ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМА 4. СУБ’ЄКТИ АГРАРНОГО ПРАВАТЕМА 4. СУБ’ЄКТИ АГРАРНОГО ПРАВА

Які сільськогосподарські підприємства належать до підприємств кооперативного типу?

1. Фермерські господарства.

2. Сільськогосподарські кооперативи.

3. Спілки селян.

4. Колективні сільськогосподарські підприємства.

Які сільгосппідприємства належать до підприємств корпоративного типу?

1. Акціонерні товариства.

2. Особисті селянські господарства.

3. Товариства з обмеженою відповідальністю.

4. Приватно-орендні підприємства.

 

З якого моменту сільськогосподарські підприємства набувають прав юридичної особи?

1. Заснування засновниками підприємства.

2. Державної реєстрації підприємства.

3. Затвердження статуту підприємства.

4. Підписання статуту підприємства засновниками.

 

4. Державне сільськогосподарське підприємство може бути ліквідовано за рішенням:

1. Загальних зборів трудового колективу.

2. Антимонопольного комітету України.

3. Керівника підприємства.

4. Суду (господарського суду).

 

Які з цих документів не вимагаються для державної реєстрації сільськогосподарського кооперативу?

1. Реєстраційна картка.

2. Документ про сплату реєстраційного збору.

3. Копія державних актів на право власності на земельні ділянки засновників кооперативу.

4. Довідка про наявність на рахунку необхідної суми для формування статутного фонду (складеного капіталу).

6. Правовими формами припинення діяльності сільськогосподарських підприємств виступають:

1. Реорганізація підприємства.

2. Санація підприємства.

3. Ліквідація підприємства.

4. Розпаювання майна підприємства.

7. Діяльність сільськогосподарського підприємства вважається припиненою з моменту:

1. Прийняття загальними зборами підприємства рішення про його припинення.

2. Погашення підприємством вимог кредиторів.

3. Скасування державної реєстрації підприємства.

4. Закінчення відповідного періоду сільськогосподарських робіт.

8. Сільськогосподарські підприємства кооперативного типу не можуть створюватися:

1. Явочно-нормативним способом.

2. Шляхом приватизації державного сільськогосподарського підприємства.

3. Шляхом реорганізації державних корпоративних сільськогосподарських підприємств.

4. Шляхом об’єднання сільськогосподарських кооперативів.

 

9. Щоб стати членом сільськогосподарського кооперативу потрібно:

1. Досягти 16-ти річного віку.

2. Отримати сільськогосподарську освіту.

3. Внести вступний та пайовий внески до кооперативу.

4. Проживати на території сільськогосподарського кооперативу.

10. Членами фермерського господарства можуть бути:

1. Громадяни України, які досягли 14 річного віку.

2. Громадяни України, які досягли 18 річного віку, та мають спеціальну освіту.

3. Іноземні громадяни, які проживають на території України не менш ніж 5 років та виявили бажання займатися сільським господарством.

4. Особи, які працюють у фермерському господарстві за трудовим договором.

11. Членство в фермерському господарстві виникає з моменту:

1. Прийняття особи до членів фермерського господарства.

2. Державної реєстрації змін до статуту фермерського господарства щодо прийняття нових членів.

3. Початку виконання трудової функції у фермерському господарстві.

4. Подання заяви про прийняття до членів фермерського господарства.

12. Членство в сільськогосподарському кооперативі припиняється у разі:

1. Закінчення строку членських відносин у кооперативі.

2. Добровільного виходу з кооперативу.

3. Прийняття рішення правлінням кооперативу про виключення з членів кооперативу.

4. Реорганізації чи ліквідації кооперативу.

 


ТЕМА 6. Правове становище фермерського господарства

1. Фермерське господарство є:

1. Формою підприємницької діяльності громадян із створенням юридичної особи, які виявили бажання виробляти товарну сільськогосподарську продукцію.

2. Формою підприємницької діяльності громадян без створення юридичної особи, які виявили бажання виробляти товарну сільськогосподарську продукцію.

3. Формою підприємницької діяльності громадян, які виявили бажання виробляти сільськогосподарську продукцію для власного споживання.

4. Формою підприємницької діяльності юридичних осіб, які виявили бажання виробляти сільськогосподарську продукцію.

 

2. Головою фермерського господарства виступає:

1. Засновник фермерського господарства або інша визначена в Статуті особа.

2. Особа, визначена членами фермерського господарства.

3. Найманий директор фермерського господарства.

4. Професійний менеджер.

 

3. Громадяни, які бажають створити фермерське господарство мають пройти:

1. Конкурсну комісію з питань створення фермерського господарства.

Професійний відбір на право створення фермерського господарства.

3. Кваліфікаційний відбір щодо наявності досвіду роботи в сільському господарстві.

4. Співбесіду в управлінні агропромислового розвитку райдержадміністрації.

 

Які документи належать до засновницьких документів фермерського господарства?

1. Статут фермерського господарства.

2. Установчий договір про створення фермерського господарства.

3. Установчий договір про створення фермерського господарства та статут фермерського господарства.

4. Картка зі зразками підписів голови фермерського господарства.

