Тема 1. Господарсько-правовий механізм регулювання договірних відносин та окремих видів економічної діяльності 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 1. Господарсько-правовий механізм регулювання договірних відносин та окремих видів економічної діяльностіПлани семінарських занять

(спеціальна частина)

Тема 1. Господарсько-правовий механізм регулювання договірних відносин та окремих видів економічної діяльності

(2 години)

1. Специфіка господарсько-правового регулювання зобов`язальних відносин та окремих видів економічної діяльності.

2. Галузі господарської діяльності як предмет регулювання. Співвідношення діяльності із договірними відносинами.

3. Специфіка господарсько-правового регулювання договірних відносин та окремих видів економічної діяльності.

4. Колізії та дефекти в господарсько-правовому регулюванні економічної діяльності

5. Основні прийоми та способи тлумачення господарсько-правових актів.

6. Поняття, сутність та способи подолання прогалин в актах господарського законодавства.

7. Акти Конституційного суду та Вищого господарського суду в системі актів тлумачення господарського законодавства.

 

Завдання 1:

Наведіть приклади прогалин у регулюванні окремих видів господарської діяльності.

Завдання 2:

Наведіть приклади загальної та спеціальної норми господарського законодавства.

Завдання 3:

Наведіть приклади колізійних норм та колізійних договірних прив’язок.

Основна література:

Господарський кодекс України від16 січня 2003 р. // ВВР. - 2003. - №18-22. – Ст. 144.

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. //ВВР. – 2003. - № 40-44. - Ст. 356.

Господарське право: Підручник / О.П. Подцерковний, О.О. Квасніцька, А.В. Смітюх та ін.; За ред. О.П. Подцерковного.– Х.: Одіссей, 2010.– 640 с.

Знаменський Г. Л. Хозяйственное законодательство Украины: формирование и перспективы развития. - К.: Наукова думка, 1996.

Мамутов В. К. Экономика и право. – К, Ірінком Інтер, 2003.

Васьковський Е.В. Руководство к толкованию и применению законов. Для начинающих юристов. 1913 р.» // http://pravoznavec.com.ua/books/28/17/

Подцерковний О.П. Проблеми методології тлумачення в контексті галузевих, зокрема й господарсько-правових, досліджень // Актуальні проблеми держави і права: Збірник науковий праць. Вип. 50. / Ред. кол.: С.В.Ківалов (голова ред.) та ін.; відп. за вип. Ю.М. Оборотов. – Одеса: Юрид. літ., 2009. – С. 243-250

Подцерковний О.П. Про необхідність підвищення уваги до методології тлумачення господарського законодавства // Право України. // Право України. – 2010. – № 4. – С. 265-274.

Подцерковний О.П. Загальні та спеціальні норми: проблеми виявлення та вирішення конкуренції // Вісник господарського судочинства. – 2009. – № 6. – С. 34-43

Додаткова література: див. розділ V навчально-методичних матеріалів.

Тема 2. Господарські договори та способи їх укладання (зміни, розірвання)

(4 години)

Заняття 1.

1. Поняття та ознаки господарського договору.

2. Функції господарського договору.

3. Класифікація господарських договорів. Типові та примірні господарські договори.

4. Порядок укладання, зміни та розірвання господарських договорів. Примус до укладання, зміни та розірвання господарського договору.

5. Зміст господарського договору. Поняття та види істотних умов господарського договору.

6. Форма господарського договору.

Заняття 2.

7. Загальний порядок виконання господарських договорів.

8. Способи забезпечення виконання господарських договорів, передбачені в законі.

9. Господарські акти, що фактично виконують функції забезпечення виконання господарських договорів.

10. Визнання господарського договору недійсним та неукладеним, правові наслідки.

11. Форми відповідальності за порушення господарських договорів.

 

Задача 1. Позивач ТОВ „Н” звернулося з позовом до господарського суду з вимогою стягнути з ПП «К» 10000 грн. за поставлену сільгосппродукцію. ПП «К» заперечило проти позову, зазначаючи, що між сторонами відсутні договірні відносини – замість договору позивач надав суду товарно-транспортну накладну – єдиний письмовий документ, що був підписаний сторонами. Як має поставитися суд до поданих документів та вирішити справу?

 

Задача 2.Між Одеською обласною державною адміністрацією та АТ «Трансзерно» було укладено договір концесії про будівництво та управління зерновим елеватором на строк 49 років. Одеська обласна державна адміністрація протягом року не повідомила Фонд державного майна про укладання відповідного договору. На цій підставі АТ «Трансзерно» звернулася до суду із позовом про визнання договору концесії недійсним. Вирішіть спір.

Завдання 1:

Наведіть приклади, визначте основні види та проблематику роз`яснень Вищого господарського суду в сфері господарського договірного права.

