ВИБОРЧИЙ ПРОЦЕС ТА ВИБОРЧІ СИСТЕМИМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ВИБОРЧИЙ ПРОЦЕС ТА ВИБОРЧІ СИСТЕМИ1. Вибори та виборчий процес: поняття та основні етапи.

2. Демократичні принципи виборів.

3. Порівняльна характеристика основних виборчих систем.

 

Література

1. Бебик В.М. Менеджмент виборчої кампанії: ресурси, технології, маркетинг: Навч.-метод. посіб. – К.: МАУП, 2001. – 216 с.

2. Закон “Про вибори народних депутатів України” від 7 липня 2005 р.

3. Закон “Про вибори Президента України” від 13 березня 2004 р.

4. Кравченко В.В. Конституційне право України: Навч. посіб. Друге видавництво, доповнене. – К.: Атіка, 2002. – 480 с.

5. Малкин Э., Сучков Э. Основы избирательных технологий. – М.: Русская панорама, 2002. – 464 с.

6. Олуйко В.М. Парламентське право України: проблеми теорії та практики. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 216 с.

7. Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. Конституційне право України. Академічний курс: Підручник: У 2 т. – Т.1./За ред. В.Ф.Погорілка. – К.: Юридична думка, 2006. – 544 с.

8. Політологія / За ред. А.Колодій. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003. – 664 с.

9. Рябов С.Г. Політичні вибори: Навч. посібник. – К.: Тандем, 1998. – 96 с.

10. Скрипкина Ж.Б. Избирательные системы и технологии. – М.: Вузовский ученик, 2006. – 174 с.

 

Методичні рекомендації

У першому питанні аналізується поняття та особливості виборів як демократичного механізму формування представницької влади. Розгляд питання передбачає також дослідження основних етапів виборчого процесу. Також варто чітко провести межу між такими поняттями як «виборчий процес» та «виборча кампанія» [2; 3; 4, с. 145-151, 164-218; 10, с. 20-26, 71-91].

У другому питанні потрібно здійснити аналіз демократичних принципів виборів як умови функціонування стабільної демократичної політичної системи [7; 10].

В третьому питанні необхідно здійснити порівняльний аналіз мажоритарної, пропорційної та змішаної виборчих систем, з’ясувати головні переваги і недоліки кожної з них [4, с. 161-163; 8, с. 216-219; 10, с. 102-114].

 

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 10

СТАНОВЛЕННЯ ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ В СВІТОВІЙ ПОЛІТИЧНІЙ ПРАКТИЦІ

1. Давні форми народовладдя та представницька влада.

2. Становлення парламентаризму в добу Середньовіччя та Нового часу.

3. Сучасна представницька демократія.

 

Література

1. Кирпічов О.А., Соловйов В.В. Конституційне право зарубіжних країн: Навч. посібник. – Донецьк: ТОВ „Юго-Восток, ЛТД”, 2006. – 371 с.

2. Кислий П., Вайз Ч. Становлення парламентаризму в Україні: на тлі світового досвіду. – К.: Абрис, 2000. – 414 с.

3. Конституційне право зарубіжних країн: Навч. посібник / В.О.Ріяка, В.С.Семенов, М.В.Цвік та ін.; За заг. ред. В.О.Ріяки. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 512 с.

4. Основи політичної науки: Курс лекцій за ред. Б.Кухти. – Ч.1. (З історії політичної думки: від стародавності до наших днів / Б.Кухта, А.Романюк, М.Поліщук, Л.Старецька. – Вид. 2-е, випр. і доп. – Львів: Кальварія, 1997. – 228 с.

5. Політологія / За ред. А.Колодій. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003. – 664 с.

 

Методичні рекомендації

При аналізі першого питання необхідно розкрити суть та особливості народовладдя у добу Античності, показати важливу роль давніх елементів парламентаризму у формуванні сучасної представницької демократії [2, с. 11-29; 5, с. 399-401].

У другому питанні потрібно проаналізувати зародження парламентаризму у його сучасному розумінні у середньовічній Європі [2, с. 30-31; 4].

При розгляді третього питання варто з’ясувати особливості сучасного парламентаризму на прикладі таких сучасних демократичних держав як США, Великобританія, Франція, ФРН та ін. [2, с. 31-42; 5, с. 401-403].

 

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 11

СТАНОВЛЕННЯ ПРЕДСТАВНИЦЬКИХ ФОРМ ВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

1. Форми народовладдя в період Київської Русі та Галицько-Волинського князівства.

2. Представницька влада часів польсько-литовського та козацько-гетьманського періоду.

3. Парламентські форми врядування доби визвольних змагань 1917-1920 рр.

4. Особливості парламентаризму в УРСР.

 

Література

1. Кислий П., Вайз Ч. Становлення парламентаризму в Україні: на тлі світового досвіду. – К.: Абрис, 2000. – 414 с.

2. Кравченко В.В. Конституційне право України: Навч. посіб. Друге видавництво, доповнене. – К.: Атіка, 2002. – 480 с.

