VІI. ІНДИВІДУАЛЬНА НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНА РОБОТАМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

VІI. ІНДИВІДУАЛЬНА НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНА РОБОТАІндивідуальна навчально-дослідна робота є видом позааудиторної індивідуальної діяльності студента, результати якої використовуються у процесі вивчення програмового матеріалу навчальної дисципліни.

Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) з курсу «Психологія загальна» – це вид навчально-дослідної роботи студента, яка містить зміст та аналіз результатів дослідницької діяльності, відображає певний рівень його практичної навчальної компетентності.

Мета ІНДЗ: самостійне вивчення частини програмового матеріалу, систематизація, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань ізнавчального курсу, удосконалення навичок самостійної навчально-пізнавальної діяльності.

Форма ІНДЗ: завершена практична дослідницька робота у межах навчальної програми курсу, яка виконується на основі знань, умінь та навичок, отриманих під час лекційних і семінарських занять.

 

Етапи виконання ІНДЗ й критерії оцінювання:

ü опрацювання змісту та методики дослідження базової психологічної якості особистості – 5 балів;

ü проведення діагностичного дослідження – 5 балів;

ü здійснення аналізу результатів дослідження та напрацювання висновків – 15 балів;

ü якість оформлення виконаної роботи (5 балів).

Таблиця VII.1

Шкала оцінювання ІНДЗ

(психодіагностичних досліджень)

Рівень виконання Кількість балів, що відповідає рівню Оцінка за традиційною системою
Високий 26-30 Відмінно
Достатній 21-25 Добре
Середній 20-15 Задовільно
Низький 14 і менше Незадовільно

 

Зміст ІНДЗ з психології загальної

Змістовий модуль ІIІ.

Психологічна характеристика особистості та діяльності

 

Тема 16. Темперамент

Форма: тестування.

Мета: визначення переваг та недоліків проявів темпераменту для майбутньої професії.

Хід роботи:

1. Ознайомитись з методикою визначення типу темпераменту.

2. Провести тестування, спрямоване на визначення власного типу темпераменту.

3. Співвіднести результати тестування з вимогами майбутньої професійної діяльності та визначити переваги та недоліки проявів темпераменту щодо неї.

 

Оцінка з ІНДЗ є обов’язковим балом, який враховується при підсумковому оцінюванні навчальних досягнень студентів з навчальної дисципліни «Психологія загальна». ІНДЗ оцінюється в 30 балів.

 

VІІI. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

Навчальні досягнення студентів з дисципліни «Психологія загальна» оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип поопераційної звітності, обов’язковості модульного контролю, накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь та навичок; розширення кількості підсумкових балів до 174.

Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового оцінювання здійснюється відповідно до навчально-методичної карти, де зазначено види контролю. Систему рейтингових балів для різних видів контролю подано у табл. VIII.1.

Таблиця VIII.1

Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного) контролю

№ /п   Вид діяльності Кількість рейтингових балів
1. Лекційні заняття
2. Семінарські заняття
3. Індивідуальна навчально-дослідна робота
4. Самостійна робота
5. Модульний контроль
6. Максимальна сума балів
7. Коефіцієнт 2,9
  Екзамен
Підсумковий рейтинговий бал: 100

Таблиця VIII.2

Порядок переведення рейтингових показників успішності у європейські оцінки ECTS

Підсумкова кількість балів (max – 100) Оцінка за 4-бальною шкалою Оцінка за шкалою ECTS
1 – 34     35 – 59 «незадовільно»(з обов’язковим повторним курсом) «незадовільно»(з можливістю повторного складання) F     FX
60 – 74 «задовільно» ED
75 – 89 «добре» CB
90 – 100 «відмінно» A

 

Загальні критерії оцінювання успішності студентів, які отримали за 4-бальною шкалою оцінки «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно», подано у табл. VIII.3.