Завдання 2:

Складіть господарський договір та протокол розбіжностей до нього із модулюванням усіх реквізитів цих документів.

Основна література

Господарський кодекс України від16 січня 2003 р. // ВВР. - 2003. - №18-22. – Ст. 144.

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. //ВВР. – 2003. - № 40-44. - Ст. 356.

Про концесії: Закон України вiд 16.07.1999 // ВВР, 1999, N 41, ст.372.Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними: Постанова Верховного суду України від 06.11.2009 N 9 // http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v0009700-09

Господарське право: Підручник / За ред. О.П. Подцерковного.– Х.: Одіссей, 2010.– 640 с.

Беляневич О.А. Господарське договірне право (теоретичні аспекти). – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 592 с.

Подцерковний О.П. Грошові зобов'язання господарського характеру: проблеми теорії і практики. – К.: Юстініан, 2006. – 424 с.

Хозяйственный кодекс Украины: Научно-практический комментарий / Под общ. ред. А.Г. Бобковой. – Харьков: Издатель ФЛ-П Вапнярчук. Н.Н., 2008.

Науково-практичний коментар Господарського кодексу України: 2-е вид., / За заг. ред.. Г.л. Знаменського, В.С. Щербини; Кол. авт.: О.А. Беляневич, О.М. Вінник, В.С. Щербини та ін. – К.: Хрінком Інтер., 2008. – 720 с.

Додаткова література: див. розділ V навчально-методичних матеріалів.

Тема 3. Правове регулювання господарсько-торгівельної та пов’язаної з нею діяльності

(4 години)

Заняття 1.

1. Поняття та функції господарсько-торгівельної діяльності.

2. Постачання продукції в сфері господарювання: договірне забезпечення, публічно-правові обмеження, права та обов’язки сторін, відповідальність.

3. Контрактація сільськогосподарської продукції та її договірне забезпечення.

4. Порядок прийняття продукції по кількості та якості.

5. Договір енергопостачання.

Заняття 2.

6. Міна (бартер) в сфері господарювання та його податкові обмеження.

7. Види, особливість укладання та виконання біржових угод.

8. Порядок здійснення роздрібної торгівлі та її договірного забезпечення.

9. Агентські угоди в сфері господарювання.

10. Договір зберігання на товарному складі.

Задача 1.

Голландська компанія "Nidera" закупила ячмінь в ТОВ "Арма" (Україна) на умовах CPT Odessa згідно з правилами Інкотермс 2000. Вагон з ячменем був підданий митним процедурам, завантажений та відправлений до станції призначення, проте навіть через 40 діб на станції Одеса-порт не з’явився. Компанія "Nidera" звернулася до ТОВ "Арма" з вимогою повернути попередню оплату та відшкодувати збитки у зв’язку з прострочкою поставки. ТОВ "Арма" порекомендувала звертатися з вимогами до Укрзалізниці. Вирішіть спір.

Задача 2.

Договір міни від 06.09.2004 р., укладений між Міністерством оборони України та ТОВ "Хрещатик " передбачав передачу незастосовуваного у повсякденній діяльності військ надлишкового майна (нежитловий будинок – пам’ятка архітектури національного значення) в обмін на житло для військовослужбовців. Договір було нотаріально посвідчено та зареєстровано у встановленому порядку, супроводжувався листом-погодженням Державної служба охорони культурної спадщини Міністерства культури і мистецтв України. Прокурор в інтересах держави звернувся до суду з позовом про визнання недійсним відповідного договору, посилаючись на порушення законодавства при його укладанні. Визначте, які підстави для задоволення позову можуть існувати у відповідній справі.

Завдання 1.

Складіть акт з прийняття продукції за кількістю.

Завдання 2.

Складіть зразок договору зберігання на елеваторі 150 тон зерна із використанням подвійного складського свідоцтва.

 

Основна література

Господарський кодекс України від16 січня 2003 р. // ВВР. - 2003. - №18-22. – Ст. 144.

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. //ВВР. – 2003. - № 40-44. - Ст. 356.

Про державне замовлення для задоволення пріоритетних державних потреб: Закон України від 22.12.1995// ВВР. – 1995. - №493.

Про здійснення державних закупівель: Закон України від 1.06.2010 // № 2462-VI

Про товарну біржу: Закон України від 10. 12.1991//ВВР. – 1992. - №10. – Ст. 139.

Інструкції П-6 від 15.06.1965 Про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за кількістю // http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=va006400-65

Інструкція П-7 від 25.04.66 Про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за якістю // http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=va007400-66.

Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності: Закон України від 23.12.1998// ВВР. – 1999. - № 5- 6. – Ст. 44.

