Оцінювання індивідуальної (самостійної) роботи.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Оцінювання індивідуальної (самостійної) роботи.Оцінювання індивідуальної (самостійної роботи) здійснюється у межах

20 балів:

- 15 балів –за підготовку рефератів;

- 5 балів –за участь в наукових конференціях, опрацювання наукових статей та першоджерел, участь в олімпіадах та конкурсах.

Оцінювання активності під час аудиторних занять

Оцінювання активності під час аудиторних занять здійснюється у межах

20 балів:

- 20 балів -відвідано не менше 90% практичних занять та отримано оцінки «добре», «дуже добре» «відмінно»;

15 балів - відвідано не менше 75% практичних занять та отримано оцінки «добре», «дуже добре», «відмінно»;

10 балів - відвідано не менше 60% практичних занять та отримано оцінки «задовільно», «добре», «дуже добре», «відмінно»;

5 балів –відвідано не менше 50% практичних занять та отримано оцінки «задовільно», «добре», «дуже добре», «відмінно».


Рекомендована література

1. Конституція України: прийнята 28 червня 1996 р. //Відомості Ради України. – 1996 р. - № 30. – С. 141

 1. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України //Голос України. – 1999. – 12 червня.
 2. Про всеукраїнський та місцеві референдуми: Закон України //Відомості Верховної Ради України. – 1991. - № 33. – С. 443
 3. Про вибори депутатів ВР АРК, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів: Закон України № 2487-17// ВВР. – 2010. – №35-36.- С.491
 4. Про органи самоорганізації населення: Закон України № 2625-14// ВВР. – 2001. - №48. – С.254
 5. Про статус депутатів місцевих рад: Закон України //Відомості Верховної Ради України. – 2002. - № 40. – С.290
 6. Про службу в органах місцевого самоврядування: Закон України від 07.06.2001р. //Відомості Верховної Ради України. – 2001. - № 33. – С.175
 7. Про столицю України – місто-герой Київ: Закон України // Офіційний вісник України. – 1999. - №4. – С.17-24.
 8. Про місцеві державні адміністрації: Закон України //Урядовий кур’єр. – 1999. – 15 травня.
 9. Про судоустрій України і статус суддів: Закон України// ВВР. – 2010. - N 41-45. - С.529
 10. Бюджетне законодавство України: Зб. нормат. актів. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 416 с.
 11. Бюджетний кодекс України 21 червня 2001 року. – К.: Атіка, 2001. – 80 с.
 12. Земельний кодекс України: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 3-4. – С. 27.
 13. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984. - № 8073-X. – К.: Атіка, 2001. – 192 с.
 14. Кримінальний кодекс України: Закон від 05.04.2001. - № 2341-III:Офіційний текст. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 240 с.
 15. Європейська Хартія про місцеве самоврядування //Місцеве та регіональне самоврядування України. – Вип. 1-2 (6-7). – К., 1994. – С. 70-77
 16. Всесвітня Декларація місцевого самоврядування //Місцеве та регіональне самоврядування України. – Вип. 1-2 (6-7). – К., 1994. – С. 65-69
 17. Європейська рамкова конвенція про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями: Постанова ВРУ від 14.07.1993р. // Офіційний вісник України. – 2006. - №9. – С.200
 18. Положення про загальні збори громадян за місцем проживання в Україні //Відомості Верховної Ради України. – 1994. - № 6. – С.30
 19. Авер’янов В.Б. Органи виконавчої влади в Україні/ В.Б Авер’янов. – К., 1997
 20. Андресюк Б.П. Місцеве самоврядування в сучасній Україні: проблеми і перспективи/ Б.П. Андресюк. – К., 1997
 21. Баймуратов М.А. Локальна система захисту прав людини в Україні: сутність та становлення / М.А. Баймуратов //Юридична освіта і правова держава: Збірн. наук. праць/ М.А. Баймуратов. – Одеса, 1997. – С.96-101
 22. Баймуратов М.А. Міжнародні зв’язки органів місцевого самоврядування у системі глобальних кроскультурних комунікацій/ М.А. Баймуратов. //Право та культура: теорія і практика: Матер. міжнародної наук.-практ. конф., м. Київ 15-16 квітня 1997 р. – К., 1997. – С.128-130
 23. Баймуратов М.О. Законодавство України про місцеве самоврядування і актуальні питання реалізації/ М.А. Баймуратов. //Збірник наукових праць Української Академії державного управління при Президентові України. – К.: Вид-во УАДУ, 1999. – Вип. 1. – С. 300-302
 24. Баймуратов М.О., Батанов О.В. Деякі теоретичні аспекти становлення функцій територіальних громад в Україні / М.О. Баймуратов, О.В. Батанов //Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 1999. - №1. – С.31-36
 25. Баймуратов М.О. Правова природа міжнародних (європейських) стандартів локальної демократії та їх роль у становленні місцевого самоврядування в Україні: питання сприйняття та імплементації / М.О. Баймуратов // Наукові читання. Присвячені пам’яті В.М. Корецького: Зб. наук. Праць / Київський університет права НАН України. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2008. – С. 12–21.
 26. Батанов О.В. Основні напрями і види діяльності територіальних громад і проблеми класифікації/ О.В.Батанов //Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 1998. - № 4. – С. 19-25
 27. Батанов О.В. Статут територіальної громади як інститут реалізації функцій місцевого самоврядування/ О.В.Батанов //Розвиток місцевої демократії і забезпечення прав громадян на здійснення місцевого самоврядування: Збірн. матеріалів конфер. (21-22 грудня 1998 р., Київ). – К.: Перспектива, 1999. – С. 34-38
 28. Батанов О.В. Функції територіальних громад як специфічних суб’єктів конституційного права/ О.В.Батанов //Право України. – 1998. - №8. – С.21-24
 29. Батанов О.В. Концептуальні засади співвідношення функцій територіальних громад з функціями місцевих органів державної виконавчої влади/ О.В.Батанов //Право України. – 1999. - №5. – С. 25-29

