Порядок набуття і припинення членства в Клубі. Права та обов’язки членів Клубу.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Порядок набуття і припинення членства в Клубі. Права та обов’язки членів Клубу.3.1. Членами Клубу можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які досягли 14-річного віку, що поділяють мету, завдання Клубу, добровільно виявили бажання вступити до Клубу, активно сприяють виконаню Статутних завданнь Клубу, беруть участь у його діяльності. Членство в Клубі є фіксованим і підтверджується записом у реєстрі членів Клубу.

3.2. Кожен член Клубу повинен надати достовірну контактну інформацію, а саме: номер телефону, електронну адресу, поштову адресу. Надаючи таку інформацію, кожен член Клубу надає згоду на використання та обробку персональних даних як це вимагає чинне законодавство України про захист персональних даних.

3.3.Членство в Клубі є добровільним, індивідуальним та може бути почесним.

3.4. Рішення про прийняття у члени Клубу приймає Рада Клубу та вносить відповідний запис до Реєстру членів Клубу не пізніше ніж через два місяці після одержання письмової заяви, в якій особа підтверджує зобов’язання виконувати Статут, а також надає письмову згоду на обробку своїх персональних даних відповідно до Статутних завлань і чинного законодавства України.

3.5. Рада Клубу має право відмовити у прийнятті особи в члени Клубу;

3.6. Ведення Реєстру членів Клубу здійснюється Радою Клубу;

3.7.Рада Клубу має право делегувати право прийняття в члени Клубу відокремленим підрозділам Клубу або іншим Статутним органам.

3.8. Члени Клубу мають право:

- брати участь у Статутній діяльності та усіх заходах Клубу;

- брати участь у роботі органів Клубу в порядку, визначеному цим Статутом;

- висловлювати свої думки та робити пропозиції щодо діяльності Клубу;

- отримувати інформацію та пояснення стосовно діяьності Клубу, за умови захисту конфідеційної інформації та персональних даних;

- звертатись до Клубу за допомогою щодо захисту своїх інтересів;

- співпрацювати з органами місцевої влади, архівами, музеями та займатися пошуковою діяльністю на місцевості;

- отримувати і користуватись посвідченням члена Громадської організації «Пошуково-історичний клуб “КОПАТИЧ”» встановленого зразка;

- мати доступ до фінансових та інших звітів Клубу;

- добровільно припиняти членство в Клубі за власною письмовою заявою.

3.9. Члени Клубу зобов'язані:

- сприяти досягненню мети та завдань Клубу;

- виконувати вимоги Статуту Клубу і рішення керівних органів, пов’язані з виконанням Статутних завдань Клубу;

- надавати реально можливу допомогу Клубу в його діяльності;

- виконувати вимоги керівних органів Клубу, відокремленого підрозділу, у якому член Клубу перебуває на обліку, щодо порядку та умов використання персональних даних та іншої інформації, яка є конфіденційною.

3.10.Члени Клубу мають право делегувати свої повноваження іншим членам Клубу шляхом направлення відповідного письмового або електронного повідомлення Раді Клубу за допомогою Інтернет-зв’язку. Повідомлення має містити інформацію достатню для ідентифікації делегата та обсяг його повноважень. Порядок направлення повідомлення та обсяг інформації, який має містити таке повідомлення визначається Радою Клубу шляхом прийняття відповідного рішення.

3.11. Рада Клубу має право приймати рішення про прийняття інших осіб, які сприяли виконанню Статутних завдань Клубу протягом не менш ніж 12 місяців, в почесні члени Клубу на підставі рекомендації як мінімум 2 членів Ради Клубу. Почесні члени Клубу мають право брати участь у Загальних Зборах з правом дорадчого голосу.

3.12.Рада Клубу має право встановлювати відзнаки, інші засоби громадського заохочення для членів Клубу та інших осіб, які сприяли виконанню Статутних завдань Клубу.

3.13.Членство в Клубі несумісне з діями, спрямованими на підрив авторитету, територіальної цілісності та національної безпеки України, порушенням прав людини, пропагандою війни, насильсьтва, етнічної, расової чи релігійної ворожнечі.

