ТОП 10:

Органи і посадові особи, які забезпечують лазнево-пральне обслуговування2.1. Організація лазнево-прального обслуговування особового складу і керівництво ним здійснюється:

у Збройних Силах України – Центральним управлінням речового забезпечення тилу Головного управління логістики Командування сил підтримки Збройних Сил України;


у видах Збройних Сил України – речовою службою виду Збройних Сил; в об’єднаннях – начальниками речових служб об’єднань; у з’єднаннях (військових частинах) – заступниками командирів з’єднань (військових частин) з тилу; на берегових (плавучих) базах – командирами берегових (плавучих) баз; на кораблях – помічниками командирів кораблів з постачання; в установах – помічниками установ з матеріально-технічного забезпечення. 2.2. Центральне управління речового забезпечення тилу Головного управління логістики Командування сил підтримки Збройних Сил України:

здійснює контроль за організацією лазнево-прального обслуговування та його станом у видах Збройних Сил України та військових частинах центрального підпорядкування;

визначає потребу у лазнево-пральному обладнанні, майні, запасних частинах до обладнання, інструменті, в експлуатаційних, миючих і ремонтних матеріалах та бере участь у формуванні державного оборонного замовлення за цією номенклатурою;

на підставі наданих військовими частинами заявок з визначеними обсягами прання речового майна, надає до Департаменту постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України заявку на розміщення замовлень з організації прання речового майна;

замовляє через Департамент постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України кошти на оплату лазнево-пральних послуг Збройних Сил України та здійснює розподіл бюджетних асигнувань між видами Збройних Сил України і частинами центрального підпорядкування;

організовує зберігання лазнево-прального обладнання,


інвентарю, запасних частин до обладнання, інструменту, експлуатаційних, миючих і ремонтних матеріалів;

централізовано забезпечує лазнево-пральним майном види Збройних Сил України та військові частини центрального підпорядкування;

розглядає звіти, контролює правильність витрат матеріальних засобів і коштів, виділених видам Збройних Сил та частинам центрального підпорядкування на лазнево-пральне обслуговування;

розглядає, затверджує та реєструє штатні розклади на утримання лазень і пралень військових частин центрального підпорядкування;

розглядає та погоджує проекти будівництва лазень і пралень Міністерства оборони України стосовно санітарно-технічних норм, потужностей та технологічного процесу об’єктів, що проектуються;

організовує ремонт технологічного обладнання і матеріальної частини польових технічних засобів речової служби;

розробляє пропозиції щодо удосконалення конструкцій технологічного обладнання та технічних засобів лазнево-прального обслуговування;

здійснює розподіл коштів, які виділяються на оплату лазнево-пральних послуг, між видами Збройних Сил України та частинами центрального підпорядкування в межах затверджених

асигнувань, доводить його до адресатів і контролює надходження до них коштів.

2.3. Департамент економічної та господарської діяльності Міністерства оборони України:

розробляє пропозиції щодо удосконалення конструкцій технологічного обладнання та технічних засобів лазнево-прального обслуговування;

бере участь у розробці наказів та директив Міністра оборони України з питань надання послуг по організації лазнево-прального обслуговування;


 

організовує обмін досвідом роботи підприємств і впровадження передового досвіду на усіх лазнево-пральних комбінатах Міністерства оборони України;

здійснює кадрову політику щодо добору керівників державних підприємств Міністерства оборони України та організовує укладання контрактів з останніми у відповідності з чинним законодавством України.

2.4. Департамент постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України:

замовляє через Департамент фінансів Міністерства оборони України кошти на оплату лазнево-пральних послуг Збройних Сил України та здійснює розподіл бюджетних асигнувань на централізовані та децентралізовані розрахунки;

організовує процедуру проведення закупівлі послуг з лазнево-прального обслуговування, ремонту білизни та хімічного чищення речового майна за заявкою управління, що забезпечує відповідно до чинного законодавства України;

здійснює контроль за виконанням договорів на послуги з лазнево-прального обслуговування військовослужбовців Збройних Сил України відповідно до затверджених планів у розрізі військових частин по підприємствах;

веде облік потреби, наявності і руху миючих засобів, що передаються підприємствам як давальницька сировина, якщо це передбачено договорами та здійснює перевірку правильності списання давальницької сировини у відповідності до наданих актів;

здійснює перевірку (за необхідністю) калькуляційних матеріалів і погодження вартості послуг з лазнево-прального обслуговування військовослужбовців Збройних Сил України та капітального ремонту і відновлення технічних засобів речової служби;

організовує підготовку проектів договорів та угод за результатами процедур закупівлі в межах фінансових призначень, їх супровід, погодження та подання на підпис


заступнику Міністра оборони України ( згідно з розподілом функціональних повноважень);

веде облік наданих послуг в натуральному і грошовому виді;

веде облік кредиторської заборгованості за договорами та обсягів проведених розрахунків.

