Оцінка комунікативних та організаторських здібностей 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Оцінка комунікативних та організаторських здібностейВизначення понять «керівник», «лідер». Функції формального та неформального лідера. Мета дослідження. Обладнання. Хід експерименту. Обробка результатів. Інтерпретація. Висновки.

 

 

ІІІ. Структура дисципліни та розподіл годин за темами(тематичний план)
№ з/п Назва теми Кількістьгодин форми конт-ролю
всього лекції практи-чні заняття самостійна робота студентів
Модуль 1
Тема 1. Практична психологія як галузь професійної діяльності і взаємодії                 О,РП
Тема 2. Людина як предмет пізнання в практичній психології                 О,ТЗ
Тема 3. Основні методи психологічних досліджень                 О,РП
Тема 4. Форми роботи соціально-психологічної служби в організації                 О,РП
Тема 5. Групові форми психокорекції та психотерапії                 ПЗ
Тема 6. Проективні методи в професійній діяльності                 О,ПЗ
Тема 7. Соціометричний метод дослідження групи                 О,ПЗ
Тема 8. Індивідуальний профіль особистості                 О,РП
Тема 9. Дослідження характерологічних тенденцій, мотиваційного компоненту, самооцінки та рівня домагань                 ПЗ
Тема 10. Оцінка комунікативних та організаторських здібностей                 ПЗ
  Модульний контроль             ККР
Всього годин: 108\3  
               
Структура дисципліни та розподіл годин за темами(тематичний план для заочної форми начання)
№ з/п Назва теми Кількістьгодин форми конт-ролю
всього лекції практи-чні заняття самостійна робота студентів
Модуль 1
Тема 1. Практична психологія як галузь професійної діяльності і взаємодії                         ПЗ, ТЗ
Тема 2. Людина як предмет пізнання в практичній психології                     ПЗ, ТЗ
Тема 3. Основні методи психологічних досліджень                     ПЗ, ТЗ
Тема 4. Форми роботи соціально-психологічної служби в організації                     ПЗ, ТЗ
Тема 5. Групові форми психокорекції та психотерапії                     ПЗ, ТЗ
Тема 6. Проективні методи в професійній діяльності                     ПЗ, ТЗ
Тема 7. Соціометричний метод дослідження групи                     ПЗ, ТЗ
Тема 8. Індивідуальний профіль особистості                     ПЗ, ТЗ
Тема 9. Дослідження характерологічних тенденцій, мотиваційного компоненту, самооцінки та рівня домагань                     ПЗ, ТЗ
Тема 10. Оцінка комунікативних та організаторських здібностей                 ПЗ, ТЗ
Всього годин: 108\3  
               

скорочення:

О – усне опитування;

Т – тестування;

РП – обговорення реферативного повідомлення;

ПЗ – практичне завдання;

ТЗ – творче завдання;

ККР – комплексна контрольна робота.


