МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИХ ЗАВДАНЬМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИХ ЗАВДАНЬМЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИХ ЗАВДАНЬ

Що таке ІНДЗ?

Одним із головних напрямів формування якісного рівня освіти, який задовольняє потреби майбутніх спеціалістів в інтелектуальному і професійному розвитку, є залучення студентів до наукової роботи через виконання ними індивідуальних навчально-дослідних завдань. Необхідність оволодіння студентами методами наукової діяльності та наукового пізнання не підлягає сумніву, оскільки без науково-дослідної роботи у вищій школі неможливо здійснювати підготовку спеціалістів на рівні сучасних вимог.

Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) є видом позааудиторної індивідуальної роботи студента навчального або навчально-дослідного характеру, яке використовується в процесі вивчення програмного матеріалу навчального курсу.

Мета ІНДЗ. Самостійне вивчення частини програмного матеріалу, систематизація, поглиблення, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань студента з навчального курсу та розвиток навичок самостійної роботи.

Зміст ІНДЗ. ІНДЗ — це завершена теоретична або практична робота в межах навчальної програми курсу, яка виконується на основі знань, умінь і навичок, отриманих у процесі лекційних, семінарських і практичних занять, охоплює декілька тем або зміст навчального курсу в цілому.

Структура ІНДЗ

Основними структурними елементами ІНДЗ є:

─ вступ;

─ основна частина (поділяється на розділи і підрозділи);

─ висновки;

─ список використаних джерел;

─ додатки (за необхідності).

 

У вступі (1-2 сторінки) обґрунтовують актуальність теми, мету роботи, її структуру. В основній частині висвітлюється фактичний стан об’єкта дослідження, проблеми його регулювання, вітчизняний та/або зарубіжний досвід їх вирішення. У висновках відображають основні теоретичні і прикладні положення, які логічно випливають з тексту роботи. Список використаних джерел містить основні праці та документи, які використовувались автором у процесі написання роботи.

Технічні вимоги до оформлення письмових ІНДЗ

Формат паперу – А4, орієнтація сторінки – книжкова, поля:

ліве – 3 см,

праве – 1,5 см,

верхнє та нижнє – 2 см;

шрифт – Times New Roman, кегль – 14, міжрядковий інтервал – півтора, інтервал шрифту – звичайний, відступ абзацу – 1,25 см, вирівнювання в тексті – по ширині.

Кожен розділ слід починати з нової сторінки, заголовки структурних частин роботи (ЗМІСТ, ВСТУП, РОЗДІЛ, ВИСНОВКИ, СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ, ДОДАТКИ) друкують великими літерами, шрифт – напівжирний, вирівнювання – по центру.

Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацу; шрифт – напівжирний, вирівнювання – по ширині.

Усі заголовки формулюються коротко, вони повинні розкривати зміст відповідної структурної частини роботи. У кінці заголовків і підзаголовків крапок не ставлять.

Відстань між заголовком структурної частини роботи і текстом повинна дорівнювати три рядки. Нумерація сторінок, розділів, підрозділів, малюнків, таблиць подається арабськими цифрами. Підрозділи нумерують в межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу, в межах якого він нумерується, і відповідного номера підрозділу, між якими ставиться крапка. Після номера розділу, наприклад, РОЗДІЛ 2, крапку не ставлять, а з нового рядка друкують заголовок розділу. Якщо вказується номер підрозділу, то ставиться крапка і далі йде його назва, наприклад:2.3. Назва.

Першою сторінкою роботи є титульний аркуш, що включається до загальної нумерації сторінок. На ньому і змісті роботи номер сторінки не ставлять, на наступних сторінках номер проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.

Рисунки, таблиці подаються безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше або на наступній сторінці, наприклад: Рис.1.2 або Таблиця 1.2, що означає другий рисунок або друга таблиця першого розділу.

Зверніть увагу: позначка Рис. 1.2 ставиться після самого рисунка в тексті посередині рядка, а потім іде заголовок рисунка, а позначка Таблиця 1.2 ставиться у правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці.

Таблиці нумерують послідовно, в межах розділу. Кожна з них повинна мати назву, яку розміщують зверху і друкують симетрично до тексту. При перенесенні таблиці на інший аркуш (сторінку) назву вміщують тільки над її першою частиною.