Господарське право: Підручник / За ред. О.П. Подцерковного.– Х.: Одіссей, 2010.– 640 с.

Хозяйственный кодекс Украины: Научно-практический комментарий / Под общ. ред. А.Г. Бобковой. – Харьков: Издатель ФЛ-П Вапнярчук. Н.Н., 2008.

Науково-практичний коментар Господарського кодексу України: 2-е вид., / За заг. ред.. Г.л. Знаменського, В.С. Щербини; Кол. авт.: О.А. Беляневич, О.М. Вінник, В.С. Щербини та ін. – К.: Хрінком Інтер., 2008. – 720 с.

Заняття 1.

1. Поняття, види господарських операцій із державним (комунальним) майном та приватизації, джерела їх правового регулювання.

2. Повноваження та функції державних органів у сфері управління державним майном.

3. Поняття та механізм реалізації державно-приватного партнерства.

4. Поняття та порядок реалізації державного замовлення. Державний контракт та порядок його укладання.

5. Порядок закупівлі товарів робіт та послуг за державні кошти.

 

Заняття 2.

1. Поняття й джерела регулювання приватизації державного та комунального майна.

2. Окремі відносини з приватизації, що підлягають особливому законодавчому регулюванню

3. Об'єкти, суб'єкти приватизації.

4. Способи приватизації. Стадії приватизаційного процесу.

5. Приватизаційні угоди та їх умови, заходи відповідальності.

 

Задача 1.Державне підприємство "Вікторія" відмовилося від укладання державного контракту на постачання матраців на тій підставі, що ціна, яку пропонувало Міністерство надзвичайних ситуацій України, не гарантує середньогалузеву 20% прибутковість виробництва матраців. МНС звернулося до господарського суду з позовом про спонукання ДП "Вікторія" до укладання держконтракту. 1. Вирішить спір. 2. Визначте підсудність господарської справи.

Задача 2.

За результатами проведеного аукціону з купівлі-продажу туристичної бази вона була відчужена Підприємству А за 1000000 грн. Члени трудового колективу турбази звернулися до суду з вимогою визнати угоду приватизації недійсною у зв’язку із тим, що трудовий колектив не приймав участі у проведенні аукціону. Регіональне відділення ФДМУ надало суду докази, що затвердило план приватизації, розроблений комісією з приватизації, але протягом двадцяти днів після затвердження плану приватизації скарг на це рішення не поступало. Одеське регіональне відділення ФГУ просило суд відмовити у позові. Вирішіть спір.

 

Завдання 1.Складіть проект інформаційного повідомлення щодо проведення державної закупівлі.

Завдання 2.

Складіть проект рішення трудового колективу підприємства, що приватизується, про утворення організації, яка прийматиме участь у приватизації підприємства.

Основна література

Господарський кодекс України від16 січня 2003 р. // ВВР. - 2003. - №18-22. – Ст. 144.

Про управління об’єктами державної власності: Закон України від21.09.2006 // ВВР 2006, N 46, ст.456

Про державно-приватне партнерство: Закон України від 01.07.2010

Про приватизацію державного майна: Закон України від 04.03.1992 // ВВР. – 1992. - № 24. – Ст.. 348.

Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію): Закон України від 06.03.1992 // ВВР. – 1992. - № 24. – Ст. 350.

Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації: Закон України від 07.07.1999 № 847-XIV

Про оренду державного та комунального майна: Закон України від 10.04.1992 // ВВР. – 1992. - №30. – Ст. 416.

Про концесії: Закон України від 16.07.1999 // ВВР. – 1999. - №41. – Ст.. 372.

Про концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг: Закон України від 14.12.1999 // ВВР. – 2000. - №3. – Ст. 21.

Про господарську діяльність у Збройних силах України: Закон України від 21.09.1999 // ВВР. – 1999. - №48. – Ст. 408.

Господарське право: Підручник За ред. О.П. Подцерковного.– Х.: Одіссей, 2010.– 640 с.

Хозяйственный кодекс Украины: Научно-практический комментарий / Под общ. ред. А.Г. Бобковой. – Харьков: Издатель ФЛ-П Вапнярчук. Н.Н., 2008.

Науково-практичний коментар Господарського кодексу України: 2-е вид., / За заг. ред.. Г.л. Знаменського, В.С. Щербини; Кол. авт.: О.А. Беляневич, О.М. Вінник, В.С. Щербини та ін. – К.: Хрінком Інтер., 2008. – 720 с.

Задача 2.

