Практичне ситуаційне комплексне завдання № 1. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Практичне ситуаційне комплексне завдання № 1.Практичне ситуаційне комплексне завдання № 1.

Визначення форм інвестицій та вибір найбільш ефективного з альтернативних інвестиційних проектів.

І. Вихідні дані:

Ви – зарубіжний інвестор, який вирішив здійснити інвестиції в Україну. Основним видом Вашої діяльності в материнській країні є виробництво літаків. Вам запропоновано розглянути два альтернативних проекти. Умовно назвемо ці проекти відповідно проект А та проект В. Згідно з проектом А об’єктом інвестування є авіабудівне підприємство в Україні, проектом В – відповідно комбінат з виплавки алюмінію.

Вам, як представнику зарубіжного інвестора, для прийняття обґрунтованого управлінського рішення, необхідно проаналізувати альтернативні інвестиційні проекти за інтегральними показниками ефективності інвестицій (чистий дисконтований дохід, індекси дохідності та періоди окупності).

ІІ. Завдання до ситуації:

1. На основі вихідних умов, визначте форму інвестицій за проектами А та В.

2. Враховуючи ставки відсотку за проектами та періоди їх експлуатації (табл. 1), розрахуйте дисконтні множники за інвестиційними проектами А та В (табл. 2).

3. Виходячи з дисконтних множників (п. 2) та суми грошових потоків (в майбутній вартості) (табл. 1), визначте теперішню вартість грошових потоків за інвестиційними проектами А та В (табл. 2).

4. Враховуючи суми грошових потоків (в теперішній вартості) за проектами (п. 3) та обсяги інвестованих коштів, що спрямовуються на їх реалізацію (табл. 1), визначте чистий дисконтований дохід за проектами А та В (табл. 2).

5. Виходячи з теперішньої вартості грошових потоків та обсяги інвестицій, визначте індекси дохідності за проектами А та В (табл. 2).

6. Враховуючи суми грошових потоків (в теперішній вартості) та періоди експлуатації проектів, визначте середні обсяги грошових потоків за проектами А та В як частку від їх ділення.

7. Виходячи з обсягів інвестованих коштів (табл. 1) та середніх обсягів грошових потоків, визначте періоди окупності за проектами А та В (табл. 2).

ІІІ. Інформаційне забезпечення задачі:

Таблиця 1

Дані бізнес-планів інвестиційних проектів А і В,

необхідні для розрахунку показника чистого приведеного доходу

Показники Інвестиційні проекти
А В
1. Обсяг інвестованих коштів, дол. США
2. Період експлуатації проекту, років
3. Сума грошового потоку, всього, дол. США, в тому числі:
1-й рік
2-й рік
3-й рік
4-й рік -
Ставка відсотку для проекту 10% 12%

Таблиця 2

Визначення показників ефективності інвестицій

№ з/п Інтегральний показник Визначення значення показника
1. Дисконтний множник, PVIFKk.n. PVIFKk.n. = 1 / (1 + k)n, де к – відсоткова ставка за проектом; n – рік здійснення інвестицій.
2. Теперішня вартість грошових потоків, ГП ГП = PVIFKk.n ∙ ГПм, де ГПм – сума грошових потоків (в майбутній вартості) за весь період експлуатації проекту (до початку нових інвестицій в нього).
3. Чистий приведений дохід за інвестиційним проектом, ЧПД ЧПД = ГП – ІК, де ІК – сума інвестованих коштів, що спрямовуються на реалізацію проекту.
4. Індекс дохідності за інвестиційним проектом, ІД ІД = ГП / ІК.
5. Період окупності вкладених коштів за інвестиційним проектом, ПО ПО = ІК / ГПп, де ГПп – середній обсяг грошового потоку (в теперішній вартості) за період експлуатації проекту.

Практичне ситуаційне комплексне завдання № 2.

Визначення форвардної маржі та курсу “аутрайт” на продаж та купівлю гривні за євро.

 

І. Вихідні дані:

Спот-курс (курс спот) - ціна валюти однієї країни, виражена у валюті іншої країни. Спот є угодою купівлі-продажу валюти за курсом, зафіксованим в угоді, відповідно до якої обмін валют між банками-контрагентами проводиться, як правило, протягом 2-х робочих днів, не враховуючи дня укладення угоди. Той, хто прострочив платіж, платить прогресивно зростаючий штраф-відсоток. Швидкість одержання валюти в таких операціях дала підстави називати ці угоди "готівковими".

