ХАРАКТЕРУ ЛЮДИНИ ЗА ЇЇ ПОЧЕРКОМ ТА ПІДПИСОММы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ХАРАКТЕРУ ЛЮДИНИ ЗА ЇЇ ПОЧЕРКОМ ТА ПІДПИСОМХАРАКТЕРУ ЛЮДИНИ ЗА ЇЇ ПОЧЕРКОМ ТА ПІДПИСОМ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
до практичної роботи з дисципліни психолого-педагогічного циклу

спеціальності "Соціологія"

а також для студентів інженерно-технічних

та економічних спеціальностей

Затверджено

на засіданні кафедри

інженерно-педагогічної підготовки.

Протокол № 8 від 14.03. 2003 р.

Львів-2003


Дослідження окремих властивостей характеру людини за її почеркомта підписом:

Методичні вказівки до практичної роботи ідисциплін психолого-педагогічного циклу спеціальності "Соціологія", а також для студентів інженерно-технічних та економічних спеціальностей / Укл.: Л.Д. Кизименко, Ю.Є. Чуйко. - Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка". 2003. -- 24 с.

УкладачіКизименко Л.Д.. д-р біол. наук, проф.,

Чуйко Ю.Є., асист.

Відповідальний за випускКизименко Л.Д., д-р біол. наук, проф.

РецензентиРоманець З.О., канд. психол. наук, доц.

Лизинський О.Ю., д-р техн. наук, проф.


Дослідження окремих властивостей характеру людини за її почерком та підписом

Мета: розкрити зміст поняття графологія, ознайомити ч історією її походження та розвитку, перевагами і недоліками графологічних методів досліджень та основними сферами їх застосування. Надати навички графологічного аналізу почерку та підпису з наступним їх психологічним інтерпретуванням.

Історичні відомості

Графологія (від гр. grapho - пишу, logos - вчення) - вчення про почерк як різновид виразних рухів, які відображають психологічні властивості та психічні стани людини, яка пише.

Історія графології нараховує більше як гри століття. Хоча припущення про зв'язок почерку з індивідуальними особливостями життя висловлювалися ще в античності (Арістотель, Теофраст та ін.), а інтерес до її окремих боків виявляли ще і такі відомі особистості, як Нерон і Конфуцій, перша докладна робота, що досліджує зв'язок почерку й особистості, була написана італійським лікарем Камілло Бальді (1622).

Батьком сучасної графології прийнято вважати абата Жана Іполита Мішона (1807 - 1881). Мішон збирав і каталогізовував специфічні особливості почерку і намагався встановити строгі відповідності між ними й особистісними якостями. Знаменитий учень Мішона Крепье-Жамен відмовився від вчення про «фіксовані знаки» з однозначними незмінними кореляціями на користь більш гнучкої системи «переважних особливостей».

На початку XX ст. центр графологічних досліджень перемістився з Франції у Німеччину. Вільгельм Прейер, професор фізіології з Пени, знайшов, що пацієнти, які втратили руки через травму, при писанні за допомогою рота чи пальців ніг виводять букви так само, як раніше писали рукою: отже, «почерк руки» виявився насправді «почерком мозку».

До подібного висновку прийшов Георг Мейер, психіатр, який стверджував, що «сила» почерку визначається психомоторного енергією. Інші графологи цього періоду - швейцарський лікар і письменник Макс Пулвер, який пов'язав аналіз почерку із символізмом несвідомого, та психолог і філософ Людвіг Клагес, який став провідним авторитетом у цій області.

Протягом XX ст. графологія займає все більш помітне місце в європейській науці як інструмент психологічного тестування. Найбільш сильні позиції вона має в Німеччині, де викладається в ряді університетів.

У Росії з 20-х років XX ст. в цьому напрямку успішно працював графолог-експерт Д.М. Зуєв-Інсаров. який написав безліч статей із графології і монографію «Почерк і особистість».

