Можливі варіанти творчих завдань. 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Можливі варіанти творчих завдань.1. Написати сценарій корпоративного свята фірми (на вибір студента).

2. Підготувати макет корпоративного сайту спеціальності «Реклама та зв’язки з громадськістю» МДУ.

3. Запропонувати програму презентації сайту кафедри соціальних комунікацій.

4. Запропонувати програму презентації молодіжного нічного клубу, розташованого в центрі міста.

5. Запропонувати програму презентації нового туру в країни Середземного моря (масовий туризм).

6. Запропонувати програму святкування ювілея міста.

7. Запропонувати програму та бюджет прес-конференції ректора МДУ К.В. Балабанова про святкування 10-ліття кафедри соціальних комунікацій МДУ.

8. Запропонувати програму та бюджет прес-конференції, присвяченої початку гастрольного туру відомого естрадного артиста чи колективу (на вибір студента).

9. Запропонувати програму та бюджет прес-конференції, присвяченої відкриттю виставки (профіль та масштаб – на вибір студента).

10. Запропонувати програму та бюджет прес-конференції, присвяченої закриттю виставки (профіль та масштаб – на вибір студента).

11. Запропонувати програму та бюджет прес-конференції, присвяченої утвердженню нової премії чи конкурса у галузі реклами.

12. Запропонувати програму та бюджет прес-конференції, присвяченої негативним результатам екологічної експертизи діяльності фірми (профіль діяльності – на вибір студента).

13. Запропонувати програму дій підприємства, на якому відбулася аварія, в результаті якої загинули його співробітники.

14. Запропонувати програму дій навчального закладу після пожежі, в результаті якої нанесено значну матеріальну шкоду та яка отримала широкий розголос.

15. Запропонувати програму дій керівництва банку після негативних результатів аудиту, що отримали значний розголос серед місцевих ЗМІ.

16. Запропонувати програму дій автосалону після серії аварій з автомобілями марки, що ексклюзивно продається в даному салоні.

17. Підготувати прес-реліз про благодійний спектакль у драматичному театрі міста Маріуполя

18. Підготувати прес-реліз про відкриття виставки студентської прси в Маріуполі.

19. Підготувати прес-реліз про конференцію керівників туристичних фірм Маріуполя з питань страхування в туристичному бізнесі.

20. Запропонвати прес-ліст для діяльності мережі аптек «Ілліч-фарм».

21. Запропонвати прес-ліст для діяльності магазину комп’ютерної техніки в Маріуполі.

22. Запропонувати програму дій з розвитку комунікацій із зовнішньою громадськістю нічного клубу, що знаходиться в центрі міста.

23. Запропонувати програму дій з розвитку комунікацій із внутрішньою громадськістю вищого навчального закладу.

24. Запропонувати програму підготовки та проведення щорічних зборів акціонерів меблевої фабрики.

25. Запропонувати програму підготовки та проведення щорічних зборів акціонерів банку.


11. Розподіл балів, які отримують студенти

№ з/п Назва теми Кількість балів
1. Робота на семінарських заняттях: 15 занять по 5 балів
2. Виконання самостійної роботи
3. МКР
4. Екзамен
5.  
Всього балів:

Якщо студент після роботи на семінарських заняттях, виконання усіх обов’язкових самостійних завдань, виконання МКР та складання екзамену не набрав необхідну кількість балів або не задоволений своєю оцінкою, він може виконати завдання, запропоновані у пункті 7 (самостійна робота студента)як додаткові.

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності ОцінкаECTS Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсового проекту (роботи), практики для заліку
90 – 100 А відмінно     зараховано
82-89 В добре
74-81 С
64-73 D задовільно
60-63 Е
35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання не зараховано з можливістю повторного складання
0-34 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

 


Рекомендована література

Базова

1. Кондратьев Э.В. Связи с общественностью: учебное пособие для высшей школы / Э.В. Кондратьев, Р.Н. Абрамов. – 5-е изд., испр. и доп. – М.: Академический проспект, 2008. – 510 с.