Спот-курс EUR/UAH на 31 грудня становив: 6,0800-6,2300 у. о. Відсоткові ставки за євровими депозитами на українському валютному ринку становлять 9 %, а за кредитами – 15 %. Відсоткові ставки за гривневими депозитами – 30%, за кредитами – 40%.

Вам, як менеджеру підприємства, необхідно визначити форвардну маржу та курс “аутрайт” на продаж та купівлю гривні за євро для укладання ефективної угоди на валютному ринку.

ІІ. Завдання до ситуації:

1. Розрахувати форвардну маржу та курс “аутрайт” на продаж за євро для угоди на 30, 60, 90, 180, 270 та 360 днів, здійснені розрахунки занести в таблицю 1.

2.Розрахувати форвардну маржу та курс “аутрайт” та купівлю гривні за євро для угоди на 30, 60, 90, 180, 270 та 360 днів, здійснені розрахунки занести в таблицю 1.

3. Розрахувати курс “аутрайт” на продаж за євро для угоди на 30, 60, 90, 180, 270 та 360 днів, здійснені розрахунки занести в табл. 1.

4. Розрахувати курс “аутрайт” на купівлю за євро для угоди на 30, 60, 90, 180, 270 та 360 днів, здійснені розрахунки занести в табл. 1.

ІІІ. Інформаційне забезпечення задачі:

Таблиця 1

Результати розрахунків

Спот-курс:
Термін (кількість днів) Форвардна маржа Курс “аутрайт” на:
Купівлю Продаж
     
     
     
     
     
     

 

Таблиця 2

Визначення показників форвардної маржі та курсу “аутрайт”

№ з/п Показник Визначення значення показника
1. Форвардна маржа на продаж П(Д)пр   Кс.пркр.в.- Сд.б.)Т П(Д)пр. = -----------------------------, 360*100(Сд.б.*Т) де П(Д)пр – форвардна маржа на продажа для форвардного курсу на продаж певної валюти у.о.; Кс.пр – спот-курс продажу певної валюти, у.о.; Скр.в. – відсоткова ставка за міжбанковскими кредитами для даної валюти, %; Сд.б. – відсоткова ставка за міжбанківськими депозитами для базової валюти, %. Т – термін форвардної угоди, дні.
2. Форвардна маржа на купівлю П(Д)куп Кс.купд.в.- Скр.б.)Т П(Д)куп= ---------------------------, 360*100(Скр.б.*Т) де П(Д)куп – форвардна маржа на купівлю для форвардного курсу на купівлю певної валюти у.о.; Кс.куп – спот-курс купівлі певної валюти у.о.; Сд.в. – відсоткова ставка за міжбанковскими депозитами для даної валюти (валюти котирування), %; Скр.б.– відсоткова ставка за міжбанківськими кредитами для базової валюти (база котирування), %.
3. Курс “аутрайт” на купівлю Кф.куп Кф.куп = Кс.куп. + П(-Д)
4. Курс “аутрайт” на продаж Кф.прод Кф.прод = Кс.прод. + П(-Д)

 

Практичне ситуаційне комплексне завдання № 6.

Розрахунок прибутку від операції опціон із зазначенням суми прибутку чи збитку

В разі зміни курсу фунта стерлінгів.

 

І. Вихідні дані:

Валютний опціон є угодою, за якою інвестор має право (а не обов’язок) здійснити обмін валют.Опціонні угоди - двостороння угода про передачу прав (для покупця) і зобов'язання (для продавця) купити чи продати визначений актив за фіксованим курсом в узгоджену дату або термін.

Покупець придбав європейський опціон кол на 25 000 фунтів стерлінгів за курсом виконання 2,00 дол. за 1 фунт стерлінгів. Ціна опціону (премія) становить 250 дол. Поточний курс фунтів стерлінгів дорівнює 2,00 дол. До моменту закінчення строку контракту курс становив 2,02 дол. Контракт минає через 3 місяці. Через 3 місяці курс фунта стерлінгів не піднявся вище 2,00 дол., а навпаки - знизився до рівня 1,98 дол.

