Преподаватель Шульга Анатолий МатвеевичМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Преподаватель Шульга Анатолий МатвеевичПо этому предмету курсовая

Номера тем

Преподаватель Шульга Анатолий Матвеевич

№ теми Прізвище, Ім’я, по Батькові
1. Аджимян Ованес Манукович
2. Балковий Ігор Олексійович
3. Головінова Тетяна Володимирівна
4. Гребцов Сергій Олександрович
5. Гулієв Заур Азер огли
6. Густов Микола Олександрович
7. Десятник Олег Євгенійович
8. Жежерун Роман Олегович
9. Зінков’єва Вікторія Миколаївна
10. Коваль Григорій Миколайович
11. Ковальчук Артем Олександрович
12. Ляшенко Сергій Володимирович
13. Ляшко Олександр Анатолійович
14. Мачульський Максим Леонідович
15. Мороз Вікторія Валеріївна
16. Настенко Максим Михайлович
17. Русанов Данило Сергійович
18. Савьолова Наталія Вікторівна
19. Сердюк Олександр Михайлович
20. Сидоренко Олександр Васильович
21. Симов’ян Ваган Саркисович
22. Суржик Юлія Сергіївна
23. Тараскіна Наталія Вікторівна
24. Третяк Олександр Михайлович
25. Тюпін В’ячеслав Олександрович
26. Ус Ірина Валентинівна
27. Чепурний Андрій Петрович

Викладач - Шульга Анатолій Матвійович

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Навчально-науковий інститут права та масових комунікацій

Кафедра фундаментальних юридичних дисциплін

Дисципліна: Теорія держави і права (МОДУЛЬ І): загальний курс

Заочна форма навчання ( 2011-2012 навчальний рік)

 

Теорія держави та права – одна з юридичних наук, та нормативно-навчальна дисципліна котра в їх системі займає провідне місце. Предмет теорії держави та права - основні і загальні закономірності виникнення, розвитку, функціонування держави та права. Це ті закономірності, котрі притаманні різним державам, різним галузям права, різним системам права, усім типам держави і права. У видовому розмаїтті основних і загальних закономірностей державно-правової дійсності розрізнюють закономірності котрі характеризують виникнення держави і права, зміну їх історичних типів, сутність держави і права, ознаки держави і права, механізм та функції держави, принципи демократії, законності та правопорядку, принципи та функції права, межі правового регулювання тощо. Понятійний апарат теорії держави і права - це система основних понять юриспруденції.

Згідно з навчальним планом на вивчення теорії держави і права (Модуль I: загальний курс виділяться 288 години (8 кредитів) з них 72 години на написання курсової роботи, аудиторних 18 годин (10 лекцій, 8 семінарів). Підсумковий контроль: захист курсової роботи та екзамен

Навчальна програма (витяг)

Розділ 1. Теорія держави та права в системі юридичних наук.

1. Теорія держави і права як наука та навчальна дисципліна:Предмет, місце в системі юридичних наук і дисциплін. Мета, завдання вивчення. Методологія, структура. Методологічна, гносеологічна, евристична, онтологічна, прогностична, ідеологічна, політична та інші функції теорії держави і права. Бібліографія.

Розділ 2. Держава, право, особа, суспільство.

2. Поняття громадянського суспільства, його основні ознаки:Умови формування громадянського суспільства. Сутність громадянського суспільства як фундаменту формування правової державності. Взаємодія громадянського суспільства і держави.

3. Поняття політичної системи суспільства, її структура: Місце держави в політичній системі суспільства. Державна влада, політичні партії, комерційні і некомерційні об’єднання громадян, правова основа їх взаємодії.

4. Співвідношення державної влади з іншими видами соціальної влади: Поняття соціальної влади.Держава і влада церкви. Державна влада і влада засобів масової інформації.

5. Правовий статус людини та громадянина: поняття, структура: Поняття „людина", „особа", „громадянин". Правовий статус людини та громадянина за Конституцією України.

6. Права людини: поняття, ознаки, види: Основні міжнародно-правові документи у сфері прав людини. Класифікація прав людини.

7. Поняття та основні ознаки правосвідомості: Предмет відбиття правосвідомості. Зв’язок правосвідомості зі знанням права, ставленням до права, юридично значущою поведінкою.

8. Структура та функції правосвідомості особи: Основні елементи правосвідомості особи. Функції правосвідомості особи: пізнавальна, оцінна, регулятивна.

9. Види правосвідомості: Теоретична правосвідомість, професійна правосвідомість, побутова правосвідомість. Вплив правосвідомості на законотворчу та правозастосувальну діяльність.

10. Взаємодія правосвідомості і права: Роль правосвідомості в правотворчості. Роль правосвідомості в реалізації права.

