Розділ II Положення визначає порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу.
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розділ II Положення визначає порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу.Встановлено обов'язковий порядок дій у разі нещасного випад­ку під час навчально-виховного процесу.

Порядок дій педагогічного працівника чи іншої особи,

Яка була присутня під час проведення заходу,

У разі нещасного випадку з дитиною

Якщо у дошкільному навчальному закладі з дитиною стався не­щасний випадок, педагогічний працівник або інша особа, яка була присутня під час проведення заходу, зобов’язаний:

§ терміново організувати надання першої медичної допомоги потерпілому, а за необхідності — його доставку до лікувально-профілактичного закладу;

§ зберегти обстановку на місці нещасного випадку у тому стані, в якому вона була на момент події (якщо це не загрожує життю і здоров'ю тих, хто там перебуває, і не призведе до більш тяж­ких наслідків);

§ повідомити про нещасний випадок керівникові дошкільного навчального закладу та особі, відповідальній за охорону праці, безпеку життєдіяльності у дошкільному навчальному закладі.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Якщо нещасний випадок трапився під час про­гулянок, екскурсій або інших заходів поза територією району (міста), де розміщений дошкільний навчальний заклад, особа, відповідальна за проведення такого заходу, негайно має повідо­мити орган управління освітою за місцем події.

Керівник дошкільного навчального закладу, одержавши повідомлення

навчального закладу про нещасний випадок, зобов'язанийнегайно:

§ вжити за можливості заходів для усунення причин, що ви­кликали нещасний випадок;

§ повідомити про нещасний випадок батькам потерпілого або особі, яка їх замінює;

§ направити письмовий запит до лікувально-профілактич­ного закладу для отримання медичного висновку про ха­рактер і тяжкість ушкодження потерпілого.

Також керівник дошкільного навчального закладу повинен протягом доби утворити комісіюу складі не менше ніж три особи та організувати розслідування нещасного випадку. До складу комісії включають таких працівників:

§ особа, відповідальна за охорону праці, безпеку життєдіяль­ності у дошкільному навчальному закладі (голова комісії), яка пройшла навчання і перевірку знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності відповідно до Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з пи­тань охорони праці в закладах, установах, організаціях, під­приємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України, затвердженого наказом Міністерства освіти і на­уки України від 18.04.2006 № 304;

§ особа, на яку наказом керівника дошкільного навчального за­кладу покладено обов’язки керівника служби охорони праці;

§ член комітету профспілкової організації або уповноваже­ний трудового колективу дошкільного навчального закла­ду з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Якщо чисельність працівників дошкільного навчального закладу менша ніж 20 осіб, комісію утворює відповідний орган управління освітою.

До складу комісії не включають працівникадошкільного навчального закладу, який безпосередньо відповідає за стан охо­рони праці, безпеки життєдіяльності у групі, де стався нещасний випадок.

Батьки потерпілого або особи, які їх замінюють, мають право:

· брати участь у роботі комісії;

· надавати свої пояснення та пропозиції;

· додавати до матеріалів розслідування документи, що уточ­нюють причини та обставини нещасного випадку;

· викладати в письмовій чи усній формі особисту думку щодо нещасного випадку;

· отримувати від комісії інформацію про хід проведення розслідування.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Батьки потерпілого або особи, які їх замінюють, можуть звернутися до керівника дошкільного навчального закладу з письмовою заявою про нерозголошення інформації про наслідки нещасного випадку, якщо така інформація може задати моральної шкоди потерпілому.

У пункті 6 Розділу II Положення чітко визначено, що комісія з розслідування нещасного випадку зобов'язана протягом трьох робочих днів з дати її утворення провести розслідування нещасного випадку. За необхідності проведення експертиз, лабораторних досліджень, випробувань, надання інших документів для встановлення обставин та причин нещасного випадку строк розслідування може бути продовжено за узгодженням з органом управління освітою (за умови утворення комісії органом управління освітою — за узгодженням з органом управління освітою вищого рівня), але не більше ніж на місяць. Рішення про таке продовження приймає комісія, наказ про продовження строку розслідування видає керівник дошкільного навчального закладу або орган управління освітою, який наказом затвердив склад комісії.

· Під час проведення розслідування нещасного випадку комісія зобов’язана:

· з'ясувати обставини і причини нещасного випадку;

· виявити і опитати свідків та осіб, які допустили порушення норм охорони праці та безпеки життєдіяльності;

· розробити заходи щодо усунення причин нещасного випадку, визначити відповідальних осіб.

 

Документальне оформлення нещасного випадку

Розслідування нещасного випадку, що стався з вихованцем під час навчально-виховного процесу, обов'язково документально оформлюють.

Комісія зобов'язана скласти у п’яти примірниках акт про не­щасний випадок за формою Н-Нзгідно з додатком 1до Положен­ня (дамі — акт Н-Н). Акт Н-Н затверджує керівник дошкільного на­вчального закладу (див. Додаток 1).

