Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

 

 

 

 

Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова 

„Затверджено”

на засіданні Вченої ради

НПУ імені М.П.Драгоманова

“____” _________2012 р.

Протокол №______________

Голова Вченої ради,

ректор акад. В.П. Андрущенко

Робоча програма

з дисципліниСімейне право

для студентів спеціальності Дошкільна освіта

кафедра менеджменту та інноваційних технологій дошкільної освіти

курс третій

семестр шостий

Всього (годин) 85

Лекції 26 (годин) Екзамен 3 (години)

Семінари 18 (годин)

Практичні 10 (годин)

Лабораторні 18 (годин)

 

Київ – 2012


 

 

Укладач програми: викладач Прудивус Л.І.

 

Рецензенти програми: _________________________________________

 

 

 

 


І. Пояснювальна записка

Сімейне право вивчається студентами на третьому курсі навчання і має на меті розгляд теоретичних та практичних питань сімейного права як окремої галузі права України. Програма навчальної дисципліни підготовлена з урахуванням положень Сімейного кодексу України та інших норм чинного законодавства у обсязі, необхідному для повного і глибокого вивчення студентами основних положень сімейного права України. Передбачається вивчення історичного розвитку інституту сім’ї та шлюбу і їх правового регулювання, поняття та особливості сімейного права, шлюбу, сім’ї, сімейних правовідносин; законодавчого регулювання сучасних сімейних правовідносин: порядку укладення та припинення шлюбу, особистих немайнових і майнових відносин подружжя, батьків і дітей, порядку і юридичних наслідків усиновлення, встановлення опіки і піклування над дітьми та ін., а також проблем розвитку та вдосконалення законодавства про шлюб та сім’ю.

Основними видами навчальних занять є лекції та семінарські заняття. Засвоєння курсу передбачає також систематичну самостійну роботу студентів. У лекціях подаються основи теоретичних знань з дисципліни, розкриваються найбільш складні питання сімейного права, практика застосування сімейного законодавства.

На семінарських заняттях перевіряється ступінь засвоєння студентами теорії сімейного права з відповідних питань, норм законодавства про шлюб та сім’ю, відпрацьовуються практичні навики у вирішенні конкретних життєвих ситуацій. Семінарські заняття проводяться по більшості програмних тем і мають на меті, передусім, розвиток у студентів уміння аналізувати конкретні ситуації та вірно застосовувати до них норми закону.

До кожної теми програми подаються питання для розгляду на семінарських заняттях, що включають перелік основних питань з теми, які можуть виноситися на обговорення під час проведення заняття. Кількість семінарських занять та їх тематика формуються відповідно до наведеного у даному посібнику навчально-тематичного плану по відповідній формі навчання.

В результаті вивчення сімейного права України студенти повинні:

знатидіючі норми сімейного права про порядок, умови укладення та припинення шлюбу, права і обов’язки подружжя, батьків і дітей, аліментні зобов’язання членів сім’ї, про форми влаштування дітей, що залишилися без батьківської опіки та ін.;

ознайомитися з практикою застосування сімейного законодавства судами України, органами опіки і піклування, іншими державними органами; перспективами та основними напрямками розвитку сімейного законодавства;

вміти застосовувати норми сімейного права в процесі надання правової допомоги.

Вивчення навчальної дисципліни „Сімейне право” організовується на принципах кредитно-модульної системи, яка сприяє систематичній і динамічній роботі студентів над засвоєнням теоретичної дисципліни, з використанням модульної технології навчання та рейтингового оцінювання якості засвоєного матеріалу.

 

 


 

II. Тематичний план.

Розподіл навчального часу за розділами та видами занять

№ п/п Назва модулів і тем Кількість годин
Всього годин Аудиторні години Самостійна робота
Лекції Семінарські Практичні Лабораторні Індивідуальні
                 
