Осмислення взаємозв'язків наукових і соціальних цінностей якМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Осмислення взаємозв'язків наукових і соціальних цінностей якумова сучасного розвитку науки

Складнощі та суперечності науково-технічного прогресу зумовили існува­ння різних, навіть полярних, оцінок ролі науки в суспільстві – від сцієнтизму до антісциєнтизму. Прихильники сциєнтизму стверджують, що наука сама по собі абсолютною цінністю і здатна розв'язати всі суспільні проблеми: економічні, політичні, соціальні, культурні тощо. При цьому заперечуються соціальні та гуманітарні науки як такі, що не мають пізнавального, позитивного значення. Усупереч сцієнтизму виник антисцієнтизм, як філософсько-світоглядна позиція, яка різко критикує науку, її нездатність забезпечити прогрес. Абсолютизуючи негативні наслідки НТР, ця течія інколи взагалі заперечує науку і техніку, уважаючи їх ворожими людині.

Сьогодні наукове товариство підійшло до чіткого усвідомлення того, що сучасні наукові відкриття, освоєння навколоземного космічного простору, створення інформаційної спільноти й глобальних інформаційних мереж потребує зовсім іншого рівня інтелектуальної підготовки всього людства до нового “способу життя”. Ця підготовка повинна цілковито спиратись не тільки на природничі знання, а й, передусім, на соціально-антропологічні та гуманітарні – як основу прийняття рішень, котрі забезпечуватимуть виживання людства.

Проблема цінностей у сучасній науці дискусійна і недостатньо розроблена. Які цінності є домінуючими - пізнавальні чи етичні? Якими є пріоритети науки - досягнення об'єктивності чи прогрес людства, відкриття законів дійсності чи зростання добробуту людства і його безпеки?

Однозначну відповідь дати важко, тим паче, що науки є фундаментальні, а є і прикладні. І якщо, на перший погляд, для перших метою є пошук істини, яка сама по собі є цінністю, то для інших першочергового значення набуває практичне втілення, і саме тут виникає найбільше моральних проблем. Усе було б так, якби ще не виникала проблема засобів досягнення мети, в даному випадку - методів і способів дослідження, які в умовах експериментальної науки вимагають великої операційної роботи, що припускає маніпулювання об'єктом вивчення - будь то природа чи людина.

У розв'язанні цих складних проблем існують дві тенденції, що мають давню історію. Ще до Нового часу існував погляд про необхідність обмеження науки. Так, у відомому трактаті Плутарха про Архімеда зазначалось, що той відмовлявся викласти деякі свої математичні відкриття через загрозу їх використання у військових цілях. В епоху Відродження Леонардо да Вінчі, подібно до Архімеда, виявляв обережність, не розпов­сюджуючи деякі свої креслення (наприклад, підводного човна), довіряв їх тільки своїм зошитам, як він уважав, через "злу природу людини". І навіть напередодні наукової революції Ф. Бекон у "Новій Атлантиді" частково погоджувався з тим, що могутність знань треба охороняти від широких верств населення. Інша традиція започаткована Г. Галілеєм. Для нього наукове пізнання не може бути обмежене ніякими зовнішніми обставинами. Наука, на його думку, вільна від цінностей. Учені, таким чином, можуть здобувати істину, не перенймаючись можливими негативними наслідками для суспільства. Ця тенденція довгі часи домінувала у науці. Тільки після Другої світової війни вчені почали усвідомлювати можливість катастрофічних наслідків для людства їх наукових розробок.

Сучасні філософи науки - М. Полані, Т. Кун, Е. Агацці та інші, неодноразово підкреслювали необхідність переосмислення ролі цінностей у науковому пізнанні. Наукове пізнання, на їх думку, регулюється не тільки механізмами інтелектуальної діяльності, але й соціальними, етичними нормами. Навіть у чистій науці, як зазначає Е. Агацці, учений керується певним набором правил: не маніпулювати даними, бути готовим сприйняти критику, визнавати свої помилки і чужі пріоритети.

Визнання сучасною постнекласичною наукою значної ролі суб'єктивного фактора з великою гостротою поставило проблему відповідальності людини за навколишній світ. Проникаючи глибоко в таємниці світобудови, людина все більше стає внутрішнім фактором природних процесів. Причому втручан­ня людини починається не тільки на стадії практичного застосування наукових знань. Таке втручання відбувається вже в процесі пізнання, і наслідки його можуть бути непередбачувані, тому що реакція об’єкта на пізнавальні операції суб'єкта наперед невідома. З цим зіткнулись учені, які займаються ядерною фізикою, молекулярною біологією, генетикою, медициною, психологією тощо.

Особливості постнекласичної науки поставили перед людством складну проблему: на якому шляху можливе досягнення такого наукового прогресу, який не був би загрозливим для людини і природи. Чи треба обмежити бажання до нескінченного пізнання, і якщо так, то які дослідження треба обмежувати?

