Кафедра політології і соціологіїМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Кафедра політології і соціологіїКафедра політології і соціології

„ЗАТВЕРДЖУЮ”

Проектор з навчально-виховної роботи

Рівненського державного гуманітарного

Університету

Проф. Петрівський Я.Б.

„ _____” ______________2011р.

Робоча навчальна програма

Дисципліни «Конституційне та адміністративне

Право України»

для студентів денної форми навчання

спеціальність: історія-правознавство

(за вимогами кредитно-трансферної системи)

Рівне-2011

«Конституційне та адміністративне право України». – Робоча навчальна програма. – Рівне: РДГУ, 2011.

Розробник: кандидат педагогічних наук, доцент кафедри політології і соціології РДГУ Коваль Вадим Володимирович

Рецензенти:

- кандидат історичних наук, доцент кафедри політології і соціології РДГУ Терешко Ю.М.;

- кандидат історичних наук, доцент кафедри політології і соціології РДГУ Кузьма Т.М.

Затверджено на засіданні кафедри політології і соціології РДГУ, протокол № 1 від 02 вересня 2011 року.

 

Опис предмета навчальної дисципліни

Курс: Підготовка бакалаврів Напрям, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
  Кількість кредитів, відповідних ECTS: (3) Модулів: 2 Змістових модулів: 2 Загальна кількість годин: 108 Тижневих годин: 4   Напрям підготовки: ІСФ (ІЮ) - 06.010103; Освітньо - кваліфікаційний рівень - бакалавр   Рік підготовки: 3 Семестр: 6 Лекції: 40 годин Практичні: 20 годин Самостійна робота: 48 години Індивідуальна робота: реферати   Вид контролю: іспит  

 

Вивчення дисципліни « Конституційне та адміністративне право України » має важливе значення в загальній системі під­готовки майбутніх спеціалістів - вчителів правознавства.

Вивчення і засвоєння студентами зазначеного предмету сприя­тиме усвідомленню необхідності побудови правової держави і дотри­мання верховенства права у суспільстві.

Курс « Конституційне та адміністративне право України » є одним з циклу спеціальних дисциплін, що формують професійну підготовку студентів як майбутніх вчителів правознавства. Вивчення зазначеного курсу набуває особливого значення у зв'язку зі змінами, що відбулися в державно-правовій системі України, закріпленням у Конституції України світових та європейських стандартів щодо прав і свобод людини і громадянина. Студенти вивчають основні положення конституційного права України, набуваючи навички по використанню діючо­го конституційного законодавства у своїй професійній діяльності, а також адміністративне право України яке регулює суспільні відносини, що виникають у сфері державного управління в процесі здійснення виконавчо-розпорядчої діяльності органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

Мета дисципліни - надати студентам необхідний обсяг знань з конституційного законодавства України, сформувати їх пра­восвідомість як громадян, привити повагу до державності Украї­ни, а також з адміністративного права України в контексті зростаючої динаміки у сфері державного управління, та виробити вміння професійно застосовувати набуті знання і навички в практичній діяльності фахівця.

Після вивчення дисципліни студенти повинні: знатиознаки, функції, форми, систему органів держави, вміти використовувати Конституцію України як основний закон прямої дії, основні поняття та категорії адміністративного права, предмет, завдання та систему; вивчити порядок здійснення державного управління, його форми та методи; вміти проводити кваліфікацію адміністративних правопорушень та визначати порядок притягнення правопорушника до адміністративної відповідальності у відповідності до кодексу України про адміністративні правопорушення.

 

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Конституційне право України

 

Тема 1. Конституція України — Основний Закон держави

Закріплення державного, народного та національного сувереніте­ту в Декларації про державний суверенітет України. Акт проголо­шення незалежності України. Референдум 1 грудня 1991 року.

Конституція України — Основний Закон держави. Конституцій­на форма правління, державного устрою і політичного режиму України. Державна символіка України. Державна мова в Україні.

Тема 2. Конституційні права, свободи та обов’язки людини і громадянина

Поняття громадянства України. Конституційні права та свободи людини і громадянина. Конституційні обов'язки людини та громадянина.

Тема 3. Поняття і форми здійснення народного суверенітету

Поняття і форми здійснення народного суверенітету. Засади та принципи виборчого права в Україні. Виборча система в Україні. Виборчий процес в Україні. Конституційне регулювання референдумів.