Вам як покупцеві 25 000 фунтів стерлінгів потрібно дослідити умови зміни курсів валют на ринку та використовуючи умови контракту розрахувати прибуток від опреції.

ІІ. Завдання до ситуації:

1. Враховуючи умови придбання опціону визначити прибуток від операції.

2. Визначити суму прибутку (збитку) в разі зміни курсу фунта стерлінгів.

3. Підсумовуючи розрахунки скористайтесь для наочності графічним зображенням та відобразіть можливі варіанти результату угоди для покупця європейського опціону залежно від курсу, що встановиться на ринку до моменту закінчення строку контракту.

ІІІ. Інформаційне забезпечення задачі:

Таблиця 1

Визначення показників доходу від операції

№ з/п Показник Визначення значення показника
1. Прибуток від операції, дол. Прибуток від операції = Сума опціону (фунт. стерл.)* Різниця курсів по контракуту (Змінений курс до моменту закінчення контракту (дол.) – Поточний курс (дол.))
2. Прибуток від опціону Іс.дол. Іс = (Рd – Ро) * n – Dn де Іс - прибуток від опціону на купівлю; Рd - курс спот на момент виконання контракту у.о.; Ро - ціна страйк, опціонний курс на купівлю валюти дол.; п - кількість валюти, що купується за опціонним контрактом шт.; Dn - премія опціону (ціна опціону), дол.

 

Практичне ситуаційне комплексне завдання № 7.

Визначення теоретичного 90-денного та 180-денного форвардного курсу долара США

Практичне ситуаційне комплексне завдання № 10.

Граничної прибутковості.

І. Вихідні дані:

Нині в Україні регулярні міжнародні авіаперевезення забезпечують 10 українських державних та недержавних компаній та 35 представництв зарубіжних авіапідприємств. Між ними йде активна боротьба за клієнта.

«Міжнародні авіалінії України» - найбільша за обсягом пасажирських та вантажних перевезень, кількістю працівників, парком літаків.

Вона однією з перших стала членом Міжнародної асоціації авіаційних перевізників (ІАТА) – організації, яка узгоджує комерційні питання між компаніями та забезпечує відповідність їх діяльності стандартам якості в галузі.

Перед керівництвом служби маркетингу державної компанії «Міжнародні авіалінії України» постало питання: як утримати свого клієнта, чи зможуть українські авіалінії залишитися привабливими для нечисельних вітчизняних споживачів (менше 15% громадян користуються авіатранспортом) та як збільшити кількість зарубіжних клієнтів?

Внутрішні рейси розглядають переважно як допоміжні для залучення пасажирів на ті чи інші міжнародні рейси, які на сьогодні є головним джерелом прибутку. Компанія постійно намагається збільшувати частоту рейсів на всіх напрямках, щоб поліпшити «стикування» з рейсами інших авіакомпаній, оскільки одним з найважливіших критеріїв вибору авіакомпаній клієнтом – його основною мотивацією – є економія часу.

Ринковою перевагою «сильної» національної компанії є можливість у процесі міждержавних узгоджень впливати на умови та графіки перевезень. Це значно скорочує час польоту і робить перельоти на літаках привабливіше для клієнтів.

На сьогодні «Міжнародні авіалінії України» мають достатню технічну базу для пасажирських і вантажних авіаперевезень та впроваджують програму лояльності для постійних клієнтів.

Програма лояльності включає:

· підвищення класу обслуговування на рейсах МАУ;

· знижки в готелях і при оренді автомобілів;

· широке коло партнерів Програми (у повітрі і на землі); можливість передавати нагороди членам Вашої родини та друзям;

· участь у Програмі доступно кожному по досягненню двох років;

· використання маркетингової програми щодо ціноутворення і встановлення цим самим ціни на послуги, нижчі ніж конкуренти.

Для встановлення ціни на нову авіапослугу авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» вирішила застосовувати конкурентну модель ціноутворення, беручи за основу ціну на авіапослуги свого основного конкурента. При цьому вона бажає отримати прибуток у розмірі не менше Пн = 25% від собівартості авіапослуги (перевезення пасажира), яка становить 62,2 дол.