3.14.За дії, несумісні з перебуванням у Клубі: грубі порушення вимог Статуту, систематичні невиконання рішень Статутних органів, негідну поведінку, що компрометує звання члена Клубу, вчиненя дій або бездіяльності, несумісних із метою Клубу, вчинення дій або бездіяльності, що завдають значну майнову або немайнову шкоду Клубу, неучасті в діяльності Клубу протягом 12 попередніх місяців до члена Клубу застосовуються стягнення: попередження та/або виключення з Клубу. Рішення про стягнення приймається Радою Клубу простою більшістю голосів членів Ради, але не менше половини від загального складу Ради.

3.15.Член Клубу може бути виключений крім підстав, вказаних у пункті 3.13.,3.14. Статуту, у зв’язку із наступним:

- письмової заяви члена, поданого до Ради Клубу або іншого Статутного органу Клубу, яким було прийнято рішення про прийом у члени Клубу;

- рішення Ради Клубу або уповноваженого ним органу.

3.16.Припинення членства не є підставою для припинення або невиконання будь-яких зобов’язань відповідно до цивільно-правових чи інших договорів.

3.17.Припинення членства має наслідком припинення перебування особи на посаді.

3.18.Членство в Клубі припиняється у разі смерті особи.

3.19.Скарги на рішення, дії або бездіяльність керівних органів Клубу, пов’язаних із набуттям та припинення членства, правами та обов’язками членів, розглядаються черговими Загальними Зборами. Якщо чергові Загальні Збори уповноважать інший постійний або тимчасовий орган, то у такому випадку скарги уповноваженим іншим постійним або тимчасовим органом розглядаються протягом двох місяців після того, як особа дізналась або особа мала дізнатися про вказані рішення, дії або бездіяльність.

Керівні органи Клубу.

4.1.Керівними органами Клубу є:

- Вищим керівним органом управління є Загальні Збори Клубу (далі за текстом Загальні Збори).

- Виконавчим органом є Рада Клубу. Рада Клубу звітує перед членам Клубу про проведену роботу, фінансовий та майновий стан щороку на Загальних (звітних) Зборах, які проводяться в жовтні місяці кожного року. За наслідками звіту Ради Клубу та звіту Контрольно-ревізійної комісії Загальні Збори приймають рішення про продовження роботи Ради Клубу у тому ж складі або переобрання її.

- Голова Клубу очолює Раду Клубу та здійснює керівництво поточною діяльністю Клубу відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту та рішень керівних органів Клубу.

- Контролюючим органом є Контрольно-Ревізійна комісія Клубу ( далі за текстом – Контрольно- Ревізійна комісія). Контрольно-ревізійна комісія має консультативні і контрольні повноваження з питань фінансової діяльності і цільового використання активів Клубу щороку на Загальних (звітних) Зборах які проводяться в жовтні місяці кожного року.

Загальні Збори

4.2.1. Загальні Збори – найвищий керівний орган Клубу, який скликається Радою Клубу не рідше одного разу на календарний рік. Про час і місце проведення чергових Загальних Зборів членів Клубу повідомляє Рада Клубу не пізніше ніж за 10 (десять) робочих днів до їх проведення. Повідомлення здійснюється шляхом направлення відповідного листа на електронну адресу члена Клубу, яка при прийнятті в Клуб надавалася членом Клубу та є коректною та достовірною. Додатково Рада Клубу може направляти повідомлення членам Клубу СМС повідомлення на номер телефону члена Клубу, який при прийнятті в Клуб надавався членом Клубу та поштою – цінним листом.

4.2.2. Загальні Збори вважаються правомочними, якщо на них присутні не менше половини членів Клубу. Рішення на Загальних Зборах приймаються простою більшістю, а рішення щодо реорганізації чи ліквідації Клубу приймаються більшістю голосів, але не меншою від 2/3 присутніх членів Клубу.

4.2.3. Позачергові Загальні Збори можуть бути скликані на підставі власного рішення Ради Клубу, а також у разі отримання письмової вимоги не менше 1/10 членів Клубу.