Додаток 1

Форма Н-Н

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач дошкільного навчальногозакладу № 1111

(посада керівника навчального закладу)

Зяблюк К. Д. Зяблюк

(підпис)

«20» грудня 2013 р.

АКТ

про нещасний випадок № 15,

що стався з учасником навчально-виховного процесу (вихованцем, учнем, студентом, курсантом, слухачем, стажистом, клінічним ординатором, аспірантом, докторантом навчального закладу)

(складається у п’яти примірниках)

1. Прізвище, ім’я, по батькові потерпілого Неділько Світлано Василівна

2. Стать: чоловіча, жіноча (потрібне підкреслити)

3. Вік (дата народження) 4 роки. 28.08.2009

4. Повне найменування навчального закладу, де навчається, виховується потерпі­лий дошкільний навчальний заклад № 111

5. Місцезнаходження навчального закладу м. Буча Київської області

6. Підпорядкування (належність) навчального закладу відділ освіти

Вучанськоїміської ради Київської області

(орган управління освітою, засновник (власник), якому підпорядкований навчальний заклад)

7. Дата і час нещасного випадку 20.12.2013. 11:1.4 год.

(число, місяць, рік, час доби)

8. Місце, де стався нещасний випадок (навчальний заклад, клас, кабінет,

кафедра, майстерня тощо) спортивна зала

9. Вихователь (учитель, викладач), у групі (класі) якого стався нещасний

випадок Захарченко Надія Вікторівна, інструктор з фізичної культури (прізвище, ім'я, по батькові)

10. Проведення інструктажу з охорони праці з вихованцем (учнем, студентом,

кур­сантом, слухачем, стажистом, клінічним ординатором, аспірантом,

докторантом), якщо нещасний випадок трапився під час трудового та

професійного навчання, ви­робничої практики:

вступний інструктаж з інструктором з фізичної культури 28.08.2012 ;

(число, місяць, рік)

первинний інструктаж з інструктором з фізичної культури 03.09.2012

(число, місяць, рік)

11. Проведення інструктажу з безпеки життєдіяльності з учнем (студентом, курсан­том, слухачем, стажистом, клінічним ординатором, аспірантом, докторантом), якщо нещасний випадок трапився під час навчання:

вступний інструктаж ____________________________________________ ;

(число, місяць, рік)

 

первинний інструктаж ___________________________________________ ;

(число, місяць, рік)

(для дошкільних навчальних закладів зазначається дата проведення інструктажу з безпеки життєдіяльності з педагогічним працівником, у групі якого стався нещас­ний випадок).

12. Обставини, за яких стався нещасний випадок під час виконання вправи на гім­настичній стінці___________________________________________________

_____________________________________________________________________

13. Вид нещасного випадку та подія, що призвела до нещасного випадку падіння з висоти, дитина не втрималася за поперечину гімнастичної стінки

(нанесення тілесних ушкоджень, у тому числі нанесених іншою особою, отруєння,

_______________________________________________________________

теплові удари, опіки, обмороження, утоплення, ураження електричним струмом,

_______________________________________________________________

блискавкою та інші ушкодження, отримані внаслідок аварій, пожеж, стихійного лиха

________________________________________________________________________________________________

(землетруси, зсуви, повені, урагани, інші надзвичайні події), ушкодження внаслідок контакту

________________________________________________________________

з представниками тваринного та рослинного світу, дорожньо-транспортна подія,

________________________________________________________________

падіння з висоти, нервово-психічні навантаження тощо)

14. Причини нещасного випадку особиста необережність_________________

(порушення правил безпеки і охорони праці, пожежної безпеки під час

_____________________________________________________________________

проведення занять, недоліки організації робочих навчальних місць, незадовільний технічний стан будівель,

____________________________________________________________________

споруд, території, порушення дисципліни, протиправні дії інших осіб, порушення правил дорожнього руху тощо)

15. Особи, які допустили порушення правил і норм, вимог нормативно-правових ак­тів з охорони праці _________________________________________

(прізвище, ініціали, посада, статті,

____________________________________________________________________

пункти нормативно-правових актів, які були порушені ними)

____________________________________________________________________

16. Свідки нещасного випадку Захарченко Н. В.. інструктор з фізичної

(прізвище, ініціали, клас (група), де навчається,

культури Крамарецъ Н. Д.. вихователь старшої групи «Сонечко». Тузюк Н. В..

місце роботи, якщо свідок працює, та місце проживання)

вихованець «Сонечко»старшої групи.

17. Заходи щодо усунення наслідків нещасного випадку

 

№ з/п Зміст заходу Строк виконання Виконавець (посада, прізвище, ініціали) Відмітка про виконання
1. Навчання вихованців правил поведінки та самострахування під час занять з фізичної культури Постійно Захарченко Н. В., інструктор з фізичної культури  
2. Здійснення заходів щодо страхування дітей під час виконання вправ Постійно Захарченко Н. В., інструктор з фізичної культури  

 

 


18. Висновок комісії про наслідки нещасного випадку Нещасний випадок стався через особисту необережність дитини під час занять з фізичної культури. Унаслідок нещасного випадку дитина вивихнула руку та потребує лікування.