Маркетологи компанії провели аналіз конкурентоспроможності нової авіапослуги відносно авіапослуги конкурента. Аналіз показав, що за технічними параметрами нова послуга поступається базовій (індекс технічних параметрів І техн.парам. = 0,86), а за економічними параметрами нова авіапослуга має відносно кращі позиції (індекс економічних параметрів І екон.парам. = 0,94.) Ціна авіапослуги конкурента – 86 дол.

Вам, як менеджеру, для прийняття обґрунтованого управлінського рішення, необхідно, застосувавши конкурентну модель ціноутворення, визначити інтегральний показник конкурентоспроможності, ціну, прибуток нової послуги авіакомпанії та її відповідність умові граничного рівня прибутковості.

ІІ. Завдання до ситуації:

1. Враховуючи вихідні дані, дайте характеристику політики комплексу маркетингу та її найсуттєвішим елементам, що можуть позитивно вплинути на просування послуг авіакомпанії на українському та зарубіжному ринках.

2. Виходячи з отриманих результатів (п. 1), охарактеризуйте стратегію авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» на ринку міжнародних авіаперевезень.

3. Враховуючи індекси якості та ціни нової послуги авіакомпанії «МАУ», визначте інтегральний показник її конкурентоспроможності (табл. 1).

4. Виходячи з базової ціни авіапослуги (ціни конкурента) та розрахованого інтегрального показника конкурентоспроможності (п. 3), знайдіть ціну нової авіапослуги авіакомпанії за конкурентною моделлю ціноутворення (табл. 1).

5. Враховуючи розраховану ціну (п. 4) та задану собівартість, визначте рівень прибутковості нової авіапослуги авіакомпанії «МАУ» (табл. 1).

6. Виходячи зі встановленої авіакомпанією граничного рівня прибутку та обчисленої прибутковості нової авіапослуги, визначте чи виконується при такій ціні умова граничного рівня прибутковості.

ІІІ. Інформаційне забезпечення задачі:

Таблиця 1

Визначення показників ціни послуги

№ з/п Показник Визначення значення показника
1. Інтегральний показник конкурентоспроможності нової послуги, Кінт Кінт = Ітпек, де Ітп – індекс технічних параметрів (індекс якості); Іек – індекс економічних параметрів (індекс ціни)
Ціна нової послуги згідно з конкурентною моделлю ціноутворення, Ц Ц = Цбаз. ∙ Кінт де Цбаз. – базова ціна послуги.
Прибуток компанії з новою послугою, П П = (Ц – S) / S ∙100 %, де S- собівартість.

Практичне ситуаційне комплексне завдання № 11.

Аналіз сегментації та позиціонування міжнародного ринку, визначення частки ринку послуг компанії та ефективності використання його маркетингового потенціалу.

І. Вихідні дані.

Посилення інтенсивності конкуренції на внутрішньому та зовнішніх ринках авіаперевезень, постійне підвищення вимог споживачів до якості та набору послуг, що надають підприємства цивільної авіації, призводить до необхідності формування стійких конкурентних переваг в напрямі зниження витрат, економії часу, забезпечення надійності авіаперевезень, розробки гнучкої політики ціноутворення, підвищенні якості прийняття управлінських рішень, впровадження новітніх наукових розробок в управлінні розвитком підприємства, покращення його іміджу тощо.

Передумовою формування конкурентних переваг на ринку авіаперевезень є цінність послуг, підвищення якої є стратегічно важливим завданням для кожної авіакомпанії, що прагне забезпечити міцні конкурентні позиції на ринку, та визначає необхідність пошуку можливостей скорочення витрат, зусиль, часу, проведення сегментації та визначення цільової частки ринку споживачів, розробки заходів щодо найбільш повного наближення послуги до споживчих вимог.

Авіакомпанія, яка обслуговує певний регіон, в поточному році надала авіапослуг пасажирам в обсязі О1 = 700000 дол. В той же час на цьому ж ринку конкуренти продали квитків на суму О2 = 5000000 дол., в тому числі, основний конкурент – Оок = 1050000 дол.

Представники служби маркетингу авіакомпанії встановили, що при використанні активної маркетингової програми місткість ринку в наступному році можна збільшити до Мперсп. = 8500000 дол.

