МЕТА (ЦІЛІ), НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАВДАННЯ 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

МЕТА (ЦІЛІ), НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАВДАННЯЗАТВЕРДЖЕНО

установчими зборами

громадської організації

«Перспектива 2015»

від 30 січня 2015 року

Протокол №1

С Т А Т У Т

Громадської організації

«ПЕРСПЕКТИВА 2015»

 

смт Солоне

2015 р.

 

Розділ I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Громадська організація «Перспектива 2015» смт Солоне Солонянського району Дніпропетровської області (далі як громадська організація) є добровільною, самостійною, неприбутковою, недержавною, некомерційною і неприбутковою громадською організацією метою якої не є одержання прибутку.

1.2. Громадська організація створена на засадах добровільності, рівноправності її членів, самоврядності, законності, прозорості, відкритості, публічності та гласності для задоволення та захисту соціальних та інших спільних інтересів членів громадської організації у сфері розвитку громадянського суспільства, підтримки та розвитку громадських ініціатив, впровадження суспільнозначущих програм.

1.3. Громадська організація здійснює свою діяльність у відповідності з Конституцією та чинним законодавством України, а також у відповідності з Законом України "Про громадські об'єднання", іншим діючим законодавством України та цим статутом.

1.4. Статут є основним документом, що закріплює правове положення громадської організації, а також правові засади її створення, функціонування, майнового положення, реорганізації та ліквідації.

1.5. Громадська організація має право підтримувати міжнародні зв'язки, укладати угоди, брати участь у проведенні заходів, що не суперечать нормам права України, має право здійснювати співробітництво з іноземними неурядовими організаціями та міжнародними урядовими організаціями з дотриманням законів України та міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;

1.6 Громадська організація є вільною у виборі напрямків її діяльності у межах, передбачених цим статутом.

1.7. Діяльність громадської організації поширюється на території сіл та селищ Солонянської селищної ради Солонянського району Дніпропетровської області.

1.8. Відносини громадської організації з іншими підприємствами, організаціями й громадянами будуються на договірних засадах.

1.9. Громадська організація не відповідає по зобов'язанням своїх членів, а член громадської організації не несе відповідальності по зобов'язанням громадської організації.

1.10. Громадська організація володіє правом представляти інтереси членів громадської організації в державних, громадських та інших організаціях.

1.11. Громадська організація є юридичною особою за законодавством України, набуває права юридичної особи з моменту її реєстрації, що здійснюється у порядку, передбаченому законодавством України. Громадська організація може мати самостійний баланс, відокремлене майно, рахунки в установах банку, круглу печатку, штамп та інші ознаки юридичної особи. Громадська організація від свого імені набуває майнові і особові немайнові права та несе обов'язки, виступає у вигляді позивача чи відповідача у суді, господарському чи третейському.

1.12. Найменування громадської організації:

Українською мовою – Громадська організація «Перспектива 2015».

Англійською мовою – Громадська організація “Perspective 2015”

1.13. Скорочене найменування:

Українською мовою – ГО «Перспектива 2015».

1.14. Юридична адреса громадської організації «Перспектива2015»: вул. Строменка, буд. 5-А, смт Солоне, Солонянський район, Дніпропетровська область, 52400.

 

Розділ ІІ

МЕТА (ЦІЛІ), НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАВДАННЯ

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

2.1. Громадська організація створюється з метою здійснення діяльності, спрямованої на задоволення та захист прав і свобод, законних, соціальних, економічних, творчих, вікових, національно - культурних, екологічних, оздоровчих, спортивних, побутових та інших спільних інтересів її членів;

2.2. Завданням громадської організації є:

задоволення соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, екологічних, оздоровчих, спортивних, побутових та інших потреб її членів.

2.3. Основними напрямами діяльності громадської організації є:

- ідентифікація проблем місцевого розвитку та консолідація громадян на їх вирішення;

- підвищення громадської активності;

- сприяння соціальному захисту молоді та представників інших вікових груп, які потребують допомоги;

- сприяння оздоровленню громадян, спортивній роботі, екологічному захисту довкілля, національно-культурному (мистецькому, культурологічному), творчому розвитку дітей, підлітків та молоді;

- сприяння задоволенню економічних, вікових, побутових та інших інтересів громадян;

- захист їхніх прав та свобод.