 

 

Приклад 1

 

Рис. 1.1. Схема аналізу ефективності соціальних технологій

 

Приклад 2

Таблиця 3.1

Зразки бібліографічного опису джерел

 

Нормативно-правові акти

 

З друкованих джерел:

 1. Конституція України / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К.: Парламентське вид-во, 2006. – 59 с.
 2. Кримінально-процесуальний кодекс України: за станом на 1 грудня 2005 року / Верховна Рада України – Офіц. вид. – К.: Парламентське вид-во, 2006. – 207 с.
 3. Про вибори народних депутатів України: Закон України вiд 5 серпня 2007 року // Відомості Верховної Ради України. – 2007. – №33. – С.298-320.

4. Про створення аграрної біржі: постанова Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2005 р. №1285 // Офіційний вісник України. – 2005. – №52. – С. 410-417.

5. Про орден свободи: указ Президента України від 20 травня 2008 р. №460 // Офіційний вісник України. – 2008. – № 36. – С.35-36.

6. Європейська хартія регіональних мов або мов меншин // Збірка договорів Ради Європи: Українська версія. – К.: Парламентське видавництво, 2000. – С.175–197.

 

З мережі Інтернет:

 1. Про інформацію: Закон України вiд 2 жовтня 1992 року. Остання редакцiя вiд 22 липня 2005 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2657-12.
 2. Про створення аграрної біржі: постанова Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2005 р. №1285 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd

 

Увага! Посилання на електронні варіанти нормативно-правових актів можливе лише на офіційні веб-сайти відповідних державних установ!

 

Архівні матеріали

 1. Матеріали Ради Народних комісарів Української Народної Республіки // Центральний державний архів вищих органів влади та управління України. – Ф. 1061, оп. 1, спр. 8-12; Ф. 1063, оп. 3, спр. 1-3.
 2. Наукове товариство ім. Шевченка // Львівська наукова бібліотека імені В.Стефаника НАН України. Від. рукописів. – Ф.1, оп. 1, спр. 78. – Арк. 1-7; Спр. 499/1. – Арк. 1-92; Спр. 499/10. – Арк. 1-9; Оп. 2, спр. 56, 57.

 

Монографії

 

Один автор

 1. Альгин А.П. Риск и его роль в общественной жизни / А.П. Альгин. – М.: Мысль, 1989. – 187 с.
 2. Биктагиров Р.Т. Субъекты избирательного права России: теоретико-правовое исследование / Р.Т.Биктагиров. – Казань: Изд-во „Школа”, 2009. – 318 с.
 3. Ротар Н.Ю. Політична участь громадян України у системних трансформаціях перехідного періоду / Н.Ю. Ротар. – Чернівці: Рута, 2007. – 472 с.

 

Два автори

 1. Андреев С.Н. Основы некоммерческого маркетинга для политических партий, властных структур, некоммерческих организаций, физических лиц / С.Н Андреев., Л.Н. Мельниченко. – М., 2000. – 256 с.
 2. Буркут І.Г. Виборчі технології: регіональний досвід / І.Г.Буркут, О.В.Колесников. – Чернівці: Видавничий дім „Букрек”, 2009. – 240 с.
 3. Кресіна І.О. Парламентські вибори в Україні: правові і політичні проблеми / І.О. Кресіна, Є.В. Перегуда. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2003. – 368 с.

 

Три автори

 1. Егорова-Гантман Е.В. Политическая реклама / Е.В.Егорова-Гантман, К.В.Плешаков, В.Б. Байбачова. – М.: Николло-М, 1999. – 240 с.
 2. Катлип С. Паблик рилейшнз. Теория и практика / С.Катлип, А.Сентер, Г.Брум [пер. с англ.]. – М.: Вильямс, 2008. – 613 с.
 3. Саймон Г. Менеджмент в организациях / Г.Саймон, Д.Смитбург, В.Томпсон: [cокр. пер. с англ.]. – М.: Экономика, 1995 – 356 с.
 4. Ковальчук К.Ф. Оцінка ефективності інформаційно-інтелектуальних технологій / Л.М.Бандоріна, К.Ф.Ковальчук., Л.М.Савчук. – Дніпропетровськ: ІМА-прес, 2007. – 132 с.