Вам, як менеджеру, для прийняття обґрунтованого управлінського рішення, необхідно визначити місткість ринку послуг авіакомпанії, її частку ринку, відносну частку ринку стосовно основного конкурента та оцінити маркетинговий потенціал ринку авіапослуг компанії.

ІІ. Завдання до ситуації:

1. Дайте загальний аналіз сегментації та позиціонуванню міжнародного ринку.

2. Враховуючи обсяги продажу авіакомпанії та конкурентів, знайдіть місткість ринку послуг авіаційної компанії (табл. 1).

3. Виходячи з обсягів продажу авіакомпанії та місткості ринку, визначте частку ринку авіапослуг компанії у поточному році (табл. 1).

4. Використовуючи дані щодо обсягів продажів авіакомпанії та її основного конкурента, знайдіть відносну частку ринку авіакомпанії стосовно основного конкурента (табл. 1).

5. Виходячи з поточної та перспективної місткості ринку авіапослуг компанії, оцініть його маркетинговий потенціал.

ІІІ. Інформаційне забезпечення задачі:

Таблиця 1

Визначення показників

місткості ринку, його частки та маркетингового потенціалу компанії

№ з.п. Показники розрахунку   Визначення значення показника  
 
1. Місткість ринку, М М = О1 + О2, де О1 – обсяг продажів авіакомпанії; О2 – обсяг продажів її конкурентів.  
Частка ринку авіакомпанії, Ч Ч = О1 / М ∙ 100 %  
Відносна частка ринку авіакомпанії стосовно основного конкурента Чвідн. = О1 / Ок ∙ 100 %, де Оок – обсяг продажів основного конкурента.  
Маркетинговий потенціал компанії К = М / Мперсп. ∙ 100 %, де Мперсп. – місткість ринку на перспективу.  

Практичне ситуаційне комплексне завдання № 12.

Та наприкінці кожного року.

 

І. Вихідні дані:

1. У таблиці 1 наведено такий грошовий потік:

Таблиця 1

Рік
Сума грошових одиниць

Зазначені суми - 100, 200,300, 300, 400 - грошових одиниць надходять на рахунок кожна у відповідному році.

2. Дано ануітет пренумерандо. Внески - 500 грош.од. Періодичність надходження внесків - кожні півроку. Строк - 3 роки. Процентна ставка - 20%.

Вам як менеджеру підприємства потрібно прорахувати грошові потоки на початок року та на кінець року для визначення майбутнього доходу підприємства.

ІІ. Завдання до ситуації:

1. Розрахувати для даного потоку показники FV при і = 12% та PV при і = 15 % для двох випадків: а) потік має місце на початку кожного року; б) потік має місце наприкінці кожного року, а також охарактеризувати їх графічне зображення (рисунок 1, 2).

2. Виходячи з умови ануїтету пренумерандо визначити вартість внесків наприкінці 3-го року.

ІІІ. Інформаційне забезпечення задачі:

Таблиця 2

Визначення показників ефективності облігацій

№ з/п Показник Визначення значення показника
1. Грошовий потік на початок року  
FV
0 12% 1 12% 2 12% 3 12% 4 12% 5

 


100 200 300 300 400

 

 

2.
PV
Грошовий потік на кінець року

0 15% 1 15% 2 15% 3 15% 4 15% 5
 
 
FV


100 200 300 300 400

3. Розрахунок показників FV і PV грошових потоків, у тому числі й ануїтетів, грош.од. PVt – сума надходження або видатку (вкладання на рахунок або вилучення з рахунку) t – го надходження (вилучення) грош.од; FVt - сума надходження або видатку (вкладання на рахунок або вилучення з рахунку) t – го надходження (вилучення), грош. од ; t – порядковий номер надходження (вилучення) грошової суми PVt або FVt грошового потоку; i – процентна ставка в частках у кожному з періодів нарахування процентів nt, % ; nt – кількість періодів нарахування процентів, у кожному з яких процентна ставка дорівнює i для відповідного PVt або FVt.

 

Практичне ситуаційне комплексне завдання № 14.

Таблиця 2

Практичне ситуаційне комплексне завдання № 1.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 217; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.241.39 (0.007 с.)