У Сполучених Штатах Америки інтенсивне вивчення почерку і виразних рухів руки при писанні почали в 1939 р. Гордон Олпорт і Філіп Верном у Гарвардській психологічній клініці. Вони вважали, що рухам індивіда властива внутрішня сталість. Якщо людина схильна до ригідного, загальмованого поводження, це виявляється в її почерку так само, як у позах, ході, виразі обличчя і жестах. У 1942 p. Tea Левінсон і Джозеф Зубін зробили спробу надати графології об'єктивного характеру, використовуючи докладні таблиці для виявлення графічних особливостей, названих ними «напругою і розслабленням».


Алгоритм проведення графологічного аналізу

1. Візьміть аркуш білого паперу (в жодному разі не розлініяного) і твердий олівець.
Сядьте зручніше і напишіть три-чотири рядки будь-якого тексту.

2. Поставте свій підпис відносно горизонтальної лінії -____________ (цe необхідно, наприклад, при аналізі підпису за методикою 1 [фактор № 1]). Якщо в досліджуваного є не один підпис, а два чи більше його різновиди, то бажано мати усі.

3. За методикою 1проаналізуйте почерк. Запишіть висновки аналізу за 7 факторах.

1. Розміри букв 2. .Нахил букв 3. Обриси букв 4. Розташування рядка щодо верхнього краю паперу 5. Сила натискання на олівець 6. Характер написання букв 7. Загальна оцінка написання букв

4. За методикою 2проаналізуйте підпису послідовно за кожним з 36 наведених нижче факторів. Якщо в підписі які-небудь фактори відсутні, то їх просто пропустіть.

1. Напрямок підпису. 2. Довжина підпису. 3. Початок і кінець підпису. 4. Величина букв (великих і малих). 5. Заокругленість і гострота букв. 6. Зв'язаність і розірваність букв. 7. Впевненість у написанні букв. 8. Різні прикраси у підписі. 9. Розмах у написанні букв. 10. Відстань між буквами. 11. Сила тиску піл час написання букв 12. Підкреслення, "хвостики" у підписі, закреслювання. 13. Вертикальні лінії в підписі. 14. Рівний і нерівний підпис. 15. Різні петлі в підписі. 16. Крапка в підписі. 17. "Завантаженість" у підписі. 18. Однакові елементи в підписі. 19. Розбірливість. 20. Іноземні букви в підписі. 21. Графологічність підпису. 22. Простота підпису. 23. Швидкість написання. 24. Нахил букв у підписі. 25. Ступінь гармонійності підпису. 26. Різні види підписів в однієї людини. 27. Зміна підпису ч часом. 28. "Повернення" у підписі. 29. Аномальні ознаки в підписі. 30. Хвилястість підпису. 31. Геометрична витриманість підпису. 32. Подовжений початок підпису. 33. Амплітуда підпису. 34. Комбінаторика в підписі. 35. Ознаки симетрії в підписі. 36. Цифрові додавання наприкінці підпису.

 

5. Зробіть узагальненні) остаточний висновок за результатами обох методик з врахуванням
взаємопідсилення або навпаки, взаємопослаблення окремих факторів.

6. Складіть прогноз щодо найбільш оптимальної, а також небажаної сфери професійної
діяльності досліджуваної особи. Відповіді обґрунтуйте.

Методика 1

Проставте бали за кожний пункт характеристики почерку і підрахуйте загальну кількість набраних вами балів.

Розміри букв

Не більше 2-3 міліметрів........................................ 3 бали

4-5 міліметрів........................................................... 7 балів

0-7 міліметрів........................................................... 17 балів

Більше 7 міліметрів................................................. 20 балів


2. Нахил букв

Дуже легкий праворуч (А)....................................... 6 балів

Сильний праворуч (Б)....................................... 14 балів

Дуже легкий ліворуч (В)....................................... 5 балів

Сильний ліворуч (Г).................................... 2 бали

Без нахилу (Д).................................... 10 балів

Обриси букв

Округлі..................................................................... 9 балів

Важко визначити...................................................... 10 балів

Кутасті...................................................................... 19 балів

Сила натискання на олівець

Легка......................................................................... 8 балів

Середня.................................................................... 15 балів

Сильна...................................................................... 21 бал

6. Характер написаннябукв

Злите написання букв.............................................. 11 балів

Роздільне написання букв....................................... 18 балів

Методика 2

У цій методиці основну увагу приділено аналізу підпису, тому що звичайне письмо людини ніби "причесане", воно підкоряється численним правилам правопису, тому індивідуум не може виявити себе цілком.