 

Чотири і більше авторів

 1. Регіоналізація і вибори як засоби удосконалення владних відносин в Україні: теорія і практика / В.В.Лісничий, В.О.Грищенко, О.В.Радченко та ін.; [заг. ред. О.О.Дьоміна]. – Х.: Вид-цтво ХарРІ УАДУ “Магістр”, 2003. – 580 с.
 2. Самый короткий путь к власти: сборник технологий проведения политических выборных кампаний / Н.Н.Петропавловский, А.П.Ситников, М.А.Артемьев, В.И.Гафт [под общ. ред. Н.Н.Петропавловского]. – Таганрог: Сфинкс. 1995. – 256 с.
 3. Уши машут ослом. Современное социальное программирование / Д.В.Гусев, О.А.Матвейчев, Р.Р.Хазеев, С.Ю.Черняков. – М.: Alex J. Bakster Group, 2002. – 200 с.

4. Український соціум / О.С. Власюк, В.С. Крисаченко, М.Т. Степико та ін. / За ред. В.С. Крисаченка. – К.: Знання України, 2005. – 792 с.

Праці за редакцією

 1. Реформування державного управління в Україні: проблеми і перспективи / за ред. В.В. Цвєтков. – К., ”Оріяни”, 1998. – 364 с.
 2. Политическая психология / под общ. ред. А.А.Деркача, В.И.Жукова, Л.Г.Лаптева. – М.: Академический проект, Екатеринбург: Деловая книга, 2001. – 858 c.
 3. Справочник по политическому консультированию / под. ред. проф. Девида Д. Перлматтера: [пер. с англ.] – М: Консалтинговая группа “ИМИДЖ-Контакт”, ИНФРА-М, 2002. – 330 с.
 4. “Джинсова” свобода. Роль медіа у парламентській виборчій кампанії –2006 / упоряд. О.Довженко, Н.Лигачова. – К.: Вістка, 2006. – 224 с.
 5. Українське суспільство 1992-2009. Динаміка соціальних змін / за ред. В.Ворони, М.Шульги. – К. : Ін-т соціології НАН України, 2009. – 560 с.
 6. Универсальные избирательные технологии и страновая специфика: опыт российских политических консультантов [Электронный ресурс] / под. рук. Е.Н. Минченка. – Режим доступа: http://www.stratagema.org/issledovaniya.php?nws=10853949126458904522

 

Хрестоматії

 1. Історія української преси ХХ століття: [Хрестоматія: навч. посіб.] / упоряд., автор іст.-біогр. нарису та приміт. О.Г. Мукомела. – К.: Наша культура і наука, 2001. – 352 с.
 2. Філософія: природа, проблематика, класичні розділи: [Хрестоматія: навч. посіб. для студ. ВНЗ] / за ред. Г.І. Волинки. – К. : Каравела, 2010. – 464 с.

 

Один автор

1. Варій М.Й. Політико-психологічні передвиборні та виборчі технології: [навч.-метод. посіб.] / М.Й.Варій. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003. – 400 с.

2. Мойсеєв В.А. Паблік рілейшнз: [навч. посіб.] / В.А. Мойсеєв – К.: «Академвидав», 2007. – 224 с.

3. Шегда А.В. Менеджмент: [підруч.] / А.В. Шегда. – К.: Знання, 2004. – 687 с.

 

Два або три автори

 1. Погорілко В.Ф. Конституційне право України: [підруч.] / В.Ф.Погорілко, В.Л.Федоренко. – К.: Наук. думка; Прецедент, 2006. – 338 с.
 2. Стецюк В.В. Екологічна геоморфологія України: [навч. посіб. для студ. ВНЗ] / В.В. Стецюк, Г.І. Рудько, Т.І. Ткаченко. – К.: Слово, 2010. – 368 с.

 

Чотири і більше авторів

 1. Масова комунікація: [підруч.] / А.З. Москаленко, Л.В. Губернський, В.Ф.Іванов, В.А. Вергун – К.: Либідь, 1997. – 216 с.
 2. Основи охорони праці: [підруч.] / О.І.Запорожець, О.С.Протоєрейський, Г.М. Франчук, І.М. Боровик. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 264 с.
 3. Україна і світове господарство: взаємодія на межі тисячоліть: [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / А.С. Філіпенко, В.С. Будкін, А.С.Гальчинський [та ін.]; гол. ред. С. В. Головко. – К. : Либідь, 2002. – 470 с.

 

Підручники під редакцією

 1. История менеджмента: [учеб. пособ.] / под. ред. Д.В.Валового. – М.: “ИНФРА–М”, 1997.