ІV. Тематика та зміст лекційних, практичних занять, самостійної роботи студентів

Результати навчання Навчальна діяльність Робочий час студента, год Оцінювання у балах
  Усвідомити особливості практичної психології як галузі професійної діяльності Тема 1: Практична психологія як галузь професійної діяльності і взаємодії Лекція 1 План лекції: 1. Актуальність практичної психології в професійній та позапрофесійній діяльності. 2. Модель професійної діяльності практикуючого психолога. 3. Особливості національної системи соціально-психологічної служби. Література: Основна: 1, 2, 3, 5, 10. Додаткова: 3, 9, 10, 18.   Практичне 1 Діяльність практикуючого психолога План практичного заняття: 1. Поняття про психологічну інформацію та способи її отримання. 2. Соціальне замовлення на роботу практикуючого психолога. 3. Поняття психологічної допомоги і психологічного завдання. Література: Основна: 2, 5, 7, 10. Додаткова: 1, 3, 12, 18.   Завдання для самостійної роботи студентів: 1. Опрацювати матеріал лекції та рекомендовану літературу; підготуватися до обговорення питань практичного заняття. 2. Підготувати на вибір реферативні повідомлення, есе.
  Вміти визначати предмет вивчення практичної психології Тема 2: Людина як предмет пізнання в практичній психологіїЛекція 2 План лекції: 1. Ідея цілісності і системний підхід у вивченні людини. 2. Соціалізація особистості. 3. Людина і культура. Література: Основна: 2, 5, 6, 9. Додаткова: 1, 7, 11.   Практичне 2: Особистість в практичній психології План практичного заняття: 1. Загальна структура людини, розвиток її властивостей, внутрішні і зовнішні взаємозв’язки. 2. Поняття про психологічну інформацію та психологічну проблему. 3. Національний характер та культурний шок. Література: Основна: 2, 5, 6, 9. Додаткова: 1, 7, 11.   Завдання для самостійної роботи студентів: 1. Опрацювати матеріал лекції та рекомендовану літературу. 2. Підготуватись до дискусії за питаннями практичного заняття.
  Знати методологічні основи психологічних досліджень та особливості застосування методів спостереження, експерименту, тестування Тема 3: Основні методи психологічних дослідженьЛекція 3 План лекції: 1. Основні особливості методу спостереження. 2. Характеристика експерименту як методу дослідження. 3. Суть і особливості методу тестів. Література: Основна: 1, 3, 7, 10. Додаткова: 3, 6, 8, 9, 13. Практичне 3 Теоретичні та практичні аспекти наукового дослідження План практичного заняття: 1. Етапи наукового спостереження.2. Помилки при організації експериментального дослідження. 3. Тестологічні принципи. Література: Основна: 1, 3, 7, 10. Додаткова: 3, 6, 8, 9, 13. Завдання для самостійної роботи студентів: 1. Опрацювати матеріал лекції і рекомендовану літературу та підготуватись до обговорення питань практичного заняття. 2. Опрацювати питання практичного заняття за посібником Корнілової Т.В. «Экспериментальная психология».
  Засвоїти специфіку діяльності соціально-психологічної служби в організації. Розуміти суть просвітницької та профілактичної роботи, знати особливості проведення психологічного консультування Тема 4: Форми роботи соціально-психологічної служби в організаціїЛекція 4 План лекції: 1. Поняття соціально-психологічної служби. 2. Зміст просвітницької діяльності соціально-психологічної служби. 3. Принципи та види психологічного консультування. Література: Основна: 2, 3, 5, 6, 10. Додаткова: 3, 9, 10, 12, 18.   Практичне 4 Особливості соціально-психологічної служби: види, функції та форми роботиПлан практичного заняття: 1. Особливості сфер діяльності соціально-психологічних служб. 2. Завдання психологічного консультування. 3. Сутність соціально-психологічної профілактики. Література: Основна: 2, 3, 5, 6, 10. Додаткова: 3, 9, 10, 12, 18.   Завдання для самостійної роботи студентів: 1. Опрацювати матеріал лекції та рекомендовану літературу; підготуватися до обговорення питань практичного заняття. 2. Підготувати на вибір реферативні повідомлення, есе.
  Знати теоретичні та практичні аспекти індивідуальної та групової психологічної корекції та психотерапії Тема 5: Групові форми психокорекції та психотерапії Лекція 5 План лекції: 1. Поняття психологічної корекції та психотерапії.2. Психодинамічний напрямок в психології.3. Гуманістична психологія. Література: Основна: 1, 2, 3, 8. Додаткова: 1, 3, 15, 18.   Практичне 5 Теоретичні та практичні аспекти індивідуальної та групової психокорекції та психотерапіїПлан практичного заняття: 1. Види та основні етапи психокорекційної роботи і психотерапії. 2. Когнітивна та поведінкова психотерапія. 3. Групові форми психокорекційної та психотерапевтичної роботи. Література: Основна: 1, 2, 3, 8. Додаткова: 1, 3, 15, 18.   Завдання для самостійної роботи студентів: 1. Опрацювати матеріал лекції та рекомендовану літературу. 2. Підготуватися до обговорення питань практичного заняття.