2.4. Громадська організація реалізує поставлену мету та завдання шляхом:

· проведенням загальних зборів членів громадської організації, поданням їх ініціатив та пропозицій в органи влади та управління, відповідно до законодавства та вимог місцевих нормативно-правових актів з цих питань;

· участі у розробці, фінансуванні та реалізації соціально спрямованих програм, проектів, заходів спільно з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, установами, підприємствами і організаціями всіх форм власності у порядку, встановленому законодавством, та відповідно до статутних цілей і завдань громадської організації.

 

Розділ ІІІ

ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ.

ПОРЯДОК НАБУТТЯ І ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА

В ГРОМАДСЬКІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ.

 

3.1. Членство в громадській організації є добровільним та індивідуальним.

3.2. Членами громадської організації можуть бути громадяни, що проживають на території сіл та селищ Солонянської селищної ради Солонянського району Дніпропетровської області, які досягли 14 років та визнають цей статут, сплачують у встановленому порядку вступні та членські внески, активно беруть участь в діяльності громадської організації.

3.3. Прийом у члени і виключення з членів громадської організації проводиться Загальними зборами громадської організації. Для вступу до членів громадської організації, бажаючі подають відповідну заяву до Загальних зборів громадської організації та сплачують вступний внесок, розмір якого встановлюється Загальними зборами членів громадської організації. Рішення Загальних зборів громадської організації, які прийняті в межах їх компетенції, обов'язкові для виконання її членами. Заява про вступ в члени громадської організації повинна містити: прізвище, ім'я, по-батькові, громадянство, місце постійного проживання, рік народження, інші відомості за бажанням кандидата. Заява про вступ розглядається в термін до 1 місяця. Результати розгляду такої заяви повідомляються кандидату в десятиденний термін з моменту прийняття рішення про прийняття чи відмову в прийнятті в члени громадської організації.

3.4. Члени громадської організації, що не дотримуються вимог цього статуту і рішень Загальних зборів, можуть бути виключені з громадської організації. Відповідні матеріали на розгляд Загальних зборів членів готує і подає керівник організації.

3.5. Членські внески члену громадської організації, який вибув, не повертаються.

3.6. Припинення членства в громадській організації має наслідки припинення перебування особи на посаді керівного органу.

3.7. Члени громадської організації мають право:

· брати участь в обговоренні і прийнятті рішень з усіх питань діяльності громадської організації та у заходах, що проводяться громадською організацією;

· вносити пропозиції по кандидатурам для обрання в органи управління громадської організації;

· обирати та бути обраними в органи управління громадської організації та отримувати інформацію про їх роботу та прийняті ними рішення;

· вносити пропозиції про поліпшення діяльності громадської організації, усунення недоліків в організацїї роботи;

· розраховувати на підтримку громадської організації при захисті своїх законних прав;

· при незгоді, з рішенням керівного органу - Правління громадської організації, оскаржити рішення в вищому органі громадської opганізації-Загальних зборах;

· вийти з членів громадської організації шляхом подання письмової заяви до Загальних зборів членів громадської організації.

3.8 Члени громадської організації зобов'язані:

· дотримуватися норм цього статуту;

· виконувати рішення Загальних зборів громадської організації;

· сплачувати вступні та членські внески, розмір та порядок сплати яких встановлюється Загальними зборами громадської організації;

· брати участь у досягненні мети (цілей) і завдань громадської організації, у діяльності органів громадської організації.

3.9 Керівник громадської організації та члени Правління працюють на громадських засадах, без отримання заробітної платні.

 

Розділ IV

ТА ЇХ ПОВНОВАЖЕННЯ

 

4.1 Управління громадською організацією здійснюється на основі самоврядування, принципів широкої демократії, гласності, активної участі її членів у вирішенні всіх питань їїдіяльності.

4.2. Вищим органом управління громадської організації є Загальні збори членів громадської організації «Перспектива 2015» (надалі — Загальні збори).