Державна фінансова академія за тиждень до закінчення строку дії договору оренди державного майна повідомила орендаря щодо відсутності наміру продовжувати дію договору оренди з Підприємством А та необхідність припинення договору. За півтора місяці Підприємство відмовилося звільняти приміщення, посилаючись на те, що Академія попередила Товариство про припинення з ним орендних відносин із порушенням порядку та строків, передбачених статтею 17 Закону України "Про оренду державного та комунального майна". Академія звернулась до суду з вимогою про виселення Підприємства. Вирішіть спір.

Завдання 1.

Складіть зразок договору оренди приміщення строком на 3 роки між двома підприємствами із умовами про розірвання договору, які не передбачено законодавством.

Основна література .

Господарський кодекс України від16 січня 2003 р. // ВВР. - 2003. - №18-22. – Ст. 144.

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. //ВВР. – 2003. - № 40-44. - Ст. 356.

Про оренду державного та комунального майна: Закон України від 10.04.1992 // ВВР. – 1992. - № 30. – Ст. 416.

Про концесії: Закон України від 16.07.1999 // ВВР. – 1999. - № 41. – Ст.. 372.

Про концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг: Закон України від 14.12.1999 // ВВР. – 2000. - №3. – Ст. 21.

Про фінансовий лізинг: Закон України від 16.12.1997 // ВВР. – 1998. - № 16. – Ст.. 68.

Господарське право: Підручник / За ред. О.П. Подцерковного.– Х.: Одіссей, 2010.– 640 с.

Хозяйственный кодекс Украины: Научно-практический комментарий / Под общ. ред. А.Г. Бобковой. – Харьков: Издатель ФЛ-П Вапнярчук. Н.Н., 2008.

Науково-практичний коментар Господарського кодексу України: 2-е вид., / За заг. ред.. Г.л. Знаменського, В.С. Щербини; Кол. авт.: О.А. Беляневич, О.М. Вінник, В.С. Щербини та ін. – К.: Хрінком Інтер., 2008. – 720 с.

Задача 1.

Залізнична станція подала на під’їзну колію підприємства «Мрія» відкритий вагон із металом (брус). Поверхневий підрахунок вказував на те, що не вистачає 3 одиниці вантажу. Приймачі продукції вирішили вимагати від станції складання комерційного акту. Натомість ані цього дня, ані наступного акт складено не було – вагон продовжував перебувати на під’їзній колії вантажоотримувача. Виникла загроза штрафу за простій вагонів. Працівники підприємства звернулися до юрисконсульта із запитом про те, яким чином їм діяти. Підготуйте консультацію.

Завдання 1.

Складіть зразок договору експедирування вантажу в морському торговельному порту.

Основна література

Господарський кодекс України від16 січня 2003 р. // ВВР. - 2003. - №18-22. – Ст. 144

Про транспорт: Закон України від від 18 листопада 1997 року N 642/97-ВР.

Про автомобільний транспорт: Закон України від 05.04.2001 // ВВР. – 2001. - № 22. –Ст. 105.

Про залізничний транспорт: Закон України від 04.07.1996 // ВВР. – 1996. - № 40. – Ст. 183.

Статут залізниць України: Постанова Кабінету Міністрів України від 06.04.98 № 457

Про деякі питання практики застосування у вирішенні спорів законодавства про відповідальність за порушення у галузі залізничного транспорту: Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 02.02.2010 № 01-08/71

Повітряний кодекс від 04.05.1993 // ВВР. – 1993. - № 25. – Ст. 274.

Кодекс торговельного мореплавства від 23.05.1995 // ВВР. – 1995. - № 47, 48, 49, 50, 51, 52. – Ст. 349.

Про ліцензування певних видів господарської діяльності: Закон України від 01.06.2000 // ВВР. – 2000. - №36. – Ст. 299.

Про трубопровідний транспорт: Закон України від 15.05.1996 // ВВР. – 1996. - № 29. – Ст. 139.

Про експедиторську діяльність: Закон України від 01.07.2004 // ВВР. – 2004. - № 52. – Ст. 562.

Господарське право: Підручник / За ред. О.П. Подцерковного.– Х.: Одіссей, 2010.– 640 с.

Хозяйственный кодекс Украины: Научно-практический комментарий / Под общ. ред. А.Г. Бобковой. – Харьков: Издатель ФЛ-П Вапнярчук. Н.Н., 2008.

Науково-практичний коментар Господарського кодексу України: 2-е вид., / За заг. ред.. Г.л. Знаменського, В.С. Щербини; Кол. авт.: О.А. Беляневич, О.М. Вінник, В.С. Щербини та ін. – К.: Хрінком Інтер., 2008. – 720 с.

Заняття 1.

1. Поняття капітального будівництва та система будівельного законодавства.

2. Способи та стадії капітального будівництва.

3. Порядок та значення прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.

4. Правовий статус суб’єктів капітального будівництва.

5. Дозвільні процедури в будівництві.