Підпис же кожний придумує собі сам. ніхто не обмежений ніякими правилами і законами. Але в графічних імпровізаціях їхній автор підвладний визначеним закономірностям, що відображають властивості його натури, що і дає змогу складати досить точний його портрет.

Однак наведені нижче фактори для аналізу підпису повною мірою можуть бути застосовні і для виявлення характеру людини за її почерком.

Напрямок підпису

Звертають увагу на загальний напрямок підпису: нагору, прямо чи вниз. Якщо нагору (рис. 1а), то це говорить про те. що в характері людини переважає оптимізм, вона повна енергії і прагне досягти поставленої мети. Якщо в такої людини в житті і бувають розчарування, депресії, то вона успішно їх переборює і відроджується з новими силами, бажаннями, ідеями. Часто - це тил особистості з творчим ухилом.

Якщо підпис спрямований прямо (рис. 1б) - то це свідчить про збалансованість проявів оптимізму і песимізму. Немаловажну роль при цьому відіграє вплив оточення.


Якщо ж підпис спрямований вниз (рис. 1в) - то у цьому випадку людина більш піддану песимізму, що досить істотно придушує її творчу активність. В таких людей віра або відсутня, або вона дуже слабка, до того ж можуть спостерігатися зниження волі, слабка стійкість до алкоголю, схильність до захворювань серцево-судинної, нервової системи, печінки і шлунково-кишкового тракту.

Довжина підпису

Якщо підпис довгий (рис. 2а) - то це характеризує людину як докладну, яка не любить поспіху, квапливості, здатну глибше вникати у суть справи, наполегливу, трохи вперту, посидющу, але в той же час трохи причепливу, занудливу. В організмі варто звернути увагу на функцію нервової системи і нирок.

Якщо підпис короткий (рис. 2б), то це є ознакою більш швидкої реакції людини, здатності швидко вхоплювати суть зробленого поверхово, тому що не вистачає терпіння для більш глибокого і докладного аналізу: така людина менш здатна до монотонної, тривалої роботи, що вимагає постійної уваги і вона не дуже любить повільних людей.

Що стосується здоров'я, то лабільною може виявитися нервова і серцево-судинна системи.

Примітка: в останньому випадку (рис. 2б) варто обов'язково дізнатися - чи має людина ще й інший підпис, тому що чисто банківські службовці, лікарі, касири (люди тих професій, у яких доводиться часто розписуватися), нерідко мають дна підписи: один офіційний, а інший для проставлення на різних документах, як правило, більш короткий з метою економії місця і часу. Отже, певні професії також впливають на підпис, сприяючи його укороченню.

Початок і кінець підпису

Перш ніж проводити аналіз підпису за цим чинником, варто подумки поділити підпис навпіл.

Перша половина підпису пов'язана з початком будь-якої діяльності - розумової або фізичної і по ній можна судити про те, як людина починає справи. У той же час перша половина підпису характеризує інтелектуальну або розумову сферу людини, тоді як друга половина підпису показує відношення до практичної (фізичної) діяльності і як людина закінчує справи.

Ким є людина - теоретиком чи практиком можна визначити, зважаючи на завантаженість першої і другої половини підпису.

Якщо на початку підпису стоять дві. або і три великі літери, за відсутності великих утворень у другій половині, то з упевненістю можна припустити, що людина віддає перевагу розумовій праці. Подібні підписи часто мають керівники різного рангу (рис. 3а).


