Порядок подання роботи на рецензування і захистМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Порядок подання роботи на рецензування і захистВиконану курсову роботу необхідно подати на кафедру готельно-ресторанної справи для реєстрації та подальшого її рецензування. Рецензія на курсову роботу складається керівником після її перевірки (додаток 5). В ній повинні бути висвітлені такі питання: позитивні сторони роботи, її недоліки, попередня оцінка роботи.

Робота не допускається до захисту, якщо вона не має самостійного характеру, основні питання не розкриті або викладені схематично, в тексті містяться помилкові положення, робота оформлена неправильно, текст написано недбало.

Якщо робота не допущена до захисту, то студент повинен повністю або частково переробити її у відповідності до вимог, наведених у рецензії та знову подати на перевірку. Змінювати тему курсової роботи забороняється.

Захист курсових робіт відбувається у встановлений термін. Бажано проводити захист курсової роботи, використовуючи комп’ютерну презентацію.

Під час захисту курсової роботи студентам надається можливість відстоювати свої погляди, обговорювати складні питання та сучасні проблеми галузі. При захисті враховується якість виконання роботи, її науковий рівень, ступінь самостійного викладення теми, її оформлення, мову та стиль викладу, відповіді на запитання з теми під час захисту. Невиключно ситуацію, коли роботу виконано і оформлено на належному рівні, але відповіді студента на запитання під час захисту курсової роботи не переконливі, поверхневі або помилкові. В такому разі, незважаючи на задовільну якість самої роботи, виникають проблеми з приводу можливості її захисту та одержання позитивної оцінки.

В той самий час наявність зауважень та вказівок на недоліки роботи, зазначених у рецензії, ще не може буди свідоцтвом того, що курсова робота одержить низьку оцінку при захисті. Добре оволодівши самою суттю, студент досить часто під час захисту показує себе знаючим справу, доводить правоту своєї позиції з того чи іншого питання. Це свідчить про те, що студент зміг усунути зазначені недоліки, цілеспрямовано працюючи над вивченням теми у відповідності до методичних вказівок викладача, і може отримати позитивну оцінку.

Захист курсової роботи - це підведення підсумків самостійної роботи студента, набуття і розвиток навичок відстоювання власної позиції з вузлових проблем розвитку готельного господарства в Україні.

Остаточна оцінка, отримана під час захисту, заноситься в екзаменаційну відомість та залікову книжку студента, сама робота здається на кафедру. Повторний захист на вищу оцінку не проводиться.

 

 


Система оцінювання курсової роботи

Вид роботи Максимальна кількість балів за роботу
Повнота розкриття теми: Розділ 1 Розділ 2 Розділ 3   1-10 1-20 1-20
Наявність додатків 1-10
Оформлення роботи відповідно вимог 1-10
Пропозиції щодо удосконалення організації надання послуг гостинності 1-10
Захист курсової роботи 1-20
Всього

 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності ОцінкаECTS та визначення За 4-бальною шкалою
90 – 100 А -відмінно відмінно
89-85 В -дуже добре добре
84-75 С -добре
74-70 D -задовільно   задовільно
69-60 Е -достатньо (задовольняє мінімальним критеріям)
59-35 FX -незадовільно (повторне складання)   незадовільно
34-1 F -незадовільно (потрібна додаткова робота)

 


4. Список рекомендованої літератури:

 

Нормативно-правова:

1. ГОСТ 28681.2-95 Межгосударственный стандарт. Туристско-экскурсионное обслуживание. Требования по обеспечению безопасности туристов и экскурсантов // Правове регулювання туристичної діяльності в Україні: Збірн. норм.-прав. актів / Під заг. ред. проф. В.К.Федорченка. – К.: Юрінком Інтер, 2002.

2. ДСТУ 4268:2003 Послуги туристичні. Засоби розміщення. Загальні вимоги. (чинний від 01.07.2004).

3. ДСТУ 4269:2003 Послуги туристичні. Класифікація готелів. (чинний від 01.07.2004)

4. ДСТУ 4527:2006 Послуги туристичні. Засоби розміщення. Терміни та визначення. (чинний від 01.10.2006)

5. Про внесення змін до Закону України „Про туризм”: Закон України // Урядовий кур’єр. – 2003. - №244. – 25.12.2003.

6. Правила користування готелями й аналогічними засобами розміщення та надання готельних послуг: Наказ Держтурадміністрації України від 16.03.2004 №19.

Базова:

1. Байлик С.И. Гостиничное хозяйство. Организация, управление, обслуживание: Уч. пособие.-К.: Дакор, 2006.-288 с.

2. Мальська М.П., Пандяк І.Г. Готельний бізнес: теорія та практика. Навчальний посібник.- К.: Центр учбової літератури, 2009.- 472 с.

3. Роглєв Х.Й. Основи готельного менеджменту: Навч. посібник/ - К.: Кондор, 2005. - 408 с

4. Сокол Т. Г. Організація обслуговування в готелях і туристичних комплексах: Підручник для вищих навчальних закладів. К.: „Альтепрес”, 2009. – 446 с.

5. Уніфіковані технології готельних послуг: Навч. посібник / За ред. проф. В.К.Федорченка; Л.Г.Лук”янова, Т.Т. Дорошенко, І.М.Мініч.-К.: Вища шк., 2001.-237 с.

6. Уокер Дж.Р. Введение в гостеприимство: Учебник.-М.: ЮНИТИ, 1999.-463 с

Допоміжна:

1. Байлик С.И. Гостиничное хозяйство. Проблемы, перспективы, сертификация.- К.: ВИРА-Р, Альтепрес, 2001.-208 с.

