,29        
53. Закрили рахунок 701 10531,04        
  Рахунок 791  
53. Чистий дохід   10531,04      
54. Собівартість реалізованої продукції 7911,21        
55. Адміністративні витрати 1963,33        
56. Податок на прибуток        
Закрили рахунок 791 492,5        
  Рахунок 901  
49. Собівартість реалізованої продукції 7911,21        
54. Закрили рахунок 901   7911,21      
  Рахунок 92  
22. Зарплата менеджера        
24. Нарахування до Пенсійного фонду 381,6        
26. Нарахування до ФСС на випадок тимчасової .втрати працездатності 34,8        
28. Нарахування до ФСС на випадок безробіття 15,6        
30. Нарахування по страхуванню від нещасних випадків        
36. Знос комп'ютера 83,33        
37. Орендна плата        
55. Закрили рахунок 92   1963,33      
  Рахунок 98  
52. Податок на прибуток        
56. Закрили рахунок 98        
                       

 

Складання звітності

Баланс розробляється за даними сальдового балансу, звіт про фінансові результати - за даними оборотного балансу. Тому після того, як Ви порахували кінцеве сальдо рахунків, складіть сальдово-оборотну відомість (табл. 2.16).

 

Таблиця 2.16

Сальдово-оборотна відомість ТОВ "Рута" за квітень

№ рах. Сальдова 1.04 Обороти Сальдо на 30.04
Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит
А
       
        Продовження табл. 2.16
А
        1746,38
      96,77  
      1723,23  
       
      10131,25  
       
         
        1252,5
        1586,07
        1598,07
        3084,23
           
    10531,04 10531,04    
    10531,04 10531,04    
    7911,21 7911,21    
    1963,33 1963,33    
       
Усього     16201,25 16201,25

 

Таблиця 2.17

Баланс

на 30 квітня 200__р.

в тис. грн.

АКТИВ Код рядка На 1.04 На 30.04
А
І. Необоротні активи      
Нематеріальні активи:      
залишкова вартість    
первісна вартість    
знос    
Незавершене будівництво    
Основні засоби:      
залишкова вартість 2,5 2,4
первісна вартість 4,1 4,1
знос 1,6 1,7
Довгострокові фінансові інвестиції      
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств    
інші фінансові інвестиції    
        Продовження табл. 2.17
А
Довгострокова дебіторська заборгованість    
Відстрочені податкові активи    
Інші необоротні активи    
Усього за розділом І 2,5 2,4
II. Оборотні активи      
Запаси:      
виробничі запаси 0,2 0,1
тварини на вирощуванні та відгодівлі    
незавершене виробництво    
готова продукція 0,5 1,7
товари    
Векселі одержані    
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:      
чиста реалізаційна вартість    
первісна вартість    
резерв сумнівних боргів    
Дебіторська заборгованість за розрахунками:      
з бюджетом    
за виданими авансами    
з нарахованих доходів    
з внутрішніх розрахунків    
Інша поточна дебіторська заборгованість    
Поточні фінансові інвестиції    
Грошові кошти та їх еквіваленти;      
в національній валюті 10,5 10,1
в іноземній валюті    
Інші оборотні активи   0,2
Усього за розділом II 11,2 12,0
Ш. Витрати майбутніх періодів    
Баланс 13,7 14,5
ПАСИВ      
І. Власний капітал      
Статутний капітал 6,8 6,8
Пайовий капітал    
Додатковий вкладений капітал    
Інший додатковий капітал    
Резервний капітал   0,1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 0,9 1,3
Неоплачений капітал ( ) ( )
Вилучений капітал ( ) ( )
Усього за розділом І 7,7 8,2
ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів      
Забезпечення витрат персоналу    
Інші забезпечення    
Цільове фінансування    
Усього за розділом П    
ІІІ. Довгострокові зобов'язання      
Довгострокові кредити банків    
Інші довгострокові фінансові зобов'язання    
Відстрочені податкові зобов'язання    
Інші довгострокові зобов'язання    
Усього за розділом ІІІ    
IV. Поточні зобов'язання      
Короткострокові кредити банків    
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями    
Векселі видані    
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги    
Поточні зобов'язання за розрахунками:      
з одержаних авансів    
з бюджетом 0,8 1,6
з позабюджетних платежів    
зі страхування 1,6 1,6
з оплати праці 3,6 3,1
з учасниками    
з внутрішніх розрахунків    
Інші поточні зобов'язання    
Усього за розділом IV 6,0 6,3
V. Доходи майбутніх періодів    
Баланс 13,7 14,5
               

 

Таблиця 2.18

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

в тис. грн.

Стаття Код рядка За звітний період За попе-редній період  
А  
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 12,6    
        Продовження табл. 2.18
А  
Податок на додану вартість 2,1    
Акцизний збір      
       
Інші вирахування з доходу      
Чистий доход (виручка) від реалізації продукці
Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; просмотров: 78; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 107.21.85.250 (0.009 с.)