Помірне навантаження першої частини (мінімум великих літер. їхня невисока амплітуди) говорить про схильність до діяльності прикладного характеру. Часто люди, у підписі яких єзазначені характеристики, за професією є службовцями і суспільними діячами (рис. 3б).

Навпаки, за наявності великих утворень у другій частині підпису, привабливою стає практична діяльність (рис. 3в).

Різні прикраси в підписі

Якщо людина хвалькувата і прикрашає свої достоїнства, то це виявляється й у підписі. У цьому випадку вона також прикрашається: з'являються різні завитушки, стрічечки й інші подібні утворення. І чим їх більше, тим більше в людині фальшивого, нещирого (рис. 8а).

У простої людини і підпис простий, скромний (рис. 8б). Але різні прикраси не можна вважати завжди поганою ознакою. Подібні підписи часто можна зустріти в людей з багатою уявою, акторів, художників, музикантів.

В осіб з логічним складом розуму - математиків, фізиків підпис часто буває ніби "оголеним", тобто букви можуть втрачати деякі свої частини (рис. 8в). Це також свідчить про конкретність мислення. Якщо такі букви ще і мало пов'язані одна з іншою, то це свідчить про нелогічність, поспішність, недалекоглядність у мисленні.


Розмах у написанні букв

Підпис компактний, дрібний звичайно мають "тактики" (рис. 9а), тобто ті, чий розум зайнятий конкретними видами діяльності.

Навпаки, розмашистий підпис мають частіше "стратеги" (рис. 9б) - ті, хто мислить глобально, комбінаторно, системно. Серед них - великі керівники, суспільні діячі.

Відстань між буквами

За цією ознакою можна визначити ступінь щедрості людини: якщо відстань між буквами значна (рис. 10а) - то це вказує на щедрість і, в крайніх ступенях вияву ознаки, на "'марнотратство" Якщо ж букви в підписі налазять одна на іншу (рис. 10б), то це вказує на ощадливість і навіть скнарість.

Можна навіть довідатися - в який період людина більш щедра: коли тільки отримує гроші чи пізніше, а також у якій переважно сфері - інтелектуальній чи матеріальній - це залежить від того, у якій ділянці підпису відстань між буквами більша, на початку чи наприкінці.

Вертикальні лінії в підписі

Якщо в підписі зустрічаються утворення, що нагадують вертикальні лінії, то це означає ніби бар'єр, уповільнення, гальмування розумової чи фізичної активності. При цьому варто звертати увагу в якій частині підпису розміщені ці вертикалі.

Наявність вертикальних утворень прямо на початку підпису (рис. 13а) вказує на убогість фантазій, інтелектуальної, творчої діяльності.

Якщо "вертикаль" зустрічається приблизно в середині підпису (рис. 136) - то це говорінь про затримку, повільність переходу від ідеї до її реалізації, а якщо наприкінці підпису (рис. 13в) - про труднощі у закінченні справ (такій людині необхідний контроль чи зовнішні відповідні стимули).

З медичної точки зору, за наявності у підписі чітко виражених вертикальних утворень, варто звернути увагу на функціонування сечостатевої системи.


Рівний і нерівний підпис

Ті, хто лише нерівно, у кого букви в підписі "скачуть" (рис. 14а) - люди емоційні, нестримані, а в крайніх ступенях вияву ознаки - некеровані і неврівноважені. Частіше такі люди піддаються вегетосудинній дистонії, неврозам, захворюванням щитовидної залози.

Якщо підпис написаний рівно, ніби під лінійку (рис. 14б), то в цьому випадку не свідчить про стриманість, самоконтроль, про розумовий тип людини.

Різні петлі в підписі

Якщо людина потайлива і незалежна за характером, то часто свій підпис вона закручує як би в коло (рис. 15а). Менший ступінь виразності подібних якостей характеризується наявністю в підписі менших за величиною петель (рис. 15б).