  Модуль І.              
1. Тема 1.Поняття, предмет, принципи, система сімейного права України.              
2. Тема 2. Виникнення і розвиток вітчизняного сімейногоправа.Джерела сімейного права.              
3. Тема 3. Історичні форми сім’ї та шлюбу              
4. Тема 4.Сімейні правовідносини.              
5. Вид контролю: тестові завдання.              
  Модуль ІІ.              
6. Тема 5.Шлюб у сімейному праві України. Укладення шлюбу              
7. Тема 6.Недійсність шлюбу              
8. Тема 7. Особисті немайнові правовідносини подружжя              
9. Тема 8. Майнові правовідносини подружжя              
10. Тема 9. Припинення шлюбу              
11. Вид контролю: тестові завдання.              
  Модуль ІII.              
12. Тема 10. Встановлення походження дітей. Оспорювання батьківства (материнства.)              
13. Тема 11. Особисті немайнові правовідносини батьків і дітей, а також інших членів сім’ї та родичів. Майнові правовідносини батьків і дітей, а також інших членів сім’ї та родичів              
14. Тема 12. Правові форми забезпечення прав дітей, що залишилися без батьківського піклування. Усиновлення в Україні. Опіка та піклування. Патронат над дітьми              
15. Тема 13. Застосування законодавства про шлюб та сім’ю до сімейних правовідносин з участю іноземних громадян та осіб без громадянства              
16. Вид контролю: письмовий іспит              
  Всього годин за навчальний рік:              

III. Зміст програми

МОДУЛЬ І

Тема 1. Поняття, предмет, принципи, система сімейного права України.

Поняття сімейного права як юридичної науки, галузі права, правової дисципліни. Особливості сімейного права та його місце в системі права України. Предмет і метод сімейного права. Принципи сімейного права. Система сімейного права України.

Державна охорона сім’ї. Концепція державної сімейної політики. Основні принципи та напрями державної сімейної політики.

Тема 2. Виникнення і розвиток вітчизняного сімейного права. Джерела сімейного права.

 

Загальні риси дореволюційного вітчизняного законодавства про шлюб та сім’ю. Історичний розвиток законодавства про шлюб та сім’ю в радянський період (з 1917 р.). Перші декрети в Україні про шлюб та сім’ю. Кодекс законів про акти громадянського стану, про сім’ю та опіку 1919 р. Кодекс законів про сім’ю, опіку та шлюб і акти громадянського стану УРСР 1926 р. Кодекс про шлюб та сім’ю України 1969 р. Сімейний кодекс України 2001 р. Звичай як джерело сімейного права в Україні. Договір як регулятор сімейних правовідносин. Правове значення постанов Пленуму Верховного Суду України у справах про шлюб та сім’ю.

Тема 3. Історичні форми сім’ї та шлюбу

Первісні форми сім’ї та шлюбу за часів родового устрою за роботою Ф.Енгельса „Походження сім’ї, приватної власності і держави”. Основні риси і види парної сім’ї. Історичні передумови виникнення моногамної сім’ї. Загальна характеристика моногамної сім’ї. Національні українські традиції сім’ї та шлюбу.

Тема 4. Сімейні правовідносини.

Поняття сім’ї як правової категорії. Сім’я в соціологічному і юридичному значенні (порівняльна характеристика). Право особи на сім’ю. Поняття і види сімейних правовідносин. Підстави виникнення сімейних правовідносин. Учасники сімейних правовідносин. Родинність і свояцтво у сімейному праві України. Суб’єктивні сімейні права і обов’язки. Здійснення сімейних прав та виконання сімейних обов’язків.

Захист сімейних прав та інтересів. Строки і позовна давність у сімейному праві України.

 

МОДУЛЬ ІІ

Тема 5. Шлюб у сімейному праві України. Укладення шлюбу

 

Поняття шлюбу та його ознаки. Умови укладення шлюбу. Шлюбний вік: поняття, значення. Право на шлюб. Зміст принципу добровільності укладення шлюбу. Державна реєстрація шлюбу. Порядок реєстрації шлюбу. Час та місце реєстрації шлюбу. Юридичне значення взаємної обізнаності осіб, які подали заяву про реєстрацію шлюбу, про стан здоров’я одне одного. Заручини та їх правові наслідки.

Правові наслідки реєстрації шлюбу. Правозгідність шлюбу.

Перешкоди до укладення шлюбу. Наслідки порушення вимог закону щодо укладення шлюбу

 

Тема 6. Недійсність шлюбу.

Поняття недійсності шлюбу. Абсолютно недійсні шлюби. Визнання шлюбів недійсними судом (порядок та підстави). Фіктивні шлюби і фіктивні розлучення. Шлюб, який може бути визнаний недійсним за рішенням суду Визнання шлюбу недійсним після його припинення. Юридичні наслідки недійсності шлюбу.

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 140; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.6.58 (0.012 с.)