Таблиця VIII.3

Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень студентів

Оцінка Критерії оцінювання
«відмінно» ставиться за повні та міцні знання матеріалу в заданому обсязі, вміння вільно виконувати практичні завдання, передбачені навчальною програ­мою; за знання основної та додаткової літератури; за вияв креативності у розумінні та творчому використанні набутих знань та умінь.
«добре» ставиться за вияв студентом повних, систематичних знань із дисципліни, успішне виконання практичних завдань, засвоєння основної та додаткової літератури, здатність до самостійного поповнення та оновлення знань. Але у відповіді студента наявні незначні помилки.
«задовільно» ставиться за вияв знання основного навчального матеріалу в обсязі, достатньому для подальшого навчання і майбутньої фахової діяльності, поверхову обізнаність з основною і додатковою літературою, передбаченою навчальною програмою; можливі суттєві помилки у виконанні практичних завдань, але студент спроможний усунути їх із допомогою викладача.
«незадовільно» виставляється студентові, відповідь якого під час відтворення основного програмового матеріалу поверхова, фрагментарна, що зумовлюється початковими уявленнями про предмет вивчення. Таким чином, оцінка «незадовільно» ставиться студентові, який неспроможний до навчання чи виконання фахової діяльності після закінчення ВНЗ без повторного навчання за програмою відповідної дисципліни.

 

Кожний модуль включає бали за поточну роботу студента на семінарських заняттях, виконання самостійних, індивідуальних завдань та модульних робіт.

Здійснення модульного контролю передбачає використання роздрукованих завдань після завершення вивчення навчального матеріалу модуля.

Критерії оцінювання відповідей студентів на екзамені

Кожен білет складається з трьох завдань: двох теоретичних і одного практичного у формі психологічної задачі.

Максимально можлива кількість балів за відповідь на екзамені – 40

(15 балів – 2 теоретичні питання, 10 балів – психологічна задача).

Критерії оцінювання відповідей студентів, за 4-бальною шкалою оцінки «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно», подано у табл. VIII.4.

Таблиця VIII.4

Оцінка Критерії оцінювання
«відмінно»   ставиться за повні та міцні знання теоретичного матеріалу, вміння вільно оперувати ними під час розв’язання психологічної задачі; за вияв креативності у розумінні й творчому використанні набутих знань та умінь.
«добре»   ставиться за вияв студентом повних, систематичних знань з кожного питання білету, успішне розв’язання психологічної задачі. При цьому відповідь студента містить незначні помилки.
«задовільно»   ставиться за поверхові знання з теоретичних питань, представлених у білеті, суттєві помилки у розв’язанні психологічної задачі.
«незадовільно»   виставляється студентові, відповідь якого відзначається поверховістю,фрагментарністю, що зумовлюється початковими уявленнями про предмет вивчення, а також неможливість самостійно розв’язати психологічну задачу.

IХ. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ

ü опорні конспекти лекцій;

ü навчальні посібники;

ü робоча навчальна програма;

ü збірка тестових і контрольних завдань для тематичного оцінювання навчальних досягнень студентів;

ü засоби підсумкового контролю (комплект друкованих завдань для модульного контролю);

ü збірка тестових завдань для РКР

 

Всі вказані вище матеріали розміщені на кафедрі загальної, вікової та педагогічної психології Інституту психології та соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка.

 

X. ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ

 

1. Предмет психології як науки, її завдання.

2. Огляд історії становлення психології як науки.

3. Сучасна система психологічних знань.

4. Основні напрямки сучасної психології.

5. Поняття про психіку та функції.

6. Структура психіки.

7. Основні принципи психологічної науки.

8. Поняття про метод. Аналіз методів психології.

9. Поняття про психологічне дослідження, його завдання та принципи.

10. Етапи психологічного дослідження.

11. Спостереження, його види та вимоги щодо організації.

12. Експеримент: природний і лабораторний. Вимоги щодо їх проведення.

13. Аналіз допоміжних методів психології.

14. Свідомість як вища форма відображення, її функції.

15. Структура свідомості.

16. Сутність поняття «індивід», його ознаки.

17. Сутність поняття особистості, її ознаки.

18. Сутність поняття індивідуальності, її ознаки.

19. Філогенетичні та онтогенетичні фактори формування особистості.

20. Структура особистості та характеристика її компонентів.

21. Спрямованість особистості та її складові компоненти.

22. Самосвідомість, її функції та складові компоненти.

23. Образ «Я», його склад та призначення.

24. Самооцінка, її види та механізми формування.

25. Поняття про рівень домагань, його зміст та призначення.

26. Психологічний захист, його призначення та види.

27. Поняття про відчуття та їх фізіологічні основи.

28. Характеристика видів відчуттів.

29. Основні сенсорні властивості людини.

30. Сприймання як пізнавальний процес, його функції та фізіологічні основи. 31. Види сприймання.