6. Основні функції та повноваження органів державного будівельного нагляду.

7. Відповідальність за порушення будівельного законодавства.

Заняття 2.

8. Договір підряду на капітальне будівництво. Порядок укладання, зміст, права і обов’язки сторін. Порядок зміни умов.

9. Порядок фінансування будівництва. Договірні форми залучення інвесторів.

10. Поняття, порядок створення та використання фондів операцій з нерухомістю.

11. Поняття, порядок створення та використання фондів фінансування будівництва. Різниця у ризиках, що виникають у інвестора при будівництві житла: а) при використанні цільових облігацій б) при укладанні договору участі в Фонді фінансування будівництва (ФФБ).

12. Інститути сумісного інвестування і їх використання при фінансуванні будівництва.

 

Задача 1.

Міськрада виділила земельну ділянку житлово-будівельному кооперативу «Вимпел» для будівництва житлового будинку за умови зведення у будинку нежитлового приміщення для розміщення бібліотеки міськради. Після завершення будівництва ЖБК «Вимпел» відмовився від передачі нежитлового приміщення міськраді. Міськрада звернулася із позовом до господарського суду із позовом про визнання свого права власності, підтверджуючі свій внесок передачею ЖБК права на забудову земельної ділянки. ЖБК заперечив проти позову, посилаючись на відсутність права міськради вимагати визнання права власності на частину новобудови. Визначте юридичну перспективу вирішення спору.

Задача 2.

Підприємство-замовник капітального будівництва уклало договір підряду на капітальне будівництво із будівельною компанією на зведення торговельного комплексу та здійснило попередню оплату. Натомість, до завершення будівництва будівельна компанія пред’явила вимогу до підприємства щодо збільшення кошторису у зв’язку із суттєвим збільшенням вартості будівельних матеріалів протягом будівництва. Підприємство відмовилося збільшувати оплату. Досудове врегулювання не вирішило спір. Будівельна компанія звернулося до суду із вимогою про розірвання договору. Вирішіть спір.

 

Завдання 1.

Складіть акт готовності об'єкта будівництва до експлуатації та відповідний сертифікат із моделюванням усіх їх реквізитів.

.

Завдання 2.

Складіть цільову облігацію під будівництво житла із модулюванням усіх її реквізитів.

 

Основна література

Господарський кодекс України від16 січня 2003 р. // ВВР. - 2003. - №18-22. – Ст. 144

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. //ВВР. – 2003. - № 40-44. - Ст. 356

Про основи містобудування: Закон України від 16.11.1992 // ВВР. – 1992. - № 52. – Ст. 683.

Про планування і забудову територій: Закон України від 20.04.2000 // ВВР. – 2000. - № 31. – Ст. 250.

Про відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування: Закон України від 14.10.1994 // ВВР. – 1994. - №46.- Ст. 411.

Про архітектурну діяльність: Закон України від 20.05.1999 // ВВР. – 1999. - № 31. – Ст. 246.

Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23.02.2006 // ВВР. – 2006. - № 31. - Ст.268 .

Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18.09.1991 // ВВР. - № 47. – Ст. 646.

Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю: Закон України від 19.06.2003 // ВВР. - №52. – Ст. 377.

Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів: Постанова КМУ від 13 квітня 2011 р. N 461

Про деякі питання практики вирішення спорів, що виникають при укладанні договорів підряду на капітальне будівництво (Оглядовий лист Вищого арбітражного суду України від 20.11.92 N 01-8/1386)

Господарське право: Підручник / За ред. О.П. Подцерковного.– Х.: Одіссей, 2010.– 640 с.

Хозяйственный кодекс Украины: Научно-практический комментарий / Под общ. ред. А.Г. Бобковой. – Харьков: Издатель ФЛ-П Вапнярчук. Н.Н., 2008.

Науково-практичний коментар Господарського кодексу України: 2-е вид., / За заг. ред.. Г.л. Знаменського, В.С. Щербини; Кол. авт.: О.А. Беляневич, О.М. Вінник, В.С. Щербини та ін. – К.: Хрінком Інтер., 2008. – 720 с.

Задача 1.

Сторони – суб’єкти господарювання уклали договір купівлі-продажу. З приводу ціни у договорі зазначалося, що ціна на кожну партію товару і строк розрахунків встановлюються продавцем у видатковій накладній на відпуск матеріальних цінностей в момент відвантаження. При цьому сторони обумовили, що ціна не може бути перевищувати рівня середніх цін на аналогічний товар у м. Києві. Покупець відмовився розраховуватися, позначивши про те, що ціна не узгоджена, адже видаткові накладні мають лише підпис продавця. Продавець подав позов про стягнення заборгованості, посилаючись на факт укладення договору. Яке рішення має прийняти господарський суд.