2. Королько В.Г. Паблік рилейшнз. Наукові основи, методика, практика. Підручник. – К.: Видавничий дім „Скарби”, 2001 [электронный ресурс]

3. Мойсеєв В.А. Паблік рілейшнз: навчальний посібник / В.А. Мойсеєв. – К.: Академвидав, 2007. – 224 с.

4. PR: современные технологии: учебное пособие / Под ред. Л.В. Володиной. – СПб.: ИВЭСЭП: Знание, 2008. – 263 с.

5. Почепцов Г.Г. Паблік рілейшнз: навчальний посібник. – 2-е вид., випр. і доп. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2004. – 373 с.

6. Почепцов Г.Г. Паблик рилейшнз для профессионалов \ Г.Г. Почепцов. – М., К.: Рефл-бук, Ваклер, 2002. – 624 с.

7. Почепцов Г.Г. Паблик рилейшнз, или Как успешно управлять общественным мнением. – М: Центр, 2004.

8. Теория и практика связей с общественностью / А.В. Кочетков, В.Н. Филиппов, Я.Л. Скворцов, А.С. Тарасов. – 2-е изд. – СПб: Питер, 2008. – 240 с.

9. Тульчинский Г.Л. РR фирмы: технология и эффективность: – СПб.: Алетейа, 2001 [электронный ресурс].

Допоміжна

1. Абельмас Н.В. Универсальный справочник по паблик рилейшнз. – М.: Феникс, 2008

2. Алёшина И.В. Паблик рилейшнз для менеджеров [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rge.ru/media/book/Aleshina_I_V__Pablik_rilejshnz_dlja_menedzherov_2002.doc

3. Бакунина Н. Пресс-служба в законодательных органах власти субъектов Российской Федерации. – Тюмень.: Вектор Бук, 2008. – 204 с.

4. Бебик В.М. Інформаційно-комунікативний менеджмент у глобальному суспільстві : психологія, технології, тактика паблік рилейшнз : монографія / В.М. Бебик. – К.: МАУП, 2005. – 440 с.

5. Бельских Е. Теория и практика корпоративных паблик рилейшнз: учебное пособие [Электронный ресурс]. – Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2005. – 160 с. – Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/915/25915

6. Блюм М.А., Молоткова М.В. ПР-технологии в коммерческой деятельности: учебное пособие [Электронный ресурс]. – Тамбов: Изд-во Тамбовского гос. тех. университета, 2004. – 104 с. – Режим доступа: http://window.edu.ru/library/pdf2txt/581/21581/4794

7. Богданов Е. Н., Зазыкин В. Г. Психологическте основы паблик рилейшенз. – СПб, 2003. – 208 с.

8. Василенко А.Б. Пиар крупных российский корпораций / А.Б. Василенко. – 2-е изд.. – М.: ГУ ВШЭ, 2002. – 304 с.

9. Вуйма А. Черный ПР. Защита и нападение в бизнесе и не только [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://evartist.narod.ru/text16/065.htm

10. Галумов Э. Основы PR [Электронный ресурс]. – М.: Летопись XXI, 2004. – Режим доступа: http://www.biznesbooks.com/2010-01-07-17-39-24/593--pr

11. Гогун А. Черный ПР Адольфа Гитлера. СССР в зеркале нацистской пропаганды [Электронный ресурс]. – М: Эксмо, Яуза, 2004. – 416 с. – Режим доступа: http://psyfactor.org/lib/gogun0.htm

12. Гришин Н.В. Основы проведения избирательных кампаний / Н.В. Гришин. – М.: РИП-холдинг, 2003. – 184 с.

13. Гундарин М.В. Книга руководителя отдела PR / М.В. Гундарин. – СПб: Питер, 2006. – 368 с.

14. Ильинский С. Энциклопедический словарь PR и рекламы. Часть I. PR. Реклама. Маркетинг. (А – Я) [лектронній ресурс]. – Режим доступа: http://www.psyinst.ru/library.php?part=article&id=1440

15. Коханова Л.А. Экологический PR: составные профессии / Л.А. Коханова. – М.: РИП-холдинг, 2004. – 216 с.

