Філософська освіта старшокласниківМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Філософська освіта старшокласниківПлан

1. Завдання філософської освіти – формування філософської свідомості. Філософська пропедевтика.

2. Специфіка формування філософських знань.

3. Етапи роботи по формуванню філософських понять.

4. Логічні завдання, їх види.

5. Філософські вміння та навички. Робота з першоджерелами.

6. Творчі завдання: написання філософських творів- роздумів.

ІНДЗ: Підібрати логічні завдання до самостійно обраних тем із використанням міжпредметних зв’язків.

Практична робота:

1. Підготувати для учнів пояснення понять: філософія, принципи діалектики, категорія, матерія, закон, методологія, аксіологія, філософія історії, філософія життя.

2. Провести структурно-функціональний аналіз уроків: „Діяльність людини”, „Духовний світ людини”.

Література:

1. Бароненко А. С. Об изучении философских проблем в курсе обществознания // Преподавание истории в школе. – 1993. – №6. – С.72 –74.

2. Букин В. Р., Малышевский А. Ф. Школьникам о философии: Кн. для уч –ся старших классов. – М.: Просвещение, 1992. – 159 с.

3. Воловик В. И. Введение в философию: Учебное пособие. – Запорожье: Просвіта, 2002. – 176 с.

4. Кибисова З. А. Курс „Начала историко – философских знаний [ Программы и концепции] // Преподавание истории в школе. – 1993.– №2. – С.37– 40.

5. Коваль В. О. Основи філософії. 10 клас. Розробки уроків /В. О. Коваль, Л. Г. Чабан. - Х.: Вид. група «Основа», 2008.-158 с.

6. Куприянова Е. В. Изучение основ философии в старших классах// Обществоведение в школе. – 1998. – №2.– С.54 – 55.

7. Лебедєва Ю., Приятельчук А. Опановуючи курс „Основи філософії”: Методичний погляд авторів програми // Історія в школах України. – 2004. – №6. – С.12 – 13.

8. Шубинский В. С. Проблемы начального философского образования школьников. – М.: Знание, 1984. – 80 с.

Семінар 4.

Методика вивчення економічних понять

План

1. Профорієнтаційний потенціал суспільствознавства.

2. Структура викладання основних економічних понять.

3. Критерії розвитку в учнів особистісної готовності до підприємницької діяльності.

4. Проектування технологій розвитку (модель психологічної, професійної та особистісної орієнтованості учнів у майбутній професії).

5. Робота з джерелами – статистичні матеріали, схеми, діаграми, графіки.

6. Ділові ігри при вивченні економічних понять.

7. Метод освоєння основних економічних ролей.

ІНДЗ: Підготувати та провести ділову гру за самостійно обраною темою, використавши схему:

1. Етап підготовки. Розробка гри (розробка сценарію та плану; загальний опис; розробка інструктажу; підготовка матеріального забезпечення).

2. Введення у гру – постановка проблеми, мети, визначення регламенту і правил, розподіл ролей формування груп, консультації.

3. Етап проведення. Групова робота над завданням (робота з джерелами; тренування; мозковий штурм; робота з ігротехнікою. Міжгрупова дискусія (виступ груп, захист результатів, робота експертів).

4. Етап аналізу та оцінювання (висновки гри; аналіз; оцінка; самооцінка виконаної роботи, висновки; узагальнення, рекомендації).

Практична робота:

1. Підготувати для учнів пояснення економічних понять: ринок, власність, торгівля ( або інших, обраних самостійно), використавши міжпредметні зв’язки з історією.

Література:

1. Азимов Л. Б., Журавская С. В. Уроки экономики в школе. Активные формы преподавания. – М., 1995.

2. Лазебникова А. Ю. Методические вопросы изучения курса «Человек и общество» // Преподавание истории в школе.– 1991.– №6. – С.30 – 32.

3. Мильман А. М. Уроки по формированию экономических понятий // Преподавание истории в школе. – 2001.– №3. – С.55 – 60.

4. Мильман А. М. Формирование экономических понятий как условие социализации личности // Преподавание истории в школе. – 2001. – №1. – С.55 – 59.

5. Прокопенко И. Ф. Экономическое образование школьников. – Харьков, 1995.

6. Рубалова Л. М. Экономическая мысль и экономическая история в школьном образовании // Преподавание истории в школе.– 2001. – №9. –С.46 – 58.

7. Савицкая Е. В. Уроки экономики в школе // Обществознание в школе. –1997. – №5. – С.28 – 35; №6. – С.25 – 30.

8. Соболева О. Б. Использовать профориентационный потенциал обществознания // История и обществоведение в школе. - 2007. -№9.- С.13-19.

9. Терюкова Т. Школьное экономическое образование в системе знаний об обществе // Обществознание в школе. – 1997. – №5. – С.25 – 28.