Люди з подібними елементами в підписі намагаються знайти собі таку роботу, де вони були б вільні, незалежні і нікому не підкорялися. До них підходить приказка: "Кішка, що гуляє сама по собі" чи "Сам собі на розумі".

Також петельки є показником упертості, норовливості, обережності, "зациклення" на яких-небудь ідеях, проблемах. Варто враховувати: на початку, всередині чи наприкінці підпису зустрічаються петлі і відповідно до цього робити висновки.

Крапка в підписі

Крапка с позитивною ознакою. Її наявність у підписі свідчить про дисциплінованість і схильність до закінчення запланованого.

Якщо крапка стоїть наприкінці підпису (рис. 16а) - то це говорить про прагнення людний обов'язково закінчити почату справу, також це один з показників ретельності.

Якщо крапка стоїть на початку підпису (рис. 16б) - то це свідчить про прагнення людини одержати вичерпну інформацію, перш ніж вона почне здійснювати задумане.


17. "Завантаженість" у підписі

Чим більше складний, "завантажений" підпис (рис. 17а). тим більше проблем створює сама людина в житті - "робить з мухи слона" Часто таким підпис зустрічається в психастеніків.

Навпаки, чим простіший підпис (рис. 17б) - тим з меншими проблемами живе людина; вона прагне спростити життя.

Однакові елементи в підписі

Характеризують схильність індивідуума до більшого чи меншого ступеня нав'язливості в думках і діях (рис. 18). Тобто порівняно з іншими людьми у такого суб'єкта легко виникає "нав'язливість" якої-небудь думки чи звички, наприклад, мелодії.

У той же час, ця ознака говорить і про завзятість, здатність легше переносити монотонну роботу.

Що стосується здоров'я, то варто звернути увагу на стан нервової системи: можливі неврози, зокрема, невроз нав'язливих станів. Також може спостерігатися схильність до підвищення артеріального тиску.

Розбірливість

Якщо підпис чіткий і можна прочитати складові букви (рис. 19а), то власник подібного підпису менш егоїстичний, тому що підсвідомо прагне бути зрозумілим оточуючими. Часто чіткі підписи зустрічаються у вчителів, викладачів. З медичної точки зору, люди, що мають такий підпис, можуть мати такі захворювання, як психастенія, цукровий діабет, гіпертонічна хвороба.

І, навпаки, якщо підпис нерозбірливий (рис. 19б), то це характеризує людину більш егоїстичну, тому що вона менше піклується про те, зрозуміють її інші чи ні. а також менш акуратну.

Існує ризик схильності до хвороб очей, нервів, печінки і жовчного міхура, а також виразкової хвороби.


Іноземні букви в підписі

Якщо індивідуум використовує іноземний шрифт для написання підпису (рис. 20), то це може значити:

• що він шанувальник закордонного (що частіше властиво молоді):

• є оригіналом, який бажає виділитися;

• що людині властива незалежність у поглядах і судженнях.

Графологічність підпису

Ця ознака визначається ступенем відхилення від каліграфічного (шаблонного написання) і характеризує ступінь самобутності особистості, ініціативи, розмаїтості (чи навпаки, одноманітності) психічних проявів особистості.

Тобто індивідууми, почерк яких чи підпис виглядає близько до шаблонного, мало виявляють власну ініціативу, піддані стереотипному мисленню і судженню (рис. 21а). Люди. що мають подібний підпис, більш відповідають своєму часу. З внутрішніх органів варто звернути увагу на функцію печінки, жовчного міхура і селезінки.

Ті ж, у кого яскравіші й виразніші відмінності у написанні від шаблонного - люди більш творчі, усюди прагнуть внести розмаїтість у життя (рис. 21б). У деяких випадках можна скачати, що вони прихильники романтизму і традиції. У здоров'ї варто звернути увагу на стан психоемоційної сфери.

Простота підпису

Ця ознака в чомусь схожа з ознакою "завантаженість". Тут також, чим простіший підпис, тим простіше живе і думає людина. Але є і деякі відмінності.

