Магістерської програми «Правове регулювання банківської діяльності»Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Магістерської програми «Правове регулювання банківської діяльності» 

Заочна форма навчання

СЕСІЙНИЙ ПЕРІОД
заняття Контактні заняття (теми відповідно до робочої програми) Форма занять і контролю Макс. кіл-ть балів
За систематичність і активність роботи на контактних заняттях
1.   Тема 1.Загальна характеристика фондового ринку (ринку цінних паперів) Установча міні-лекція (конспект)
Міні-семінар – розгорнута бесіда
2. Тема 2.Правова характеристика цінних паперів   Міні-лекція (конспект)
Міні-семінар – вирішення ситуаційних вправ
3. Тема 2.Правова характеристика цінних паперів   Міні-лекція (конспект)
Міні-семінар – вирішення ситуаційних вправ
4. Тема 2.Правова характеристика цінних паперів   Міні-лекція (конспект)
Міні-семінар – вирішення ситуаційних вправ
Тестовий контроль знань або виконання практичних завдань
5.   Тема 3.Правові засади функціонування ринку цінних паперів Міні-лекція (конспект)
Міні-семінар – розгорнута бесіда
Тестовий контроль знань або виконання практичних завдань
6. Тема 4.Суб’єкти правовідносин на ринку цінних паперів Міні-лекція (конспект)
Міні-семінар – дискусія з елементами аналізу
Тестовий контроль знань або виконання практичних завдань  
7.   Тема 5.Професійна діяльність на ринку цінних паперів Міні-лекція (конспект)
Міні-семінар – розв’язання проблемних завдань
8.   Тема 5.Професійна діяльність на ринку цінних паперів Міні-лекція (конспект)
Міні-семінар – розв’язання проблемних завдань
Тестовий контроль знань або виконання практичних завдань  
9.   Тема 6.Правове положення фондової біржі Міні-лекція (конспект)
Міні-семінар – вирішення ситуаційних вправ
Тестовий контроль знань або виконання практичних завдань  
10.   Тема 7.Державне регулювання ринку цінних паперів Міні-лекція (конспект)
Міні-семінар – розгорнута бесіда
11.   Тема 7.Державне регулювання ринку цінних паперів Міні-лекція (конспект)
Міні-семінар – розгорнута бесіда
Тестовий контроль знань або виконання практичних завдань
12. Тема 8.Відповідальність за правопорушення на ринку цінних паперів Міні-лекція (конспект)
Міні-семінар – розгорнута бесід
Тестовий контроль знань або виконання практичних завдань
13. Тема 9.Тенденції розвитку законодавства України про цінні папери та фондовий ринок Міні-лекція (конспект)
Семінар – дискусія
Тестовий контроль знань або виконання практичних завдань
 
За виконання модульних (контрольних) завдань  
13. Комплексна аудиторна самостійна контрольна робота Поточний модульний контроль
Усього балів за контактні заняття

 

міжСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД
За виконання обов’язкових позааудиторнихіндивідуальних завдань
Види завдань Форма подання Термін подання і реєстрації Форма контролю Макс. кіл-ть балів
Домашнє індивідуальне завдання     (письмова або електронна) За місяць до сесії (на кафедру або на електронну пошту викладача) Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника» або під час індивідуально-консультативних годин викладача   (20+20)
За виконання індивідуальних робіт за вибором (1-го завдання)
1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій 2. Аналітичний звіт про власні наукові дослідження 3. Підготовка презентації за заданою темою 4. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету) 5. Інші види індивідуальних робіт.* (письмова або електронна) Індивідуально викладачу за графіком «Дня заочника» або під час індивідуально-консультативних годин викладача   Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника» або під час індивідуально-консультативних годин викладача   (5+5)
Усього балів за виконання позааудиторнихіндивідуальних завдань
Разом

* За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науковій діяльності — участь у конференції, підготовці наукових публікацій тощо — можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.