11. Правова культура особи: поняття, структура: Поняття правової культури суспільства. Поняття правової культури особи. Структура правової культури особи. Поняття правового виховання та його механізми.

12. Поняття та основні ознаки правової держави: Принцип розподілу державної влади на виконавчу, законодавчу і судову. Україна як правова держава. Система стримувань та противаг, передбачена Конституцією України.

13. Поняття та основні ознаки демократичної держави: Україна як демократична держава. Демократизація громадського і державного життя. Поняття і роль опозиції в парламенті і громадянському суспільстві. Інститут Президента України його вітчизняні витоки і сучасність. Теорія і практика розвитку українського парламентаризму.

14. Поняття та основні ознаки соціальної держави: Україна як соціальна держава. Державна політика соціальної безпеки. Державна влада і забезпечення соціальної злагоди у суспільстві.

Розділ 4. Право як соціальний інститут

27. Виникнення права: Відмінність норм права від соціальних норм первісного ладу. Наукові підходи щодо первинності права та первинності держави. Співвідношення держави і права.

28. Об’єктивне та суб’єктивне право: Поняття об’єктивного права. Ознаки об’єктивного (позитивного) права : нормативність, системність, формальна визначеність, вольовий характер, загальнообов’язковість, гарантованість державою. Поняття суб’єктивного права. Співвідношення об’єктивного та суб’єктивного права. Природне та позитивне право.

29. Сутність права: Поняття сутності права. Основні теорії права. Сучасні концепції праворозуміння. Цінність права. Власна та інструментальна цінність права.

30. Функції права: Поняття функцій права. Загально-соціальні (виховна, інформаційна, орієнтаційна, оцінювальна) та спеціально-соціальні (юридичні) функції права (регулятивна статична, регулятивна динамічна, охоронна).

31. Принципи права, їх поняття та класифікація: Загальноправові та міжгалузеві принципи. Принцип верховенства права. Втілення загальнолюдських цінностей в загальноправових принципах права. Роль принципів права у правотворчості, та правозастосуванні. Наступність у праві.

Розділ 10. Законність та правопорядок

89. Поняття законності та правопорядку, їх співвідношення: Законність як режим, принцип життєдіяльності особи, громадянського суспільства, держави. Основні принципи. Законність та дисципліна. Поняття правопорядку та його співвідношення із законністю.

90. Поняття та види гарантій законності: Система гарантій законності. Загальні гарантії законності. Юридичні гарантії законності: поняття та їх класифікація. Конституційне забезпечення законності.

Основна література:

1. Скакун О.Ф. Теорія держави і права. Х.: Консум, 2001.

2. Шульга А.М. Теорія держави і права. Навчальний посібник: стислий курс. Харків, 2008.

Настановча сесія

Лекція 1 Семінар 1 Теорія держави і права нормативно-навчальна дисципліна та наука. Організаційно-установчий

Студентам, які отримали під час сесії незадовільну оцінку з теорії держави і права, дозволяється ліквідувати академічну заборгованість до початку наступної навчально-екзаменаційної сесії: один раз викладачу, другий – комісії.

Укладачі: професор, д.ю.н. Скакун О.Ф., доцент, к.ю.н. Шульга А.М., доцент, к.ю.н. Зайцев Л.О., доцент, к.ю.н. Волошенюк О.В., к.ю.н. Спаський А.С..

По этому предмету курсовая

Номера тем

Преподаватель Шульга Анатолий Матвеевич

№ теми Прізвище, Ім’я, по Батькові
1. Аджимян Ованес Манукович
2. Балковий Ігор Олексійович
3. Головінова Тетяна Володимирівна
4. Гребцов Сергій Олександрович
5. Гулієв Заур Азер огли
6. Густов Микола Олександрович
7. Десятник Олег Євгенійович
8. Жежерун Роман Олегович
9. Зінков’єва Вікторія Миколаївна
10. Коваль Григорій Миколайович
11. Ковальчук Артем Олександрович
12. Ляшенко Сергій Володимирович
13. Ляшко Олександр Анатолійович
14. Мачульський Максим Леонідович
15. Мороз Вікторія Валеріївна
16. Настенко Максим Михайлович
17. Русанов Данило Сергійович
18. Савьолова Наталія Вікторівна
19. Сердюк Олександр Михайлович
20. Сидоренко Олександр Васильович
21. Симов’ян Ваган Саркисович
22. Суржик Юлія Сергіївна
23. Тараскіна Наталія Вікторівна
24. Третяк Олександр Михайлович
25. Тюпін В’ячеслав Олександрович
26. Ус Ірина Валентинівна
27. Чепурний Андрій ПетровичПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-29; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.217.174 (0.011 с.)