4.2.4. Рада Клубу повідомляє членів Клубу про час і місце позачергових Загальних Зборів не пізніше ніж через 10 (десять) робочих днів після прийняття відповідного рішення або одержання письмової вимоги про їх скликання. Повідомлення здійснюється шляхом направлення відповідного листа на електронну адресу члена Клубу, яка при прийнятті в Клуб надавалася членом Клубу та є коректною та достовірною. Додатково Рада Клубу може направляти повідомлення членам Клубу поштою – цінним листом.

4.2.5. Члени Клубу, у випадку невиконання Радою Клубу відповідної письмової вимоги, повідомляють членів Клубу про час і місце позачергових Загальних Зборів відповідно до вимог Статуту самостійно.

4.2.6. До компетенції Загальних Зборів належать:

- затвердження регламенту проведення Загальних Зборів;

- затвердження основних напрямків, планів і програм діяльності Клубу;

- затвердження річних бюджетів,балансів,фінансових та інших звітів керівних органів;

- обрання членів Ради Клубу;

- заслуховує звіти про діяльність Клубу, Контрольно-ревізійної комісії, дає оцінку їхній діяльності, про що приймає відповідні рішення;

- затвердження Положення про Контрольно-ревізійну комісію, вносить зміни та доповнення;

- обрання Контрольно-ревізійної комісії;

- проведення незалежного фінансового або іншого аудиту Клубу;

- прийняття рішення про перейменування, саморозпуск/реорганізацію Клубу;

- розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність керівних органів і посадових осіб Клубу;

- вжиття заходів відновлення порушених прав членів Клубу з боку посадових осіб Клубу;

- розгляд інших питань діяльності Клубу.

Загальні Збори мають право приймати рішення з інших питань, які не належать до компетенції інших керівних органів Клубу.

4.2.7. Рішення Загальних Зборів оформлюються протоколом, який підписується Головуючим Загальних Зборів та секретарем Загальних Зборів.

Рада Клубу.

4.3.1. Рада Клубу обирається на два роки у складі не менше трьох членів. Члени Ради Клубу можуть бути переобрані на наступний термін.

4.3.2. Якщо член Ради Клубу подає письмову заяву про припинення повноважень або втрачає здатність виконувати обов’язки з інших причин, - у зв’язку із чим кількість членів Ради Клубу стає меншою, ніж визначено Статутом, Рада Клубу більшістю голосів призначає (кооптує) нового члена Ради Клубу на строк до чергових Загальних Зборів Клубу.

Рішення Ради Клубу, прийняті у кооптованому складі, мають таку ж юридичну силу, що й рішення Ради Клубу, обраних Загальними Зборами.

4.3.3. До компетенції Ради Клубу належать:

- визначення конкретних завдання і форми діяльності Клубу згідно із Статутом та рішеннями Загальних Зборів;

- участь Клубу в інших юридичних особах, а також в об’єднаннях юридичних осіб;

- затвердження положення, на підставі якого діють відокремлені підрозділи Клубу;

- розпорядження майном Клубу, делегування окремих повноважень іншим органам або особам;

- організація виконання рішень Загальних Зборів;

- затвердження та зміна оперативних і фінансових планів,складання річних бюджетів, балансів та звітів Клубу;

- встановлення порядку реалізації Статутних завдань Клубу;

- затвердження символіки Клубу, визначення порядку її використання і зберігання;

- затвердження зразків та описів бланків, штампів, печаток Клубу;

- забезпечення підготовки та проведення засідань Загальних Зборів;

- прийняття рішення щодо можливості, обсягу та порядку делегування повноважень членів Клубу іншим членам Клубу;

- розподілення обов’язків між членами Ради Клубу;

- прийняття рішення щодовідкриття та закриття розрахункових та інших рахунків Клубу;

- підготовка документів Загальних Зборів;

- створення і припинення відокремлених підрозділів Клубу;

- ухвалення рішення щодо прийняття до членів Клубу, виключення із членів Клубу;

- засновування та ліквідація друкованих засоби масової інформації Клубу, призначення і звільнення їх керівників;

- ведення інформаційної політики Клубу;

- створення комісій, секцій та інших робочих органів Ради Клубу, до роботи яких можуть бути залучені члени Клубу, які не є членами Ради Клубу, а також незалежні експерти (спеціалісти);

4.3.4. Засідання Ради Клубу скликаються Головою Клубу не рідше одного разу на три місяці, або протягом 5 (п’яти) робочих днів після одержання письмової заяви члена Ради Клубу про необхідність скликання засідання Ради Клубу. Члени Ради Клубу повідомляються про таке засідання шляхом направлення їм повідомлення на електронну адресу.