31. Батанов О.В. Муніципальне право України/ Відп. Ред.. М.О. Баймуратов. Видання друге, стереотипне/ О.В.Батанов . – Х.: «Одісей», 2012. – 528 с.

32. Батанов О.В. Територіальна громада – основа місцевого самоврядування в Україні. Монографія /За ред. В.Ф.Погорілка/ О.В.Батанов . – К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2001. – 260 с.

 1. Батанов О.В. Функції територіальних громад у системі місцевого самоврядування/ О.В.Батанов . //Держава і право: Щорічники наук. праць молод. вчених. – К.: ІнЮре. – 1999. – Вип. 2. – С. 123-128
 2. Біленчук П.Д., Кравченко В.В., Підмогильний М.В. Місцеве самоврядування в Україні (муніципальне право). Навч. посібник/ П.Д.Біленчук, В.В.Кравченко, М.В. Підмогильний. – К., 2000
 3. Бутко І.П. Деякі проблеми становлення і розвитку місцевого і регіонального самоврядування в Україні/ І.П. Бутко //Матеріали науково-практичної конференції “Актуальні проблеми управління територіями в Україні”. – К., 1993
 4. Вакуленко В. Проблеми управління комунальною власністю великих міст в сучасних умовах/ В. Вакуленко. //Вісник Української Академії державного управління. – 1996.- №1. – С. 172-185
 5. Волков В.Д., Гринюк Р.Ф., Захарченко К.А. Комунальное право Украины. Учебное пособие/ В.Д.Волков, Р.Ф. Гринюк, К.А.Захарченко. – Донецк: ДОНГУ, 1997. - 217 с.
 6. Голікова Т. Методичні засади розмежування функцій державного управління і місцевого самоврядування/ Т. Голікова //Економіка України. - 1996. - № 4. – С.48-52
 7. Грицяк І.А. Правові та організаційні проблеми реалізації повноважень органів місцевого самоврядування: Авторефереат дисерт… к.ю.н. /12.00.02/ І.А. Грицяк. – К., 1993
 8. Давидов Р. Правовий статус асоціацій місцевих влад в Україні/ Р. Давидов //Місцеве і регіональне самоврядування України. Вип. 1-2 (14-15). – К., 1996. – С. 36-38
 9. Давидов Р. Конституционные начала и принципы местного самоуправления в Украине/ Р Давидов. . //Місцеве та регіональне самоврядування України. - Вип. 4 (9). - К., 1994. – С. 8-16
 10. Давидов Р. Політико-правові засади децентралізації влади і розвитку місцевого самоврядування в Україні/ Р Давидов. //Вісник української Академії державного управління. – 1996. - № 1. – С. 90-101
 11. Державне управління в Україні: централізація і децентралізація. – К., 1997
 12. Державне управління. Теорія і практика //Відпов. ред. В.Б.Авер’янов. - К., 1998. – С. 92-118
 13. Заєць А., Корнієнко М. Територіальна організація влади / А.Заєць, М.Корнієнко //Юридичний вісник. – 1996. - №1. – С.85-88
 14. Закон про місцеве самоврядування в Україні. Науково-практичний коментар. К.: Інститут законодавства Верховної Ради України 1999.
 15. Кампо В.М. Деякі проблеми становлення і розвитку місцевого самоврядування/ В.М.Кампо //Місцеве та регіональне самоврядування України. – Вип. 1-2. – К., 1993. – С. 68-73
 16. Кампо В.М. Місцеве самоврядування в Україні/ В.М.Кампо. – К.: ІнЮре, 1997
 17. Кампо В.М. Європейська модель місцевого самоврядування: проблеми і перспективи реалізації в Україні/ В.М.Кампо //Українсько-європейський журнал міжнародного і порівняльного права. Т. 1. Вип. 2. – 2001. – С. 71-94
 18. Кампо В.М. Конституційні засади комунального права України / В.М.Кампо //Місцеве самоврядування в Україні: історія, проблеми, пропозиції. – Київ, 1994. – С. 79-92
 19. Коваленко А.А. Конституційно-правове регулювання місцевого самоврядування в Україні: питання теорії і практики/ А.А.Коваленко . – К.: 1997
