з дисципліни «Практична психологія»Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

з дисципліни «Практична психологія»Сума
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т 10 М

Критерії поточного та модульного контролю знань студентів

Поточний контроль Модульний контроль Критерії оцінки
14-15 Студент у повному обсязі володіє матеріалом навчальної дисципліни «Практична психологія», самостійно, аргументовано та логічно його викладає під час усних виступів та письмових відповідей, дає конструктивно-критичний аналіз різних ідей, концепцій, теорій, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, органічно пов'язує їх з практикою, аналізує факти, що стосуються навчальної дисципліни, виявляє вміння приймати рішення щодо використання ефективних форм і методів роботи, проявляє при цьому самостійне мислення і творчий підхід, робить за результатами відповіді обґрунтовані висновки, посилається на наукові психологічні дослідження, ознайомлений зі спеціальною літературою. Правильно виконав усі тестові завдання.
5-6 11-13 Студент достатньо повно володіє усім обсягом матеріалу навчальної дисципліни «Практична психологія», обґрунтовано його викладає під час усних виступів та письмових відповідей, в основному розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи при цьому обов'язкову та додаткову літературу. Але при викладанні деяких питань не завжди має необхідні знання для глибини та аргументації, формулювання висновків, порівняння теоретичних знань із практичними прикладами, допускаються при цьому окремі несуттєві неточності та незначні помилки чи деяка неповнота відповіді і скутість у висловленій думці. Правильно виконав більшість - 2/3 - тестових завдань.
7-10 Студент у цілому володіє навчальним матеріалом, викладає його основний зміст під час усних виступів та письмових відповідей, але недостатньо повно, без глибокого всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації і в ряді випадків, не проявляє належної самостійності творчого мислення, не має достатніх знань для формулювання висновків, порівняння теоретичних знань з практичними прикладами, допускаючи при цьому окремі суттєві неточності, помилки та деяку неповноту відповіді і скутість у висловленій думці, не завжди використовує необхідну літературу. Правильно виконав половину тестових завдань.
4-6 Студент не в повному обсязі володіє матеріалом навчальної дисципліни «Практична психологія». Фрагментарно, стисло (без аргументації та обґрунтування) викладає його під час усних виступів та письмових відповідей, поверхово розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, не проявляє належної самостійності творчого мислення, не має достатніх знань для формулювання висновків, порівняння теоретичних знань з практичними прикладами, допускаючи при цьому суттєві неточності, обізнаний не з усіма літературними джерелами з навчальної дисципліни і не може дати їм достатньої критичної оцінки. Правильно виконав менше 1/3 тестових завдань.
1-2 3-1 Студент частково володіє матеріалом навчальної дисципліни «Практична психологія», не в змозі викласти зміст більшості питань теми, не може зробити аналіз та необхідні узагальнення, будує свою відповідь на звичайному повторені лекційного матеріалу без самостійного, творчого його осмислення, без його зв'язку з аналізом конкретних явищ та процесів, не робить необхідних висновків та узагальнень, володіє навчальним матеріалом на репродуктивному рівні під час усних виступів та письмових відповідей, допускаючи при цьому суттєві помилки. Правильно виконав менше 1/4 тестових завдань.
Студент не засвоїв навчальний матеріал та не в змозі викласти його, не розуміє змісту теоретичних питань і практичних завдань. Не виконав жодного тестового завдання.

Студент, який з різних причин не отримав необхідної кількості балів з будь-якої теми, має можливість самостійно її підготувати і пройти індивідуальний поточний контроль знань з цієї теми у комп'ютерному класі.

Максимальна сума балів поточного контролю, яку може набрати студент при вивченні дисципліни «Практична психологія» – 70 балів:

Аудиторна робота:

- ґрунтовний, аргументований та логічний виступ на семінарських заняттях при опитуванні студента - 3 бали;

- доповнення - від 1 до 2 балів;

- виступ з реферативним повідомленням - 5 балів;

- експрес-тестування з певної теми - 5 балів.

Самостійна індивідуальна творча робота:

- творча робота (дайджести, кейси, есе) - 5 балів;

- співбесіда на індивідуальних консультаціях -5 балів.

Модульний контроль знань студентів передбачає максимально – 30 балів.

Підсумкова оцінка за семестр складається з поточного та модульного контролю і максимально складає 100 балів.

Якщо протягом семестру студент отримав менше ніж 60 балів, він повинен самостійно вивчити передбачені програмою теми та скласти залік (усно).


Критерії підсумкового контролю

За системою КНТЕУ За шкалою ЄКТС За національною системою Визначення
    90-100     А   (відмінно) Студент повно та ґрунтовно засвоїв всі теми навчальної програми, вміє вільно та самостійно аналізувати матеріал, характеризувати розвиток основних тенденцій та концепцій практичної психологічної думки, самостійно і творчо мислити. Виклав матеріал чітко й логічно обґрунтовано, поєднав теоретичні знання з практикою. Виявив творчі здібності та вміння при виконанні індивідуальних та колективних завдань.
    82-89     В   (дуже добре) Недостатньо повно та ґрунтовно засвоїв окремі питання навчальної програми. Вміє самостійно викласти зміст основних питань навчальної дисципліни, добре розуміє напрям розвитку практичної психології.
    75-81     С   (добре) Недостатньо повно та ґрунтовно засвоїв деякі теми навчальної програми не вміє достатньо самостійно викласти зміст деяких питань навчальної дисципліни, але вбачає можливі шляхи вирішення проблем в практиці психології..
    69-74     D   (задовільно) Засвоїв лише окремі теми навчальної програми. Не вміє вільно самостійно викласти зміст основних питань навчальної дисципліни, не може аргументовано поєднати теоретичні висновки з практикою, але орієнтується в основних шляхах вирішення практичних проблем.
    60-68     E   (достатньо) Засвоїв лише окремі питання навчальної програми. Не вміє достатньо самостійно викласти зміст навчальної дисципліни, не може аргументовано поєднати теоретичні висновки з практикою
    35-59     FХ   (незадовільно) Не засвоїв більшості тем навчальної програми не вміє викласти зміст більшості основних питань навчальної дисципліни.
  1-34   F (незадовільно) Не засвоїв навчальної програми, не вміє викласти зміст навчальної дисципліни.