 

Тема 4. Президент України

Організація підготовки і проведення виборів Президента України. Організація діяльності Президента України як глави держави. Організація діяльності Президента України у взаємовідносинах з Кабінетом Міністрів України та іншими органами виконавчої влади. Організація взаємодії Президента України із законодавчою, судовою владою та місцевим самоврядуванням. Організація діяльності Адміністрації Президента України.

 

Тема 5. Рада національної безпеки і оборони

Становлення Ради національної безпеки і оборони та її місце у системі державних органів України. Склад і структура Ради національної безпеки і оборони України. Завдання, функції та компетенція Ради національної безпеки і оборони України. Порядок діяльності та акти Ради національної безпеки і оборони України.

 

Тема 6. Верховна Рада України

Організаційна побудова Верховної Ради. Організаційно-правові форми і методи роботи Верховної Ради. Організація роботи комітетів, комісій та депутатських груп (фракцій) Верховної Ради. Організація роботи Голови Верховної Ради, Першого заступника і заступника. Організація роботи народних депутатів України. Порядок організації і діяльності Верховної Ради за спеціальними процедурами. Організація роботи апарату Верховної Ради.

Тема 7. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

Завдання та порядок призначення, звільнення та припинення повноважень Уповноваженою Верховної Ради України і прав людини. Організація діяльності та повноваження Уповноваженою Верховної Ради України з прав людини. Гарантії діяльності Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Тема 8. Кабінет Міністрів України центральні та місцеві органи державної виконавчої влади

Організація роботи Кабінету Міністрів України. Організація роботи міністерств, державних комітетів та інших центральних органів виконавчої влади. Організація роботи місцевих державних адміністрацій.

 

Тема 9. Конституційне регулювання питань здійснення правосуддя в Україні.

Конституція про правову систему України. Конституція про статус суддів в Україні. Вища Рада юстиції. Конституційний Суд України.

Тема 10. Організація роботи органів та посадових осіб місцевого самоврядування

Поняття та ознаки місцевого самоврядування. Система, органи та посадові особи місцевого самоврядування. Компетенція органів та посадових осіб місцевого самоврядування. Порядок формування, організація роботи органів та посадових осіб місцевого самоврядування. Гарантії діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

 

Тема 11. Конституція про територіальний устрій України. Конституційний статус Автономної Республіки Крим.

Основні засади територіального устрою України. Система адміністративно-територіального устрою України. Особливості конституційного статусу А.Р.К.

 

Адміністративне право України

Загальна частина

Тема 1. Управління як об’єкт адміністративно-правового регулювання.

Управління як соціальне явище. Державне управління та його особливості. Принципи державного управління. Сутність виконавчої влади. Співвідношення виконавчої влади, державного управління та адміністративного права. Державне управління в умовах проведення в Україні адміністративної реформи.

Особлива частина

Тема 9. Управління економікою.

Правові засади управління економікою. Зміст державного керівництва в сфері економіки. Система центральних і місцевих органів управління в сфері економіки, їх компетенція. Правове регулювання управління економікою. Державний контроль і нагляд у сфері економіки.

Управління промисловістю. Організаційно-правові засади управління промисловістю. Система органів управління промисловістю. Підприємства та їх об'єднання в промисловості. Правове становище їх адміністрації. Місцеве самоврядування й промисловість. Державний контроль і нагляд в управлінні промисловістю. Адміністративна відповідальність за правопорушення в промисловості.

Управління комунікаціями. Організаційно-правові засади управління комунікаціями. Органи управління транспортом і шляховим господарством. Управління залізничним транспортом. Управління морським і річковим транспортом. Управління автомобільним транспортом. Управління цивільним повітряним транспортом. Управління трубопровідним транспортом. Управління шляховим господарством.

 

Тема 10. Управління соціально-культурним будівництвом.

Управління освітою. Організаційно-правові засади й система освіти. Система й повноваження органів управління освітою. Компетенція місцевих органів державної виконавчої влади й органів місцевого самоврядування в галузі освіти. Управління освітніми закладами. Державний контроль за діяльністю освітніх закладів.

Управління наукою. Організація державного управління наукою. Органи управління наукою. Наукові заклади й наукові товариства.

Управління охороною здоров'я населення. Організаційно-правові засади управління охороною здоров'я населення. Система органів управління охороною здоров'я населення. Місцеве самоврядування й охорона здоров'я населення. Правове становище установ охорони здоров'я населення. Санітарно-епідеміологічний нагляд. Місцеве самоврядування й соціальний захист населення.