 20. Коментар до Конституції України. – К.: Інститут законодавства Верховної ради України, 1996. – 376с.
 21. Конституційне право України. Підручн. за ред. д.ю.н. проф. В.Ф.Погорілка. – К.: Наукова думка, 1999. – С. 541-551, 629-675
 22. Корнієнко М.І. Державна влада і місцеве самоврядування: актуальні проблеми теорії і практики / М.І. Корнієнко //Українське право. – 1995. – 31. – С. 68-77
 23. Корнієнко М.І. Місцеве самоврядування та “урядова вертикаль”/ М.І. Корнієнко //Місцеве самоврядування. – 1997. - №3-4. – С.37-41
 24. Костицька Т. Інформаційні аспекти місцевого самоврядування/ Т. Костицька //Юридичний вісник. – 1995. - №1. – С.115-120
 25. Кравченко В.В. Деякі питання реалізації права громадян на участь у місцевому самоврядуванні/ В.В. Кравченко //Розвиток місцевої демократії: значення права громадян на здійснення місцевого самоврядування: Збірн. матеріалів конфер. (21-22 грудня 1998 р., Київ). – К.: Перспектива, 1999. – С.62-66
 26. Кравченко В.В. Місцеве самоврядування в історії України / В.В. Кравченко //Місцеве самоврядування в Україні: історія, проблеми, пропозиції. – Київ, 1994. – С.8-17
 27. Кравченко В.В., Пітцик М.В. Муніципальне право України. Навчальний посібник/ В.В. Кравченко, М.В. Пітцик. – К.: Атіка, 2003. – 672 с.
 28. Кравченко В.І. Місцеві фінанси України: Навчальний посібник/ В.І.Кравченко. – К., 1999
 29. Кравченко В.І. Територіальний устрій та місцеві органи влади України/ В.І.Кравченко. – К., 1995
 30. Кравченко В.І. Фінанси місцевого самоврядування України: проблеми становлення (1998-2001)/ В.І.Кравченко. – К.: Видавн. ДІМ “КМ Akademia”, 2001. – 460 с.
 31. Краснов М.А. Муниципальное право России/ М.А. Краснов. – М., 1994
 32. Крусян А.Р. Взаємодія місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування в Україні: Автореф… к.ю.н./12.00.02/ А.Р. Крусян . – Одеса, 1999
 33. Крусян А.Р. Конституционные принципы взаимодействия местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления/ А.Р. Крусян //Актуальні проблеми держави та права: Збірн. наук. праць. – Одеса, 1999. – Вип. 6. – С.110-115
 34. Куйбіда В., Чушенко В. Місцеве самоврядування в Україні/ В. Куйбіда, В. Чушенко //Курс лекцій. – Львів, 1998
 35. Медведчук В.В. Конституційний процес в Україні і організація державної влади та місцевого самоврядування/ В.В. Медведчук – К., 1997. – С.134-147
 36. Местное самоуправление в России. Государство и право. – М., 1993
 37. Місцеве самоврядування: 10 років здобутків /За ред. М.Пухтинського. – К.: Атіка, 2002. – 368 с.
 38. Муніципальне право України. Підручник за ред. В.Ф.Погорілка, О.Ф.Фрицького. – К.: “Юрінком Інтер”, 2006. – 350 с.
 39. Наливайко Л.Р. Конституційно-правова відповідальність: питання теорії та практики: Автореферат… к.ю.н./12.00.02/ Л.Р. Наливайко.– К., 2000
 40. Оніщук М., Кампо В. Правові засади місцевого самоврядування в Україні/ М. Оніщук, В.Кампо. – К., 1998
 41. Орзіх М.П. Концепція правового статусу самоврядних територій і органів місцевого самоврядування в Україні / М.П. Орзіх //Місцеве та регіональне самоврядування України. – Вип. 4(9). – К., 1994. – С.44-52
 42. Орзіх М.П. Самоврядні території в системі державного устрою України // М.П. Орзіх //Місцеве та регіональне самоврядування України. – Вип. 1-2. – К., 1993. – С.61-67
 43. Погорілко В.Ф., Баймуратов М.О., Бальцій Ю.Ю. та ін. Муніципальне право України: Підручник / За ред. Баймуратова М.О. — 2-ге вид. доп. – К.: «Правова єдність», 2009.- 234c.