32. Перцептивні властивості людини.

33. Поняття про ілюзії сприймання. Ілюзії простору, руху, часу.

34. Поняття про пам’ять, її призначення та теорії функціонування.

35. Характеристика видів пам’яті.

36. Процеси пам’яті та їх характеристика.

37. Мнемічні якості людини та шляхи їх вдосконалення.

38. Мислення як пізнавальний процес. Фізіологічні основи та операції мислення.

39. Основні форми та види мислення людини.

40. Якості мислення людини.

41. Сутність мови та мовлення як психологічних категорій. Функції та види мовлення.

42. Поняття про уяву, її функції та види.

43. Механізми створення нових образів уявою людини.

44. Увага як стан свідомості, її призначення та види.

45. Властивості уваги людини.

46. Сутність емоцій та почуттів, їх функції та фізіологічні основи.

47. Характеристика видів емоцій та почуттів.

48. Форми переживання емоційних станів людиною.

49. Поняття про волю як психологічну категорію, її функції.

50. Вольові дії особистості.

51. Психологічна структура вольового акту.

52. Характеристика вольових якостей людини.

53. Темперамент, його фізіологічні основи. Огляд історії розвитку вчень про темперамент.

54. Характеристика холеричного та флегматичного типів.

55. Характеристика сангвінічного та меланхолічного типів темпераментів.

56. Поняття про характер, його структура.

57. Фактори та вікова динаміка формування характеру.

58. Поняття про здібності та задатки. Теорії детермінації здібностей.

59. Види здібностей, рівні вияву

60. Фактори розвитку здібностей.

61. Поняття про діяльність, її функції.

62. Види діяльності, їх особливості.

63. Структура діяльності.

64. Характеристика психологічних результатів діяльності – знань, вмінь та навичок.

 

XI. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна

 

1. Гиппенрейтер Ю. Б. Введение в общую психологию. Курс лекций. – М. :ЧеРо, при участии издательства Юрайт, 2002. – 336 с.

2. Сергєєнкова О. П., Столярчук О. А., Коханова О. П., Пасєка О. В. Загальна психологія. – Навч. посіб. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 296 с.

3. Скрипченко О. Загальна психологія : Навч. посіб. / О. Скрипченко, Л. Долинська, З. Огороднійчук та ін. – К. : А.П.Н. – 2002. – 464 с.

4. Казарновська Г. Б., Долинна О. П. Загальна, вікова і педагогічна психологія : Зб. завдань. – К., 1990. – 142 с.

5. Чеховских М. И. Психология : Учеб. пособие. — М. : Новое знание, 2003. — 380 с.

6. Штерн А. С. Введение в психологію : Курс лекций / Под ред. Л. В. Сахарного, Т И. Ерофеевой, Е. В. Глазановой. – М. : Флинта, 2003. – 312 с.

 

Додаткова

 

1. Бондаренко А. Ф. Основы психологии. – К. : Освита Украины. – 2009. – 328 с.

3. Загальна психологія / За ред. С. Д. Максименка. – К. : Форум, 2000.

4. Маклаков А. Г. Общая психология. – СПб. : Питер, 2001. – 592 с.

5. М’ясоїд П. А. Загальна психологія : Навч. посіб. – 2-ге вид., допов. – К. : Вища школа, 2001.

6. Немов Р. С. Психология: Учеб. для студ. высш. учеб заведений : В 3 кн. – 3-е изд. – М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. – Кн. 1. Общие основы психологии.

7. Общая психология. В 7 т. / Под ред. Братуся Б. С., Соколова Е. Е. Введение в психологию. Т. 1. – М. : Академия, 2005. – 352 с.

8. Общая психология / Под ред. Карпова А. В. – М. : Гардарики, 2005. – 232 с.

9. Основи психології / За ред. О. В. Киричука, В. А. Роменця. 3-є вид. – К. : Вища школа, 1997.

10. Психология / Под ред. Дубровиной И. В. – М. : Изд. центр Академия, 1999. – 464 с.

11. Психологія : Підручник / Ю. Л. Трофімов, В. В. Рибалка, П. А. Гончарук та ін. – 2-ге вид., стереотип. – К. : Либідь, 2000.

12. Рогов Е. И. Общая психология. – М. : Владос, 1995. – 448 с.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.16.210 (0.016 с.)