ТОП 10:

Державна реєстрація прав на землюРОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

для студентів спеціальності 6.060100 „Правознавство”

 

КИЇВ – 2009


Робоча навчальна програма з дисципліни

«Державна реєстрація прав на землю».

 

 

Укладач:

К.ю.н., доц. Марусенко Р.І.

 

 

Лектор:

К.ю.н., доц. Марусенко Р.І.

Рецензент:

К.ю.н., доц. Ковальчук Т.Г.

Декан юридичного факультету

д.ю.н. Гриценко І.С._______

Погоджено

з науково-методичною комісією

«____»____________ 2009р.

 

____________________________

Підпис голови НМК факультету

Затверджено

на засіданні кафедри трудового,

земельного і екологічного права

Протокол № 14

від „30” червня 2009 р.

 


 

ЗМІСТ

 

І. ВСТУП.. 4

ІІ. КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ. 6

1. Модульний контроль знань. 6

2. Підсумковий семестровий контроль. 6

ІІІ. НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ.. 7

IV. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ.. 8

Змістовний модуль 1. 8

1. Тематика лекцій, самостійної роботи студента. 8

2. Контрольні запитання до змістовного модуля 1. 11

3. Типове завдання модульної контрольної роботи за змістовний модуль 1. 13

V. ЛІТЕРАТУРА.. 14

VI. НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ: 27

 


 

І. ВСТУП

 

Робоча навчальна програма з курсу «Державна реєстрація прав на землю» розроблена для студентів юридичного факультету спеціальності «Правознавство».

Навчальна дисципліна «Державна реєстрація прав на землю» викладається студентам при підготовці за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста 5 курсу денної, бакалавра 5 курсу заочної форми навчання та спеціаліста 6 курсу заочної форми навчання у 1 семестрі. Обсяг викладання дисципліни становить:

 

  5 курс д.ф. навч. 5 курс з.ф. навч. 6 курс. з.ф. навч.
загальний обсяг викладання
з них: лекцій
самостійної роботи

 

Метою та завданням навчальної дисципліни є отримання теоретичних знань у сфері правового регулювання реєстрації прав на земельні ділянки в Україні та в порівнянні із законодавством інших країн, а також формування у студентів практичних навичок щодо самостійного розв’язання проблем, пов’язаних з реалізацією норм земельного законодавства у вказаній сфері.

Предметом навчальної дисципліниє норми Конституції України, Земельного кодексу України та інших кодифікованих актів, законів та підзаконних нормативних актів, стандартів тощо у сфері регламентації процедури реєстрації прав на земельні ділянки, практика їх застосування, наукові та навчальні теоретичні розробки в даній сфері.

Вимоги до знань та вмінь. Студент повинен знати: положення Конституції України, Земельного кодексу України, Законів України «Про охорону земель», «Про землеустрій», «Про розмежування земель державної та комунальної власності», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень» тощо, та підзаконних актів, які спрямовані на регулювання відносин у сфері державної реєстрації прав на земельні ділянки, відповідальності за порушення відповідних норм законодавства тощо. Студенти також мають знати теоретичні та доктринальні положення теорії земельного права у сфері реєстрації прав на земельні ділянки.

Студент повинен вміти:самостійно вирішувати практичні ситуації, пов’язані із здійсненням державної реєстрації прав на земельні ділянки, правильно застосовуючи положення нормативно-правових актів, визначаючи при цьому види правовідносин; вміти застосовувати на виробничій практиці нормативно-правові акти земельного законодавства, застосовувати норми законодавства при наявності складних та колізійних ситуацій тощо.

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі освітньо-професійної програми підготовки. Навчальна дисципліна «Державна реєстрація прав на землю» є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня „спеціаліст” та „магістр” за спеціальністю «Правознавство» напряму підготовки «Право» на юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Дисципліна відноситься до переліку навчальних курсів самостійного вибору вищого навчального закладу і викладається у 1 семестрі при підготовці за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста 5 курсу денної, бакалавра 5 курсу заочної форми навчання та спеціаліста 6 курсу заочної форми навчання.