 

Багатотомні видання

 1. Донеччина: у 2-х кн. / заг. ред. В.І. Мозгового. – Донецьк : Діапрінт, 2007. Кн. 1: Перехрестя цивілізацій. – 2007. – 160 с. Кн. 2: Сучасний вимір. – 2007. – 256 с.
 2. Зайченко І.В. Історія педагогіки: у 2 кн. Кн. 1. Історія зарубіжної педагогіки [навч. посіб. для студ. ВНЗ] / І.В. Зайченко. – К.: Слово, 2010. – 624 с.

 

Наукові статті в журналах

 

Один автор

 1. Даймонд Л. Прошла ли ,,третья волна” демократизации? / Л.Даймонд // Полис. – 1999. – №1. – С. 10-25.
 2. Баринова М. Проблема эффективности СМИ в предвыборных кампаниях / Баринова М. // Политический маркетинг. – 2004. – № 4. – С. 46-58.
 3. Тархова Н. Вплив національного менталітету на формування політичної культури // Нова політика. – 2002. - №2. – С. 52-54.
 4. Петракова Є.Р. Деякі аспекти формування іміджу політичного лідера / Є.Р.Петракова // Політичний менеджмент. – 2004. – № 2. – С. 109-120.

Декілька авторів

 1. Головаха Є. Соціальні зміни в Україні: пострадянська деінституціоналізація і становлення нових соціальних інститутів / Є.Головаха, Н.Паніна // Політична думка. – 2001. - №4. – С. 3-24.
 2. Дембицька Н. Архітектоніка образу ефективного політика: репрезентації у політичній свідомості молоді / Н.Дембицька, О.Валюк // Соціальна психологія. – 2007. – №2. – С. 27-40.
 3. Нарижный Д. Проблемы имиджей кандидатов в президенты Украины / Д.Нарижный, Ю.Сурмин // Гуманитарный журнал. – 1999. – № 2. – С. 66-75.
 4. Кононов І. Донбас і Галичина в регіональній системі України / І.Кононов, С.Хобта, С.Щудло // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2008. – № 3. – С. 89-91.
 5. Бебик В. Вибори-2007: мотивація та ефективність політичних впливів / В.Бебик, О.Дощаківська, О.Охотникова // Політичний менеджмент. – 2008. – №1 (28). – С. 14-22.

 

Наукові статті в збірниках

 

Один автор

 1. Балашова А.Н. Технология избирательной кампании в западной политической науке / А.Н. Балашова // Вестник Московского университета. Серия 12: Политические науки. – 2000. – №2. – С. 62-79.
 2. Березовець Т.В. Ефективність негативної політичної реклами в Україні / Т.В.Березовець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Сер.: Філософія. Політологія. – К., 2003. – Вип. 11. – С. 42-43.
 3. Дем’яненко Б. Українська медіакратія: регіональні штрихи до портрета четвертої влади / Б.Дем’янекно // Наукові записки ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України. – К., 2009. – Вип. 44. – С. 201-208.
 4. Заболотний М.Б. Особливості формування політичної культури сучасного українського суспільства / М.Б. Заболотний // Політологічний вісник. Збірник наукових праць. – К.: ІНТАС, 2009. – Вип. 41. – С. 290-301.
 5. Карп’юк Л. Ментальні і соціальні патерни колективного несвідомого / Л.Карп’юк // Наукові студії із соціальної та політичної психології. Зб. статей / АПН України, Інститут соціальної та політичної психології. – К.: ТОВ Вид-во “Сталь”, 2002. – Вип. 5 (8). – С. 139-151.

 

Декілька авторів

 1. Круглашов А. Регіоналізм як політтехнологія: вибори в Чернівецькій області 2006 р. / А.Круглашов, А.Гливко // Політологічні та соціологічні студії. Збірник наук. праць. – T. IX. – Чернівці: Видавничий дім ,,Букрек”, 2010. – С. 109-125.
 2. Оксамитна С.М. Регіональний поділ України на президентських виборах 2004: гендерні, вікові та освітні відмінності електоральних преференцій / С.М. Оксамитна, В.Є Хмелько // Наукові записки НаУКМА. Серія: Соціологічні науки. – Т. 46. – К., 2005. – С. 3-10.