 

Тема 11. Управління адміністративно-політичною діяльністю.

Управління обороною. Організаційно-правові засади управління обороною. Збройні Сили України, їх види. Комплектування Збройних Сил України. Військова служба. Адміністративна відповідальність за порушення законодавства про загальний військовий обов'язок і військову службу.

Управління національною безпекою. Організаційно-правові засади управління національною безпекою. Державний кордон та його охорона.

Управління внутрішніми справами. Організаційно-правові засади управління внутрішніми справами. Служба в органах внутрішніх справ. Міліція. Громадські формування з охорони громадського порядку й державного кордону. Державний нагляд за безпекою дорожнього руху. Внутрішні війська. Дозвільна система.

Адміністративно-правові засади забезпечення безпеки в надзвичайних ситуаціях. Поняття та види надзвичайних ситуацій. Правові основи забезпечення безпеки в надзвичайних ситуаціях. Державна система запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій. Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та сфера його управління.

3. Тематичний план дисципліни

 

 

Назва теми Лекції Семінари
Змістовний модуль №1 Конституційне право України   Тема 1. Конституція України — Основний Закон держави   Тема 2. Конституційні права, свободи та обов’язки людини і громадянина   Тема 3. Поняття і форми здійснення народного суверенітету   Тема 4. Президент України Тема 5. Рада національної безпеки і оборони   Тема 6. Верховна Рада України Тема 7. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини   Тема 8. Кабінет Міністрів України центральні та місцеві органи державної виконавчої влади Тема 9. Конституційне регулювання питань здійснення правосуддя в Україні.   Тема 10. Організація роботи органів та посадових осіб місцевого самоврядування Тема 11. Конституція про територіальний устрій України. Конституційний статус Автономної Республіки Крим.   Змістовний модуль №2 Адміністративне право України Загальна частина Тема 1. Управління як об’єкт адміністративно-правового регулювання. Тема 2. Адміністративне право як галузь права та як юридична наука. Джерела адміністративного права. Тема 3. Суб'єкти адміністративного права України Тема 4. Функції, форми та методи державного управління. Тема 5. Відповідальність за адміністративним правом. Тема 6. Адміністративно-процесуальна діяльність Тема 7. Провадження в справах про адміністративні правопорушення Тема 8. Законність і дисципліна в державному управлінні. Особлива частина Тема 9. Управління економікою. Тема 10. Управління соціально-культурним будівництвом. Тема 11. Управління адміністративно-політичною діяльністю.   - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
  ВСЬОГО