 

Завдання 1.

Складіть кошторис до договору підряду.

 

Основна література

Господарський кодекс України від16 січня 2003 р. // ВВР. - 2003. - №18-22. – Ст. 144

Цивільний кодекс України 16 січня 2003 р. //ВВР. – 2003. - № 40-44. - Ст. 356

Про ціни та ціноутворення: Закон України від 03.12.1990 //ВВР. – 1990. - № 52. – Ст. 650.

Про систему валютного регулювання та валютного контролю: Декрет від 19.02.1993 // ВВР. – 1993. - № 17. – Ст. 184.

Про державну податкову службу: Закон України від 04.12.1990 // ВВР. – 1991. - № 6. – Ст. 37.

Рішення Конституційного Суду України від 2 березня 1999 року справа N 2-рп/99 (справа про комунальні послуги)

Рішення Конституційного Суду України від 10 лютого 2000 року Справа N 1-21/2000у (справа про ціни і тарифи на житлово-комунальні та інші послуги)

Рішення Конституційного Суду України від 15 квітня 2004 року у справі N 1-7/2004 (справа про визначення мінімальної ціни на цукор).

Господарське право: Підручник / О.П. Подцерковний, О.О. Квасніцька, А.В. Смітюх; За ред. О.П. Подцерковного.– Х.: Одіссей, 2010.– 640 с.

Хозяйственный кодекс Украины: Научно-практический комментарий / Под общ. ред. А.Г. Бобковой. – Харьков: Издатель ФЛ-П Вапнярчук. Н.Н., 2008.

Науково-практичний коментар Господарського кодексу України: 2-е вид., / За заг. ред.. Г.л. Знаменського, В.С. Щербини; Кол. авт.: О.А. Беляневич, О.М. Вінник, В.С. Щербини та ін. – К.: Хрінком Інтер., 2008. – 720 с.

Подцерковний О.П. Ціна як умова господарського договору // Вісник господарського судочинства. – 2005. – № 6/2005. – С.144-151.

Подцерковний О.П. Грошові зобов'язання господарського характеру: проблеми теорії і практики. – К.: Юстініан, 2006. – 424 с.

Заняття 1.

1. Гроші як об’єкт господарського зобов’язання. Юридичні ознаки та юридичні властивості грошей.

2. Поняття та функції грошового зобов’язання господарського характеру.

3. Система грошових зобов’язань господарського характеру та визначення їх в правових джерелах.

4. Вексель як грошове зобов’язання та його види. Облік векселів.

5. Договір факторингу у сфері господарювання.

Заняття 2.

6. Порядок та принципи виконання грошових зобов’язань господарського характеру.

7. Місце та строк виконання грошового зобов’язання господарського характеру.

8. Відповідальність за прострочення виконання грошових зобов’язань господарського характеру. Негативні проценти та штрафні санкції.

9. Примусове стягнення грошового боргу в сфері господарювання.

 

Задача 1.

Підприємство А уклало із Підприємством Б договір про купівлю металобрухту терміном платежу – 6 місяців з моменту поставки. Поставка відбулася 5 вересня 2009 року. Платіж було здійснено 8 березня 2010 р. Після отримання оплати Підприємство Б звернулося до підприємства А з вимогою про компенсацію процентів за користування комерційним кредитом протягом 6 місяців та 3 дні, визначивши ці проценти у розмірі облікової ставки НБУ за аналогією із статтею 1048 ЦК України. Спір розглядається судом. Запропонуйте рішення.

Задача 2.

ВАТ "Мортранс", що є замовником будівництва торгівельного комплексу, невчасно розрахувалося з генеральним підрядчиком будівельно-монтажним управлінням "БД-1". Оплата в сумі 100 тисяч грн. повинна була надійти 01 травня 2009 року, проте надійшла 01 квітня 2010 року. БМУ "БД-1" 1-го червня 2010 року звернулося з позовом до ВАТ "Мортранс" про стягнення штрафних санкцій за період прострочення. Договором підряду на капітальне будівництво передбачена пеня в розмірі 0,06% за кожний день прострочення оплати. Розрахуйте розмір позовних вимог, якщо облікова ставка НБУ з 30.04.2008 – 12%; з 15.06.2009 – 11%, з 12.08.2009 – 10,25%, з 8.06.2010 – 9,5%, з 08.07.2010 – 8,5%, з 10.08.2010 – 7,75%. З'ясуйте також можливість компенсації інфляційних втрат та процентів, а у разі такої можливості – складіть розрахунок позову.

 

Завдання 1.

Складіть зразок векселю, авалю та індосаменту на ньому.

Завдання 2.

Наведіть строки виконання грошових зобов’язань, визначені в законодавстві.