2. В.М. Козинець Безпека життєдіяльності у сфері туризму. Навчальний посібник. Кондор. К., 2006

3. Волков Ю.Ф. Введение в гостиничный и туристический бизнес. – Ростов на Дону: Фенікс, 2003.

4. Готельне господарство. Збірник законодавчих актів та нормативних документів. – К., 2005

5. Джон Р. Уокер. Управление гостеприимством. Вводный курс. Перевод с английского. Юнити. М., 2006

1. Журнал «Гостиничное дело»

2. Журнал «Гостиничный и ресторанный бізнес»

3. Журнал «Отел`єр»

4. Журнал «Отель»

5. Журнал «Туризм и курортное дело»

6. Кабушкин Н.И., БондаренкоГ.А. Менеджмент гостиниц и ресторанов.- Мн.: Новое издание, 2002. – 368 с.

7. Котлер Ф. Маркетинг. Гостеприимство и туризм. – М.: Юнити, 2000.

8. Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг. – К.: Альтерпрес, 2002

9. Ляпина И.Ю. Организация и технология гостиничного обслуживания. Учебное пособие. – М. 2001

10. Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу: Навч. посібник / Під заг. ред. М.М. Поплавського і О.О. Гаца.-К.: Кондор, 2008.-460 с.

11. Мичелли Дж. А. Ritz-Carlton: золотой стандарт гостиничного бизнеса нового тысячилетия/ Джозеф Мичелли; пер. с англ. В.С. Иващенко.- М. : Эксмо, 2009. – 320 с.

12. Туризм и гостиничное хазяйство: Уч. пособие/ Л.П. Шматько.-М: ИКЦ „МарТ”, 2003.-352 с.

13. Туризм и гостиничное хозяйство. Учебник /Под ред. проф., д.э.н. Чудновского А.Д./ – М.: 2000

14. Туристична діяльність в Україні: Нормативно – правове регулювання / Упор. О.М. Роїна.-К.: КНТ, 2006.-464 с.

15. Управління сучасним готельним комплексом: Навч. посібник/ За ред. С.І. Дорогунцова.-К.: Ліра-К, 2005.-520 с.

16. Федорченко В.К., Дьорова Т.А. Історія туризму в Україні. – Навч. посіб. – К.: Вища шк., 2002

17. Федорченко В.К., Мініч І.М. Туристський словник-довідник. – К.: Дніпро, 2000

18. Филипповский Е.Е., Шмарова Л.В. Экономика и организация гостиничного хазяйства.-м.: Финансы и статистика, 2005.-176 с.

19. Франчайзинг у готельно-ресторанному бізнесі: Навч. посібник/ За заг. ред. Л.С. Трофименко і О.О. Гаца.-К.: Кондор, 2008.-370 с.

Інформаційні ресурси:

1. www.smollhotels.com.ua

2. www.hihostels.com.ua

3. www.premier-hotels.com.ua

4. www.google.com.ua

5. www.Galileo.kiev.ua/ntws

6. www.counter.ru

7. www.tour.com.ua


Додаток 1

Тематика предмету дослідження у курсовій роботі

1. Курортний готель 4 * на 50 номерів в м. Ялта АР Крим.

2. Туристичний готель 3* на 60 номерів в м. Гурзуф АР Крим.

3. Конгрес-готель 5* на 100 номерів в м. Донецьк.

4. Мотель 3* на 30 номерів на автошляху Київ-Одеса.

5. Апарт-готель 5* на 40 номерів у м. Алушта АР Крим.

6. Кемпінг на 20 номерів у АР Крим.

7. Клуб-готель 4* на 80 номерів у Конча-Заспі Київської області.

8. Санаторій на 150 номерів у м. Одеса.

9. Пансіонат на 90 номерів у м. Євпаторія АР Крим.

10. Готель 2* на 50 номерів в м. Києві.

11. Готель 3* на 70 номерів в м. Львові.

12. Акватель на 20 номерів в м. Києві.

13. Готель-люкс 5* на 45 номерів у м. Києві.

14. Агроготель на 25 номерів у Київській області.

15. Хостел на 50 номерів у м. Львів.

16. Туристична база на 120 номерів в м. Буковель.

17. Готель 3* на 60 номерів у м. Умань Черкаської області.

18. Мотель 3* на 45 номерів на автошляху Київ-Житомир.

19. Готель2* на 35 номерів у м. Миколаїв.

20. Санаторій на 30 номерів в м. Яремче.

21. Готель 4* на 55 номерів у м. Севастополь АР Крим.

22. Курортний готель5* на 150 номерів в м. Буковель.

23. Готель 3* на 20 номерів в м. Ужгород.

24. Готель 3* на 120 номерів в м. Харків.

25. Курортний готель 4* на 100 номерів в м. Скадовськ Херсонської області.

26. Готель2* на 70 номерів в м. Хмельницький.

27. Готель 3* на 110 номерів в м. Чернівці.

28. Готель 4* на 60 номерів в м. Івано-Франківськ.

29. Готель2* на 30 номерів в м. Полтава.

30. Готель 5* на 70 номерів в м. Одеса.

31. Готель 2* на 45 номерів в м. Чернігів.

 


Додаток 2

 

ЗРАЗОК

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТУРИЗМУ, ЕКОНОМІКИ І ПРАВА

Кафедра готельно-ресторанної справи

 

 

КУРСОВА РОБОТА

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; просмотров: 119; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.211.101.93 (0.008 с.)