Наприклад, прості нехитрі люди часто замість підпису пишуть повністю або скорочено своє прізвище, у них не вистачає фантазії якось видозмінити підпис, прикрасити його (рис. 22а). Вони більш тягнуться до фізичної й емоційної сторін житія.

Отже, чим більше змін вноситься у підпис, тим натура людини складніша (рис. 22б). Однак такі люди частіше схильні до серцево-судинних і нервово-психічних хвороб.


Швидкість написання

Для того, щоб правильно зробити висновки за цією ознакою, необхідно безпосередньо спостерігати за моментом написання підпису. Якщо людина завжди розписується швидко, не задумуючись, то це може характеризувати таке:

• або це професійна звичка (наприклад, у касирів);

• або це є показником більш підвищеного ступеня сприйнятливості в збудливо-
холеричного темпераменту, у такому випадку варто звернути увагу на стан нервової і
серцево-судинної систем.

За рисунком подібний підпис схожий з підписом, що характеризується впевненістю написання (лив. фактор 7).

Нахил букв у підписі

Прямий (рис. 24а) характеризує людину дещо пряму, стриману, послідовну, що має самовладання, нерідко і вперту. Також це є показником домінуючого впливу розуму.

Часто зустрічається нахилений праворуч підпис (рис. 24б), що свідчить про збалансованість рис характеру людини, про здатність до розуміння, компромісів. При цьому, звичайно, варто враховувати й інші фактори.

А занадто похилі, майже лежачі букви вже трактуються як патологічне явище.

Якщо підпис перекинутий ліворуч - проти напряму руху (рис. 24в), то це пов'язано частіше з невідповідністю особистих природних схильностей і потягів людини та зовнішніх умов виховання і життя, а також вказує на норовливість, упертість, вимогливість, недовірливість, контроль розуму, іноді - скритність і нещирість.

Якщо нахил букв у підписі різнотипний (рис. 24г), то не пов'язано з контрастивністю. примхливістю, нестійкістю відчування, поривчастістю, афективністю, нестриманістю, розкиданістю в прагненнях. З такими людьми варто бути обережними в справах і взаєминах.

Зміна підпису з часом

Оскільки підпис є одним з чинників, що відображає внутрішній світ людини, то, природно, що зі зміною внутрішнього стану, зростанням духовної свідомості й інших змін у житті, міняється і підпис. Якщо людина деградує, то деградує і підпис, якщо людина удосконалюється, то і підпис змінюється відповідно.

Підпис також може змінитися й у зв'язку з заміжжям у жінок, що відбиває реальні зміни, що відбулися в емоційній, соціальній, особистій і іншій сторонах життя (рис. 27а, 27б).

Повернення» у підписі

Якщо індивідуум, написавши якусь частину підпису, повертається назад якою-небудь лінією, чи, повернувши, щось ще дописує (рис. 28а, 28б), то це говорить про те, що власник подібного підпису, проробивши визначену роботу, схильний повертатися до її початку, аналізувати зроблене, у нього з'являється бажання внести щось нове, видозмінити, доповнити. Тобто може спостерігатися стан незадоволеності зробленим, постійне бажання удосконалювати досягнуте.


Аномальні ознаки в підписі

Вони часто зустрічаються в осіб, що страждають нав'язливістю станів та ідей, в осіб з порушеною психічною рівновагою або в стані сильної стурбованості. Рельєфність і кількість аномальностей у підписі варіює залежно від настрою. Коли людину не тривожать нав'язливості, то і підпис її виглядає нормально, але щойно настає хворобливий стан, як у підписі з'являються аномальності, що характеризуються наявністю в підписі зайвих недоречних штрихів, яких-небудь додаткових рисунків, зайва кількість крапок, що стоять де попало тощо (рис. 29).

Хвилястість підпису

Характеризує людину гнучку, дипломатичну, здатну йти на компроміси, що легше адаптується до різних умов життя (рис. 30). Частіше - не сангвініки, рідше - флегматики.