 

5. Землі фермерського господарства можуть складатися із:

1. Земельної ділянки, що належить на праві власності фермерському господарству як юридичній особі.

2. Земельних ділянок, що належать громадянам - членам фермерського господарства на праві приватної власності.

3. Земельної ділянки, що використовується фермерським господарством на умовах оренди.

4. Земельної ділянки, що надана фермерському господарству у постійне користування.

 

6. У разі успадкування майна фермерського господарства двома або більше спадкоємцями його земельна ділянка:

1. Поділу не підлягає.

2. Може бути поділена між спадкоємцями.

3. Поділу не підлягає, якщо в результаті її поділу утвориться хоча б одна земельна ділянка менше мінімального розміру, встановленого для даного регіону.

4. Передається до земель запасу.

 

7. У разі припинення членства у фермерському господарстві особа має право на отримання:

1. Вартості свого паю.

2. Частини майна фермерського господарства.

3. Частини земель фермерського господарства.

4. Частини доходу фермерського господарства.

8. Фермерське господарство може залучати до роботи в ньому інших громадян (не членів господарства) у разі:

1. У разі виробничої потреби.

2. У будь-який момент за розсудом членів господарства.

3. Наймані працівники для роботи у фермерському господарстві залучатися не можуть.

4. Лише для виконання невідкладних сільськогосподарських потреб.

 

9. Члени фермерського господарства і особи, які працюють у ньому за трудовим договором (контрактом), загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню і пенсійному забезпеченню:

1. Підлягають.

2. Не підлягають.

3. Підлягають за рішенням голови фермерського господарства.

4. Підлягають за рішенням загальних зборів членів господарства.

У яких випадках припиняється діяльність фермерського господарства?

1. Реорганізації фермерського господарства.

2. Визнання фермерського господарства неплатоспроможним (банкрутом).

3. Якщо не залишається жодного члена фермерського господарства або спадкоємця, який бажає продовжити діяльність господарства.

4. Накладення господарським судом арешту на майно фермерського господарства.

11. Рішення про реорганізацію або ліквідацію фермерського господарства приймається:

1. Власником фермерського господарства.

2. Судом (господарським судом).

3. Антимонопольним комітетом України.

4. Управлінням агропромислового розвитку райдержадміністрації.

 

12. Майно, що залишилося після задоволення вимог кредиторів фермерського господарства:

1. Розподіляється між членами фермерського господарства відповідно до його статуту.

2. Передається до Державного бюджету України.

3. Поділу не підлягає.

4. Передається відповідній територіальній громаді.


Господарського відання.

4. Оренди.

 

2. Державним та комунальним сільськогосподарським підприємствам земельні ділянки сільськогосподарського призначення надаються:

1. В оренду.

2. У постійне користування.

3. У власність.

4. У господарське відання.

 

3. Приватизація майна державних сільськогосподарських підприємств здійснюється шляхом їх перетворення у:

1. Відкрите акціонерне товариство.

2. Сільськогосподарський кооператив.

3. Фермерське господарство.

4. Колективне сільськогосподарське підприємство.

 

4. Відчуження державним сільськогосподарським підприємством засобів виробництва, що віднесені до основних фондів, може здійснюватися:

1. Вільно, за будь-яким цивільно-правовим договором.

2. На аукціоні.

3. За конкурсом.

4. Основні засоби виробництва державного сільськогосподарського підприємства відчуженню не підлягають.

 

5. Кошти, одержані державним сільськогосподарським підприємством внаслідок відчуження державного майна, спрямовуються відповідно до вимог чинного законодавства України:

1. До Державного бюджету України.

2. На інвестування виробничої діяльності цього суб'єкта господарювання.

3. На сплату податків.

4. На виплату заробітної плати працівників підприємства.

 

6. До основних виробничих фондів державних і комунальних сільськогосподарських підприємств відносять:

1. Товарну аграрну продукцію.

2. Транспортні засоби.

3. Земельні ділянки.

4. Спецодяг.

 

7. При приватизації земель державних і комунальних сільськогосподарських підприємств земельні ділянки передаються:

1. Працівникам цих підприємств.

2. Робітникам соціальної сфери села.

3. Усім бажаючим особам.

4. Пенсіонерам з числа робітників даного підприємства.

 

8. Рішення про приватизацію державного сільськогосподарського підприємства приймається:

1. Органом, уповноваженим управляти державним майном.

2. Загальними зборами членів трудового колективу підприємства.

3. Директором підприємства.

4. Спостережною радою підприємства.

 

9. Вищим органом управління державного сільськогосподарського підприємства виступає:

1. Загальні збори трудового колективу підприємства.

2. Рада трудового колективу підприємства.

3. Директор підприємства.

4. Голова правління підприємства.

10. Ціни на вироблену державним та комунальним сільськогосподарським підприємством продукцію встановлюються::

1. Міністерство аграрної політики України.

2. Органом, що заснував підприємство.

3. Державним чи комунальним підприємством самостійно.

4. Кабінетом Міністрів України.

ТЕМА 4. СУБ’ЄКТИ АГРАРНОГО ПРАВА

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-22; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.200.252.156 (0.011 с.)