 

Дисертації

 1. Егорышева Н.В. Эффективность избирательных кампаний в условиях современного российского общества: дис. на соискание ученой степени канд. полит. наук: 23.00.02 ,,Политические иснтитуты, этнополитическая конфликтология, национальные и политические процессы и технологии” / Н.В.Егорышева. – Уфа, 2004. – 194 с.
 2. Наріжний Д.Ю. Аналіз політичних технологій та особливостей їх застосування в транзитивному суспільстві: дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук: 23.00.02 ,,Політичні інститути та процеси” / Д.Ю. Наріжний. – Д., 2004. – 237 с.

 

Автореферати дисертацій

 1. Бебик В.М. Політичний маркетинг і менеджмент у демократичному суспільстві: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра політ. наук: 23.00.02 „Політичні інститути та процеси” / В.М. Бебик – К., 1996. – 32 с.
 2. Белоусова И.Э. Этнопсихологические факторы эффективности политического имиджа: автореф. на соискание ученой степени канд. психол. наук: 19.00.12 ,,Политическая психология (по политическим наукам)“ / И.Э.Белоусова. – М., 2000. – 20 с.
 3. Гуйтор М.М. Регіональні особливості застосування виборчих технологій в Україні (на прикладі Чернівецької та Закарпатської областей): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук: 23.00.02 „Політичні інститути та процеси” / М.М. Гуйтор. – Чернівці, 2008. – 20 с.

 

Матеріали конференцій

 1. Бунь В. Електоральна поведінка в Україні: фактори формування / В.Бунь // Україна після президентських виборів: становлення демократії та розвиток громадянського суспільства: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції / укл. А.С. Романюк, Л.С. Скочиляс. – Львів: ЦПД ЛНУ ім. І.Франка, 2005. – С. 108-112.
 2. Бурдяк В.І. Стратегія політичних партій у виборах 2006 року в Чернівецькій області / В.І.Бурдяк // Формування органів влади як результат виборчого процесу 2006: Матеріали міжрегіональної науково-практичної конференції, Львів, 17 червня 2006 р. / Укл. А.Романюк, Л.Скочиляс. – Львів: ЦПД ЛНУ ім.І.Франка, 2006. – С.90-97.
 3. Ротар Н.Ю. Регіональні субкультури та проблема консолідації демократії в Україні // Регіони Східної Європи: інтеграційні очікування та конфронтаційні небезпеки. Матеріали Міжнародної наукової конференції, Чернівці, 18-19 вересня 2000 р. – Чернівці: БУКРЕК, 2000. – С. 111-114.

 

З декількома авторами

 1. Круглашов А.М. Особливості політичного процесу в Чернівецькій області / А.М. Круглашов, М.М. Гуйтор // Регіональний вимір політичного процесу в Україні у 2007 році: Матеріали міжрегіональної науково-практичної конференції (Львів, 10 листопада 2007 року) / Укл. А.Романюк, Л.Скочиляс, О.Шиманова. – Львів: Генеза-ЦПД, 2007. – 132 с.

 

Матеріали з мережі Інтернет

 

Без авторів

 1. Виборча кампанія – 2002: специфіка та імовірні результати [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://tomenko.kiev.ua/cgi/redir.cgi?url=pc10–2001–06.html.
 2. Интернет в Украине: портрет аудитории [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://biz.liga.net/news/E0817250.html.
 3. Оцінка етно-релігійної толерантності в українському суспільстві [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/Monitor/Monitor_3/01.htm#a1

 

З одним автором

1. Бачевський Д. Які комунікаційні технології перемогли у 2006 році на виборах до Верховної Ради? [Електронний ресурс] / Д. Бачевський. – Режим доступу: http://www.polittech.org/index.php?option=com_content &task=view&id =114&Itemid=40.

2. Біденко А.І. Провокація як екстремальна електоральна технологія в Україні [Електронний ресурс] / А.Біденко. – Режим доступу: http://www.kandydat.com.ua/analitika/211_10.htm.

3. Вишняк О. Партії в політичній системі України: соціологічний вимір [Електронний ресурс] / О. Вишняк. – Режим доступу: http://www.saske.sk/cas/2-2004/vishnjak.html.

