Вивчення теоретичного матеріалуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Вивчення теоретичного матеріалу 

При вивченні теоретичного матеріалу, винесеного на самостійне опрацювання, необхідно розглянути питання вказані у таблиці 2, при цьому треба звернути увагу на конкретні завдання з кожної теми, які вказані у графі 1 та знати відповідь на контрольні питання – графа 5. В таблиці вказана навчальна література, якою необхідно користуватися при вивченні вище зазначених тем.

Таблиця 2 – Завдання для самостійної роботи

Назви тем і завдання до самостійної роботи Кількість годин Студенти повинні знати Студенти повинні вміти Контрольні питання
Тема 1.2 Види усного спілкування за професійним спрямуванням. Жанри публічних виступів. 1.Культура мови і культура мовлення. Комунікативні ознаки культури мовлення. (3 с.52-61) 2. Жанри публічних виступів. (3 с 95-109) 3. Основні форми проведення дискусії. (5 с. 494-500).   Види усного спіл-кування; жанри публічних висту-пів; композицію мовлення Основні форми прове-дення дискусії; поняття культури мовлення під час дискусії; основні прийоми активі-зації уваги слухачів. Володіти різними видами усного спілкування; готуватися до пуб-лічного виступу. Застосовувати певні форми про-ведення дискусії; дотримуватися правил спілкування мовця і слухача.   1.Дайте визначення поняття «культура мови». 2. Дайте визначення поняття «культура мовлення». 3.Назвіть основні аспекти вияву куль-тури мовлення 4. Назвіть жанри усного публічного мо-нологічного мовлення.
Тема 2.1 Власне українська та іншомовна лексика у професійному мовленні. Терміни, виробничо-професійні та науково-технічні професіоналізми, фразеологізми. Багатозначні слова і контекст. 1. Загальна характеристика лексики сучасної укр. літературної мови. (3 с. 120-131). 2. Особливості і правила вживання іншомовних слів у ділових паперах. (5. с.256-280). 3. Пароніми, омоніми. Типологія помилок. ( 3 с. 152-158) 4. Роль синонімів у текстах ділового мовлення. (3. с. 143- 149). 5. Терміни у системі офіційно-ділового та наукового стилів. (3 с. 131-143).     Основні відомості про власне українські слова та іншомовну лексику в про-фесійному мовленні; особли-вості вживання термінів, вироб-ничо-професійних та науково-тех-нічних профе-сіоналізмів, фразеологізмів. Особливості ви-користання бага-тозначних слів, синонімів, паро-німів, омонімів у професійному мовленні. Знаходити в тексті й доречно викори-стовувати в мов-ленні власне укра-їнську та іншомо-вну лексику, тер-мінологічну лек-сику та виробничо-професійні, науково-технічні професіоналізми; користуватися словником іншо-мовних слів, тер-мінологічними словниками та довідковою літера-турою. Знаходити в тексті й доречно викори-стовувати у про-фесійному мов-ленні синоніми, пароніми, омоні-ми, користуватися різними видами словників. 1. Охарактеризуйте лексику сучасної української літера-турної мови за походженням.   2. Назвіть основні групи синонімів. Наведіть приклади   3.Дайте визначення омонімів і паронімів. Наведіть приклади   4. Дайте визна-чення поняття «термін». Характе-рні ознаки терміна.   5.Особливості мови професії.  
Тема 2.3 Номенклатурні назви в професійному мовленні. Географічні назви з номенклатур-ними словами та без них. Складноскорочені слова, абревіатури та графічні скорочення. 1. Номенклатурні назви та їх використання у професійному мовленні. 2. Абревіатури та їх вживання у професійному мовленні. (3 с.158-163) 3. Правила скорочування слів. (3 с.163-165).         Особливості використання номенклатурних назв у профе-сійному мовленні, графічних назв з номенклатурними словами та без них; правила написання сладноcкорочених слів, абревіатур, графічних скоро-чень у профе-сійному мовленні. Використовувати номенклатурні назви у профе-сійному мовленні; географічні назви з номенклатурними словами та без них; доречно використовувати складноскорочені слова та абревіа-тури у професій-ному мовленні. 1. Дайте визначення понять «географічна номенклатура», «власна назва». Наведіть приклади. 2. Охарактеризуйте основні види абревіатур залежно від їхньої структури та вимови Наведіть приклади. 3. Назвіть основні правила скорочу-вання слів.
Тема 3.1 Особливості використання грама-тичних форм іменників, прикметників, займен-ників у професійному мовленні. 1. Нормативність у межах категорії роду і числа іменників та їх вияв у професійному мовленні. (3 с.165-180) 2. Особливості функціо-нування відмінків іменника у мові професійного спілкування. (3 с.165-180) 3. Кличний відмінок іменника. Форми та особливості звертань у професійному мовленні. 4. Правила творення ступенів порівняння прикметників. Типологія відхилення від норми. (3 с.180-187). 5.Стилістична роль зай-менників у професійному мовленні. (3 с.196-202)     Особливості вживання граматичних форм іменників, прикметників, займенників у професійному мовленні. Правильно вико-ристовувати гра-матичні форми іменників; доречно вживати аналі-тичні форми сту-пенів порівняння прикметників; правильно вико-ристовувати зай-менники у про-фесійному мов-ленні. 1. Охарактеризуйте особливості вжи-вання граматичної категорії роду імен-ника. Наведіть приклади. 2. Охарактеризуйте особливості вживан-ня категорії числа іменника. Наведіть приклади. 3. Скільки ступенів порівняння має прикметник? Як утворюються їх форми? Наведіть приклади. 4.Що таке займенник? Назвіть розряди займенників за значенням. Наведіть приклади