2.5.Речова служба виду Збройних Сил України:

керує організацією лазнево-прального обслуговування підпорядкованих військ;

визначає потребу виду Збройних Сил у лазнево-пральних комбінатах;

контролює їх технічний стан, розробляє і подає на затвердження командувачу виду Збройних Сил України, командувачу військ оперативного командування пропозиції щодо будівництва лазень і пралень та заходів з організації й поліпшення лазнево-прального обслуговування військ;

на підставі наданих військовими частинами заявок з визначеними обсягами прання речового майна надає до Центрального управління речового забезпечення тилу Головного управління логістики Командування сил підтримки Збройних Сил України заявку на розміщення замовлень з організації прання речового майна;

замовляє і витребує сумісно з фінансовим управлінням виду Збройних Сил України кошти на лазнево-пральні послуги підпорядкованих військових частин і установ;

здійснює розподіл затверджених бюджетних асигнувань на лазнево-пральне обслуговування між підпорядкованими військовими частинами і установами;

затверджує і реєструє штатні розклади на утримання лазень та пралень;

витребує від Центрального управління речового забезпечення тилу Головного управління логістики Командування сил підтримки Збройних Сил України і відповідних постачальних служб виду Збройних Сил України матеріали, обладнання, запасні частини та інвентар і забезпечує ними військові частини, які знаходяться на


забезпеченні;

організовує зберігання лазнево-прального обладнання, інвентарю та миючих засобів на підпорядкованих центрах забезпечення речовим майном і речових складах;

розробляє основні планові показники для підлеглих лазнево-пральних комбінатів і доводить їх до виконавців, дає вказівки щодо планування виробничої діяльності, впровадження нових видів техніки для поліпшення технології прання білизни та обмундирування, організації праці й технічного нормування, охорони праці та техніки безпеки;

подає до Центрального управління речового забезпечення тилу Головного управління логістики Командування сил підтримки Збройних Сил України встановлені табелем термінових донесень та відповідними розпорядженнями старших командирів (начальників) звітні документи щодо лазнево-прального обслуговування особового складу та інші довідкові дані щодо заборгованості лазнево-пральним комбінатам за надані послуги, обсягів виробництва тощо;

організовує виробниче навчання працівників лазнево-пральних комбінатів без відриву від виробництва;

організовує ремонт технологічного обладнання.

2.6. Заступник командира військової частини з тилу:

організовує через начальника речової служби з’єднання (військової частини) лазнево-пральне обслуговування особового складу і відповідає за його стан;

планує і своєчасно виділяє автотранспорт для доставки білизни в лазню;

забезпечує утримання лазень і пралень у належному стані, а також своєчасний ремонт їх будівель та обладнання;

витребує від постачальних служб обладнання, інвентар і матеріали, необхідні для експлуатації лазень та пралень, а також організовує забезпечення військових лазень та пралень паливом, електроенергією, водою тощо;

організовує протипожежну охорону і виконання необхідних заходів безпеки на лазнево-пральних комбінатах.


2.7. Начальник речової служби військової частини:

організовує щотижневе миття особового складу підрозділів і забезпечує їх у дні миття милом, натільною, теплою, постільною білизною та рушниками;

контролює видачу мила;

організовує експлуатацію лазні та пральні військової частини;

організовує облік, зберігання та видачу лазнево-прального майна, матеріалів та інвентарю;

заготовляє для потреб військової частин дрібний лазнево-пральний інвентар;

організовує здавання білизни у пральню не пізніше наступного після миття особового складу дня;

забезпечує ремонт натільної та постільної білизни силами особового складу пральні і штатними кравцями;

сумісно зі штабом та медичною службою військової частини складає графік миття особового складу та забезпечує його виконання, проводить інструктаж чергового лазні;

визначає обсяги прання речового майна на рік та надає за підпорядкованістю до Центрального управління речового забезпечення тилу Головного управління логістики Командування сил підтримки Збройних Сил України заявку на розміщення замовлень з організації прання речового майна та його ремонту;

сумісно з начальником фінансової служби частини проводить розрахунки потреби у коштах на оплату лазнево-пральних послуг особового складу частини та прикріплених на забезпечення військових частин і здійснює контроль за правильним, ощадливим та доцільним витрачанням матеріальних засобів і коштів;

контролює ведення обліку миття особового складу в підрозділах (додаток 1 до Положення) та у лазні (додаток 2 до Положення);

щотижнево доповідає заступнику командира військової частини з тилу про всі порушення у лазнево-пральному обслуговуванні.


2.8. Командир роти (корабля 4 рангу):

забезпечує своєчасне та організоване відвідування лазні під командою старшини і миття особового складу у дні, визначені затвердженим графіком;

перевіряє повноту охоплення миття усього особового складу підрозділу, особливо осіб, що перебувають у добовому наряді або прибули з відрядження;

перевіряє повноту заміни натільної, теплої, постільної білизни, рушників особовому складу у дні його миття в лазні;

слідкує за своєчасним забезпеченням особового складу милом на туалетні та санітарно-гігієнічні потреби і дотриманням ним особистої гігієни.