У сучасних умовах формується особлива галузь філософського знання - етика вченого, до наукового обігу входить поняття "етос науки", що позначає сукупність сталих, загальноприйнятих у науковому товаристві установок, вимог, ціннісних орієнтирів, моральних імперативів, норм, що зумовлюють діяльність учених. Це поняття запропонував Р. Мертон. На його думку етос сучасної науки базується на чотирьох основних імперативах:

· універсалізму, який вказує на демократичний характер науки і рівність усіх дослідників у поршуці істини незважаючи на звання, титули, минулі заслуги, релігійну, расову, національну чи ідеологічну приналежність;

· колективізму, який вказує, що результати наукових досліджень належать науковому товариству і людству вцілому, хоча й передбачає визнання здобутків ученого та вимогу обов'язких посилань на його праці;

· безкорисливості, чесності, порядності, вільного доступу до наукового знання, недопустимості використання науки у власних інтересах, обману, маніпулювання даними, досягнення успіху будь-якою ціною;

· організованого скептицизму, що означає – у суспільстві не може бути закритих тем, об'єктів, сфер, якщо навіть є вже сформовані погляди, знання, ідеологічні установки на ті чи інші речі.

Етос науки включає в себе як когнітивні цінності, так і соціальні. Когнітивні, як правило, це ті, що зумовлюють і регулюють внутрішній розвиток науки. Це – світоглядні орієнтири, вимоги, методологічні установки і норми, методика проведення досліджень, оцінки наукових досліджень, моральні імперативи наукового товариства. Серед них - принципи об'єктивності, точності та чіткості викладення фактів, обгрунтованості висновків, свободи критики, недопустимості монополізму і догматизму тощо. Вони є консолідуючою основою наукового товариства.

Соціальні цінності характеризують соціальні умови, рівень свобод, у тому числі свободи творчості, законність і порядок, вони забезпечують стабільність існування суспільства, пріоритети його розвитку і тим самим зумовлюють спрямованість наукових досліджень. Головною ознакою соціальних цінностей є соціальна відповідальність вченого перед суспільством. І головним питанням тут є що дає наука суспільству, кожній людині, несе вона добро чи зло.

Соціальні цінності впливають на когнітивні цінності, перш за все, на світоглядні орієнтири, філософську картину світу, які, у свою чергу, зумовлюють стиль мислення і наукову картину світу.

Наука сьогодні існує в тісній єдності з культурою взагалі. Для сучасної постнекласичної науки соціокультурний вимір її досліджень і результатів стає пріоритетним. Суспільство повинно знайти засоби, щоб стати на заваді впровадженню наукових результатів, які загрожують людині та природі.

Питання для самоконтролю

1. Які головні характеристики сучасної постнекласичної науки?

2. Що таке синергетика?

3. Що таке глобальний еволюціонізм і які типи еволюції він у себе включає?

4. Чи вільна наука від цінностей?

5. Чи пов’язані соціальні та наукові цінності?

6. Наскільки важлива етика науки в сучасному суспільстві?

7. Як ставиться сучасна наука до інших форм пізнання світу?

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
Підручники

1. Будко В.В. Философия науки: учебное пособие / В. В. Будко .− Харьков : Консул, 2005. – 268 с.

2. Горохов В. Г. Основы философии техники и технических наук /

В. Г. Горохов. – М. : Гардарики, 2007. – 336 с.

4. Б.Н. Джегутанов, В.И. Стрельченко, В.В. Балахонский, Т.Н. Хон. История

и философия науки : учебное пособие для аспирантов – СПб. : ”Питер”,

2006. – 368 с.

3. Гришунин С. И. Философия науки. Основные концепции и проблемы : учебное пособие / С.И. Гришунин. – М. : Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. – 224 с.

4. Добронравова І. С. Філософія і методологія науки: підручник /

І.С. Добронравова, Л. І. Сидоренко. – К. : Видавничо-поліграфічний центр

„Київський університет”, 2008. – 223 с.

5. Історія філософії : Підручник для вищої школи. – Х. : Прапор, 2003. – 768 с., С. 744-756.

6. История и философия науки / Под ред. А. С. Мамзина. – СПб. : Питер, 2008. – 304 с.

7. История и философия науки (Философия науки) / Под ред. Ю. Крянева,

Л. Моториной. – М. : Альфа-М; Инфра-М, 2011. – 416 с.

8. История информатики и философия информационной реальності : учеб. пос. для ВУЗов / Под ред. Р. М. Юсупова, В. П. Котенко. – М. : Академический проект, 2007. – 429 с.

9. Кохановский В. П. Основы философии науки : учебное пособие для аспирантов / В. П. Кохановский, Т. Г. Лешкевич, Т. П. Матяш., Т. Б. Фатхи. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2006. – 603 с.

10. Кохановский В. П. Философия и методология науки / В.П. Кохановский. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1999. 576с.

11. Кремінь В.Г. Філософія: мислителі, ідеї, концепції: підручник /

В.Г. Кремінь, В.В. Ільїн. ⌐ К. : Книга, 2005. – 528 с., С. 258–280, 310–327

12. Катренко А.В. Системний аналіз об'єктів та процесів комп'ютеризації:

навчальний посібник / А. В. Катренко. – Львів : Науковий світ – 2000. –

424 с.