Тематика лекцій

Тема і зміст Кількість годин  
Конституційне право України   Тема 1. Конституція України — Основний Закон держави 1. Закріплення державного, народного та національного сувереніте­ту в Декларації про державний суверенітет України. Акт проголо­шення незалежності України. Референдум 1 грудня 1991 року. 2. Конституція України — Основний Закон держави. 3. Конституцій­на форма правління, державного устрою і політичного режиму України. 4. Державна символіка України. Державна мова в Україні.   Тема 2. Конституційні права, свободи та обов’язки людини і громадянина 1. Поняття громадянства України. 2. Конституційні права та свободи людини і громадянина. 3. Конституційні обов'язки людини та громадянина.   Тема 3. Поняття і форми здійснення народного суверенітету 1. Поняття і форми здійснення народного суверенітету. 2. Засади та принципи виборчого права в Україні. 3. Виборча система в Україні. 4. Виборчий процес в Україні. 5. Конституційне регулювання референдумів   Тема 4. Президент України 1. Організація підготовки і проведення виборів Президента України. 2. Організація діяльності Президента України як глави держави. 3. Організація діяльності Президента України у взаємовідносинах з Кабінетом Міністрів України та іншими органами виконавчої влади. 4. Організація взаємодії Президента України із законодавчою, судовою владою та місцевим самоврядуванням. 5. Організація діяльності Адміністрації Президента України.   Тема 6. Верховна Рада України 1. Організаційна побудова Верховної Ради. 2. Організаційно-правові форми і методи роботи Верховної Ради. 3. 3. Організація роботи комітетів, комісій та депутатських груп (фракцій) Верховної Ради. 4. Організація роботи Голови Верховної Ради, Першого заступника і заступника. 5. Організація роботи народних депутатів України. 6. Порядок організації і діяльності Верховної Ради за спеціальними процедурами. 7. Організація роботи апарату Верховної Ради.   Тема 7. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 1. Завдання та порядок призначення, звільнення та припинення повноважень Уповноваженою Верховної Ради України і прав людини. 2. Організація діяльності та повноваження Уповноваженою Верховної Ради України з прав людини. 3. Гарантії діяльності Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.   Тема 8. Кабінет Міністрів України центральні та місцеві органи державної виконавчої влади 1. Організація роботи Кабінету Міністрів України. 2. Організація роботи міністерств, державних комітетів та інших 3. центральних органів виконавчої влади. 4. Організація роботи місцевих державних адміністрацій.   Тема 9. Конституційне регулювання питань здійснення правосуддя в Україні. Конституція про правову систему України. Конституція про статус суддів в Україні. Вища Рада юстиції. Конституційний Суд України.   Тема 10. Організація роботи органів та посадових осіб місцевого самоврядування 1. Поняття та ознаки місцевого самоврядування. 2. Система, органи та посадові особи місцевого самоврядування. 3. Компетенція органів та посадових осіб місцевого самоврядування. 4. Порядок формування, організація роботи органів та посадових осіб місцевого самоврядування. 5. Гарантії діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування.   Тема 11. Конституція про територіальний устрій України. Конституційний статус Автономної Республіки Крим.   1. Основні засади територіального устрою України. 2. Система адміністративно-територіального устрою України. 3. Особливості конституційного статусу А.Р.К.   Адміністративне право України Загальна частина Тема 1. Управління як об’єкт адміністративно-правового регулювання. 1. Управління як соціальне явище. 2. Державне управління та його особливості. 3. Принципи державного управління. 4. Сутність виконавчої влади. 5. Співвідношення виконавчої влади, державного управління та адміністративного права. 6. Державне управління в умовах проведення в Україні адміністративної реформи. Тема 2. Адміністративне право як галузь права та як юридична наука. Джерела адміністративного права. 1. Поняття адміністративного права. Предмет і система та принципи адміністративного права. 2. Поняття і види норм адміністративного права, іх особливості. 3. Поняття і види джерел адміністративного права. 4. Адміністративно-правові відносини. Тема 3. Суб'єкти адміністративного права України 1. Громадяни. Основи адміністративно-правового статусу громадян. Права й обов'язки громадян у сфері виконавчої влади. Звернення громадян. 2. Органи виконавчої влади. Ознаки та правове становище органів виконавчої влади. Види органів виконавчої влади. Система органів виконавчої влади та принципи її побудови. Повноваження Президента України у сфері виконавчої влади. Правове становище Кабінету Міністрів України. Центральні органи виконавчої влади. 3. Органи місцевого самоврядування. 4. Державні службовці. Поняття, види та принципи державної служби. Правове регулювання державної служби. Посада й посадова особа. Державні службовці, їх види. Обов'язки та права державних службовців. Проходження державної служби. Відповідальність державних службовці. 5. Підприємства й установи. Поняття, види та правові засади діяльності підприємств і установ. Правове становище адміністрації підприємств і установ. Порядок утворення та припинення діяльності підприємств і установ. 6. Об'єднання громадян. Поняття й види об'єднань громадян. Адміністративно-правовий статус об'єднань громадян. Тема 4. Функції, форми та методи державного управління. 1. Функції державного управління. Поняття функції державного управління. Види функцій державного управління. 2. Форми державного управління. Поняття форм державного управління. Види форм державного управління. Правові акти державного управління. Класифікація актів державного управління. Дія актів державного управління. Адміністративний договір. 3. Адміністративно-правові методи. Поняття адміністративно-правових методів. Види адміністративно-правових методів. Адміністративний примус, його види.   Тема 5. Відповідальність за адміністративним правом. 1. Адміністративна відповідальність. Поняття й основні риси адміністративної відповідальності. Законодавчі основи адміністративної відповідальності. 2. Адміністративне правопорушення, його склад. Система та види адміністративних стягнень. Загальні правила й строки притягнення до адміністративної відповідальності. 3. Адміністративна відповідальність юридичних осіб. 4. Дисциплінарна відповідальність. Тема 7. Провадження в справах про адміністративні правопорушення 1. Завдання й порядок провадження в справах про адміністративні правопорушення. 2. Засоби забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення. 3. Стадії провадження в справах про адміністративні правопорушення. 4. Органи (посадові особи), уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення. Особлива частина Тема 11. Управління адміністративно-політичною діяльністю. 1. Управління обороною. Організаційно-правові засади управління обороною. Збройні Сили України, їх види. Комплектування Збройних Сил України. Військова служба. Адміністративна відповідальність за порушення законодавства про загальний військовий обов'язок і військову службу. 2. Управління національною безпекою. Організаційно-правові засади управління національною безпекою. Державний кордон та його охорона. 3. Управління внутрішніми справами. Організаційно-правові засади управління внутрішніми справами. Служба в органах внутрішніх справ. Міліція. Громадські формування з охорони громадського порядку й державного кордону. Державний нагляд за безпекою дорожнього руху. Внутрішні війська. Дозвільна система. 4. Адміністративно-правові засади забезпечення безпеки в надзвичайних ситуаціях. Поняття та види надзвичайних ситуацій. Правові основи забезпечення безпеки в надзвичайних ситуаціях. Державна система запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій. Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та сфера його управління.    