 

Основна література

Господарський кодекс України від16 січня 2003 р. // ВВР. - 2003. - №18-22. – Ст. 144.

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. //ВВР. – 2003. - № 40-44. - Ст. 356.

Про платіжні системи та переказ коштів в Україні: Закон України від 05.04.2001 // ВВР. – 2001. - № 29. – Ст. 137.

Про систему валютного регулювання та валютного контролю: Декрет від iд 19.02.1993 // ВВР. -

Про обіг векселів в Україні: Закон України

Женевська конвенція 1930 р. про Уніфікований закон про переказний і простий вексель

Господарське право: Підручник / За ред. О.П. Подцерковного.– Х.: Одіссей, 2010.– 640 с.

Подцерковний О.П. Грошові зобов'язання господарського характеру: проблеми теорії і практики. – К.: Юстініан, 2006. – 424 с.

Подцерковный О.П. Денежные обязательства и расчетные правоотношения в Украине. – Одесса: "Студия "Негоциант", 2005. – 308 с.

Облікові ставки НБУ: http://www.bank.gov.ua/statist/Stat_data/discount_rate.htm

Індекси інфляції (індекси споживчих цін): http://www.ukrstat.gov.ua/ або http://www.dtkt.com.ua/show/0sid020.html#1

Задача 1.

АКБ «Одесабанк» звернулося до приватного підприємства А з позовом про визнання укладеного між ними договору купівлі продажу нерухомості недійсним, посилаючись на ту обставину, що в період укладання договору діяла постанова НБУ про заборону переоформлення, заміни, реалізації та інших дій з нерухомим майном банківської установи у зв’язку із застосуванням до АКБ «Одесабанк» заходів впливу за порушення банківського законодавства. З’ясуйте правомірність вимог позивача.

 

Завдання 1.

Складіть договір про кореспондентський рахунок у Національному банку України із моделюванням усіх його реквізитів та поясніть його значення.

 

Основна література

Господарський кодекс України від від16 січня 2003 р. // ВВР. - 2003. - №18-22. – Ст. 144.

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. //ВВР. – 2003. - № 40-44. - Ст. 356.

Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон України від 12.07.2001 // ВВР. – 2002. - № 1. – Ст. 1.

Про страхування: Закон України від вiд 07.03.1996 // ВВР. – 1996. -№ 18. - Ст. 78 .

Про банки та банківську діяльність: Закон України від вiд 07.12.2000 // ВВР. – 2001. - № 5 – 6. - Ст. 30.

Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23.02.2006 // ВВР. – 2006. - № 31. - Ст.268 .

Про систему валютного регулювання та валютного контролю: Декрет від вiд 19.02.1993 // ВВР. – 1993. - № 17. - Ст. .184 .

Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства: затв. постановою НБУ N 369 від 28.08.2001 // Офіційний вісник України вiд 26.10.2001 - 2001 р., № 41, стор. 165, стаття 1864

Інструкції про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті: затв. Постановою Правління НБУ від 16.08.2006 N 320

Господарське право: Підручник / За ред. О.П. Подцерковного.– Х.: Одіссей, 2010.– 640 с.

Подцерковний О.П. Грошові зобов'язання господарського характеру: проблеми теорії і практики. – К.: Юстініан, 2006. – 424 с.

Хозяйственный кодекс Украины: Научно-практический комментарий / Под общ. ред. А.Г. Бобковой. – Харьков: Издатель ФЛ-П Вапнярчук. Н.Н., 2008.

Науково-практичний коментар Господарського кодексу України: 2-е вид., / За заг. ред.. Г.л. Знаменського, В.С. Щербини; Кол. авт.: О.А. Беляневич, О.М. Вінник, В.С. Щербини та ін. – К.: Хрінком Інтер., 2008. – 720 с.

Задача 1.

Одеська філія АКБ «Укрсіббанк» уклала кредитний договір про надання 100 000 грн в кредит підприємству Аверс. За півроку підприємство просило визнати договір недійсним на підставі того, що договір укладено особою, яка не мало на це право: стороною у договорі було зазначено Одеську філію АКБ «Укрсіббанк». В обґрунтуванні позову зазначалося, що філія банку діє від імені банку, а власних повноважень філія на укладання угод не має. АКБ «Укрсіббанк» просило в позові відмовити, посилаючись на наявність у директора філії повноважень на укладання правочинів від імені банку. Вирішіть спір. Визначте підсудність спору.

 

Завданя 1.

Розрахуйте річну кредитну ставку, якщо банк надав підприємству кредит 10000 грн. терміном на 1 рік із сплатою процентів у розмірі 1000 гривень в момент видачі кредиту.

Завдання 2.