Подовжений початок підпису

Якщо підпис мас подовжений початок (рис. 32), то залежно під ступеня вияву цієї ознаки можна судити про ступінь норовливості, самовпевненості, а також деспотизму власника цього підпису. Йому варто звернути увагу на функцію печінки, нервової системи і шлунково-кишкового тракту.

Амплітуда підпису

Якщо амплітуда явно зменшується від початку підпису до його кінця (рис. 33а), це означає, що працездатність, енергія, інтерес та інші якості людини також знижуються від початку до кінця діяльності. У таких осіб може бути схильність до дратівливості, стомлюваності, їм варто звернути увагу на стан печінки, щитовидної залози і нервової системи.

Може бути і навпаки (рис. 33б) - людина ніби поступово розвиває активність від початку до кінця діяльності.

Якщо амплітуда підпису рівна (рис. 33в) - це характеризує людину, в якої працездатність зберігається на стабільному рівні від початку до кінця діяльності. Це стосується і ступеня концентрації уваги, інтересу, стабільності не тільки в роботі, але й в особистих стосунках.

За цим чинником також можна судити про ступінь скритності людини. Якщо початок підпису великий, а потім поступово зменшується або перетворюється на хвилясту лінію (рис. 33г) - це свідчить про деяку скритність людини, а також про витонченість. дипломатичність.

У тих же, хто не вміє зберігати секрети, навпаки, підпис починається з дрібних букв, що до кінця підпису збільшуються (рис. 33д).

Комбінаторика в підписі

Якщо фактор характеризується тим, що пишучий як би з'єднує дві поруч розташовані букви через загальний елемент. Наприклад, дві букви А і Е можна написати в такий спосіб: АE. Ті люди, у яких в підписі зустрічаються подібні сполучення, скрізь намагаються оптимізувати свою діяльність. Тобто є схильність одночасно вести відразу кілька справ або чекати, поки не накопичаться які-небудь справи, для того, щоб не витрачати на них час окремо, а вирішувані все разом. Люди, що мали подібні чинники в підписі, мають раціональний, практичний розум. За темпераментом вони частіше є сангвініками, рідше - флегматиками (рис. 34).


Ознаки симетрії в підписі

Це можуть бути, наприклад, два горизонтальні чи вертикальні штрихи. Ці і подібні до них елементи в підписі є показником стійкого характеру людини, гармонійності, збалансованості якостей людини, здатності йти на компроміси. Люди, що мали в підписі вищевказані елементи, люблять надійність в усьому, прагнуть підстрахуватися у своїй діяльності (рис. 35). Таким людям варто звернути увагу на стан сечостатевого апарату, дихальної і нервової систем, а також на функціонування селезінки.

Список літератури

1. Зимбардо Ф. ЛяйппеМ. Социальное влияние.- СПб.: Питер, 2000.

2. Зуев-Инсаров Д.М. Почерк и личность.-М.: Прогресс, 1989.

3. Люшер М. Сигналы личности: ролевые игры и их мотивы.- Воронеж: НПО
"Модек", 1993.

4. Наджимов O.K. Как узнать характер человека по его подписи или практическая
графология. -
СПб.: Питер, 2000.

 

5. Психология. Словарь/ Под общ. ред. А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского. - 2-е изд. -
М.. 1990.

6. Чалдини Р. Психология влияния.- СПб.: ПитерКом, 1999.

7. Щекин Г.В. Визуальная психодиагностика и ее методы:Учеб-метод. пособие. - 3-е
изд. - К.: МАУП, 1996.


Додаток

ХАРАКТЕРУ ЛЮДИНИ ЗА ЇЇ ПОЧЕРКОМ ТА ПІДПИСОМ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
до практичної роботи з дисципліни психолого-педагогічного циклу

спеціальності "Соціологія"

а також для студентів інженерно-технічних

та економічних спеціальностей

Затверджено

на засіданні кафедри

інженерно-педагогічної підготовки.