 

Список рекомендованих джерел

Основна література

1. Горбатов Д.С. Практикум по психологическому исследованию. – Самара: БАХРАХ-М, 2006. – 272 с.

2. Дружинин В.Н. Экспериментальная психология. –М: ИНФРА, 1997. – 256 с.

3. Корнилова Т.В. Экспериментальная психология. – М.: Аспект Пресс, 2002. – 381с.

4. Корольчук М.С., Крайнюк В.М., Марченко В.М. Основи психології: схеми, опорні конспекти, методики. – К.: Здоров¢я, 2002. – 335с.

5. Основи практичної психології / В.Панок, Т.Титаренко, Н.Чепелєва та ін.: Підручник. – К.: Либідь, 1999. – 536 с.

6. Практикум із загальної психології / За ред Т.І. Пашукової. – К.: Знання, 2000. – 204с.

7. Практикум по общей экспериментальной и прикладной психологии / Под ред. Крылова А.А., Маничева С.А. – СПб: Питер, 2000. – 560с.

8. Практическая психодиагностика / Сост. М.Я. Райгородский. – Самара: Бахрах, 1998. – 672 с.

9. Психологія / За ред. Ю.Л. Трофімова. – К.: Либідь, 1999. – 558 с.

10. Крайнюк В.М. Практикум з психології: Курс лекцій. – К.: КиМУ, 2002. – 263 с.

11. Корольчук М.С., Осьодло В.І. Психодіагностика: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2007. – 400 с.

 

Додаткова література

1. Абрамова Г.С. Введение в практическую психологию. – Брест: Брестский государственный педагогический институт им.А.С.Пушкина, 1993. – 144 с.

2. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. //Избранные психологические труды. – М.: Просвещение, 1980. – Т1.

3. Асмолов А.Г. Психология личности. – М.: Просвещение, 1990. – 314 с.

4. Белянин В.П. Психолингвистика: Учебник. 6-е изд.- М.: Флинта, Московский психолого-социальный институт, 2009.- 420 с.

5. Бондаренко А.Ф. психологическая помощь: теория и практика. – К.: Укртехпресс, 1997. – 216 с.

6. Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь-справочник по психодиагностике. – СПб: Питер, 2001. – 528 с.

7. Годфруа Ж. Что такое психология. – М.: Мир, 1996. – 491 с.

8. Готтсданкер Ф. Осовы психологического эксперимента. – М.: Прогресс, 1982. – 464с.

9. Донченко Е.А., Титаренко Т.М. Личность: конфликт, гармония. – К.: Политиздат Украины, 1989. – 175 с.

10. Корнилова Т.В. Введание в психологический эксперимент. – М.: Аспект Пресс, 1997. – 289 с.

11. Корнилова Т.В. Общий практикум по психологии. Психологический эксперимент. – Ч. IV. – М.: Просвещение, 1987. – 258 с.

12. Костюк Т.С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості. – К.: Рад. школа, 1989. – 416 с.

13. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. – М.: Политическая література, 1977. – 302 с.

14. Практикум по психологии / Под ред. Н.Д. Твороговой. – М.: Аспект Пресс, 1997. – 374с.

15. Психологическая диагностика / Под ред. К.М.Гуревич, Е.М.Борисова. – М.: Наука, 1997. – 316 с.

16. Психологічне забезпечення психічного і фізичного здоров¢я / За ред. М.С. Корольчука. – К.: ІНКОС, 2002. – 272 с.

17. Реан А.А., Коломинский Я.Л. Социальная педагогическая психология. – СПб.: Питер 1999. – 296 с.

18. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологи. – СПб: Питер, 2000. – 712 с.

19. Соколова Е.Т. Проективные методы исследования личности. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1980. – 176 с.

Інтернет-ресурси

1. Інститут психології АПН України. Електронний доступ: http://www.psy-science.com.ua

2. Віртуальна бібліотека. Електронний доступ: http://libraryonline.ru/category/psixologiya

3. Електронна Бібліотека Гумер - гуманітарні науки. Електронний доступ: http://www.gumer.info

4. Електронна Бібліотека «Куб». Електронний доступ: http://www.koob.ru

5. Електронні варіанти гуманітарних журналів російською мовою. Електронний доступ: http:// www.ecsocman.edu.ru

6. Персональна стратегія і лідерство. Електронний доступ: http://personaling.info/2007/07/07/psihologiya-imizhda/

7. Світ Психології. Електронний доступ: http://www.psy.net.ru

8. Словник термінів. Електронний доступ: http://mirpiar.com/publ/58-1-0-241

9. Факультет соціології та психології1 КНУ ім. Тараса Шевченка. Електронний доступ: http:// www.soclife.univ.kiev.ua

10. Центр практичної психології «Псі-Фактор». Електронний доступ: http://psyfactor.orgПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-28; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.204.31 (0.021 с.)