4.3.Загальні збори:

· затверджують статут громадської організації, вносять до нього, зміни та доповнення;

· обирають керівний орган – Правління громадської організації: голову та двох членів (3 особи) терміном на 3 роки; керівник громадської організації може бути обраний головою Правління, а засновники громадської організації – його членами;

· реалізують право власності на майно та кошти громадської організації з покладанням окремих функцій, щодо господарського управління майном на керівника громадської організації;

· розкладають і затверджують звіти про діяльність Правління громадської організації:

· в разі виникнення спору, затверджують або відміняють рішення Правління громадської організації;

· вирішують питання стосовно порядку оскарження рішень, дій, бездіяльності керівних органів громадської організації та розгляду скарг;

· вирішують питання реорганізації та ліквідації громадської організації згідно чинного законодавства;

· визначають основні напрямки діяльності громадської організації тощо.

4.4. Загальні збори правомочні, якщо в них бере участь 2/3 членів громадської організації. Рішення приймаються відкритим або таємним голосуванням, якщо за них проголосувало більше половини присутніх на Загальних зборах. Процедура прийняття рішень може відбуватись шляхом використання засобів зв’язку (телефон, скайп тощо), якщо член громадської організації за певних обставин був відсутній особисто на засіданнях. Далі цей член повинен обов’язково написати письмове підтвердження того, що він дійсно проголосував.

4.5. Загальні збори скликаються керівником не рідше одного разу на рік. Керівник зобов'язаний повідомити про дату, час та місце проведення Загальних зборів членів громадської організації не пізніше, ніж за місяць, шляхом письмового повідомлення, або телефонограммою, або електронною поштою з обов'язковим підтвердженням про отримання.

4.6. Голова та секретар Загальних зборів обираються на кожному засіданні. Голова та секретар Загальних зборів виконують обов'язки, пов'язані з проведенням Загальних зборів. Секретар забезпечує ведення протоколу засідання Загальних зборів. В протоколі відображуються результати голосування і рішення Загальних зборів. Протокол засідання Загальних зборів підписується головою та секретарем Загальних зборів.

4.7. До виключної компетенції Загальних зборів відносяться:

- прийняття статуту громадської організації, внесення змін до нього;

- рішення про внесення змін до статуту громадської організації, відчуження майна громадської організації на суму, що становить п’ятдесят і більше відсотків майна громадської організації, та про ліквідацію громадської організації приймаються більшістю не менш як у ¾ присутніх членів громадської організації;

- обрання та переобрання складу статутних органів громадської організації;

- визначення основних напрямів діяльності громадської організації;

- заслуховування звітів щодо контролю за цільовим використанням коштів і майна громадської організації;

- реалізація права власності на майно та кошти;

- прийняття рішень про створення, реорганізацію та ліквідацію підприємств, установ, організацій, затвердження їх статутів і Положень;

- обирати осіб які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори;

- прийняття рішень про виключення з членів за поданням та про прийом в члени громадської організації;

- прийняття рішень про реорганізацію та ліквідацію громадської організації;

- встановлення розмірів членських внесків.

4.8. Позачергові Загальні збори скликаються керівником громадської організації, за власною ініціативою, на вимогу Правління або на вимогу 1/2 членів громадської організації.

4.9. У період між Загальними зборами органом управління громадської організації є Правління, яке підзвітне Загальним зборам.

4.10. Правління громадської організації:

- розробляє та організовує виконання перспективних програм розвитку громадської організації та рішень, прийнятих Загальними зборами;

-спрямовує діяльність громадської організації на виконання статутних завдань;

- здійснює господарське управління майном та коштами громадської організації в межах повноважень, наданих Загальними зборами;

- вирішує інші питання діяльності громадської організації, за винятком тих, що належать до компетенції Загальних зборів.

4.11. Засідання Правління проводиться в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць. Правління правомочне вирішувати питання, якщо на засіданні присутня більшість її складу. Рішення приймаються простою більшістю голосів.

4.12. Голова Правління зобов'язаний повідомити про дату, час та місце проведення зборів членів Правління громадської організації не пізніше, ніж за тиждень, шляхом письмового повідомлення, або телефонограммою, або електронною поштою з обов'язковим підтвердженням про отримання.

4.13. Секретар зборів членів Правління обирається на кожному засіданні. Голова та секретар зборів Правління громадської організації виконують обов'язки, пов'язані з проведенням зборів членів Правління. Секретар забезпечує ведення протоколу засідання зборів членів Правління громадської організації. В протоколі відображуються результати голосування і рішення зборів членів Правління. Протокол засідання зборів членів Правління громадської організації підписується всіма членами Правління громадської організації.