Сформулюйте та запишіть умови договору щодо відкриття кредитної лінії банківської установи.

Основна література

Господарський кодекс України від16 січня 2003 р. // ВВР. - 2003. - №18-22. – Ст. 144

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. //ВВР. – 2003. - № 40-44. - Ст. 356.

Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон України від 12.07.2001 // ВВР. - 2002. - №1. - Ст. 1.

Про банки та банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 // ВВР. – 2001. - № 5-6. - Ст.30 .

Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від вiд 23.02.2006 // ВВР. – 2006. - № 31. - Ст.268 .

Господарське право: Підручник / За ред. О.П. Подцерковного.– Х.: Одіссей, 2010.– 640 с.

Подцерковний О.П. Грошові зобов'язання господарського характеру: проблеми теорії і практики. – К.: Юстініан, 2006. – 424 с.

Хозяйственный кодекс Украины: Научно-практический комментарий / Под общ. ред. А.Г. Бобковой. – Харьков: Издатель ФЛ-П Вапнярчук. Н.Н., 2008.

Науково-практичний коментар Господарського кодексу України: 2-е вид., / За заг. ред.. Г.л. Знаменського, В.С. Щербини; Кол. авт.: О.А. Беляневич, О.М. Вінник, В.С. Щербини та ін. – К.: Хрінком Інтер., 2008. – 720 с.

Заняття 1.

 1. Поняття розрахункових правовідносин, їх передумови та підстави.
 2. Прядок відкриття банківського рахунку
 3. Правова характеристика договору банківського рахунку.
 4. Класифікація розрахунків. Відмінності у формалізації різних способів (видів) розрахунків.
 5. Правові підстави використання готівки в Україні та санкції за порушення відповідних норм.
 6. Порядок касових операцій в Україні та санкції за порушення законодавства у сфері обігу готівки.
 7. Форми готівкових розрахунків в Україні.

Заняття 2.

 1. Поняття безготівкових розрахунків, їх принципи, економічні та юридичні властивості.
 2. Класифікація безготівкових розрахунків.
 3. Порядок розрахунків чеками.
 4. Акредитивні розрахунки, їх форми та види.
 5. Акредитивна угода та механізм акредитивного переказу коштів.

Задача 1. Сільськогосподарський кооператив "Зоря" отримав від ТОВ "Довіра" чек з чекової книжки, оформленої АКБ "Норд Банк", на оплату 23000 грн за поставлену продовольчу пшеницю. Проте по пред’явленні чека до сплати виявилося, що банк не здатний здійснити платіж через відсутність коштів на кореспондентському рахунку. СК "Зоря" звернулося з позовом до банку про стягнення суми чека. Вирішіть спір.

Задача 2.

У підтвердженні про відкриття акредитиву Укрексімбанк підтвердив відкриття акредитиву на умовах платежу за акредитивом проти рахунку, коносаменту, сертифікату сертифікату якості ТПП щодо поставленого на експорт зерно. Підприємство «Ранок» надало всі вказані документи в банківську установу в установлений термін. Банківська установа призначила перевірку наданих документів та з’ясувала в порту завантаження, що незалежною міжнародною організацією SGS була встановлена невідповідність фактичного завантаженого на судно зерна та вказаного в коносаменті. На цій підставі за акредитивом було сплачено за підтверджену SGS кількістю зерна. Підприємство «Ранок» звернулося до суду з позовом до Укрексімбанку про стягнення недоплачених сум. Чи мають бути задоволені вимоги позивача?

Завдання 1.

Складіть перелік документів, необхідних для відкриття підприємством банківського рахунку та проект договору банківського рахунку.

Завдання 2.

Складіть Letter Of Credit

 

Основна література

Господарський кодекс України від від16 січня 2003 р. // ВВР. - 2003. - №18-22. – Ст. 144.

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. //ВВР. – 2003. - № 40-44. - Ст. 356.

Про платіжні системи та переказ коштів в України: Закон України вiд 05.04.2001 // ВВР. – 2001. - № 29, ст.137.

Про банки та банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 // ВВР. - 2001. - № 5-6, ст.30.

Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України вiд 23.02.2006 // ВВР. – 2006. - № 31. - Ст. 268.

Про систему валютного регулювання та валютного контролю: Декрет від 19.02.1993 // ВВР. – 1993. - № 17. - Ст. .184 .

Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства: затв. постановою НБУ N 369 від 28.08.2001 // Офіційний вісник України вiд 26.10.2001 - 2001 р., № 41, стор. 165, стаття 1864

Господарське право: Підручник / За ред. О.П. Подцерковного.– Х.: Одіссей, 2010.– 640 с.

Подцерковний О.П. Грошові зобо<

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 111; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.230.9.187 (0.01 с.)