Контрольними заходами є вхідний, поточний, модульний і підсумковий контроль, що складаються із певних засобів діагностики знань і вмінь.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Контрольними заходами є вхідний, поточний, модульний і підсумковий контроль, що складаються із певних засобів діагностики знань і вмінь.1. Вхідний контроль здійснюється на першому семінарському за­нятті шляхом тестування протягом 30 хвилин. У кожному варіанті для контролю по 12 тестів, за допомогою яких перевіряються знання студентами низки положень кримінального процесу, значущих для вивчення курсу.

Тести становлять собою завдання, яке складається із запитальної частини та декількох запропонованих відповідей. Останні містять правдиву і неправдиву (для однієї теми або в цілому навчальної дис­ципліни) інформацію, як правило, з однією правильною відповіддю для кожного тесту чи декількома, якщо їх слід розміщати в належному порядку*. Студенти вказують номер теста і обраної відповіді (за необхідності декількох відповідей в належному порядку) в залежності від умов контролю на аркуші па­перу чи на відповідному технічному засобі.

Вхідний контроль оцінюється за чотирибальною системою. “Відмінно” ставиться, якщо відповіді правильні на 12-11 тестів; “добре” – якщо відповіді правильні на 10-9 тестів; “задовільно” – якщо відповіді правильні на 8-6 тестів; “незадовільно” – за меншу кількість правильних відповідей. Бали, що набрали студенти за вхідний контроль, не відносять до загальної суми балів за заліковий модуль. Вони є оціночними для викладача з метою з’ясування ступеня підготовки студентів для вивчення курсу “Захист прав та свобод учасників кримінального процесу”.

 

2. Поточний контроль знань і вмінь студентів здійснюється під час проведення групових занять. Форми поточного контролю:

1) тес­тування з теми для перевірки знань питань теоретичного характеру, що охоплюють і питання, які студенти опановували в перебігу СРС;

2) опитування з питань, необхідних для вироблення передбачених планом вмінь, що в багатьох випадках охоплюють і питання, які студенти опановували в перебігу СРС;

3) перевірка результатів вироблення умінь безпосередньо на занятті після пояснення (показу) викладача і під його керівництвом (окремого етапу чи в цілому), обговорення цих результатів за повідомленнями декількох студентів;

4) перевірка і обговорення рішень задач, виконаних під час підготовки до заняття як домашнє завдання бо за завданням викладача в аудиторії, за повідомленнями декількох студентів і вироблення внаслідок необхідних умінь;

3) виступ окремих студентів з доповідями, рефератами тощо, підготованими за власною ініціативою за узгодженням з викладачем або за його вказівкою з деяких із запланованих питань, і обгово­рення зазначених повідомлень, дискусія.

За результатами поточного контролю на семінарських та практичних заняттях за кожний змістовний модуль (тему дисципліни) виставляються бали за наступною систему: на 1 змістовному модулі - від 1 до 3 балів за заняття; наведені бали дорівнюють оцінкам “відмінно” (3 бали), “добре” (2 бали), “задовільно” (1 бал), „незадовільно” (0 балів); на 2 змістовному модулі – від 3 до 5 білів за заняття; наведені бали дорівнюють оцінкам “відмінно” (5 балів), “добре” (4 бали), “задовільно” (3 бали), „незадовільно” (0 балів).

 

3. Модульний контрольпроводиться у формі письмової контроль­ної роботи 2 рази в семестр, на виконання якої відводиться 2 академічні години. Кожен варіант модульної контрольної роботи скла­дається із теоретичної і практичної частини. У теоретичній частині – 2 завдання: одне містить 4 тести (або 5 тестів), а друге – теоретичне питання; в прак­тичній – 2 практичні завдання (в тому числі задачі), а всього – 4. Варіантами модульної роботи охоплюється в повному обсязі зміст відповідних тем: теоретичні питання та вміння. Усі вони відпрацьовані на навчальних (аудиторних) заняттях, під час виконання завдань для СРС.

Для виконання модульної роботи студентам за необхідності нада­ються копії архівних кримінальних справ або окремо копії процесуальних документів. Використовувати КПК, довідкову літературу заборонено.

Виконання модульної контрольної роботи в цілому і кожного зав­дання оцінюється за наступною бальною системою - до 16 балів, де кожне з завдань максимально оцінюється в 4 бали.

Виконання тестових завдань оцінюється на 4 бали, якщо студент правильно обирає відповіді на всі 4 (5) завдання, 3 бали – на 3 (4), 2 бали – на 2 (3), о балів – на меншу кількість завдань.