4.14. Керівник громадської організації головує на засіданнях Правління, організовує його роботу та, не рідше ніж 1 раз на квартал, звітує про роботу Правління на Загальних зборах перед його членами.

4.15. Керівник громадської організації обирається рішенням Загальних зборів громадської організації, терміном на 3 роки.

4.16. Керівник громадської організації:

- представляє інтереси громадської організації та діє від її імені;

- представляє громадську організацію у відносинах з іншими юридичними та фізичними особами;

-укладає договори та інші угоди від імені громадської організації, підписує доручення на провадження дій від імені громадської організації;

-здійснює керування поточною діяльністю громадської організації відповідно до цього статуту;

- видає розпорядження, вказівки, обов'язкові для всіх членів громадської організації;

- вирішує інші питання діяльності громадської організації, за винятком віднесених цим статутом і діючим законодавством до компетенції Загальних зборів та Правління громадської організації.

4.17. У випадку відсутності керівника його обов’язки покладаються на одного з членів Правління, за особистим розпорядженням керівника у письмовій формі.

4.18. Контроль за фінансово-господарською діяльністю громадської організації здійснює Правління, а саме здійснює поточний контроль за фінансовою та господарською діяльністю громадської організації, цілістю майна, законністю договорів і господарських операцій, правильністю обліку і звітності.

4.19. Члени Правління проводять аудиторські перевірки по мірі необхідності, але не рідше одного разу на рік

4.20. Без висновку Правління Загальні збори не мають права затверджувати звіт про результати фінансової діяльності громадської організації.

 

Розділ V

Розділ VI

Розділ VІІ

Розділ VІІІ

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

8.1. Громадська організація може мати у своїй структурі відокремлені підрозділи, які є структурними осередками, що повністю розділяють мету, завдання та напрями діяльності громадської організації.

8.2. Відокремлені підрозділи створюються за рішенням Загальних зборів членів громадської організації відповідно до законодавства України та цього статуту.

8.3. Керівник відокремленого підрозділу призначається керівником громадської організації за рішенням Загальних зборів членів громадської організації. Відокремлені підрозділи підзвітні організації.

8.4. Ініціативна група відокремленого підрозділу подає заяву довільної форми про прийняття до громадської організації. До заяви додається:

8.4.1. склад ініціативної групи – не менше двох осіб;

8.4.2. повне найменування відокремленого підрозділу;

8.4.3. список членів відокремленого підрозділу із зазначенням: прізвище, ім’я та по батькові; дата народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків; місце та посада роботи (для працюючих);

8.4.4. місцезнаходження відокремленого підрозділу.

8.5. Відокремлені підрозділи громадської організації та їхні члени користуються всіма правами, якими наділені члени громадської організації, і виконують завдання, напрями та форми діяльності та обов’язки, що вимагаються цим статутом.

8.6. Відомості про утворені відокремлені підрозділи громадської організації подаються до уповноваженого органу з питань реєстрації за місцезнаходженням громадської організації.

8.7. Відокремлені підрозділи громадської організації припиняють свою діяльність за рішенням Загальних зборів членів громадської організації на підставі заяви 3/4 членів відокремленого підрозділу або у випадку грубого порушення прав та обов’язків підрозділу та бездіяльності його членів.

8.8. Повідомлення про закриття відокремленого підрозділу громадська організація подає до уповноваженого органу з питань реєстрації за місцезнаходженням громадської організації за формою, затвердженою Міністерством юстиції України.

Розділ ІХ

Розділ Х

Розділ XІ

ЗАТВЕРДЖЕНО

установчими зборами

громадської організації

«Перспектива 2015»

від 30 січня 2015 року

Протокол №1

С Т А Т У Т

Громадської організації

«ПЕРСПЕКТИВА 2015»

 

смт Солоне

2015 р.

 

Розділ I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Громадська організація «Перспектива 2015» смт Солоне Солонянського району Дніпропетровської області (далі як громадська організація) є добровільною, самостійною, неприбутковою, недержавною, некомерційною і неприбутковою громадською організацією метою якої не є одержання прибутку.