3. Олуйко В.М. Парламентське право України: проблеми теорії та практики. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 216 с.

4. Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. Конституційне право України. Академічний курс: Підручник: У 2 т. – Т.1./За ред. В.Ф.Погорілка. – К.: Юридична думка, 2006. – 544 с.

5. Політологія / За ред. А.Колодій. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003. – 664 с.

6. Шаповал В.М., Борденюк В.І., Журавльова Г.С. Парламентаризм і законодавчий процес в Україні: Навчальний посібник. – К.: Вид-во УАДУ, 2000. – 216 с.

 

Методичні рекомендації

Аналіз першого питання передбачає розкриття народовладдя у період Київської Русі та Галицько-Волинського князівства у формі народних віче та боярських дум [1, с. 42-45; 6, с. 47-51].

При дослідженні другого питання необхідно акцентувати на таких елементах парламентаризму, що існували на території польсько-литовської держави як литовський Сойм і польський Сейм. Також потрібно проаналізувати елементи представницької демократії на Запорізькій Січі та в козацько-гетьманській державі [1, с. 45-56; 6, с. 51-52].

Під час розкриття третього питання потрібно показати початок зародження та особливості українського парламентаризму періоду визвольних змагань 1917-1920 рр. [1, с. 56-66; 6, с. 53-76].

Дослідження четвертого питання повинно включати аналіз особливостей функціонування парламентаризму в Україні радянського періоду. Варто обґрунтувати, що де-факто Верховну Раду УРСР не можна вважати реальним представницьким органом у сило особливостей її реального формування та функціонування [1, с. 66-77; 6, с. 77-100].

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 12

ІНСТИТУТ ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ У США

 1. Структура та повноваження Конгресу.
 2. Особливості партійної системи у США.
 3. Характеристика виборчої системи США.

Література

 1. Арановский К.В. Государственное право зарубежных стран: Учебное пособие. – М.: ФОРУМ-ИНФРА-М, 1999. – 488 с.
 2. Бостан С.К., Сажнєв І.В. Державне право зарубіжних країн: Навчально-методичний посібник. – Запоріжжя: ЗЮІ МВС України, 2001. – 254 с.
 3. Двопалатний парламент: світовий досвід та українські реалії: Монографія / За заг. ред. О.А. Фісуна. – Харків: Золоті сторінки, 2008. – 200 с.
 4. Кирпичов О.А., Соловйов В.В. Конституційне право зарубіжних країн: Навч. Посібник. – Донецьк: ТОВ «Юго-Восток» ЛТД, 2006. – 371 с.
 5. Коломієць Ю.М. Інститут глави держави в системі вищих органів влади й управління зарубіжних країн. – Харків: Основа, Університет внутрішніх справ, 1998. – 246 с.
 6. Конституционное право зарубежных стран: Учебник для вузов / Под общ. ред. М.В. Баглая, Ю.И. Лейбо, Л.М. Энтина. – М.: НОРМА-ИНФРА, 1999. – 832 с.
 7. Конституційне (державне) право зарубіжних країн: Навчальний посібник / В.М. Бесчастний, О.В. Філонов, В.М. Субботін, С.М. Пашков; За ред. В.М. Бесчастного. – 2-е вид., стереотипне. – К.: Знання, 2008. – 467 с. (Вища освіта ХХІ ст.)
 8. Конституційне право зарубіжних країн: Навчальний посібник / В.О. Ріяка, В.С. Семенов, М.В. Цвік та ін.; За заг. ред. В.О. Ріяки. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 512 с.
 9. Політологія / За ред. А.Колодій. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003. – 664 с.

 

Методичні рекомендації

При написанні першого питання необхідно зосередити увагу на розкритті структури та повноважень Конгресу США як двопалатного парламенту, показати його роль в системі «стримувань і противаг» у США [4, с. 147-156; 5, с. 364-384; 7, с. 345-356; 8, с. 195-208; 9, с. 414-419].

Друге питання потребує розкриття особливостей двопартійної системи США, аналізу впливу двопартійності на суспільно-політичне життя у США [4, с. 144-146;9, с. 221].

При розгляді третього питання потрібно проаналізувати особливості виборчої системи США, що застосовується при виборах до парламенту та на президентських виборах. Варто розкрити специфіку виборів президента США з допомогою колегії виборщиків як різновид непрямих виборів [4, 146-147; 6, с. 360-364; 9, с. 417].

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 13

ОСОБЛИВОСТІ ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ У ВЕЛИКОБРИТАНІЇ

 1. Структура та повноваження парламенту Великобританії.
 2. Характеристика партійної системи Великобританії.
 3. Виборча система Великобританії.