16. Кузнецов В.Ф.Связи с общественностью: Теория и технологии: Учебник для студентов вузов / В.Ф.Кузнецов. – 2-е изд., доп. и перер. – М.: Аспект Пресс, 2007. – 302 с.

17. Марков С. PR в России больше, чем PR. Технологии, вер­сии, слухи. – СПб.: ООО Издательство «Севе­ро-Запад»; Ростов н/Д.: Издательство «Феникс», 2005. – 432 с.

18. Медведева Т.П., Лужнова Н.В., Кривошей В.А. Паблик рилейшнз в системе маркетинговых коммуникаций: методические указания. – Оренбург: ГОУ ОГУ, 2003. – 48 с.

19. Моисеев В.А. Паблик рилейшнз как средство социальной коммуникации (Теория и практика). – К.: Дакор, 2002. – 506 с.

20. Музыкант В.Л. Рекламные и PR-технологии в бизнесе, коммерции, политике.- М., 2001.- 688 c

21. Ольшевский А.С. Антикризисный PR и консалтинг. – Издательский дом «Питер», 2003. – 132 с.

22. Почепцов Г.Г. Имиджелогия.– М.: Рефл-бук, 2002 [читальный зал №2] .

23. Рожков И.Я. Имиджи Китая в контексте PR и рекламы: учебное пособие. – М.: Издательство «МГИМО-Универсигет», 2006. – 61 с.

24. Синяева И.М. Паблик рилейшнз в коммерческой деятельности: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003

25. Слісаренко І.Ю. Паблік рилейшнз у системі комунікацій та управління: навчальний посібник. – К.: МАУП, 2001. – 104 с.

26. Федотова М.Г. Коммуникационный менеджмент: учеб. Пособие [Электронный ресурс]. - Омск: Изд-во ОмГТУ, 2006. – 76 с. – Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/257/62257/files/fedotova_km.pdf

27. Филлипс Д. PR в интернете / Дэвид Филлипс [Электронный ресурс]. – М: Фаир-пресс, 2004. – 320 с. – Режим доступа: http://www.koob.ru/phillips/pr_v_internete

28. Шамшетдинова Р. Оценка эффективности PR-кампании: теоретический аспект [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.bycon.ru/files_library/cat3/29

29. Шарков Ф.И. Интегрированные PR-коммуникации \ Ф.И. Шарков. – М.: РИП-холдинг, 2004. – 272 с.

30. Шепель В.М. Имиджелогия, или Как нравиться людям. - М.: Народное образование, 2002.

31. PR-технологии в информационном обществе: Материалы Всероссийской научно-практической конференции [Электронный ресурс]. – Санкт-Петербург, 4-5 ноября 2003 г. – СПб.: Изд-во СПбГПУ, 2003. - 214 с. – Режим доступа: http://gendocs.ru/v26472/pr_-_технологии_в_информационном_обществе_материалы_всероссийской_научно-практической_конференции?page=7

32. PR на 100%: как стать хорошим менеджером PR / Марина Горкина, Андрей Мамонов, Игорь Манн [Электронный ресурс]. – М.: Альпина Паблишер, 2003. – Режим доступа: http://lib100.com/book/advertising/pr_na_100_protsentov/PR%20%ed%e0%20100%25.%20%ca%e0%ea%20%f1%f2%e0%f2%fc%20%f5%ee%f0%ee%f8%e8%ec%20%ec%e5%ed%e5%e4%e6%e5%f0%ee%ec%20%ef%ee%20PR.pdf

 

Інформаційні ресурси

 

1. www.pro-pr. ukr.net

2. AGB Ukraine // http://www.agb.com.ua/

3. Украинская ассоциация по связям с общественностью - www.uapr.com.ua

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-28; просмотров: 68; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.144.55.253 (0.007 с.)