13. Ладанюк А.П. Основи системного аналізу: навчальний посібник /

А.П. Ладанюк . – Вінниця : Нова книга, 2004 – 176 с.

14. Лебедев С. А. Философия науки : учеб. пос. для ВУЗов / С. А. Лебедев. – М. : Академический проект, 2006. – 736 с.

15. Липкин А.И. Философия науки / А.И. Липкин. – М. : Эксмо, 2007.

– 608 с.

16. Микешина Л. А. Философия науки/ Л. А. Микешина. – М. : Прогресс-Традиція : МПСИ : ФЛИНТА, 2005. – 464 с.

17. Мочалов И.И., Оноприенко В.И. В.И. Вернадский: Наука. Философия. Человек. Кн.I. Наука в исторических и социальных контекстах. /

И.И. Мочалов, В.И. Оноприенко. − М.: − ИИЕТ им. С.И. Вавилова

РАН, 2008. − 408 с.

18. Степин В. С. Философия науки. Общие проблемы / В. С. Степин.

– М. : Гардарики, 2005. – 384 с.

19. Степин В. С., Горохов В. Г., Розов М. А. Философия науки и техники/

В. С . Степин, В. Г. Горохов, М. А Розов. – М : Гардарики, 1996. – 214 с.

20. Цехмистро И. З. Холистическая философия науки / И. З. Цехмистро –

Сумы : ВТД „Університетська книга”, 2002. – 364 с.

21. Штанько В.И. Философия и методология науки : учебное пособие для

аспирантов естественнонаучных и технических спеціальностей /

В. И. Штанько – Харьков : ХНУРЕ, 2002. – 292 с.

Основні першоджерела

22. Агацци, Э. Ответственность – подлинное основание для управления свободной наукой / Э. Агацци // Вопросы философии. − 1992. − № 1. − С. 30−40.

23. Вернадский В. И. Философские мысли натуралиста. Научная мысль как планетарное явление / В.И. Вернадский . – М. : Наука, 1988. – 520с.

24. Гадамер Х-Г. Истина и метод. Основы философской герменевтики /

Х-Г. Гадамер. – М. : Прогресс, 1988. – 704 с.

25. Гуссерль, Э. Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология. Введение в феноменологическую философию /

Э. Гуссерль // Вопросы философии. – 1992– № 7. – С. 136-175.

26. Декарт Р. Рассуждение о методе. / Р. Декарт // Избр. произв. в 2 т. –

М. : Мысль, 1989. – 654 с. – Т.1. – С. 250–296.

27. Кант И. Критика чистого разума / И. Кант. – М. : Мысль, 1994.

– 591 с.

28. Князева, Е. Н., Курдюмов, С. П. Синергетика как новое мировидение/ Е. Н. Князева, С. П. Курдюмов // Вопросы философии. – 1992. – № 6.

– С. 3-12.

29. Князева, Е. Н. Сложные системы и нелинейная динамика в природе и обществе / Е. Н. Князева // Вопросы философии. – 1998– № 4.

– С. 138- 144.

30. Кун Т. Структура научных революцій/ Т. Кун. – М. : Прогресс, 1977. – 300 с.

31. Мертон Р. Социальная теория и социальная структура / Р. Мертон . – М. : АСТ Москва, 2006. – 880 с.

32. Моисеев, Н. Н. Логика динамических систем и развитие природы и общества / Н. Н. Моисеев // Вопросы философии. – 1999. – № 4.

– С. 3–11.

33. Пригожин И. Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой / И. Пригожин, И. Стенгерс – М. : Прогресс, 1986. – 432 с.

34. Пирс, Ч. Как сделать наши идеи ясными / Ч. Пирс // Вопросы философии. – 1996. – № 12 – С. 120–133.

35. Планк, М. Позитивизм и реальный внешний мир/ М. Планк // Вопросы философии. – 1998. – № 3. – С.120–133.

36. Поппер К. Логика и рост научного знания / К. Поппер. – М. : Прогресс, 1983. – 302 с.

37. Рассел Б. Человеческое познание. Его сфера и границы/ Б. Рассел – М. : Институт общегуманитарных исследований, 2001. – 560 с.

38. Рорти, Р. Прагматизм и философия / Р. Рорти // Философская и социологическая мысль. –1995. – № 9-10. – С.88–112.

39. Тулмин С. Человеческое понимание / С. Тулмин. – М. : Прогресс, 1984. – 328 с.

40. Фейерабенд П. Избранные труды по философии и методологии науки / П. Фейерабенд. – М. : Прогресс, 1986. – 542 с.

Сергієнко Валентина Василівна

 

Філософські проблеми наукового пізнання

 

 

Відповідальна за випуск зав. кафедри соціально-політитчних наук

проф. Т.Б Поясок.

 

 

Підписано до друку ______. Формат 60х84 1/16. Папір тип. Друк. ризографія.

Ум. друк. арк.____. Наклад_____ прим. Зам. № _______. Безкоштовно.

 

Видавничий відділ

Кременчуцького національного університету

імені Михайла Остроградського

вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.175.15 (0.011 с.)