 

Плани семінарських занять

  Теми семінарів
Конституційне право України Семінар №1 Конституційні права, свободи та обов’язки людини і громадянина 1. Поняття громадянства України. 2. Конституційні права та свободи людини і громадянина. 3.Конституційні обов'язки людини та громадянина. Семінар №2 Поняття і форми здійснення народного суверенітету 1.Поняття і форми здійснення народного суверенітету. 2.Засади та принципи виборчого права в Україні. 3.Виборча система в Україні. 4.Виборчий процес в Україні. 5.Конституційне регулювання референдумів   Семінар №3 Президент України 1. Організація підготовки і проведення виборів Президента України. 2. Організація діяльності Президента України як глави держави. 3. Організація діяльності Президента України у взаємовідносинах з Кабінетом Міністрів України та іншими органами виконавчої влади. 4. Організація взаємодії Президента України із законодавчою, судовою владою та місцевим самоврядуванням. 5. Організація діяльності Секретаріату Президента України. Семінар №4 Верховна Рада України 1.Організаційна побудова Верховної Ради. 2.Організаційно-правові форми і методи роботи Верховної Ради. 3.Організація роботи комітетів, комісій та депутатських груп (фракцій) Верховної Ради. 4.Організація роботи Голови Верховної Ради, Першого заступника і заступника. 5.Організація роботи народних депутатів України. 6.Порядок організації і діяльності Верховної Ради за спеціальними процедурами. 7.Організація роботи апарату Верховної Ради. Адміністративне право України Семінар №5 ТЕМА: Адміністративне право як галузь права та як юридична наука. Джерела адміністративного права. 1. Предмет і система та принципи адміністративного права. 2. Поняття і види норм адміністративного права, іх особливості. 3. Поняття і види джерел адміністративного права. 4. Адміністративно-правові відносини. Семінар №6 ТЕМА: Суб'єкти адміністративного права України 1. Основи адміністративно-правового статусу громадян. Права й обов'язки громадян у сфері виконавчої влади. Звернення громадян. 2. Ознаки та правове становище органів виконавчої влади. Види органів виконавчої влади. Система органів виконавчої влади та принципи її побудови. 3. Органи місцевого самоврядування. 4. Поняття, види та принципи державної служби. Правове регулювання державної служби. 5. Підприємства й установи. Поняття, види та правові засади діяльності підприємств і установ. 6. Об'єднання громадян. Семінар №7 ТЕМА: Функції, форми та методи державного управління. 1. Поняття функції державного управління. Види функцій державного управління. 2. Поняття форм державного управління. Види форм державного управління. Правові акти державного управління. Класифікація актів державного управління. Дія актів державного управління. Адміністративний договір. 3. Поняття адміністративно-правових методів. Види адміністративно-правових методів. Адміністративний примус, його види. Семінар № 8, 9 ТЕМА: Відповідальність за адміністративним правом. 1. Адміністративна відповідальність. Поняття й основні риси адміністративної відповідальності. 2. Адміністративне правопорушення, його склад. 3. Система та види адміністративних стягнень. 4. Загальні правила й строки притягнення до адміністративної відповідальності. 5. Адміністративна відповідальність юридичних осіб. Семінар №10 ТЕМА: Провадження в справах про адміністративні правопорушення 1. Завдання й порядок провадження в справах про адміністративні правопорушення. 2. Засоби забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення. 3. Стадії провадження в справах про адміністративні правопорушення. 4. Органи (посадові особи), уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення. 5. Вирішення практичних ситуацій. 6. Складання процесуальних документів.