10. Терюкова Т. Во что играть на уроках экономики// Обществознание в школе. – 1998. – №2. – С.38, 43 – 46.

Семінар 5.

Формування основ соціологічних знань у курсі „Людина і суспільство”

План

1. Вивчення соціологічних проблем в курсі „Людина і суспільство”.

2. Використання соціологічних методів дослідження: тестування, інтерв’ю, анкетування, контент-аналізу.

3. Завдання на реконструкцію соціальних типів.

4. Дослідження соціальної проблеми. Учнівські проекти. Характеристика проектної діяльності як особливого виду інтелектуальної діяльності. Діяльність вчителя і учнів у системі проектного навчання.

5. Групова творча справа як різновид проектного навчання.

ІНДЗ:Підготувати зразок вільного або формалізованого інтерв’ю та сконструювати анкету за темою, що вивчається.

Практична робота:

1. Запропонуйте учням дослідити цікаву для них соціальну проблему (скористайтеся рекомендаціями з програми) та проаналізуйте її за даним алгоритмом :

1. Сутність проблеми.

2. Актуальність проблеми.

3. Причини виникнення.

4. Характер розвитку.

5. Соціальні групи і особи, що мають відношення до проблеми, спрямованість їхніх інтересів і діяльності.

6. Зміст моральних норм, національних та міжнародних правових актів, які регулюють суперечності, що виникли.

7. Значення для України досвіду розв’язання аналогічних проблем в інших, насамперед, провідних демократичних країнах.

8. Позиція уряду, інших повноважних державних органів та органів місцевого самоврядування щодо проблеми.

9. Можливості громадських організацій, окремих громадян впливати на процес прийняття відповідних рішень.

10. Ефективність впливу громадської думки на тих, хто розв’язує проблему.

11. Точки зору політичних партій щодо проблеми.

Література:

1. Баханов К. О. Навчання за проектною системою // Історія в школах України. – 2000. – № . – С.33 – 37.

2. Зонов В. А., Халин С. В. Задания по реконструкции социальных типов// Преподавание истории в школе . – 2001. – №10. – С.37 –39.

3. Кольчугин С. Е.Обществознание как проект // Преподавание истории в школе. – 2005. – №2. – С.58 – 65.

4. Морозова С. А. Социологические методы и изучение обществознания// Преподавание истории в школе. – 1995. – №1.– С.20 – 22.

5. Ткачов Є. Формування соціально-психологічних знань на уроках суспільствознавчого циклу // Історія в школі. – 1998. – №2. – С.9 – 13.

6. Тысько Л. А. Исследовательская деятельность учащихся в процессе обучения обществоведению // Преподавание истории и обществоведения в школе. – 2006. – №4. С.14 – 28.

Модуль 2.

Діяльність вчителя і учня в процесі вивчення курсу

Семінар 1.

Загальні методи викладання і вивчення курсу «Людина і суспільство»

План

1. Прийоми роботи з текстами різних типів (підручником, документами, художньою літературою)

2. Організація роботи з періодичною пресою

3. Особливості застосування наочного методу ( структурно-логічні схеми, текстуальні таблиці).

4. Дослідницький метод. Метод проектів.

5. Проблемність у вивченні курсу «Людина і суспільство».

6. Інтегрований курс, його значення для формування цілісного бачення людини та суспільства. Міжпредметні зв’язки у вивченні курсу.

ІНДЗ:Для випереджаючого завдання скласти список рекомендованої літератури до однієї з тем курсу.

Практична робота:

1. Навести приклади прийомів роботи з з текстами різних типів (підручником, документами, художньою літературою).

План характеристики підручника

Текст

· описовий

· пояснювальний

· узагальнюючий

· додатковий

Позатекстовий компонент

а) методичний апарат – запитання і завдання, шрифтові виділення в тексті, таблиці, інструктивно – методичні матеріали;

б) апарат орієнтування: зміст, рубрикації, сигнали – символи, покажчики,рекомендована література.

в) ілюстрації: фотографії, репродукції сучасних картин, зображення історичної епохи.

2. Скласти таблицю “Міжпредметні зв’язки у курсі “Людина і суспільство”, де визначити синхронні зв’язки з предметами гуманітарного та природничого циклу.

3. Скласти проблемні запитання, завдання, ситуації до будь – якої теми ( за вибором).

Література:

1. Методика обучения обществоведению. Под. ред. А. Д. Боборыкина. – М.: Просвещение, 1981.– 175с.

2. Новиков И. А., Ищенко В. М. Первоисточники на уроках обществознания // Преподавание истории в школе. – 1999. – №5.– С.74 – 80.

3. Формирование научного мировоззрения в процессе преподавания истории и обществоведения: Пособие для учителя / Л. Н. Боголюбов, А. И. Бычков, Г. В. Клокова. – М, 1985. – 224 с.

Семінар 2.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.229.142.91 (0.024 с.)