 

З декількома авторами

 1. Жданов I. Формула помаранчевої перемоги: нотатки несторонніх спостерігачів [Електронний ресурс] / I.Жданов, Ю.Якименко. – Режим доступу: http://www.zn.kiev.ua/nn/show/530/49002/.
 2. Дурава А. Команда одного актера [Електронний ресурс] / А.Дурава, Л.Полях // Известия в Украине, 18 листопада 2009 р. – Режим доступу: http://izvestia.com.ua/?/articles/2009/11/18/212045-8

 

Статті з газет

 1. Пепа В. З горіха мова // Слово Просвіти. – 2003. – 12–18 листоп.
 2. Зущик Ю. Время Ю / Ю.Зущик // Корреспондент. – 15 января 2005. – №1.
 3. Время голосует за вас. Интерв’ю с директором Агентства профессионального менеджмента и консалтинга Андреем Полосиным [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ng.ru/ideas/2002–08–20/11_time.html.
 4. Плетью российских политтехнологий по украинской спине. Интервью Д.Богуша [Элекетронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.bohush.org.ua/ukr/publikacii/?ELEMENT_ID=275

 

Епістолярні джерела

 1. Вороний М. Лист до М. Коцюбинського, 23 лют. 1896 р. // Листи до М.Коцюбинського / Упоряд. та коментарі В. Мазного. – К.: Українські пропілеї, 2002. – Т. 1. – С. 152–153.
 2. Петлюра С. Лист до В. Садовського, 19 верес. 1925 р. // Петлюра С. Невідомі листи з Парижа як політичний заповіт борцям за самостійну Україну. – К.: Укр. Видавнича Спілка, 2001. – С. 57–59.

 

Перекладені видання

 1. Брайант Дж. Основы воздействия СМИ / Дж. Брайант, С. Томпсон [пер. с англ.] – М.: Издательский дом „Вильяме ”, 2004. – 432 с.
 2. Мэскон М. Основы менеджмента / М.Мэскон, М.Альберт, Ф.Хедоури [пер. с англ. общ. ред. и вступ. ст. Л.И.Евенко] – М.: Изд-во ,.Дело”, 2000. – 697 с.

3. Эффективность государственного управлення [пер. с англ.] / общ. ред. С.А. Батчикова и С.Ю. Глазьева. – М.: Фонд ,,За экономическую грамотность”; Рос. экон. журн.: Издательство АО ”Консалтбанкир”, 1998. – 848 с.

4. Штромайєр Г. Політика і мас–медіа / Г.Штромайер [пер. з нім. А.Орган]. – К.: Вид. Дім “Києво-Могилянська академія”, 2008. – 303 с.

 

 


[1] Буркут І.Г. Виборчі технології: регіональний досвід / І.Г.Буркут, О.В.Колесников. – Чернівці: Видавничий дім „Букрек”, 2009. – С. 16

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИХ ЗАВДАНЬ

Що таке ІНДЗ?

Одним із головних напрямів формування якісного рівня освіти, який задовольняє потреби майбутніх спеціалістів в інтелектуальному і професійному розвитку, є залучення студентів до наукової роботи через виконання ними індивідуальних навчально-дослідних завдань. Необхідність оволодіння студентами методами наукової діяльності та наукового пізнання не підлягає сумніву, оскільки без науково-дослідної роботи у вищій школі неможливо здійснювати підготовку спеціалістів на рівні сучасних вимог.

Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) є видом позааудиторної індивідуальної роботи студента навчального або навчально-дослідного характеру, яке використовується в процесі вивчення програмного матеріалу навчального курсу.

Мета ІНДЗ. Самостійне вивчення частини програмного матеріалу, систематизація, поглиблення, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань студента з навчального курсу та розвиток навичок самостійної роботи.

Зміст ІНДЗ. ІНДЗ — це завершена теоретична або практична робота в межах навчальної програми курсу, яка виконується на основі знань, умінь і навичок, отриманих у процесі лекційних, семінарських і практичних занять, охоплює декілька тем або зміст навчального курсу в цілому.

Структура ІНДЗ

Основними структурними елементами ІНДЗ є:

─ вступ;

─ основна частина (поділяється на розділи і підрозділи);

─ висновки;

─ список використаних джерел;

─ додатки (за необхідності).

 

У вступі (1-2 сторінки) обґрунтовують актуальність теми, мету роботи, її структуру. В основній частині висвітлюється фактичний стан об’єкта дослідження, проблеми його регулювання, вітчизняний та/або зарубіжний досвід їх вирішення. У висновках відображають основні теоретичні і прикладні положення, які логічно випливають з тексту роботи. Список використаних джерел містить основні праці та документи, які використовувались автором у процесі написання роботи.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.175.107.77 (0.012 с.)