Для успішного вивчення даного курсу студентам необхідні поглиблені знання з земельного, цивільного права та суміжних галузей права: конституційного, адміністративного, господарського, кримінального тощо.

 


ІІ. КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ

 

Контроль знань студентів з дисципліни „Державна реєстрація прав на землю” включає модульний (для студентів денної форми навчання) та підсумковий семестровий контроль знань. Контроль знань провадиться за модульно-рейтинговою системою. Максимальна кількість балів, що їх може отримати студент за змістовний модуль, складає 60 балів та визначається як кількість балів, отриманих за результатом модульної контрольної роботи.

Підсумкова оцінка визначається:

 

1. для студентів денної форми навчання як сума балів, набраних студентом за змістовний модуль (до 60 балів) та кількість балів, отриманих на заліку (до 40).

Порядок розрахунку підсумкової оцінки за семестр для студентів денної форми навчання:

  Змістовний модуль 1 залік Підсумкова оцінка
Максимальна кількість балів 60 балів 40 балів 100 (60+40) балів

 

2. для студентів заочної форми навчання – як кількість балів, отриманих на заліку (до 100 балів).

Модульний контроль знань

 

Модульний контроль знань студентів за змістовний модуль проводиться після вивчення тем змістовного модулю.

Протягом семестру виконується 1 модульна контрольна робота.

 

Підсумковий семестровий контроль.

 

Підсумковий семестровий контроль у формі заліку передбачає, що підсумкова оцінка з дисципліни „Державна реєстрація прав на землю” визначається як сума оцінок за змістовний модуль та оцінки, отриманої на заліку (для студентів денної форми навчання); оцінки, отриманої на заліку – для студентів заочної форми.

Студент вважається таким, що склав залік, якщо він у підсумку набрав суму балів, яка є рівною чи більшою за встановлений мінімум залікових балів, а саме:

 

За 100-бальною шкалою Оцінка за національною шкалою
60-100 зараховано
1-59 не зараховано

ІІІ. НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ

 

 

Тема Кількість годин, у тому числі
5 курс денної форми навч. 5 курс заочної форми навч. 6 курс заочної форми навч.
Лекції Самост. робота Лекції Самост. робота Лекції Самост. робота
Тема 1. Юридична природа державної реєстрації прав на землю
Тема 2. Законодавчі засади державної реєстрації прав на землю.
Тема 3. Правовідносини у сфері реєстрації прав на землю
Тема 4. Процедура реєстрації прав на землю та її місце в реєстраційній системі України.
Тема 5. Іноземний досвід реєстрації прав на землю: огляд основних моделей. - -
Модульна контрольна робота   -   -  
Всього:

IV. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

Змістовний модуль 1.

1. Тематика лекцій, самостійної роботи студента.

 

Тема 1. Юридична природа державної реєстрації прав на землю.

Лекція 1. Юридична природа державної реєстрації прав на землю.

1. Характеристика поняття „державна реєстрація прав на землю” та його складових.

2. Співвідношення державної реєстрації прав на землю із реєстрацією, обліком, фіксацією тощо.

3. Поняття, ознаки та принципи державної реєстрації прав на землю.

4. Відмежування реєстрації прав на землю від суміжних процедур (державної реєстрації права власності на нерухоме майно, державної реєстрації правочинів та інших).

5. Мета та функції державної реєстрації прав на землю.

6. Співвідношення легалізаційних та легітимаційних реєстраційних процедур.

 

 

Завдання для самостійної роботи.

 

1. Співвідношення понять: “земля”, “земельна ділянка”, “права на землю”.

2. Співвідношення ознак державної реєстрації прав на землю та інших реєстраційних процедур.

3. Принципи реєстрації прав на землю.

Рекомендована література:

Основні джерела: 31, 34, 42, 52, 54, 57, 65, 68, 74, 83, 111, 130, 133, 134, 152, 156, 163, 174.

Додаткові джерела: 92, 93, 94, 108, 109, 110, 122, 149.

Нормативно-правові акти: 1-91.

Тема 2. Законодавчі засади державної реєстрації прав на землю.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-23; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.219.167.194 (0.008 с.)