Тема 3.2 Особливості використання числів-ників у професійному мовленні. 1.Вимоги до використання числівників у професійних текстах. (2 с.218-225). 2. Особливості словозміни числівників. (3 с. 187-196).     Особливості використання числівників у професійних текстах; правила запису цифрової інформації Правильно засто-совувати числів-ники та цифрову інформацію у про-фесійних текстах; узгоджувати числівники з іменниками. 1. Назвіть правила запису цифрової інформації у доку-ментах. 2. Назвіть правила узгодження   числівників з іменниками.  
Тема 3.3 Особливості використання дієслів-них форм у професійному мовленні. 1. Уживання дієслівних форм у писемному діловому мовленні. (2 с.239-259)   Особливості ви-користання дієслівних форм у професійному спілку-ванні. Правильно вико-ристовувати най-поширеніші дієс-лівні форми у професійному спілкуванні. 1. Охарактеризуйте форми дієслова. Наведіть приклади. 2. Назвіть правила творення дієприкметників 3.Назвіть правила творення дієприслівників.
Тема 3.4 Особливості використання службових частин мови в професійному мовленні. 1. Прийменник в офіційно-діловому стилі. (2 с.271-282) 2.Вживання прийменника по в українській мові. (5 с.437), (1 с.352)   Найуживаніші прийменникові конструкції; особливості використання прийменників у професійному мовленні. Правильно вжи-вати прийменник-кові конструкції у професійних текс-тах, перекладати прийменникові конструкцції укра-їнською мовою. 1. Охарактеризуйте правила викорис-тання прийменників у діловому стилі. 2. Назвіть особли-вості використання сполучників у документах.
Тема 4.1 Синтаксичні особливості професійних текстів. Складні випадки керування й узгодження. 1. Синтаксичні особливості мови ділових паперів. (3 с.211-233) 2. Порядок слів у реченні. (2 с.319) 3. Координація присудка з підметом. 4. Складні випадки керування.   Синтаксичні особливості текстів професі-йного характеру. Складні випадки керування під час перекладу україн-ською мовою. Користуватися син-таксичними нор-мами у професій-ному спілкуванні. Користуватися специфічними мов-леннєвими зворо-тами та слово-сполученнями. 1.Охарактеризуйте особливості синтак-сису ділового тексту. 2. Назвіть правила узгодження підмета з присудком у ділових паперах. 3. Що таке керування? Назвіть види керування.
Тема 5.2 Укладання довідково-інформаційних документів. 1. Види офіційних ділових листів, їх характеристика. (5 с.148-240) 2. Основні реквізити ділового листа, правила оформлення. (5 с.146-147) 3. Вимоги до тексту ділового листа. Етикет ділового листування; кла-сифікацію служ-бових листів та правила їх офор-млення; вимоги до написання виробничих звітів; вимоги до оформлення тексту протоколу. Складати листи-запити, листи-за-мовлення, рекла-мні листи; прави-льно писати про-токоли та витяги з протоколу. 1.Охарактеризуйте основні види офіційних листів. 2.Назвіть реквізити при оформленні ділового листа.
Тема 5.3 Укладання документів господарсько-договірної діяльності. 1. Основні реквізити при укладанні договору, трудової угоди, контракту. (5 с.387-408) 2. Вимоги до тексту договору, трудової угоди, контракту. (5 с.387-408) Реквізити договору, трудової угоди, контракту, вимоги до викладу текстів документів. Дотримуватися ви-мог під час ук-ладання договорів, трудових угод, контрактів, прави-льно використо-вувати синтаксичні конструкції при складанні цих документів. 1. Дайте визначення договору, трудової угоди, контракту. Назвіть спільне та відмінне в цих доку-ментах.
Тема 5.4 Укладання обліково-фінансових документів. 1. Основні реквізити при укладанні відомостей, накладної, акта. (5 с.436, 444 -446) 2. Вимоги до тексту відомості, накладної, акта. . (5 с.436 -446). Правила запов-нення відомос-тей, вимоги до оформлення накладної вимоги, до оформлення актів. Грамотно складати і заповнювати блан-ки відомостей, накладних, актів, використовувати термінологічну лексику у документах. 1. Назвіть реквізити при укладанні відо-мостей, накладної, акта.
Тема 5.5 Укладання організаційних документів. 1. Основні реквізити при укладанні організаційних документів. (2 с.67-69). Основні вимоги до оформлення організаційних документів. Складати інструкції, правила, правильно вживати прийменникові конструкції у документах. 1. Що таке інструкція? Назвіть реквізити при оформленні інструкції, правила.
Усього:      

 

 

Практичні завдання

На самостійну роботу виноситься виконання окремих практичних завдань за розділами і темами. Варіанти завдань для виконання самостійної роботи визначає викладач.

Завдання для самоконтролю знань з теми 2.1Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; просмотров: 207; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.165.57.161 (0.023 с.)