1.2. Громадська організація створена на засадах добровільності, рівноправності її членів, самоврядності, законності, прозорості, відкритості, публічності та гласності для задоволення та захисту соціальних та інших спільних інтересів членів громадської організації у сфері розвитку громадянського суспільства, підтримки та розвитку громадських ініціатив, впровадження суспільнозначущих програм.

1.3. Громадська організація здійснює свою діяльність у відповідності з Конституцією та чинним законодавством України, а також у відповідності з Законом України "Про громадські об'єднання", іншим діючим законодавством України та цим статутом.

1.4. Статут є основним документом, що закріплює правове положення громадської організації, а також правові засади її створення, функціонування, майнового положення, реорганізації та ліквідації.

1.5. Громадська організація має право підтримувати міжнародні зв'язки, укладати угоди, брати участь у проведенні заходів, що не суперечать нормам права України, має право здійснювати співробітництво з іноземними неурядовими організаціями та міжнародними урядовими організаціями з дотриманням законів України та міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;

1.6 Громадська організація є вільною у виборі напрямків її діяльності у межах, передбачених цим статутом.

1.7. Діяльність громадської організації поширюється на території сіл та селищ Солонянської селищної ради Солонянського району Дніпропетровської області.

1.8. Відносини громадської організації з іншими підприємствами, організаціями й громадянами будуються на договірних засадах.

1.9. Громадська організація не відповідає по зобов'язанням своїх членів, а член громадської організації не несе відповідальності по зобов'язанням громадської організації.

1.10. Громадська організація володіє правом представляти інтереси членів громадської організації в державних, громадських та інших організаціях.

1.11. Громадська організація є юридичною особою за законодавством України, набуває права юридичної особи з моменту її реєстрації, що здійснюється у порядку, передбаченому законодавством України. Громадська організація може мати самостійний баланс, відокремлене майно, рахунки в установах банку, круглу печатку, штамп та інші ознаки юридичної особи. Громадська організація від свого імені набуває майнові і особові немайнові права та несе обов'язки, виступає у вигляді позивача чи відповідача у суді, господарському чи третейському.

1.12. Найменування громадської організації:

Українською мовою – Громадська організація «Перспектива 2015».

Англійською мовою – Громадська організація “Perspective 2015”

1.13. Скорочене найменування:

Українською мовою – ГО «Перспектива 2015».

1.14. Юридична адреса громадської організації «Перспектива2015»: вул. Строменка, буд. 5-А, смт Солоне, Солонянський район, Дніпропетровська область, 52400.

 

Розділ ІІ

МЕТА (ЦІЛІ), НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАВДАННЯ

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

2.1. Громадська організація створюється з метою здійснення діяльності, спрямованої на задоволення та захист прав і свобод, законних, соціальних, економічних, творчих, вікових, національно - культурних, екологічних, оздоровчих, спортивних, побутових та інших спільних інтересів її членів;

2.2. Завданням громадської організації є:

задоволення соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, екологічних, оздоровчих, спортивних, побутових та інших потреб її членів.

2.3. Основними напрямами діяльності громадської організації є:

- ідентифікація проблем місцевого розвитку та консолідація громадян на їх вирішення;

- підвищення громадської активності;

- сприяння соціальному захисту молоді та представників інших вікових груп, які потребують допомоги;

- сприяння оздоровленню громадян, спортивній роботі, екологічному захисту довкілля, національно-культурному (мистецькому, культурологічному), творчому розвитку дітей, підлітків та молоді;

- сприяння задоволенню економічних, вікових, побутових та інших інтересів громадян;

- захист їхніх прав та свобод.

2.4. Громадська організація реалізує поставлену мету та завдання шляхом:

· проведенням загальних зборів членів громадської організації, поданням їх ініціатив та пропозицій в органи влади та управління, відповідно до законодавства та вимог місцевих нормативно-правових актів з цих питань;

· участі у розробці, фінансуванні та реалізації соціально спрямованих програм, проектів, заходів спільно з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, установами, підприємствами і організаціями всіх форм власності у порядку, встановленому законодавством, та відповідно до статутних цілей і завдань громадської організації.

 

Розділ ІІІ

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 99; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.204.189.2 (0.01 с.)