  Знати особливості застосуван-ня проектив-них методів Тема 6: Проективні методи в професійній діяльностіЛекція 6План лекції: 1. Загальна характеристика проективних способів вивчення особистісних властивостей. 2. Основні види методик, що базуються на принципі проекції. 3. Основні критерії психогеометричної методики. Література: Основна: 1, 4, 5, 8, 11. Додаткова: 4, 7, 13, 17.   Практичне 6 Застосування проективних методик План практичного заняття: 1. Методики структурування і конструювання.2. Методики доповнення та інтерпретації.3. Призначення методик «Неіснуюча тварина», «Будинок-Дерево-Людина», «Кінетичний малюнок сім’ї». Література: Основна: 1, 4, 5, 8, 11. Додаткова: 4, 7, 13, 17.   Завдання для самостійної роботи студентів: 1. Опрацювати матеріал лекції та рекомендовану літературу. 2. Підготуватися до обговорення питань практичного заняття.
  Знати особливості застосуван-ня соціометричного методу діагностики Тема 7: Соціометричний метод дослідження групиЛекція 7 План лекції: 1. Загальна характеристика соціометричного методу. 2. Основні питання і процедури соціометрії. 3. Соціометричні індекси. Література: Основна: 1, 4, 5, 8, 10. Додаткова: 4, 7, 10, 11, 15.   Практичне 7 Діагностика міжособистісних стосунків в групі за допомогою соціометрії План практичного заняття: 1. Призначення, область застосування, переваги та недоліки методу соціометрії.2. Помилки при підготовці соціометрії; під час її проведення; при аналізі результатів. Література: Основна: 1, 4, 5, 8, 10. Додаткова: 4, 7, 10, 11, 15.   Завдання для самостійної роботи студентів: 1. Опрацювати матеріал лекції та рекомендовану літературу. 2. Підготуватися до обговорення питань практичного заняття.
  Вміти будувати індивідуальний профіль особистості, визначати особливості психографологічних характеристик Тема 8: Індивідуальний профіль особистості Лекція 8 План лекції: 1. Психологічна структура особистості.2. Психологічні проблеми особистості. 3. Психографологічні характеристики письмової мови. Література: Основна: 1, 3, 7, 9. Додаткова: 5, 14, 17, 19.   Практичне 8 Побудова індивідуального профілю особистості План практичного заняття: 1. Мета дослідження.2. Обладнання.3. Порядок роботи.4. Інструкція досліджуваному.5. Обробка експериментальних даних. Література: Основна: 1, 3, 7, 9. Додаткова: 5, 14, 17, 19.   Завдання для самостійної роботи студентів: 1. Опрацювати матеріал лекції та рекомендовану літературу. 2. Підготуватися до обговорення питань практичного заняття. 3. Провести психографологічний аналіз письмової мови
  Вміти досліджувати характерологічні властивості, особливості мотивації, самооцінки та рівня домагань Тема 9: Дослідження характерологічних тенденцій, мотиваційного компоненту, самооцінки та рівня домагань Лекція 9 План лекції: 1. Порівняльний аналіз теорій особистості в різних психологічних школах. 2. Складові мотиваційної сфери людини. 3. Структура Я-концепції. Література: Основна: 2, 4, 8, 9, 11. Додаткова: 2, 7, 10, 16. Практичне 9 Дослідження мотиваційної сфери План практичного заняття: 1. Мета дослідження.2. Обладнання.3. Хід експерименту.4. Обробка результатів.5. Інтерпретація.6. Висновки. Література: Основна: 2, 7, 8, 9, 11. Додаткова: 2, 7, 10, 16. Практичне 10 Дослідження характерологічних тенденцій, самооцінки та рівня домагань План практичного заняття: 1. Визначення поняття домінантність, підлеглість, залежність, комунікабельність, миролюбність, агресивність.2. Порівняльний аналіз теорій особистості в різних психологічних школах.3. Мета дослідження.4. Обладнання.5. Хід експерименту.6. Обробка результатів.7. Інтерпретація. 8. Висновки. Література: Основна: 2, 7, 8, 9, 11. Додаткова: 2, 7, 10, 16. Завдання для самостійної роботи студентів: 1. Опрацювати матеріал лекції та рекомендовану літературу.2. Підготуватися до обговорення питань практичного заняття.
  Вміти досліджувати комунікативні та організаторські здібності Тема 10: Оцінка комунікативних та організаторських здібностейЛекція 10 План лекції: 1. Проблема лідерства та керівництва в організації. 2. Функції формального та неформального лідера. 3. Структура комунікативних та організаторських здібностей. Література: Основна: 2, 4, 8. Додаткова: 13, 14, 16. Практичне 11 Дослідження комунікативних та організаторських здібностей План практичного заняття: 1. Мета дослідження.2. Обладнання.3. Хід експерименту.4. Обробка результатів.5. Інтерпретація.6. Висновки. Література: Основна: 2, 4, 8. Додаткова: 13, 14, 16. Завдання для самостійної роботи студентів: 1. Опрацювати матеріал лекції та рекомендовану літературу.
Модульний контроль
Усього

V. Контроль та критерії оцінювання знань студентів з навчальної дисципліни «Практична психологія»

Згідно з діючою в університеті системою комплексної діагностики знань студентів, з метою стимулювання планомірної та системної навчальної роботи оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою.

Форми контролю знань студентів:

- поточний контроль, який може бути проведений у формі усного фронтального або індивідуального опитування, письмового індивідуального тестування (особливо у разі перевірки матеріалу, який вивчався раніше), написання та обговорення рефератів, повідомлень, перевірки виконання індивідуальних і колективних письмових та усних завдань;

- модульний контроль, передбачений у програмі, що пропонується, у формі письмової комплексної модульної роботи.

Розподіл балів, що виставляються студентам

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-28; просмотров: 89; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.165.57.161 (0.007 с.)