4.3.5. Засідання Ради Клубу є правомочним, коли у ньому бере участь більшість його членів.

4.3.6. Рішення Ради Клубу приймаються простою більшістю голосів осіб, які беруть участь у голосуванні, але не менше половини від загального складу Ради Клубу, якщо Рада Клубу не визначить кваліфіковану більшість. Рішення Ради Клубу оформлюються протоколом та зберігаються Секретарем.

4.3.7. Кількісний склад Ради Клубу визначається Загальними Зборами Клубу. Рада Клубу складається з Голови Клубу та інших членів Ради Клубу.

4.3.8. Зміна складу Ради Клубу та обрання Голови Клубу проводиться на Загальних Зборах не пізніше останнього місяця останнього року перебування у складі Раді Клубу або на посаді Голови Клубу (при чому термін перебування на посаді рахується з дня обрання на Загальних Зборах). Обрання нового складу Ради Клубу можливе також на позачергових Загальних Зборах за умови якщо його внесено до порядку денного 2/3 членів Клубу.

4.3.9. Засідання керівних органів Клубу (Загальних зборів, Ради Клубу) можуть проводитись як за безпосередньої участі членів Клубу так і за допомогою Інтернет-зв’язку із використанням аудіовізуальних комп’ютерних програм онлайн конференцій, які дозволять провести ідентифікацію члена Клубу .

4.3.10. Рішення про форму проведення такого засідання приймає Рада Клубу та повідомляє членів Клубу не пізніше ніж за 15 (п’ятнадцять) днів до визначеної дати проведення засідання (Загальних Зборів, Ради Клубу) про обрану форму засідання. Будь яке засідання керівних органів Клубу оформлюється протоколом. Про форму засідання обов’язково вказується у протоколі, якщо засідання відбувалось за допомогою Інтернет-зв’язку у протоколі обов’язково фіксується за допомогою якої комп’ютерної програми відбувалось засідання.

Голова Клубу.

4.4.1. Голова Клубу здійснює керівництво поточною діяльністю Клубу відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту та рішень керівних органів Клубу.

4.4.2. Голова Клубу обирається Радою Клубу строком на 2 (два) роки.

4.4.3. Голова Клубу має наступні повноваження:

- здійснює загальне керівництво Клубом, приймає на роботу та звільняє із роботи штатних працівників Клубу;

- офіційно представляє Клуб без довіреності в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, в усіх державних та недержавних установах, підприємствах та організаціях, а також у відносинах із іншими особами в Україні та в інших державах, робить заяви від імені Клубу, що не суперечать Статуту Клубу, чинному законодавству України, загальновизнаним принципам й нормам міжнародного права;

- укладає від імені Клубу договори та інші правочини із урахуванням обмежень, встановлених Статутом або рішеннями Загальних Зборів;

- забезпечує виконання рішень і доручень керівних органів управління Клубу;

- відкриває і закриває рахунки Клубу в банках та інших фінансових установах, підписує банківські та інші фінансові документи;

- звітує керівним органам Клубу про поточну діяльність Клубу;

- приймає рішення щодо інших поточних питань діяльності Клубу та здійснює інші адміністративні функції, спрямовані на реалізацію Статутних завдань Клубу.

- виконує інші обов’язки, покладені на нього Радою Клубу чи Загальними Зборами.

4.4.4. Голова Клубу має право призначати заступника.

4.4.5. Голова Клубу має право видавати іншим особам довіреності на вчинення юридичних дій від імені Клубу, за умови одержання попередньої письмової згоди від Ради Клубу, що оформлюється протоколом.

4.4.6. У випадку, коли Голова Клубу тимчасово не може виконувати свої обов'язки, його обов’язки виконує один з членів Ради Клубу – заступник.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 162; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.227.97.219 (0.012 с.)