Виконання теоретичного завдання оцінюється на:

– 4 балів, якщо студент правильно і в повному обсязі, з відповідною аргументацією, в логічній послідовності, з посиланням на вимоги КПК (за необхідності) викладає матеріал, указуючи практичну значущість відповідних теоретичних положень;

– 3 бали , якщо студент дає правильну відповідь, викладає її логічно послідовно, дотримуючись КПК (за необхідності), показує практичну значущість відповідних теоретичних положень, але допус­кає несуттєві помилки з перелічених компонентів або більш суттєві з одного із них;

– 2 бали, якщо студент у цілому відповідає правильно, але демонструє знання лише основних теоретичних положень або зазнає труднощів та допускає помилки в розумінні їх практичного значення, частково аргументує відповідь, допускає порушення логіки викладу матеріалу, неточності в дотримуванні норм КПК (в необхідних ситу­аціях);

– 0 балів, якщо студент відповідає неправильно, не за суттю завдання або дає неповну відповідь, базовану на знанні менше половини програмового матеріалу, або дає неповну відповідь, допус­каючи суттєві помилки під час визначення практичного значення тео­ретичних положень, матеріал викладає непослідовно, не дотримується в необхідних випадках вимог КПК.

Виконання кожного практичного завдання оцінюється на:

– 4 балів, якщо студент правильно і в повному обсязі з відповідною аргументацією вирішує задачі, дає відповідь на завдання, аналізує та оцінює факти, відомості, що містяться в задачах, процесу­альних документах копій архівних кримінальних справ, використо­вуючи теоретичні знання, дотримуючись вимог КПК (за необхідності), викладає рішення (відповідь) у логічній послідовності;

– 3 бали, якщо студент правильно вирішує задачі, дає відповідь на завдання, але допускає несуттєві помилки в їх аргументації, під час аналізу і оцінки фактів і відомостей, котрі містяться в задачах, проце­суальних документах копій архівних кримінальних справ, викори­стання теоретичних знань, дотриманні вимог КПК (у необхідних випадках);

– 2 бали, якщо студент не в повному обсязі вирішує задачі, дає частково правильну відповідь, нечітко аргументує її, зазнає труд­нощів під час аналізу та оцінки фактів і відомостей, що містяться в задачах, процесуальних документах копій архівних кримінальних справ або неповно застосував перелічені засоби, прийоми, допускає порушення логіки викладу, неточно дотримується (за необхідності) вимог КПК;

– 0 балів, якщо студент не вирішує задачу, дає відповідь не за суттю практичного завдання або неповну, що містить менше по­ловини необхідної інформації, тобто неправильно інтерпретує факти і відомості, котрі зосереджені в задачах і процесуальних документах, виявляє невміння використовувати теоретичні знання, непослідовно викладає матеріал, не дотримується вимог КПК (за не­обхідності) чи керується тими, що не відповідають ситуації.

Модульний контроль за рішенням уповноважених органів управління університету, факультету може проводитися шляхом розв’язання тестів з відповідних тем. Кількість тестів, порядок проведення контролю, критерії оцінки знань у такому випадку повідомляються студентам окремо.

Результати модульного контролю разом з результатами поточного контролю підсумовуються під час атестації студента для здійснення підсумкового контролю знань та вмінь студентів.

 

4. Підсумковий контроль знань і вмінь студентів здійснюється у формі семестрового заліку. Студенти вважаються допущеними до заліку, якщо вони виконали всі відповідні модульні контрольні роботи з позитивною оцінкою, завдання для підготовки до занять, СРС, відзвітували в години індивідуальних консультацій або в інший визначений викладачем час про засвоєння теоретичних питань, вироблення вмінь, що опрацьовувались на пропущених заняттях.

Семестровий залікнаприкінці 8-го семестру полягає в оцінці знань і вмінь студентів виключно на підставі результатів поточного та модульного контролю, тобто опрацювання теоретичних питань та вмінь на лабораторних заняттях з урахуванням виконання завдань для СРС. Залік оцінюється за 100 бальною шалою, розуміння якої розкрито вище у Таблиці №3 підрозділу 2.2. “Система оцінювання академічних досягнень студента” НММ.

Залік не передбачає обов’язкової присутності студента, за винятком тих студентів, які матимуть на початок залікового тижня заборгованість із зазначених видів навчальної роботи. Вони зобов’язані персонально відзвітувати щодо результатів їх виконання протягом цього тижня в час, призначений викладачем. Якщо студенту виставляється в екзаменаційну відомість „не зараховано”, то він повинен перескласти залік за графіком, затвердженим деканатом факультету.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.229.142.91 (0.009 с.)