 

Довідкова інформація:

 

ПІБ викладача повністю, посада, вчене звання, електронна адреса викладача Борсук Наталія Яківна, доцент, к.ю.н., Коссе Дмитро Дмитрович, доцент, к.ю.н., Фукс Наталія Анатоліївна, доцент, к.е.н., Коломієць-Людвіг Євгенія Павлівна, ст. викл., к.ю.н.  
Адреса, телефон та режим роботи кафедри 1-й корпус, аудиторія 531, тел. 371-61-89, з понеділка по п’ятницю з 08-30 до 16-30 та у День заочника
Адреса, телефон та режим роботи деканату пр.-т Перемоги 54/1, 1-й корпус університету, ауд. 534, тел. 456-92-42, з понеділка по п’ятницю з 08-30 до 16-30 та у День заочника

Критерії оцінювання домашнього індивідуального завдання:

Ступінь розкриття теми
У роботі висвітлено всі питання теми, в тому числі спеціальні питання, безпосередньо пов‘язані з нею; при цьому зачіпаються проблемні питання законодавства, юридичної науки і практики, проводиться їх аналіз та формулюються пропозиції щодо подолання виявлених проблем
У роботі належно висвітлено тільки основні питання й не зачіпаються конкретні спеціальні проблеми щодо теми дослідження, або предмет дослідження істотно звужено, або за змістом робота виходить за межі предмета дослідження, або аналіз проблемних питань має дещо поверховий характер
У роботі не розкрито основних питань теми дослідження, або вона ґрунтується на ненаукових положеннях, або за змістом робота не відповідає структурі (плану)
Рівень одержаних результатів, новизна, обґрунтованість, практична цінність висновків і пропозицій
Результати дослідження і пропозиції чітко сформульовані, належно обґрунтовані, мають науковий характер, практичне значення і є самостійним здобутком студента
Робота містить конкретні висновки щодо результатів дослідження, однак вони не завжди належно аргументовані, або є вже відомими положеннями юридичної науки, або не мають особливого теоретичного чи практичного значення; або відсутні пропозиції щодо розвитку відповідних правових інститутів, норм законодавства тощо
В роботі відсутні висновки як результати дослідження, або вони є неконкретними, чи ненауковими, або не ґрунтуються на положеннях роботи (не випливають з її змісту)
Рівень знань щодо предмета дослідження та змісту індивідуального завдання, виявлений студентом під час його усного захисту
Студент в процесі усного захисту дає правильні відповіді на всі питання, виявляє високий рівень знань щодо теми індивідуального завдання та суміжних положень відповідної науки, добре орієнтується у змісті своєї роботи, упевнено викладає її основні положення, висновки, правильно аргументує власну позицію
Студент під час захисту виявляє належний рівень знань щодо теми індивідуального завдання, дає правильні відповіді на поставлені питання, проте не виявляє вільної орієнтації в суміжних темах науки; добре знає основні положення свого індивідуального завдання, проте не завжди упевнений в аргументації, чи не завжди коректно її формулює
Студент під час захисту виявив належний рівень знань щодо теми індивідуального завдання та її змісту, відповіді на поставлені питання надає переважно правильні, однак допускає певні неточності у визначеннях правових категорій, не завжди належно обґрунтовує свою позицію чи інші положення роботи
Під час усного захисту індивідуального завдання студент допускає істотні помилки у відповідях, добре не орієнтується за змістом роботи
Під час усного захисту студент неспроможний аргументувати положення роботи, погано знає її зміст, дає неправильні відповіді або не в змозі відповісти на поставлені питання

 

Критерії оцінювання вибіркового індивідуального завдання:

Ступінь розкриття теми
У роботі висвітлено всі питання теми, в тому числі спеціальні питання, безпосередньо пов‘язані з нею; при цьому зачіпаються проблемні питання законодавства, юридичної науки і практики, проводиться їх аналіз та формулюються пропозиції щодо подолання виявлених проблем
У роботі не розкрито основних питань теми дослідження, або вона ґрунтується на ненаукових положеннях, або за змістом робота не відповідає структурі (плану)
Рівень одержаних результатів, новизна, обґрунтованість, практична цінність висновків і пропозицій
Результати дослідження і пропозиції чітко сформульовані, належно обґрунтовані, мають науковий характер, практичне значення і є самостійним здобутком студента
В роботі відсутні висновки як результати дослідження, або вони є неконкретними, чи ненауковими, або не ґрунтуються на положеннях роботи (не випливають з її змісту)
Рівень знань щодо предмета дослідження та змісту індивідуального завдання, виявлений студентом під час його усного захисту
Студент в процесі усного захисту дає правильні відповіді на всі питання, виявляє високий рівень знань щодо теми індивідуального завдання та суміжних положень відповідної науки, добре орієнтується у змісті своєї роботи, упевнено викладає її основні положення, висновки, правильно аргументує власну позицію
Під час усного захисту індивідуального завдання студент допускає істотні помилки у відповідях, добре не орієнтується за змістом роботи або студент неспроможний аргументувати положення роботи, погано знає її зміст, дає неправильні відповіді, або не в змозі відповісти на поставлені питання

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.232.88 (0.015 с.)