 44. Погорілко В.Ф. Нова Конституція України: огляд, коментарі і текст Основного Закону/ В.Ф. Погорілко . – К.: Наукова думка, 1997. – С. 81-87
 45. Погорілко В.Ф., Референдуми в Україні: Історія та сучасність: Монографія/ В.Ф. Погорілко, В.Л. Федоренко – К., 2000. – С. 161-179
 46. Політичні партії та місцеві вибори //За заг. ред. В.М. Кампо. – К.: Вид-во ДІМ “Юридична книга”, 2001. – 52 с.
 47. Постійні і тимчасові контрольні комісії місцевих рад. – К.: парламентське вид-во, 2001. – 224 с.
 48. Проблеми державно-правової реформи в Україні: Збірн. наук. праць. – Вип. 3. – К., 1997
 49. Проблеми функціонування місцевих рад та їх виконавчих органів: Монографія / за ред. Ю.М. Тодики. – Х.: «Право», 2009. – 178 c.
 50. Пухтинський М. Система місцевого самоврядування в Україні/ М. Пухтинський //Вісник Академії державного управління. – 1996. - №1. – С. 68-89
 51. Сиддиков Р.Р. Местные органы власти и местного самоуправления: Автореферат… д.ю.н./ Р.Р. Сиддиков– М., 1993
 52. Смирнова Т.С. Закріплення в Конституції України основоположних принципів місцевого самоврядування / Т.С. Смирнова //Держава і право: Щорічник наук. праць молод. вчених. – К.: ІнЮре. – 1999. – Вип. 2. – С.128-134
 53. Соловьев С.Г. Система фундаментальных понятый муниципального права: Автореферат… к.ю.н./ С.Г. Соловьев.– Екатеринбург, 1998
 54. Судовий захист прав та інтересів місцевого самоврядування в Україні. Навчально-методичний посібник. – К.: Атіка, 2002. – 208 с.
 55. Ткачук А.Ф., Стаєнко Ю.І., Привалов Ю.О. Місцеве самоврядування в Україні: проблеми і прогнози/ А.Ф.Ткачук, Ю.І.Стаєнко, Ю.О. Привалов. – К., 1997
 56. Трачук П.А. Деякі проблемні питання реалізації принципів народовладдя у системі місцевого самоврядування України/ П.А. Трачук //Держава і право: Зб. наук. праць. – Вип.16. – К., 2002. – С.77-84
 57. Трачук П.А. Неурядові організації як партнер місцевого самоврядування// П.А. Трачук //Держава і право: Зб. наук. праць. – Вип. 12. – К., 2001. – С. 113-118
 58. Трачук П.А. Основні форми безпосередньої участі громадян у місцевому самоврядуванні //Держава і право: Зб. наук. праць/ П.А. Трачук. – Вип. 17. – К., 2002. – С. 102-105
 59. Трачук П.А. Проблеми юридичної відповідальності у системі місцевого самоврядування //Держава і право: Зб. наук. праць/ П.А. Трачук. – Вип. 18. – К., 2002. – С. 98-103
 60. Трачук П.А. Участь громадян України у місцевому самоврядуванні: Монографія/ П.А. Трачук – К., 2003. – 216 с.
 61. Фадеев В.И. Муниципальное право России/ В.И. Фадеев. – М.: Юрист, 1994
 62. Фадеев В.И. Система гарантий местного самоуправления / В.И. Фадеев //Право и жизнь. – 1995. - №5. – С. 184-217
 63. Федів І. Місцеве самоврядування, територіальне і регіональне управління в історії України / І. Федів //Місцеве і регіональне самоврядування України. – Вип. 1-2. – К., 1995. – С. 46-51
 64. Чушенко В.І. Поняття місцевого самоврядування в Україні/ В.І. Чушенко //Право України. – 1998. - 35

97. Швидько Г.К., Романов В.Є. Державне управління і самоврядування в Україні: Істор. нарис (Навч. посібник)/ Г.К.Швидько, В.Є.Романов. – К.: Вид-во УДАУ, 1997

98. Шиба О. Сільське самоврядування на Буковині (1861-1918 рр.)/О.Шиба //Місцеве та регіональне самоврядування України. – Вип. 1-2. – К., 1994. – С. 31-37Последнее изменение этой страницы: 2016-06-24; просмотров: 64; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.234.191.202 (0.014 с.)