 

 

Теми рефератів:

Семінар №1

Громадянство України

Семінар №2

Виборча система в Україні

Семінар №3

Організація діяльності Секретаріату Президента України

Семінар №4

Організація роботи апарату Верховної Ради

Семінар №5

Поняття і види джерел адміністративного права

Семінар №6

Поняття, види та принципи державної служби. Правове регулювання державної служби

Семінар №7

Адміністративний примус, його види

Семінар №8, 9

Система та види адміністративних стягнень

Адміністративна відповідальність юридичних осіб

Семінар №10

Органи (посадові особи), уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення

 

Питання для самостійного вивчення:

Управління економікою.

Правові засади управління економікою. Зміст державного керівництва в сфері економіки. Система центральних і місцевих органів управління в сфері економіки, їх компетенція. Правове регулювання управління економікою. Державний контроль і нагляд у сфері економіки.

Управління промисловістю. Організаційно-правові засади управління промисловістю. Система органів управління промисловістю. Підприємства та їх об'єднання в промисловості. Правове становище їх адміністрації. Місцеве самоврядування й промисловість. Державний контроль і нагляд в управлінні промисловістю. Адміністративна відповідальність за правопорушення в промисловості.

Управління комунікаціями. Організаційно-правові засади управління комунікаціями. Органи управління транспортом і шляховим господарством. Управління залізничним транспортом. Управління морським і річковим транспортом. Управління автомобільним транспортом. Управління цивільним повітряним транспортом. Управління трубопровідним транспортом. Управління шляховим господарством.

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Конституція України Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року — К Юрінком, 1996 — 80 с

2. Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 1990 року // ВВР - 1990 - № 31

3. Акт проголошення незалежності України // Відомості Верховної Ради України. - 1991 - № 38

4. Конституція Автономної Республіки Крим от 21 октября 1998

5. Про Автономну Республіку Крим Закон України від 17 березня 1995 року // ВВР - 1995 - № 11

6. Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим Закон України від 10 лютого 1998 року // ВВР - 1998 - .№ 29

7. Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим - Закон України .

8. Про вибори Президента України - Закон України.

9. Про Раду національної безпеки та оборони Закон України від05.03.1998р.

10. Про Раду національної безпеки та оборони (Указ Президента України ) від 30.08.1996р.

11. Про центральну виборчу комісію - Закон України.

12. Про вибори депутатів місцевих рад і а сільських, селищних, міських голів - Закон України.

13. Про всеукраїнський та місцевий референдуми - Закон України .

14. Про звернення громадян Закон України від 2 жовтня 1996 року // ВВР - 1996 - № 47

15. Про Конституційний Суд України Закон України від 16 жовтня 1996 року // ВВР - 1996 - № 49

16. Про місцеве самоврядування в Україні - Закон України.

17. Про місцеві державні адміністрації Закон України від 9 квітня 1999 року // ВВР - 1999 - № 20-21

18. Про об'єднання громадян Закон України від 16 червня 1992 року // ВВР - 1992 - № 34

19. Про статус народних депутатів України Закон України від 17 лис­топада 1992 року // ВВР - 1993 - № 3

20. Про статус депутатів місцевих Рад народних депутатів від 4 лютого 1994 року // ВВР - 1994 - № 24

21. Закон України "Про громадянство України" від 18 січня 2001 р. // Голос України — 2001. — № 42. — 6 березня.

22. Закон України "Про свободу совісті та релігійні організації" від 23 квітня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 25. — Ст. 283.

23. Кодекс України про адміністративні правопорушення. – К., 1997.

24. Конституційне право України /За ред доктора юр. наук, проф В. Ф. Погорілка — К Наукова думка, 1999 — 735.

25. Кравченко В. В. Конституційне право України Навч. посібник —К Інститут економіки і господарською права, 1998 — Ч 1 — 88 с

26. Кравченко В.В .Місцеве самоврядування в історії України // Місцеве та регіональне самоврядування 1992 — Вин 1 — С 22—30

27. Кривенко Л Т Президент України консгитуційно-правовит статус // Віче - 1994 - № 12

28. Лисенков С. Л. Конституція України Матеріали вивчення —К Либідь, 1997 - 160 с

29. Мелащенко В. Ф. Основи конституційного права України К Вентурі, 1996 - 208 с

30. Основи конституційного права України / За ред акад АН України професора В В Копєйчикова — К Юрінком 1997 — 208 с

31. Основи конституцніноіо права України Підручник / За ред В В Копєичикова — К Юрінком Інтер 1998 — 288 с

32. Молдаван В.В., Мелащенко В.Ф. Конституційне право (опорні конспекти) – К., 1996.