Нещасний випадок взяти на обліку Журналі реєстрації нещасних випадків, що сталися з учасниками навчально-виховного процесу______________________

 

Цей акт складено о 17:30 год. 20числа 12 місяця 2013 року

До акта додається ____________________________________________________

(у разі незгоди зі змістом або висновком акта окрема думка члена комісії)

____________________________________________________________________

Голова комісії методист відділу освіти Бучанської міської ради Кутко В. В. Кутко

(посада) (підпис, ініціали, прізвище)

Члени комісії:

вихователь-методист______________________________ Стала К. В. Стала

(посада) (підпис, ініціали, прізвище)

голова профспілкового комітету Фірсак С. Г Фірсак

(посада) (підпис, ініціали, прізвище)

сестра медична Купріян Н. В. Купріян

(посада) (підпис, ініціали, прізвище)

 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! У пункті 10 акта Н-Н необхідно зазначати; проведення інструктажу з безпеки життєдіяльності з педагог ним працівником дошкільного навчального закладу. Інструктаж з питань безпеки життєдіяльності з вихованцями дошкільне навчального закладу не проводять.

Комісія може визначити, зокрема, такі заходи щодо усунені причиннещасного випадку:

§ привести доріжки на території дошкільного навчального закладу у безпечний стан (посипати піском, сіллю тощо) - у разі травмування дитини на слизькій поверхні;

§ забезпечити ремонт майданчика для ігор — у разі травмування на спорудах.

До заходів з усунення причин не щасного випадку можна залучати працівників дошкільного навчального кладу, а також батьків.

У висновкукомісія визначає, чи стався нещасний випадок з вини посадова осіб або з необережності потерпілого; які наслідки нещасного випадок чи береться на облік такий нещасний випадок. У висновку зазначай рекомендації щодо відповідальності посадових осіб за бездіяльність ас порушення норм і правил безпеки.

Акт Н-Н підписують голова та всі члени комісії.

 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Якщо будь-хто з-поміж членів комісії не згод зі змістом акта Н-Н, то цей факт фіксують, а саме:

§ до акта Н-Н додають письмову заяву, у якій член комісії і обґрунтовує причини своєї незгоди;

§ про додану заяву члена комісії роблять запис в акті Н-Н.

 

 

Травма— це порушення анатомічної функції тканин або органів людини, спричинене зовнішньою дією або впливом зовнішнього чинника

 

Керівник дошкільного навчального закладу або органу управ­ління освітою (за умови утворення комісії цим органом) протягом одного робочого дня після одержання матеріалів, підготовлених ко­місією за підсумками її роботи, повинен розглянути і затвердити акт Н-Н.

Примірники затвердженого акта Н-Н протягом трьох робочих днів керівник дошкільного навчального закладу повинен наді­слати:

§ батькам потерпілого або особам, які їх замінюють;

§ керівникові служби охорони праці дошкільного навчально­го закладу або особі, на яку покладено ці обов'язки (відпо­відальному);

§ відповідному органу управління освітою, засновнику (влас­нику) навчального закладу;

§ архіву дошкільного навчального закладу.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!Керівник дошкільного навчального закладу, органу управління освітою (у разі утворення комісії цим орга­ном] відповідає за правильне та своєчасне розслідування, облік нещасних випадків, складання акта Н-Н, розроблення і виконан­ня заходів щодо усунення причин нещасного випадку.

До акта Н-Н також додають пояснення працівників,які були свідками нещасного випадку, а також інші документи щодо обставин нещасного випадку, зокрема:

§ інформацію про наявність шкідливих і небезпечних чин­ників;

§ медичний висновок про стан здоров’я потерпілого у ре­зультаті нещасного випадку.

Якщо керівник дошкільного навчального закладу чи органу управління освітою відмовляється утворювати комісію,склада­ти акт Н-Н, а також у разі незгоди батьків потерпілого або особи, яка їх представляє, зі змістом акта Н-Н, то питання щодо подальшо­го розслідування нещасного випадку розглядають орган управлін­ня освітою вищого рівня у строк не більше 10 робочих днів з дня подання до них письмової заяви батьків потерплого або особи, яка їх замінює.

Розслідування нещасного випадку, про який вчасно не пові­домленоабо ж наслідки якого проявилися не одразу і засвідчені лікувально-профілактичним закладом, здійснюють протягом ка­лендарного місяця з дня одержання письмової заяви батьків потер­пілого або особи, яка їх замінює, згідно з Положенням. У такому разі питання про складання акта Н-Н розглядає комісія, утворена нака­зом керівника дошкільного навчального закладу або органу управ­ління освітою, після всебічної перевірки заяви про нещасний випа­док з урахуванням усіх обставин, медичного висновку про характер травми, можливої причини її походження, свідчень учасників та ін­ших доказів.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!Клопотання про одержання медичного виснов­ку подає керівник дошкільного навчального закладу або відповід­ного органу управління освітою.

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.242.55 (0.016 с.)