Протокол № 8 від 14.03. 2003 р.

Львів-2003


Дослідження окремих властивостей характеру людини за її почеркомта підписом:

Методичні вказівки до практичної роботи ідисциплін психолого-педагогічного циклу спеціальності "Соціологія", а також для студентів інженерно-технічних та економічних спеціальностей / Укл.: Л.Д. Кизименко, Ю.Є. Чуйко. - Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка". 2003. -- 24 с.

УкладачіКизименко Л.Д.. д-р біол. наук, проф.,

Чуйко Ю.Є., асист.

Відповідальний за випускКизименко Л.Д., д-р біол. наук, проф.

РецензентиРоманець З.О., канд. психол. наук, доц.

Лизинський О.Ю., д-р техн. наук, проф.


Дослідження окремих властивостей характеру людини за її почерком та підписом

Мета: розкрити зміст поняття графологія, ознайомити ч історією її походження та розвитку, перевагами і недоліками графологічних методів досліджень та основними сферами їх застосування. Надати навички графологічного аналізу почерку та підпису з наступним їх психологічним інтерпретуванням.

Історичні відомості

Графологія (від гр. grapho - пишу, logos - вчення) - вчення про почерк як різновид виразних рухів, які відображають психологічні властивості та психічні стани людини, яка пише.

Історія графології нараховує більше як гри століття. Хоча припущення про зв'язок почерку з індивідуальними особливостями життя висловлювалися ще в античності (Арістотель, Теофраст та ін.), а інтерес до її окремих боків виявляли ще і такі відомі особистості, як Нерон і Конфуцій, перша докладна робота, що досліджує зв'язок почерку й особистості, була написана італійським лікарем Камілло Бальді (1622).

Батьком сучасної графології прийнято вважати абата Жана Іполита Мішона (1807 - 1881). Мішон збирав і каталогізовував специфічні особливості почерку і намагався встановити строгі відповідності між ними й особистісними якостями. Знаменитий учень Мішона Крепье-Жамен відмовився від вчення про «фіксовані знаки» з однозначними незмінними кореляціями на користь більш гнучкої системи «переважних особливостей».

На початку XX ст. центр графологічних досліджень перемістився з Франції у Німеччину. Вільгельм Прейер, професор фізіології з Пени, знайшов, що пацієнти, які втратили руки через травму, при писанні за допомогою рота чи пальців ніг виводять букви так само, як раніше писали рукою: отже, «почерк руки» виявився насправді «почерком мозку».

До подібного висновку прийшов Георг Мейер, психіатр, який стверджував, що «сила» почерку визначається психомоторного енергією. Інші графологи цього періоду - швейцарський лікар і письменник Макс Пулвер, який пов'язав аналіз почерку із символізмом несвідомого, та психолог і філософ Людвіг Клагес, який став провідним авторитетом у цій області.

Протягом XX ст. графологія займає все більш помітне місце в європейській науці як інструмент психологічного тестування. Найбільш сильні позиції вона має в Німеччині, де викладається в ряді університетів.

У Росії з 20-х років XX ст. в цьому напрямку успішно працював графолог-експерт Д.М. Зуєв-Інсаров. який написав безліч статей із графології і монографію «Почерк і особистість».

У Сполучених Штатах Америки інтенсивне вивчення почерку і виразних рухів руки при писанні почали в 1939 р. Гордон Олпорт і Філіп Верном у Гарвардській психологічній клініці. Вони вважали, що рухам індивіда властива внутрішня сталість. Якщо людина схильна до ригідного, загальмованого поводження, це виявляється в її почерку так само, як у позах, ході, виразі обличчя і жестах. У 1942 p. Tea Левінсон і Джозеф Зубін зробили спробу надати графології об'єктивного характеру, використовуючи докладні таблиці для виявлення графічних особливостей, названих ними «напругою і розслабленням».
Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.55.22 (0.057 с.)