33. Погорєлко В.С. Конституційне право України: Підручник. – К., 2000.

34. Правознавство: Навчальний посібник / За ред. Т.В. Варфоломієвої—К.”Знання-Прес”,2001.

35. Правознавство: Навчальний посібник / За ред акад АН України професора В В Копєйчикова — К Юрінком 1997р./.

36. Битяк Ю.П. Адміністративне право Украіни. Підручник- Х: “Право” , 2001р.

37. Коваль Л.В. Адміністративне право України: курс лекцій. – К., 1998.

38. Колпаков В.К. Адміністративне право України: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 1999.

39. Голосніченко І.П. Адміністративне право України: основні категорії і поняття. – К., 1998.

40. Основні нормативні джерела з навчального курсу “Адміністративне право” (В.К.Колпаков Адміністративне право України ст.716-723).

Перелік питань

які виносяться на іспит

Конституційне право України

 

1. Конституція України — Основний Закон держави.

2. Конституцій­на форма правління, державного устрою і політичного режиму України.

3. Державна символіка України. Державна мова в Україні.

4. Конституційні права та свободи людини і громадянина.

5. Конституційні обов'язки людини та громадянина.

6. Засади та принципи виборчого права в Україні.

7. Виборча система в Україні.

8. Конституційне регулювання референдумів.

9. Організація підготовки і проведення виборів Президента України.

10. Організація діяльності Президента України як глави держави.

11. Організація діяльності Секретаріату Президента України.

12. Склад і структура, завдання, функції та компетенція Ради національної безпеки і оборони України.

13. Організаційна побудова Верховної Ради. Організаційно-правові форми і методи роботи Верховної Ради.

14. Організація роботи апарату Верховної Ради.

15. Організація діяльності та повноваження Уповноваженою Верховної Ради України з прав людини.

16. Організація роботи Кабінету Міністрів України.

17. Організація роботи міністерств, державних комітетів та інших центральних органів виконавчої влади.

18. Організація роботи місцевих державних адміністрацій.

19. Конституція про правову систему України.

20. Вища Рада юстиції.

21. Конституційний Суд України.

22. Поняття та ознаки місцевого самоврядування.

23. Система, органи та посадові особи місцевого самоврядування

24. Основні засади територіального устрою України. Система адміністративно-територіального устрою України.

 

Загальна частина

1. Управління як соціальне явище. Державне управління та його особливості.

2. Принципи державного управління.

3. Поняття адміністративного права. Предмет і система та принципи адміністративного права.

4. Поняття і види норм адміністративного права, їх особливості.

5. Поняття і види джерел адміністративного права. Адміністративно-правові відносини.

6. Суб'єкти адміністративного права України. Громадяни. Органи виконавчої влади. Органи місцевого самоврядування. Державні службовці. Підприємства й установи. Об'єднання громадян.

7. Функції державного управління. Види функцій державного управління.

8. Форми державного управління. Види форм державного управління.

9. Правові акти державного управління. Класифікація актів державного управління. Дія актів державного управління.

10. Адміністративно-правові методи. Види адміністративно-правових методів.

11. Адміністративний примус, його види.

12. Адміністративна відповідальність. Поняття й основні риси адміністративної відповідальності.

13. Адміністративне правопорушення, його склад.

14. Система та види адміністративних стягнень.

15. Адміністративна відповідальність юридичних осіб.

16. Дисциплінарна відповідальність.

17. Адміністративний процес. Структура адміністративного процесу й характеристика провадження в окремих адміністративних справах.

18. Провадження в справах про адміністративні правопорушення. Стадії провадження в справах про адміністративні правопорушення.

19. Органи (посадові особи), уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення.

20. Поняття режиму законності й дисципліни в державному управлінні.

21. Способи забезпечення законності й дисципліни в державному управлінні.

Особлива частина

1. Правові засади управління економікою.

2. Управління промисПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-29; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.175.107.77 (0.013 с.)