Література

 1. Бостан С.К., Сажнєв І.В. Державне право зарубіжних країн: Навчально-методичний посібник. – Запоріжжя: ЗЮІ МВС України, 2001. – 254 с.
 2. Двопалатний парламент: світовий досвід та українські реалії: Монографія / За заг. ред. О.А. Фісуна. – Харків: Золоті сторінки, 2008. – 200 с.
 3. Кирпичов О.А., Соловйов В.В. Конституційне право зарубіжних країн: Навч. Посібник. – Донецьк: ТОВ «Юго-Восток» ЛТД, 2006. – 371 с.
 4. Коломієць Ю.М. Інститут глави держави в системі вищих органів влади й управління зарубіжних країн. – Харків: Основа, Університет внутрішніх справ, 1998. – 246 с.
 5. Конституции государств Европейского Союза / Под общ. ред. Л.А. Окунькова. – М.: НОРМА-ИНФРА, 1999. – 816 с.
 6. Конституционное право зарубежных стран: Учебник для вузов / Под общ. ред. М.В. Баглая, Ю.И. Лейбо, Л.М. Энтина. – М.: НОРМА-ИНФРА, 1999. – 832 с.
 7. Конституційне (державне) право зарубіжних країн: Навчальний посібник / В.М. Бесчастний, О.В. Філонов, В.М. Субботін, С.М. Пашков; За ред. В.М. Бесчастного. – 2-е вид., стереотипне. – К.: Знання, 2008. – 467 с. (Вища освіта ХХІ ст.)
 8. Конституційне право зарубіжних країн: Навчальний посібник / В.О. Ріяка, В.С. Семенов, М.В. Цвік та ін.; За заг. ред. В.О. Ріяки. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 512 с.
 9. Політологія / За ред. А.Колодій. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003. – 664 с.

Методичні рекомендації

У першому питанні контрольної роботи необхідно висвітлити структуру і повноваження двопалатного парламенту Великобританії, показати його місце і роль в системі органів державної влади парламентської монархії [3, с. 167-177; 5; 6, с. 415-431; 7, с. 379-383; 8, с. 275-286; 9, с. 410-413].

Друге питання вимагає аналізу особливостей двопартійної системи Великобританії. Варто показати важливу роль Ліберальної партії Великобританії, збільшення чи зменшення впливовості якої є своєрідним індикатором рівня задоволеності громадянами двох основних політичних сил країни [3, с. 164-165; 5; 6, с. 498-504; 8, с. 273-275; 9, с. 221].

У третьому питанні контрольної роботи варто зупинитися на аналізі мажоритарної системи Великобританії. Також необхідно розглянути взаємовплив партійної і виборчої систем Великобританії [3, с. 166-167; 5; 9, с. 221-222].

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 14

ПАРЛАМЕНТАРИЗМ У ФРН

 1. Парламент ФРН: особливості функціонування.
 2. Партійна система ФРН.
 3. Характеристика виборчої системи ФРН.

Література

 1. Двопалатний парламент: світовий досвід та українські реалії: Монографія / За заг. ред. О.А. Фісуна. – Харків: Золоті сторінки, 2008. – 200 с.
 2. Кирпичов О.А., Соловйов В.В. Конституційне право зарубіжних країн: Навч. Посібник. – Донецьк: ТОВ «Юго-Восток» ЛТД, 2006. – 371 с.
 3. Конституции государств Европейского Союза / Под общ. ред. Л.А. Окунькова. – М.: НОРМА-ИНФРА, 1999. – 816 с.
 4. Конституционное право зарубежных стран: Учебник для вузов / Под общ. ред. М.В. Баглая, Ю.И. Лейбо, Л.М. Энтина. – М.: НОРМА-ИНФРА, 1999. – 832 с.
 5. Конституційне (державне) право зарубіжних країн: Навчальний посібник / В.М. Бесчастний, О.В. Філонов, В.М. Субботін, С.М. Пашков; За ред. В.М. Бесчастного. – 2-е вид., стереотипне. – К.: Знання, 2008. – 467 с. (Вища освіта ХХІ ст.)
 6. Конституційне право зарубіжних країн: Навчальний посібник / В.О. Ріяка, В.С. Семенов, М.В. Цвік та ін.; За заг. ред. В.О. Ріяки. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 512 с.
 7. Політологія / За ред. А.Колодій. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003. – 664 с.

Методичні рекомендації

В першому питанні необхідно показати важливу роль, яку відіграє двопалатний парламент ФРН в системі органів державної влади парламентської республіки [2, с. 203-210; 3; 4, с. 507-519; 5, с. 391-401; 6, с. 224-231; 7, с. 413-414].

При аналізі другого питання контрольної роботи варто детальніше зупинитися на непропорційно важливій ролі, яку відіграють невеликі політичні партії в умовах двоблокової партійної системи ФРН [2, с. 200-201; 3; 4, с. 498-504; 6, с. 217-220; 7, с. 223-224].

Розгляд третього питання вимагає розкриття особливостей змішаної виборчої системи, яка функціонує в ФРН, показу її позитивних і негативних сторін [2, с. 202-203; 3; 6, с. 220-221].

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 15Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; просмотров: 98; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.212.120.195 (0.011 с.)