2.9. Старшина роти:

організовує миття усього особового складу і особисто супроводжує підрозділ до лазні;

забезпечує належний порядок під час миття особового складу в лазні;

відповідає за забезпечення особового складу при відвідуванні лазні милом, мочалками та рушниками для витирання;

разом з начальником речового складу частини несе відповідальність за своєчасну доставку до лазні чистої білизни на весь особовий склад підрозділу;

організовує облік відвідування особовим складом лазні та заміни йому натільної, теплої, постільної білизни, рушників (додаток 1 Положення);

відповідає за своєчасне забезпечення особового складу підрозділу милом на туалетні та санітарно-гігієнічні потреби.

2.10. Начальник лазні:

відповідає за роботу лазні, збереженість матеріальних цінностей, інвентарю та майна лазні;

облаштовує та правильно організовує експлуатацію обладнання лазні, утримує лазню у справному стані та постійній готовності до миття особового складу;

забезпечує суворе дотримання санітарно-гігієнічних правил під час миття особового складу;


забезпечує утримання приміщень та обладнання лазні у належному санітарно-технічному стані;

забезпечує виконання заходів пожежної безпеки та техніки безпеки при роботі лазні;

організовує та веде облік інвентарю і майна лазні, а також контролює ведення обліку відвідування лазні особовим складом підрозділів (додаток 2 до Положення).

2.11. Заклади державної санітарно-епідеміологічної служби Міністерства оборони України проводять попереджувальний санітарний нагляд:

за виконанням гігієнічних норм при виборі земельних ділянок, проектуванні, будівництві, реконструкції та здачі в експлуатацію лазнево-пральних об’єктів і хімчисток, а також при розробці, випробуваннях та введення в експлуатацію лазнево-прального технологічного обладнання, що використовується у польових умовах;

під час розгляду пропозицій щодо постачання на забезпечення нових миючих засобів, реагентів для хімічної чистки, імпрегнантів, хімічних засобів для дезінфекції і дезінсекції білизни, обмундирування та інших видів речового майна;

за введенням нових технологічних режимів прання, хімічної чистки, імпрегнації, дезінфекції і дезінсекції білизни, обмундирування та інших видів речового майна.

2.11.1. Заклади державної санітарно-епідеміологічної служби Міністерства оборони України проводять попереджувальний санітарний нагляд:

за виконанням гігієнічних норм при виборі земельних ділянок, проектуванні, будівництві, реконструкції та здачі в експлуатацію лазнево-пральних об’єктів і хімчисток, а також під час розробки, випробувань та приймання в експлуатацію лазнево-прального технологічного обладнання, що використовується в польових умовах;

під час розгляду пропозицій щодо постачання на забезпечення нових миючих засобів, реагентів для хімічної чистки, імпрегнантів, хімічних засобів для дезінфекції і


дезінсекції білизни, обмундирування та інших видів речового майна;

за введення нових технологічних режимів прання, хімічної чистки, імпрегнації, дезінфекції і дезінсекції білизни, обмундирування та інших видів речового майна.

2.11.2. Заклади державної санітарно-епідеміологічної служби Міністерства оборони України у межах території обслуговування проводять поточний санітарний нагляд за лазнево-пральним обслуговуванням у стаціонарних і польових умовах шляхом гігієнічної оцінки і періодичного контролю за:

регулярністю миття і повнотою охоплення ним військовослужбовців, зміною натільної та постільної білизни, забезпеченістю лазневими рушниками, милом, мочалками (поясами);

санітарним станом військових (комунальних, відомчих, якщо вони використовуються) лазень, пралень і хімчисток;

дотриманням технології прання та хімічної чистки;

своєчасністю та повнотою медичних оглядів персоналу лазень, пралень та хімчисток;

дезінфекцією та дезінсекцією обмундирування, білизни та речей постільної групи.

Періодичність поточного нагляду встановлюється начальником територіального санітарно-епідеміологічного закладу Міністерства оборони України.

2.11.3. Медична служба військової частини здійснює медичний контроль за лазнево-пральним обслуговуванням в обсязі вимог, викладених у пункті 2.11.2. Положення.

2.12. Головне квартирно-експлуатаційне управління Збройних Сил України здійснює:

2.12. Головне квартирно-експлуатаційне управління Збройних Сил України здійснює:

планування і будівництво нових*, розширення і


реконструкцію діючих лазень та пралень**;

забезпечення коштами і матеріалами для капітального та поточного ремонту лазень і пралень військових частин, що утримуються за рахунок бюджетних коштів, а також меблями, пожежним обладнанням та майном згідно з чинним законодавством;

забезпечення лазень і пралень паливом, водою, електроенергією та іншими комунальними послугами для виробничих і побутових потреб:

за плату – державних підприємств Міністерства оборони України (комбінатів побутового обслуговування) та лазень і пралень, які утримуються при військових частинах на самоокупності;

безкоштовно – лазень та пралень бюджетних військових частин, установ та організацій;

контроль за експлуатацією та технічним станом будівель, споруд та їх комунального обладнання (систем електро-, тепло-, водопостачання, каналізації та вентиляції).

2.13. За безпосередню експлуатацію та правильне утримання будинків і споруд лазень та пралень (лазне-пральних комбінатів) відповідають командири військових частин, у підпорядкуванні яких вони знаходяться.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-23; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.204.176.125 (0.011 с.)